oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Forskrift
1995-12-01 nr. 928
Forskrift til: Kommunehelsetjenesteloven
Tobakkskadeloven
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 1995 med hjemmel i Lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 4a-1 annet ledd og § 4a-4 annet ledd samt Lov av 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader § 6 åttende ledd. Fremmet av Sosial- og helsedepartementet.
Endret:
29. august 2003 nr. 1093
17. desember 2009 nr. 1720

Kapittel I. Innledende bestemmelser
§ 1 Formål
§ 2 Virkeområde
§ 3 Definisjoner
Kapittel II. Alminnelige bestemmelser
§ 4 Ansvar. Internkontroll
§ 5 Opplysnings- og informasjonsplikt
§ 6 Krav om godkjenning
§ 7 Generelle krav
§ 8 Beliggenhet
Kapittel III. Spesielle bestemmelser
§ 9 Utforming og innredning
§ 10 Muligheter for aktivitet og hvile m.v.
§ 11 Måltid
§ 12 Psykososiale forhold
§ 13 Rengjøring og vedlikehold
§ 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap
§ 15 Førstehjelp
§ 16 Tilrettelegging basert på opplysninger om helseforhold
§ 17 Smittevern
§ 18 Røyking
§ 19 Inneklima/luftkvalitet
§ 20 Belysning
§ 21 Lydforhold
§ 22 Drikkevann
§ 23 Sanitære forhold
§ 24 Avfallshåndtering
Kapittel IV. Avsluttende bestemmelser
§ 25 Tilsyn
§ 26 Virkemidler og dispensasjon
§ 27 Klage
§ 28 Straff
§ 29 Ikrafttreden
Merknader til de enkelte paragrafer i forskriften
Kapittel I. Innledende bestemmelser
Til § 1 Formål
Til § 2 Virkeområde
Kapittel II. Alminnelige bestemmelser
Til § 4 Ansvar. Internkontroll
Til § 5 Opplysnings- og informasjonsplikt
Til § 6 Krav om godkjenning
Til § 7 Generelle krav
Til § 8 Beliggenhet
Kapittel III. Spesielle bestemmelser
Til § 9 Utforming og innredning
Til § 10 Muligheter for aktivitet og hvile m.v.
Til § 11 Måltid
Til § 12 Psykososiale forhold
Til § 13 Rengjøring og vedlikehold
Til § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap
Til § 15 Førstehjelp
Til § 16 Tilrettelegging basert på opplysninger om helseforhold
Til § 17 Smittevern
Til § 18 Røyking
Til § 19 Inneklima/luftkvalitet
Til § 20 Belysning
Til § 21 Lydforhold
Til § 22 Drikkevann
Til § 23 Sanitære forhold
Kapittel IV. Avsluttende bestemmelser
Til § 25 Tilsyn
Til § 26 Virkemidler og dispensasjon
Til § 29 Ikrafttreden
Innhold
Kapittel I.
Innledende bestemmelser
Kapittel II.
Alminnelige bestemmelser
Kapittel III.
Spesielle bestemmelser
Kapittel IV.
Avsluttende bestemmelser
Merknader til de enkelte paragrafer i forskriften
Til Kapittel I
Til Kapittel II
Til Kapittel III
Til Kapittel IV
  
Ord for dagen
2130
En kvinnes anstendighet står og faller med hvor mange klesplagg hun eier.
Herodot