Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven
Forskrift
1998-06-26 nr. 0608
Forskrift til: Arbeidsmiljøloven
Forskrift om bruk av arbeidsutstyr
Fastsatt ved kgl. res. 26. juni 1998 med hjemmel i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 2 nr. 5 og nr. 7, § 7 nr. 3, § 9 nr. 2, § 12 nr. 5 og § 14 siste ledd. Gjennomfører EØS-avtalen vedlegg XVIII A nr. 10 om minimumskrav til sikkerhet og helse i forbindelse med arbeidstakernes bruk av arbeidsutstyr i arbeidet (direktiv 89/655/EØF, direktiv 1995/63/EF, direktiv 2001/45/EF) og EØS-avtalen vedlegg VII om annen generell ordning for godkjenning av yrkeskompetansegivende utdanning (direktiv 92/51/EØF). Fremmet av Kommunal- og regionaldepartementet.
Endret:
14. desember 2000 nr. 1421
21. juni 2001 nr. 1119
14. november 2002 nr. 1631
6. juli 2004 nr. 1120
13. september 2004 nr. 1291

Forord
Kapittel I. Innledende bestemmelser
§ 1 Virkeområde
§ 2 Definisjoner
§ 3 Straffebestemmelser
§ 4 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser
Kapittel II. Alminnelige bestemmelser
§ 5 Hvem forskriften retter seg mot
§ 6 Dispensasjon
§ 7 Alminnelige plikter for arbeidsgiver
§ 8 Alminnelige bestemmelser for arbeidsutstyr
§ 9 Informasjon til arbeidstakere
§ 10 Opplæring, øvelse og instruksjon av arbeidstakere
§ 11 Arbeidstakernes medvirkning
Kapittel III. Alminnelige bestemmelser om bruk av arbeidsutstyr m.v.
§ 12 Bruk, plassering og oppstilling
§ 13 Ergonomi på arbeidsplassen
§ 14 Kontroll av arbeidsutstyret
§ 15 Arbeidsutstyr som kan medføre særlig fare ved bruk
§ 16 Opphevet
Kapittel IV. Tekniske krav til arbeidsutstyr
§ 17 Betjeningsinnretninger og styresystem
§ 18 Start og stopp
§ 19 Nødstopp
§ 20 Fare fra gjenstander som faller eller slynges ut
§ 21 Stabilisering
§ 22 Fare for brudd i arbeidsutstyr
§ 23 Fare i forbindelse med bevegelige deler
§ 24 Belysning
§ 25 Farlige temperaturer
§ 26 Varslingsinnretninger
§ 27 Vedlikehold
§ 28 Utkobling av energikilder
§ 29 Merking
§ 30 Sikker atkomst
§ 31 Fare for brann og utslipp av stoff
§ 32 Eksplosjonsfare
§ 33 Elektrisk fare
Kapittel V. Tekniske krav til mobilt arbeidsutstyr
§ 34 Sikkerhet for mobilt arbeidsutstyr
§ 35 Blokkering av drivenheter
§ 36 Kraftoverføringer
§ 37 Farer ved velting
§ 38 Farer ved motordrevet arbeidsutstyr
Kapittel VI. Tekniske krav til arbeidsutstyr til løfting av last
§ 39 Styrke og stabilitet
§ 40 Merking
§ 41 Ukontrollerte bevegelser
§ 42 Tilleggskrav til utstyr for løfting eller flytting av arbeidstakere
Kapittel VII. Spesielle bestemmelser om bruk av arbeidsutstyr
§ 43 Bruk av alle typer arbeidsutstyr
§ 44 Bruk av mobilt arbeidsutstyr
§ 45 Bruk av arbeidsutstyr til løfting av last
§ 46 Bruk av arbeidsutstyr for løfting av last som ikke er styrt (fritt hengende last)
Kapittel VII A. Bruk av arbeidsutstyr til midlertidig arbeid i høyden
§ 46A Alminnelige bestemmelser
§ 46B Bruk av stiger
§ 46C Bruk av stillaser
§ 46D Bruk av tau som atkomstvei og for å innta arbeidsstillinger
Kapittel VIII. Sikkerhetsopplæring
§ 47 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring
§ 48 Arbeidsutstyr underlagt dokumentert sikkerhetsopplæring
§ 49 Arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring
§ 50 Krav til virksomhet som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring
§ 51 Krav til sertifiseringsorgan
§ 52 Kompetansebevis
Kapittel IX. Sakkyndig kontroll av arbeidsutstyret
§ 53 Arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll
§ 54 Sakkyndig kontroll
§ 55 Tidspunkt for periodisk sakkyndig kontroll
§ 56 Arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll ved montering eller oppstilling
§ 57 Dokumentasjon av sakkyndig kontroll
§ 58 Krav til sakkyndig virksomhet
§ 59 Krav til sertifiseringsorgan
Innhold
Forord
Kapittel I.
Innledende bestemmelser
Kapittel II.
Alminnelige bestemmelser
Kapittel III.
Alminnelige bestemmelser om bruk av arbeidsutstyr m.v.
Kapittel IV.
Tekniske krav til arbeidsutstyr
Kapittel V.
Tekniske krav til mobilt arbeidsutstyr
Kapittel VI.
Tekniske krav til arbeidsutstyr til løfting av last
Kapittel VII.
Spesielle bestemmelser om bruk av arbeidsutstyr
Kapittel VII A.
Bruk av arbeidsutstyr til midlertidig arbeid i høyden
Kapittel VIII. Sikkerhetsopplæring
Kapittel IX.
Sakkyndig kontroll av arbeidsutstyret
 
Forskrifter til Arbeidsmiljøloven
Aktivitetsforskriften
Arbeid av barn og ungdom
Arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. for sivil luftfart
Arbeid i kontrollrom
Arbeid i tanker
Arbeid med ioniserende stråling
Arbeid på tankfartøy beskyttet med nøytralgass i lastetankene
Arbeidsmarkedstiltak
Arbeidsmiljølovens anvendelse for arbeid i enmannsbedrifter innen bygge- og anleggsvirksomhet
Arbeids- og fritid for personale ved helse- og sosialinstitusjoner
Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem
Arbeidsplasser og -lokaler
Arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport
Arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger
Arbeidstid med mer for besetningsmedlemmer i sivile luftfartøyer
Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering m.v.
Arbeid ved avløpsanlegg
Arbeid ved dataskjerm
Asbestforskriften
Biocidforskriften
Boltpistoler med tilbehør
Bruk av arbeidsutstyr
Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen
Byggherreforskriften
Dykkeforskriften
Endring i forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten og i visse andre forskrifter
Forhåndsmelding av nye kjemiske stoffer
Forplantningsskader og arbeidsmiljø
Forsøk med statlig finansiering av utdanningspermisjoner/
-vikariater
Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd
Førervern på gamle traktorer
Førervern på traktor
Gebyr for byggesaksbehandling etter Arbeidsmiljøloven § 19
Graving og avstivning av grøfter
Havnearbeidforskriften
Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer
Helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor
Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold
Hvordan retten til utsettelse av oppsigelser ved masseoppsigelser skal nyttes og Arbeidsformidlingens rolle ved slik utsettelse
Høytrykksspyling
Id-kort på bygge- og anleggsplasser
Innføring av kap. X i Arbeidsmiljøloven for militære arbeidstakere m.v. i Forsvaret.
Innretningsforskriften
Installasjon av nytt CO2-anlegg
Internkontrollforskriften
Jan Mayen i henhold til Arbeidsmiljøloven
Kjemikalieforskriften
Klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier
Konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU)
Kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker
Kullgruvene på Svalbard
Kvilekoier
Lokale verneombud og arbeidsmiljøutvalg for losse- og lastearbeid
Lønnstilskudd ved reaktivisering av uførepensjonister til ordinært arbeid
Løselig seksverdig krom i sement
Maskinforskriften
Maskiner, redskap og verktøy
Opplysningspliktforskriften
Plikt til å utarbeide arbeidsreglement ved virksomheter innen hotell- og restaurantbransjen
Rammeforskriften
Refusjon av utgifter for tilsyn med sikkerhet, arbeidsmiljø og ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten
Regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved bergarbeid
Sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer
Sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen
Snøskredfare ved oppholds- og anleggssteder
Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m.
Stoffkartotekforskriften
Storulykkeforskriften
Styringsforskriften
Støy på arbeidsplassen
Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid)
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter gjøres gjeldende for luftfart som omfattes av Arbeidsmiljøloven
Tekniske innretninger
Tilsetting av luktestoff til oksygen ved sveising, brenning og varmebehandling
Tilskudd av lengre varighet for personer med redusert arbeidsevne som følge av lidelser med variabelt forløp
Traktorforskriften
Tungt og ensformig arbeid
Tvisteløsningsnemnd etter Arbeidsmiljøloven
Uførepensjon brukt som lønnstilskudd ved reaktivisering av uførepensjonister til ordinært arbeid
Unntak fra Arbeidsmiljøloven for arbeid som utføres av private og offentlige virksomheter i tilknytning til forsvarets øvingsvirksomhet
Unntak fra Arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper
Unntak fra Arbeidsmiljøloven - medbestemmelse for tilsatte i staten
Unntak fra Arbeidsmiljøloven § 50 for Sjøfartsdirektoratets og Skipskontrollens sjøkyndige, tekniske skipsinspektører og skipsmålere
Unntak fra arbeidstidsregler for arbeid ved teater og opera
Unntak fra bestemmelsen om utdanningspermisjon innenfor Forsvarets sektor
Utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier
Utsendte arbeidstakere
Utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område
Utvidelse av forskrifter til å gjelde for Svalbard
Verne- og helsepersonale
Verneombud og arbeidsmiljøutvalg
Vern mot eksponering for biologiske faktorer på arbeidsplassen
Vern mot mekaniske vibrasjoner
Virksomhet i jordbruk og skogbruk som ikke sysselsetter arbeidstaker
Virksomhet i jordbruk som ikke nytter annen leid hjelp enn avløserhjelp unntas fra Arbeidsmiljøloven
Virksomheter som skal ha knyttet til seg verne- og helsepersonale