Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven
Forskrift
1998-06-26 nr. 0608
Forskrift til: Arbeidsmiljøloven
Forskrift om bruk av arbeidsutstyr

Kapittel VII A. Bruk av arbeidsutstyr til midlertidig arbeid i høyden

§ 46A. Alminnelige bestemmelser
1.
Valg av arbeidsutstyr
Arbeid i høyden skal utføres på en sikker måte og under egnede ergonomiske forhold fra en egnet overflate. Dersom dette ikke er mulig skal arbeidsgiver velge det arbeidsutstyret som er best egnet til å sikre og opprettholde trygge arbeidsforhold ved midlertidig arbeid i høyden.
2.
Vernetiltak
Kollektive vernetiltak skal prioriteres framfor personlige vernetiltak.
3.
Dimensjonering
Arbeidsutstyret skal være dimensjonert for arbeidet som skal utføres, og for forutsigbare belastninger, slik at arbeidstakerne kan forflytte seg uten fare.
4.
Valg av atkomstvei
Den mest hensiktsmessige atkomstveien til midlertidige arbeidsplasser i høyden velges ut fra bl.a. følgende forhold:
  - hvor ofte arbeidstakerne forflytter seg,
  - atkomstveiens høyde og
  - hvor lenge den er i bruk.
 

Atkomstveien skal kunne brukes til evakuering i en nødsituasjon.

Forflytning mellom atkomstvei og arbeidsplattformer, stillasgulv eller gangbroer skal ikke medføre risiko for fall.
5.

Kartlegging av farer og tiltak for å redusere risiko

Arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på denne måten vurdere hvilke risikoer som foreligger ved bruk av arbeidsutstyr.

På bakgrunn av risikovurderingen skal arbeidsgiver iverksette egnede tiltak for å redusere risikoen arbeidstakere utsettes for ved den typen arbeidsutstyr som skal brukes.
Ved behov skal det monteres sikringsinnretninger mot fall. Disse innretningene skal være utformet på en slik måte, og være så sterke, at de kan hindre eller stoppe fall og hindre at arbeidstakerne skades. Kollektive fallsikringsinnretninger kan kun opphøre på atkomststeder med stiger eller trapper.
6.
Spesielle faremomenter
På steder med spesielle faremomenter, som trafikk, strømførende ledninger, rasfare og lignende, skal særlige sikringstiltak iverksettes før stillas og stige settes opp.
7.
Midlertidig fjerning av kollektiv fallsikringsinnretning
Når det i forbindelse med utføringen av en bestemt arbeidsoppgave er nødvendig å midlertidig fjerne en kollektiv fallsikringsinnretning, skal det iverksettes effektive sikkerhetstiltak som kompenserer for dette. Arbeidsoppgaven kan ikke utføres før tiltakene er iverksatt. Når den bestemte arbeidsoppgaven er fullført, endelig eller midlertidig, skal den kollektive fallsikringsinnretningen settes opp igjen.
8.
Værforhold
Midlertidig arbeid i høyden skal ikke utføres når værforholdene innebærer en risiko for arbeidstakernes sikkerhet og helse.

§ 46B. Bruk av stiger
1.
Adgang til å bruke stige
Stige skal fortrinnsvis brukes til atkomst.
Stiger kan brukes som arbeidsplattform ved utføring av arbeid i høyden når det på bakgrunn av en risikovurdering ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet og sikrere arbeidsutstyr fordi
a. risikoen er liten,
b. bruk av stigen er kortvarig og
c. det foreligger forhold på arbeidsplassen som arbeidsgiveren ikke kan endre.
Frittstående stiger som er høyere enn 6,0 meter skal ikke brukes. Kombistige skal ikke brukes i frittstående utførelse høyere enn 4,0 meter.
2.

Sikker bruk av stige

Stiger skal oppstilles slik at de er stødige under bruk.
Stiger skal brukes slik at arbeidstakerne hele tiden har et sikkert grep og står støtt. Arbeidstakere som må bære noe mens de står på stige skal ha et sikkert grep.
Bærbare stiger skal hvile på et stabilt, bæredyktig og fast underlag i egnet størrelse slik at trinnene forblir vannrette. Stiger som henger skal festes på en sikker måte og, med unntak av taustiger, på en slik måte at de ikke kan forskyve seg eller begynne å svinge.
3.

Sikring av stiger

Stiger skal så langt det er praktisk mulig, festes i toppen eller sikres på annen måte. Anliggende stige med større lengde enn 5 m skal alltid sikres før bruk.
Stige skal sikres mot utglidning, velting sidelengs eller bakover. Bærbare stiger skal hindres fra å skli under bruk ved å sikre de nedre eller øvre endeklossene eller ved å bruke en sklisikker innretning, eller på andre måter som er like effektive.
4.

Atkomst fra stige

Ved atkomst fra stige skal stigen være tilstrekkelig mye høyere enn atkomstnivåets høyde, med mindre det er iverksatt andre tiltak som gjør at arbeidstakerne kan holde seg fast på en sikker måte. Stige som brukes som atkomst til tak eller avsats, skal rage minst 1,0 m over dette.
Når en stige skal brukes flere ganger som atkomst, skal den alltid sikres i toppen.
5.
Stiger og skyvestiger som er satt sammen av flere deler
Stiger og skyvestiger som er satt sammen av flere deler, skal brukes slik at de ulike delene ikke kan forskyves i forhold til hverandre. Mobile stiger skal sikres før de tas i bruk.

§ 46C. Bruk av stillaser
1.
Styrke- og stabilitetsberegning
Dersom dimensjonsberegningen for det aktuelle stillaset ikke er tilgjengelig eller ikke inneholder informasjon om de planlagte oppstillingene, skal det gjøres en styrke- og stabilitetsberegning, med mindre stillaset monteres i henhold til en allment anerkjent standardmodell.
2.
Veiledning for montering, bruk og demontering
En kvalifisert person i forhold til det valgte stillasets kompleksitet skal utarbeide en veiledning for montering, bruk og demontering. Veiledningen kan utformes som en generell plan, med utfyllende og detaljerte opplysninger om det aktuelle stillaset.
3.

Instrukser

Arbeidsgiver for stillasmontører skal sørge for at monteringsveiledning sammen med skriftlig arbeidsinstruks blir gitt montørene. Andre arbeidsgivere som skal bruke stillaset, skal sørge for at arbeidstakerne får nødvendige instrukser for bruk av stillas.
Krav om å bruke egnet personlig verneutstyr under monteringsarbeid, skal nevnes særskilt.
4.

Atkomst og sikker bruk

Stillas skal ha sikker, bekvem og hensiktsmessig atkomst. Det skal gis tilstrekkelig plass for brukere, verktøy og materialer. Arbeidet skal kunne utføres i arbeidsstillinger som ikke gir uheldige fysiske belastninger.
Ved kortvarige arbeider kan stige brukes som atkomst. Den skal være forsvarlig festet. Der atkomst til gulv høyere enn 3,5 m er tilnærmet vertikal stige, skal den være utstyrt med ryggbøyle fra 2,5 m.
Arbeidstakerne skal kunne bevege seg uten risiko for å henge fast i eller støte mot innstikkende eller nedhengende stillasdeler eller gjenstander på stillaset.
5.
Stabilitet
Stillaset skal være stabilt.
6.

Fundamentering

Stillas skal være solid understøttet. Det skal benyttes underlagsplanker eller lignende med tilstrekkelig stor bæreflate til at trykket mot underlaget ikke blir for stort.
Der det forekommer setninger etter at stillaset er satt opp, skal dette straks kompenseres for ved oppforing eller ved bruk av justerbare ben.
7.

Forankring

Stillas som ikke er konstruert for å være frittstående eller hengende, skal forankres ved å feste eller stage stillaset i en stiv konstruksjon (vegg) eller i bakken. Stillas skal ha tilstrekkelig med forankringer, slik at det sikres mot velting eller utknekking.
Det skal brukes forankringer som tåler en kraft på minst 0,8 kN så lenge stillaset er oppsatt. Dersom dette kravet ikke med sikkerhet kan oppfylles, skal typiske forankringer prøves med 30% høyere belastning enn de beregnes for. Antallet forankringer skal justeres i samsvar med prøveresultatet.
Dersom det ved beregning av forankringer forutsettes høyere kraft pr. forankring enn 0,8 kN (80 kg), skal det kunne dokumenteres at festemidlene med innfesting, forankringsstagene og stillaskonstruksjonen tåler belastningen.
Konstruksjonen som stillaset er forankret i, skal tåle summen av alle belastningene som forankringene er beregnet for.
Forankringene skal festes i spirene/rammene så nær knutepunktene med lengdebjelkene (eventuelt horisontalavstiverne) som mulig.
Forankringene skal kunne oppta både strekk og trykk.
Det skal vanligvis plasseres en forankringsrekke i høyde med de øverste lengdebjelkene.
Forankringene skal festes i spirene/rammene så nær knutepunktene med lengdebjelkene (eventuelt horisontalavstiverne) som mulig.
Forankringene skal kunne oppta både strekk og trykk.
Det skal vanligvis plasseres en forankringsrekke i høyde med de øverste lengdebjelkene.
8.
Avstivning
Stillas skal avstives med diagonalstag eller tilsvarende både i horisontalplan og i vertikalplan i tverr- og lengderetningene.
9.
Tiltak mot utglidning
De bærende delene i stillaset skal sikres mot utglidning, enten ved at de festes til underlaget, utstyres med en sklisikker innretning eller på andre, like effektive måter, og den belastede overflaten skal ha tilstrekkelig bæreevne.
10.

Flytende underlag

Ved bygging av stillas på flytende underlag som dokkflåter, lektere mv., skal det vises særlig aktsomhet.
Det skal ikke fortøyes i stillas på flytende konstruksjon.
11.

Stillasgulv

Stillasgulvenes dimensjoner, form og plassering skal være tilpasset arbeidets karakter og den belastning arbeidet medfører, og bidra til at arbeid og forflytning kan skje på en sikker måte.
Stillasgulvene skal monteres slik at de enkelte bestanddelene ikke kan forskyve seg ved normal bruk. Det skal ikke forekomme noen farlige mellomrom mellom de deler som utgjør stillasgulvet og de loddrette, kollektive fallsikringsinnretningene.
Stillasgulv skal fastgjøres forsvarlig til stillaskonstruksjonen og være uten vippeender. Det skal være jevnt, sklisikkert og tilstrekkelig tett, slik at materialer, verktøy o.l. ikke kan falle gjennom gulvet. Det skal ha tilstrekkelig stivhet for å sikre tilfredsstillende arbeidsforhold og trygghet. Utsparinger skal være sikret ved rekkverk eller solid tildekking.
12.

Skilting og fysisk avgrensing

Stillas skal ha et varig og lett synlig skilt med opplysninger om eier, stillasbygger, arbeidsgiver og tillatte laster.
Når enkelte deler av et stillas ikke er ferdige til bruk, for eksempel under montering, demontering eller endringer, skal disse delene merkes med varselskilt i henhold til bestemmelsene i forskrift 6. oktober 1994 nr. 972 om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen, og på en egnet måte avgrenses fysisk for å hindre atkomst til det farlige området.
Stillas som ikke er prefabrikkert og med høyeste gulv mindre enn 5 m over underlaget, samt stiger bygd på stedet og kortere enn 5 m, unntas fra denne paragrafs første ledd.
13.
Tiltak ved demontering eller endring av stillas
Det skal iverksettes nødvendige tiltak slik at demontering eller endring av stillas kan skje på en forsvarlig måte.
14.

Opplæring og krav om tilsyn av kvalifisert person

Montering, demontering eller store endringer av stillaser skal skje bare under tilsyn av en kvalifisert person og av arbeidstakere som har fått nødvendig teoretisk og praktisk opplæring i arbeidet som skal utføres. Personen som har tilsynet og de berørte arbeidstakerne skal ha tilgang til veiledningen nevnt i nr. 2 og eventuelle instruksjoner i den.
Opplæringen skal særlig ta hensyn til mulige faremomenter som arbeidet kan medføre og særlig til følgende forhold:
a) forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset,
b) sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset,
c) tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander,
d) sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag som kan virke negativt inn på sikkerheten til det aktuelle stillaset,
e) tillatte belastninger,
f) all annen risiko som ovennevnte montering, demontering eller endring kan medføre.
For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med stillasbygging høyere enn 5 m, skal han påse at arbeidstaker har:
a) minst 6 måneders praksis i virksomhet som nytter stillas i arbeidet,
b) 36 timers teoretisk opplæring og
c) 72 timers praktisk øvelse.
Opplæringen skal omfatte forholdene i andre ledd bokstavene a)-f). Minst tre av de mest aktuelle av følgende typer stillas skal gjennomgås i opplæringen: trestillas, rør- og koblingstillas, systemstillas, knektestillas, rullestillas, bukkestillas, eller hengestillas med oppheng. Faremomenter og offentlige bestemmelser for de forskjellige konstruksjoner skal gjennomgås. Arbeidstaker under opplæring kan bare montere eller demontere stillas høyere enn 5 m, når vedkommende er underlagt tilsyn i nødvendig utstrekning. Ved stillasarbeid til vanns, flytting av hengestillas og ved andre stillasarbeid som byr på spesielle faremomenter eller er av spesiell vanskelighetsgrad, skal stillasarbeider som er under opplæring alltid arbeide under tilsyn av erfaren stillasbygger.
15.
Kontroll
Arbeidsgiver skal sørge for kontroll av stillas før det tas i bruk. Så lenge det er i bruk, skal det kontrolleres med jevne mellomrom avpasset etter forholdene. Etter uvær og når andre forhold kan ha virket inn på stabilitet og styrke, skal stillaset alltid kontrolleres før det igjen tas i bruk. Også når stillaset har vært ute av bruk i en uke eller mer, skal kontroll gjennomføres. Arbeidsgiveren skal påse at kontrollen blir gjennomført på en faglig tilfredsstillende måte. Feil eller mangler ved stillaset skal rettes før det tas i bruk.
16.

Rapport

Arbeidsgiver skal sørge for at det skrives rapport om kontroll av stillas med gulv høyere enn 5 m over underlaget. Rapporten skal undertegnes av den som har utført kontrollen. Den skal inneholde opplysninger om hvem som foretar kontroll, vedkommendes arbeidsgiver, leverandør og eventuelt utleier. Den skal også inneholde tekniske opplysninger og opplysninger om de mangler som er funnet.
Rapporten skal være tilgjengelig for alle arbeidsgivere og arbeidstakere som skal bruke stillaset. Den skal til enhver tid være tilgjengelig for Arbeidstilsynets inspektør.
17.

Vedlikehold

Stillaskomponenter må lett kunne rengjøres og vedlikeholdes. Skader som kan føre til brudd skal kontrolleres.
Etter hver gangs bruk skal alle komponenter kontrolleres og sorteres. Materialer og utstyr som ved kontrollen ikke er tilfredstillende, skal merkes tydelig eller gjøres ubrukelige for stillasformål. Komponenter som er skadet, skal repareres før de lagres sammen med brukbart materiell.
18.

Rullestillas

Rullestillas skal bare brukes på fast, jevnt og horisontalt underlag, slik at stabiliteten er betryggende under flytting og bruk.
Rullestillas skal ha innretning som hindrer bevegelse av stillaset når det brukes. Hjul på rullestillas skal ikke kunne løsne utilsiktet. Ved bruk skal alle hjul ha god kontakt med underlaget, hvis stillaset ikke er løftet opp av støttelabber.
Rullestillas skal flyttes på forsvarlig måte. Opphold på rullestillas under flytting er ikke tillatt. Før flytting skal gjenstander på stillaset fjernes eller sikres mot å falle ned.

§ 46D. Bruk av tau som atkomstvei og for å innta arbeidsstillinger
1.

Vilkår for å bruke tau som atkomstvei og for å innta arbeidsstillinger

Tau kan brukes som atkomstvei og for å innta arbeidsstillinger når det framgår av risikovurderingen at
-
arbeidet kan utføres på en sikker måte, og
-
det ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet, sikrere arbeidsutstyr.
Følgende tiltak skal iverksettes ved bruk av tau:
a. Tausystemet skal omfatte minst to tau med separate fester. Det ene tauet brukes til atkomst, nedstigning og støtte (arbeidstau) og det andre til sikkerhet (sikkerhetstau).
b. Arbeidstakerne skal være utstyrt med og bruke en egnet sele, som skal være festet til sikkerhetstauet.
c. Arbeidstauet skal være utstyrt med en innretning for sikker opp- og nedstigning samt et automatisk låsesystem som hindrer brukeren i å falle dersom vedkommende mister kontrollen over bevegelsene sine.
d. Sikkerhetstauet skal ha bevegelig fallsikringsutstyr som følger arbeidstakerens bevegelser.
e. Verktøy og annet utstyr som arbeidstakerne bruker, skal være sikret til arbeidstakernes seler eller arbeidssete eller på en annen, egnet måte.
f. Arbeidet skal nøye planlegges og overvåkes slik at arbeidstakere kan få øyeblikkelig hjelp i en nødsituasjon.
g. Arbeidstakerne skal i henhold til bestemmelsene i § 10 få nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i arbeidet som skal gjøres, herunder særlig om framgangsmåter under redningsarbeid.
2.
Unntak fra kravet om å bruke to tau
Dersom arbeidsgiver etter en risikovurdering finner at bruken av to tau vil gjøre arbeidet farligere, kan det brukes ett tau. Arbeidsgiver skal iverksette egnede tiltak som ivaretar sikkerheten til arbeidstakerne.
3.
Bruk av arbeidssete
Arbeidsgiver skal foreta en risikovurdering av om det er nødvendig å utstyre tauet med et arbeidssete med egnet utstyr. Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til arbeidets varighet og de ergonomiske belastningene ved bruk av tau som atkomstvei og for å innta arbeidsstillinger.
Innhold
Forord
Kapittel I.
Innledende bestemmelser
Kapittel II.
Alminnelige bestemmelser
Kapittel III.
Alminnelige bestemmelser om bruk av arbeidsutstyr m.v.
Kapittel IV.
Tekniske krav til arbeidsutstyr
Kapittel V.
Tekniske krav til mobilt arbeidsutstyr
Kapittel VI.
Tekniske krav til arbeidsutstyr til løfting av last
Kapittel VII.
Spesielle bestemmelser om bruk av arbeidsutstyr
Kapittel VII A.
Bruk av arbeidsutstyr til midlertidig arbeid i høyden
Kapittel VIII. Sikkerhetsopplæring
Kapittel IX.
Sakkyndig kontroll av arbeidsutstyret
 
Forskrifter til Arbeidsmiljøloven
Aktivitetsforskriften
Arbeid av barn og ungdom
Arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. for sivil luftfart
Arbeid i kontrollrom
Arbeid i tanker
Arbeid med ioniserende stråling
Arbeid på tankfartøy beskyttet med nøytralgass i lastetankene
Arbeidsmarkedstiltak
Arbeidsmiljølovens anvendelse for arbeid i enmannsbedrifter innen bygge- og anleggsvirksomhet
Arbeids- og fritid for personale ved helse- og sosialinstitusjoner
Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem
Arbeidsplasser og -lokaler
Arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport
Arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger
Arbeidstid med mer for besetningsmedlemmer i sivile luftfartøyer
Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering m.v.
Arbeid ved avløpsanlegg
Arbeid ved dataskjerm
Asbestforskriften
Biocidforskriften
Boltpistoler med tilbehør
Bruk av arbeidsutstyr
Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen
Byggherreforskriften
Dykkeforskriften
Endring i forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten og i visse andre forskrifter
Forhåndsmelding av nye kjemiske stoffer
Forplantningsskader og arbeidsmiljø
Forsøk med statlig finansiering av utdanningspermisjoner/
-vikariater
Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd
Førervern på gamle traktorer
Førervern på traktor
Gebyr for byggesaksbehandling etter Arbeidsmiljøloven § 19
Graving og avstivning av grøfter
Havnearbeidforskriften
Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer
Helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor
Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold
Hvordan retten til utsettelse av oppsigelser ved masseoppsigelser skal nyttes og Arbeidsformidlingens rolle ved slik utsettelse
Høytrykksspyling
Id-kort på bygge- og anleggsplasser
Innføring av kap. X i Arbeidsmiljøloven for militære arbeidstakere m.v. i Forsvaret.
Innretningsforskriften
Installasjon av nytt CO2-anlegg
Internkontrollforskriften
Jan Mayen i henhold til Arbeidsmiljøloven
Kjemikalieforskriften
Klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier
Konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU)
Kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker
Kullgruvene på Svalbard
Kvilekoier
Lokale verneombud og arbeidsmiljøutvalg for losse- og lastearbeid
Lønnstilskudd ved reaktivisering av uførepensjonister til ordinært arbeid
Løselig seksverdig krom i sement
Maskinforskriften
Maskiner, redskap og verktøy
Opplysningspliktforskriften
Plikt til å utarbeide arbeidsreglement ved virksomheter innen hotell- og restaurantbransjen
Rammeforskriften
Refusjon av utgifter for tilsyn med sikkerhet, arbeidsmiljø og ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten
Regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved bergarbeid
Sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer
Sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen
Snøskredfare ved oppholds- og anleggssteder
Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m.
Stoffkartotekforskriften
Storulykkeforskriften
Styringsforskriften
Støy på arbeidsplassen
Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid)
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter gjøres gjeldende for luftfart som omfattes av Arbeidsmiljøloven
Tekniske innretninger
Tilsetting av luktestoff til oksygen ved sveising, brenning og varmebehandling
Tilskudd av lengre varighet for personer med redusert arbeidsevne som følge av lidelser med variabelt forløp
Traktorforskriften
Tungt og ensformig arbeid
Tvisteløsningsnemnd etter Arbeidsmiljøloven
Uførepensjon brukt som lønnstilskudd ved reaktivisering av uførepensjonister til ordinært arbeid
Unntak fra Arbeidsmiljøloven for arbeid som utføres av private og offentlige virksomheter i tilknytning til forsvarets øvingsvirksomhet
Unntak fra Arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper
Unntak fra Arbeidsmiljøloven - medbestemmelse for tilsatte i staten
Unntak fra Arbeidsmiljøloven § 50 for Sjøfartsdirektoratets og Skipskontrollens sjøkyndige, tekniske skipsinspektører og skipsmålere
Unntak fra arbeidstidsregler for arbeid ved teater og opera
Unntak fra bestemmelsen om utdanningspermisjon innenfor Forsvarets sektor
Utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier
Utsendte arbeidstakere
Utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område
Utvidelse av forskrifter til å gjelde for Svalbard
Verne- og helsepersonale
Verneombud og arbeidsmiljøutvalg
Vern mot eksponering for biologiske faktorer på arbeidsplassen
Vern mot mekaniske vibrasjoner
Virksomhet i jordbruk og skogbruk som ikke sysselsetter arbeidstaker
Virksomhet i jordbruk som ikke nytter annen leid hjelp enn avløserhjelp unntas fra Arbeidsmiljøloven
Virksomheter som skal ha knyttet til seg verne- og helsepersonale