Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

Forskrifter til Aksjeloven

år
nr.
Tittel
1976 0001 Forskrifter om aksjebokens offentlighet i aksjeselskaper og kommandittaksjeselskaper.
1978 8563 Forskrift om delegering av myndighet etter Lov om aksjeselskaper og endring i vedtak om delegasjon etter Lov om finansieringsmyndighet.
1985 1986 Ikrafttredelse av Lov 14. juni 1985 nr. 70 om endringer i Lov 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper (Verdipapirsentralen). Delegering av myndighet.
1987 0985 Forskrift om føring av løsøreregisteret, regnskapsregisteret og foretaksregisteret.
1988 0307 Overføring av dispensasjonsfullmakt etter Aksjeloven kapittel 12 om reservefond fra Forbruker- og administrasjonsdepartementet til Finans- og tolldepartementet.
1992 0639 Delegering av myndighet til å gi forskrifter etter Lov av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper (Aksjeloven) § 11-14 annet ledd.
1994 0214 Forskrift om Riksrevisjonens adgang til å revidere statlige næringsdrivende stiftelser, herunder stiftelsen Norsk Rikskringkasting.
1998 0619 Delegering av myndighet etter Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (Aksjeloven) og Lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (Allmennaksjeloven).
1998 1205 Forskrift om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v. (Representasjonsforskriften).
2002 0066 Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter Aksjeloven § 2-8 annet ledd fjerde punktum og Allmennaksjeloven § 2-8 annet ledd fjerde punktum.
2006 1432 Delvis ikrafttredelse av Lov 15. desember 2006 nr. 88 om endringer i aksjelovgivningen mv.
2006 1433 Forskrift om overgangsbestemmelser til Lov 15. desember 2006 nr. 88 om endringer i aksjelovgivningen mv.
2007 0155 Delegering av myndighet til Nærings- og handelsdepartementet etter Aksjeloven § 16-17 tredje ledd og Allmennaksjeloven § 16-17 tredje ledd.
2007 1336 Forskrift om unntak fra Aksjeloven § 8-10 og Allmennaksjeloven § 8-10
  
Ord for dagen
2.03
Den som graver etter skatter i sitt indre, finner i hvert fall til slutt et hull som ikke var der fra før.
Arne Hirdman
  
Forskrifter til Aksjeloven
Representasjonsforskriften