oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Forskrift
1995-12-01 nr. 928
Forskrift til: Kommunehelsetjenesteloven
Tobakkskadeloven
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Merknader til de enkelte paragrafer
Merknadene er en veiledning for å utdype innholdet i den enkelte bestemmelse. Merknadene er i seg selv ikke bindende, men skal tjene som en rettledning. Forskrift og veiledning bør ses i sammenheng for å få en best mulig forståelse av forskriftens bestemmelser.
 
Kapittel I. Innledende bestemmelser

Til § 1.  Formål
Forskriftens formål er å fremme helse og trivsel m.v. for barn og elever. Man kan si at formålet med forskriften er å sikre at barn og elevers «arbeidsmiljø» ivaretas. De ansatte vil være omfattet av Arbeidsmiljølovens bestemmelser som bl.a. skal sikre de ansatte et trygt arbeidsmiljø, (jf. nærmere Arbeidsmiljølovens § 1-1. Om forholdet mellom disse forskrifter og arbeidsmiljølovgivningen vises til merknaden til § 6.)
Med «miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter som nevnt i § 2» menes miljøet både i innendørs arealer og på uteområder som ligger på virksomhetens eiendom eller i umiddelbar tilknytning til denne (ved skoleporten, inngangspartiet e.l.).

Til § 2.  Virkeområde
Nr. 1:
Alle vilkårene i forskriftene § 2 nr. I a)c) må være oppfylt for at virksomheten skal være omfattet av forskriften.
Forskriftens virkeområde omfatter virksomheter som gir tilsyn og omsorg for barn under skolepliktig alder, enten disse er pedagogisk tilrettelagt eller ikke.
Foruten for barnehager, herunder familiebarnehager, gjelder forskriften for bl.a. barneparker og dagmammaer såfremt virksomheten fyller vilkårene i § 2.
Nr. 2 og nr. 3:
Forskriften gjelder for offentlige og private skoler, også når det tilbys skolefritidsordninger.
Med videregående skoler menes skoler som omfattes av Opplæringslova kap 3.
Forskriften kommer ikke til anvendelse ved utplassering av elever i arbeidslivet.
Innhold
Kapittel I.
Innledende bestemmelser
Kapittel II.
Alminnelige bestemmelser
Kapittel III.
Spesielle bestemmelser
Kapittel IV.
Avsluttende bestemmelser
Merknader til de enkelte paragrafer i forskriften
Til Kapittel I
Til Kapittel II
Til Kapittel III
Til Kapittel IV
  
Ord for dagen
2135
Én ting lar seg ikke benekte: Enker lever lenger enn sine menn.
Ingrid Steeger