Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven
Forskrift
1998-06-26 nr. 0608
Forskrift til: Arbeidsmiljøloven
Forskrift om bruk av arbeidsutstyr

Kapittel VII. Spesielle bestemmelser om bruk av arbeidsutstyr

Bestemmelsene i dette kapittelet kommer til anvendelse når faren det gjelder forekommer i forbindelse med bruken av arbeidsutstyret.

§ 43. Bruk av alle typer arbeidsutstyr
1.
Arbeidsutstyr skal installeres, plasseres og brukes på en slik måte at det gir full trygghet både for arbeidstakerne som bruker arbeidsutstyret og andre arbeidstakere. Dette kan f.eks. gjøres ved å sikre at det er tilstrekkelig rom mellom arbeidsutstyrets bevegelige deler og faste eller bevegelige deler i omgivelsene, og at alle former for energi eller produkter og stoffer som brukes eller produseres, kan tilføres og/eller fjernes på en sikker måte.
2.
Montering eller demontering av arbeidsutstyr skal skje under sikre forhold, særlig ved å påse at eventuelle instrukser gitt av produsenten overholdes.
3.
Arbeidsutstyr som kan bli truffet av lyn i forbindelse med bruk, skal være beskyttet av innretninger eller egnede tiltak mot virkningene av lynet.

§ 44. Bruk av mobilt arbeidsutstyr
1.
Dersom mobilt arbeidsutstyr er i bevegelse i et arbeidsområde, skal passende trafikkregler utarbeides og overholdes.
2.
Det skal iverksettes organisatoriske og andre tiltak for å hindre at arbeidstakere til fots kommer inn i arbeidsområdet til motordrevet arbeidsutstyr. Dersom arbeidet bare kan utføres riktig når det er arbeidstakere til fots til stede, skal det iverksettes egnede tiltak for å hindre at de blir skadet av utstyret.
3.
Transport av arbeidstakere med mobilt arbeidsutstyr med egen framdrift er bare tillatt dersom sikre innretninger til dette formålet finnes. Dersom det må utføres arbeid under forflyttingen, skal hastigheten tilpasses.
4.
Mobilt arbeidsutstyr med forbrenningsmotor skal ikke brukes i arbeidsområder, med mindre det kan sikres at det finnes tilstrekkelig mengde frisk luft slik at arbeidstakerne ikke utsettes for skade på liv og helse.

§ 45. Bruk av arbeidsutstyr til løfting av last
1.
Arbeidsutstyr som er beregnet på å løfte last, og som er mobilt eller som kan demonteres, skal brukes på en slik måte at arbeidsutstyrets stabilitet er sikret ved bruk under alle forhold som kan forutses. Det skal tas hensyn til underlagets art.
2.
Arbeidstakere skal kun løftes ved hjelp av arbeidsutstyr og en plattform som er beregnet for dette formål. Når arbeidstakere befinner seg på arbeidsutstyr beregnet på løfting av last, skal betjeningsstedet hele tiden være bemannet. Arbeidstakeren på plattformen skal ha et driftssikkert kommunikasjonsmiddel til disposisjon. Arbeidstakere som løftes, skal kunne evakueres på en sikker måte.
3.
Det skal iverksettes tiltak for å sikre at arbeidstakere ikke kommer under hengende last. Dersom dette likevel er nødvendig for utførelsen av arbeidet, skal det gjøres tiltak for å sikre arbeidstakerne mot skade.
4.
Løfteredskap skal velges slik at det står i forhold til den last som skal håndteres, og til gripepunkter, løfteøye og værforholdene, samt at det må tas hensyn til metoden for stropping og anhukning. Sammenstillinger av løfteredskap skal være tydelig merket slik at brukerne er klar over løfteredskapets egenskaper, dersom løfteredskapene ikke demonteres etter bruk.
5.
Løfteredskap skal lagres på en måte som sikrer at det ikke skades eller forringes.

§ 46. Bruk av arbeidsutstyr for løfting av last som ikke er styrt (fritt hengende last)
1.
Dersom to eller flere enheter av arbeidsutstyr til løfting av last som ikke er styrt, er installert eller montert på et arbeidssted på en slik måte at deres aksjonsradier overlapper hverandre, skal det treffes egnede tiltak for å unngå at lastene og/eller deler av enhetenes arbeidsutstyr for løfting av last støter sammen.
2.
Når det brukes mobilt arbeidsutstyr til løfting av last som ikke er styrt, skal det treffes tiltak for å hindre at utstyret velter, ruller rundt eller eventuelt flytter seg eller glir. Arbeidsgiver skal sørge for å sikre at tiltakene gjennomføres riktig.
3.
Dersom en operatør av arbeidsutstyr for løfting av last som ikke er styrt, verken direkte eller ved hjelp av tilleggsutstyr, kan se lasten hele veien, skal en person med kompetanse for oppgaven stå i direkte kontakt med operatøren og rettlede ham. Det skal iverksettes organisatoriske tiltak for å hindre sammenstøt med last som kan sette arbeidstakere i fare.
4.
Arbeidet skal være organisert slik at det kan utføres fullt forsvarlig når arbeidstaker fester eller frigjør lasten for hånd, særlig når arbeidstakeren styrer arbeidsoperasjonen enten direkte eller indirekte.
5.
Alle løfteoperasjoner skal planlegges grundig, overvåkes nøye og utføres slik at hensynet til arbeidstakernes helse og sikkerhet er ivaretatt. Dersom en last må løftes samtidig av to eller flere enheter av arbeidsutstyr for løfting, og lasten ikke er styrt, skal det fastlegges og brukes rutiner for å sikre at operatørene koordinerer arbeidet på en fullt forsvarlig måte.
6.
Dersom arbeidsutstyr beregnet på løfting av last som ikke er styrt, ikke kan holde lasten i tilfelle helt eller delvis brudd i strømtilførselen, skal det treffes egnede tiltak for å unngå at arbeidstakerne utsettes for de farer dette innebærer. Hengende last må ikke forlates uten overvåking, med mindre adgangen til faresonen er hindret og lasten er sikkert opphengt og festet.
7.
Utendørs bruk av arbeidsutstyr beregnet på løfting av last som ikke er styrt, skal opphøre når værforholdene er slik at utstyret ikke lenger kan brukes på en sikker måte. For å unngå fare for arbeidstakerne skal det treffes hensiktsmessige vernetiltak, særlig for å unngå at arbeidsutstyret velter.
Innhold
Forord
Kapittel I.
Innledende bestemmelser
Kapittel II.
Alminnelige bestemmelser
Kapittel III.
Alminnelige bestemmelser om bruk av arbeidsutstyr m.v.
Kapittel IV.
Tekniske krav til arbeidsutstyr
Kapittel V.
Tekniske krav til mobilt arbeidsutstyr
Kapittel VI.
Tekniske krav til arbeidsutstyr til løfting av last
Kapittel VII.
Spesielle bestemmelser om bruk av arbeidsutstyr
Kapittel VII A.
Bruk av arbeidsutstyr til midlertidig arbeid i høyden
Kapittel VIII. Sikkerhetsopplæring
Kapittel IX.
Sakkyndig kontroll av arbeidsutstyret
 
Forskrifter til Arbeidsmiljøloven
Aktivitetsforskriften
Arbeid av barn og ungdom
Arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. for sivil luftfart
Arbeid i kontrollrom
Arbeid i tanker
Arbeid med ioniserende stråling
Arbeid på tankfartøy beskyttet med nøytralgass i lastetankene
Arbeidsmarkedstiltak
Arbeidsmiljølovens anvendelse for arbeid i enmannsbedrifter innen bygge- og anleggsvirksomhet
Arbeids- og fritid for personale ved helse- og sosialinstitusjoner
Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem
Arbeidsplasser og -lokaler
Arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport
Arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger
Arbeidstid med mer for besetningsmedlemmer i sivile luftfartøyer
Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering m.v.
Arbeid ved avløpsanlegg
Arbeid ved dataskjerm
Asbestforskriften
Biocidforskriften
Boltpistoler med tilbehør
Bruk av arbeidsutstyr
Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen
Byggherreforskriften
Dykkeforskriften
Endring i forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten og i visse andre forskrifter
Forhåndsmelding av nye kjemiske stoffer
Forplantningsskader og arbeidsmiljø
Forsøk med statlig finansiering av utdanningspermisjoner/
-vikariater
Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd
Førervern på gamle traktorer
Førervern på traktor
Gebyr for byggesaksbehandling etter Arbeidsmiljøloven § 19
Graving og avstivning av grøfter
Havnearbeidforskriften
Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer
Helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor
Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold
Hvordan retten til utsettelse av oppsigelser ved masseoppsigelser skal nyttes og Arbeidsformidlingens rolle ved slik utsettelse
Høytrykksspyling
Id-kort på bygge- og anleggsplasser
Innføring av kap. X i Arbeidsmiljøloven for militære arbeidstakere m.v. i Forsvaret.
Innretningsforskriften
Installasjon av nytt CO2-anlegg
Internkontrollforskriften
Jan Mayen i henhold til Arbeidsmiljøloven
Kjemikalieforskriften
Klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier
Konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU)
Kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker
Kullgruvene på Svalbard
Kvilekoier
Lokale verneombud og arbeidsmiljøutvalg for losse- og lastearbeid
Lønnstilskudd ved reaktivisering av uførepensjonister til ordinært arbeid
Løselig seksverdig krom i sement
Maskinforskriften
Maskiner, redskap og verktøy
Opplysningspliktforskriften
Plikt til å utarbeide arbeidsreglement ved virksomheter innen hotell- og restaurantbransjen
Rammeforskriften
Refusjon av utgifter for tilsyn med sikkerhet, arbeidsmiljø og ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten
Regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved bergarbeid
Sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer
Sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen
Snøskredfare ved oppholds- og anleggssteder
Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m.
Stoffkartotekforskriften
Storulykkeforskriften
Styringsforskriften
Støy på arbeidsplassen
Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid)
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter gjøres gjeldende for luftfart som omfattes av Arbeidsmiljøloven
Tekniske innretninger
Tilsetting av luktestoff til oksygen ved sveising, brenning og varmebehandling
Tilskudd av lengre varighet for personer med redusert arbeidsevne som følge av lidelser med variabelt forløp
Traktorforskriften
Tungt og ensformig arbeid
Tvisteløsningsnemnd etter Arbeidsmiljøloven
Uførepensjon brukt som lønnstilskudd ved reaktivisering av uførepensjonister til ordinært arbeid
Unntak fra Arbeidsmiljøloven for arbeid som utføres av private og offentlige virksomheter i tilknytning til forsvarets øvingsvirksomhet
Unntak fra Arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper
Unntak fra Arbeidsmiljøloven - medbestemmelse for tilsatte i staten
Unntak fra Arbeidsmiljøloven § 50 for Sjøfartsdirektoratets og Skipskontrollens sjøkyndige, tekniske skipsinspektører og skipsmålere
Unntak fra arbeidstidsregler for arbeid ved teater og opera
Unntak fra bestemmelsen om utdanningspermisjon innenfor Forsvarets sektor
Utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier
Utsendte arbeidstakere
Utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område
Utvidelse av forskrifter til å gjelde for Svalbard
Verne- og helsepersonale
Verneombud og arbeidsmiljøutvalg
Vern mot eksponering for biologiske faktorer på arbeidsplassen
Vern mot mekaniske vibrasjoner
Virksomhet i jordbruk og skogbruk som ikke sysselsetter arbeidstaker
Virksomhet i jordbruk som ikke nytter annen leid hjelp enn avløserhjelp unntas fra Arbeidsmiljøloven
Virksomheter som skal ha knyttet til seg verne- og helsepersonale