Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven
Forskrift
1980-12-19 nr. 0015
Forskrift til: Arbeidsmiljøloven
Forskrift om innføring av kap. X i Arbeidsmiljøloven for militære arbeidstakere m.v. i Forsvaret
Fastsatt ved kgl.res. av 19. desember. 1980 i medhold av Arbeidsmiljøloven. Fremmet av Kommunaldep.
Endret:
12. juli 1985 nr. 1444

I

a.
Kongelig resolusjon av 17. juni 1977 avsnitt B II pkt. 5 oppheves. Kap. X Arbeidstid i Lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø trer i kraft for militære arbeidstakere fra den dato som blir fastsatt ved forhandlinger mellom tjenestemennenes organisasjoner og Staten med unntak/tilpasninger/dispensasjoner som foreslått i det etterfølgende, jf. Arbeidsmiljølovens § 2 nr. 3, og forutsetningene gitt i foredragets Del III, pkt. 7:
7.
Lønnsregulativets fellesbestemmelser §§ 15-21 bygger på Arbeidsmiljølovens kap. X. I den utstrekning at det gis unntak/tilpasninger til Lønnsregulativets fellesbestemmelser.
Der hvor avvik i forhold til loven kommer til uttrykk vil dette derfor også ha begrensninger med hensyn til anvendelse av Lønnsregulativets fellesbestemmelser.
b.
Arbeidsmiljølovens kap. X Arbeidstid gjøres med de unntak/tilpasninger/dispensasjoner som er foreslått i det etterfølgende gjeldende for militær sjø- og luftfart. For denne virksomhet forutsettes særavtaler.
c.
Følgende unntas fra Arbeidsmiljølovens kap. X:
tjeneste ved allierte staber, fartøyer/avdelinger avgitt til integrert NATO-styrke i inn- og utland.
internasjonale organisasjoner og annen tjeneste i utlandet
militære arbeidstakere som er elev ved militær eller sivil skole/kurs innenlands eller i utlandet. Jf. kongelig resolusjon av 17. juni 1977, pkt. C.
vervede mannskaper under avtjening av førstegangstjeneste. Med førstegangstjeneste forstås både pliktig og frivillig førstegangstjeneste.
personell som avtjener førstegangstjenesten eller deler av denne med befals grad. Disse er vernepliktige og faller inn under pkt. C i kongelig resolusjon av 17. juni 1977
Befal og vervede som innkalles eller beordres til repetisjons-, og kadre- og heimevernsøvinger for den tid øvingen varer.
d.
Befal og vervede ved Forsvarets narkotikaetterforskningsgrupper og etterforskere ved militærpolitiet unntas fra Arbeidsmiljøloven § 49 nr. 1, §§ 50 og 53.
e.
loven settes for Forsvaret ut av kraft ved erklæring av forberedende eller høyere beredskap og ved væpnede angrep, jf. Beredsskapssystem for Forsvaret (BFF), kongelig resolusjon av 10. juni 1949 og Beredskapsloven av 15. desember 1950, §§ 1 og 3.
f.
§ 41 Arbeid som ikke går inn under reglene om arbeidstid
Skillet mellom ledende/ikke ledende tjenestefunksjoner settes inntil videre mellom gradsjiktet oberstløytnant/kommandørkaptein og major/orlogskaptein.
g.
§ 42 Nattarbeid
§ 43 Nattarbeid etter avtale med tillitsvalgte
§ 44 Søn- og helgedagsarbeid
§ 45 Søn- og helgedagsarbeid etter avtale med de tillitsvalgte
det blir gitt unntak fra forbudet mot natt-, og søn- og helgedagsarbeid.
h.
§ 46 Lengden av den alminnelige arbeidstid
det gis anledning til å nytte omregningsfaktor for arbeid under vakt- og øvingsvirksomhet, jf. foredragets punkt 8.
i.
§ 47 Gjennomsnittsberegning av arbeidstid
den ukentlige arbeidstid gjennomsnittsberegnes for perioder inntil 3 måneder.
det gis dispensasjoner fra daglige og ukentlige timebegrensninger for vakt-, øving-, sjø- og lufttjeneste.
j.
§ 48 Arbeidsplan
under øvelser der den daglige alminnelige arbeidstid ikke kan tidsplanlegges på forhånd, og hvor tjenesten ikke kan avbrytes av i forveien bestemte hvile- og spisepauser, kommer reglene i § 48 ikke til anvendelse.
k.
§ 49 Overtidsarbeid
overtid kan pålegges når øvingsmessige og beredskapsmessige grunner gjør dette nødvendig.
l.
§ 50 Lengden av overtidsarbeid
det gis dispensasjon fra lovens begrensninger om daglig, ukentlig og fire sammenhengende ukers overtidsgrenser i de uker hvor vakt, øving og fartøytjeneste samt arbeid av øvings- og beredskapsmessige grunner inngår
den årlige maksimale overtidsgrense kan overskrides for vakt, øving, fartøytjeneste og beredskapssituasjoner etter godkjennelse fra Forsvarsdepartementet
det gis anledning til å nytte omregningsfaktorer under vakt- og øvingsvirksomhet utenfor oppsatt arbeidstid, jf. foredragets punkt 8.
m.
§ 51 Hvilepauser og fritid
det gis dispensasjon fra § 51 nr. 1-3 hvilepauser, daglig- og ukentlig fritid for vakt, øving, fartøytjeneste og beredskapssituasjoner.
n.
Vakt
ved avdelinger med stor vaktbelastning og på fartøyer gis tillatelse til å pålegge vakter ut over arbeidstiden slik at minimum to vakter pr. måned inngår i ordinær arbeidstid.
o.
Øvinger
Med øvinger forstås:
1. Øvinger som inngår i oppsatt arbeidstid
  All tjeneste og øving som gjelder opplæring og drift, der den daglige arbeidsinnsats kan planlegges og hvor arbeidsperioder og hvilepauser er fastlagt uavhengig av tiden på døgnet, inngår i arbeidstiden.
2. Øvinger utenfor oppsatt arbeidstid.
  Tjeneste, opplærings- og øvingsvirksomhet ut over den daglige alminelige arbeidstid hvor de militære arbeidstakeres arbeidsinnsats pr. døgn ikke kan tidsplanlegges på forhånd, og tjenesten ikke kan avbrytes av i forveien bestemte hvile- og spisepauser, kan pålegges i tillegg til oppsatt arbeidstid.
3. Øvingsbegrepet defineres i henhold til departementets forslag i pkt. 1 og 2 overfor.
4. Øvinger etter definisjonens pkt. 1 inngår i den alminnelige arbeidstid.
5. Øvinger etter definisjonens pkt. 2 kommer i tillegg til arbeidstiden.
p.
Maksimale antall vakt- og øvingsdøgn som kan pålegges den enkelte utenom arbeidstiden fastsettes til 40 vaktdøgn og 45 øvingsdøgn, tilsammen 85 døgn.
Etter drøftinger med tjenestemennenes tillitsvalgte ved respektive avdelinger, kan Forsvarsdepartementet i samråd med organisasjonene etter søknad i det enkelte tilfelle utvide maksimalgrensene. Maksimalgrensen avtrappes i takt med innarbeidelse av vakter i arbeidstiden.
q.
Beredskap som innebærer bundethet til et bestemt geografisk område regnes ikke som arbeidstid.
  
Ord for dagen
26.05
En hver filosofi som kan sammenfattes i et nøtteskall, hører hjemme der.
Sydney J. Harris
  
Forskrifter til Arbeidsmiljøloven
Aktivitetsforskriften
Arbeid av barn og ungdom
Arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. for sivil luftfart
Arbeid i kontrollrom
Arbeid i tanker
Arbeid med ioniserende stråling
Arbeid på tankfartøy beskyttet med nøytralgass i lastetankene
Arbeidsmarkedstiltak
Arbeidsmiljølovens anvendelse for arbeid i enmannsbedrifter innen bygge- og anleggsvirksomhet
Arbeids- og fritid for personale ved helse- og sosialinstitusjoner
Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem
Arbeidsplasser og -lokaler
Arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport
Arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger
Arbeidstid med mer for besetningsmedlemmer i sivile luftfartøyer
Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering m.v.
Arbeid ved avløpsanlegg
Arbeid ved dataskjerm
Asbestforskriften
Biocidforskriften
Boltpistoler med tilbehør
Bruk av arbeidsutstyr
Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen
Byggherreforskriften
Dykkeforskriften
Endring i forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten og i visse andre forskrifter
Forhåndsmelding av nye kjemiske stoffer
Forplantningsskader og arbeidsmiljø
Forsøk med statlig finansiering av utdanningspermisjoner/
-vikariater
Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd
Førervern på gamle traktorer
Førervern på traktor
Gebyr for byggesaksbehandling etter Arbeidsmiljøloven § 19
Graving og avstivning av grøfter
Havnearbeidforskriften
Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer
Helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor
Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold
Hvordan retten til utsettelse av oppsigelser ved masseoppsigelser skal nyttes og Arbeidsformidlingens rolle ved slik utsettelse
Høytrykksspyling
Id-kort på bygge- og anleggsplasser
Innføring av kap. X i Arbeidsmiljøloven for militære arbeidstakere m.v. i Forsvaret.
Innretningsforskriften
Installasjon av nytt CO2-anlegg
Internkontrollforskriften
Jan Mayen i henhold til Arbeidsmiljøloven
Kjemikalieforskriften
Klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier
Konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU)
Kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker
Kullgruvene på Svalbard
Kvilekoier
Lokale verneombud og arbeidsmiljøutvalg for losse- og lastearbeid
Lønnstilskudd ved reaktivisering av uførepensjonister til ordinært arbeid
Løselig seksverdig krom i sement
Maskinforskriften
Maskiner, redskap og verktøy
Opplysningspliktforskriften
Plikt til å utarbeide arbeidsreglement ved virksomheter innen hotell- og restaurantbransjen
Rammeforskriften
Refusjon av utgifter for tilsyn med sikkerhet, arbeidsmiljø og ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten
Regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved bergarbeid
Sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer
Sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen
Snøskredfare ved oppholds- og anleggssteder
Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m.
Stoffkartotekforskriften
Storulykkeforskriften
Styringsforskriften
Støy på arbeidsplassen
Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid)
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter gjøres gjeldende for luftfart som omfattes av Arbeidsmiljøloven
Tekniske innretninger
Tilsetting av luktestoff til oksygen ved sveising, brenning og varmebehandling
Tilskudd av lengre varighet for personer med redusert arbeidsevne som følge av lidelser med variabelt forløp
Traktorforskriften
Tungt og ensformig arbeid
Tvisteløsningsnemnd etter Arbeidsmiljøloven
Uførepensjon brukt som lønnstilskudd ved reaktivisering av uførepensjonister til ordinært arbeid
Unntak fra Arbeidsmiljøloven for arbeid som utføres av private og offentlige virksomheter i tilknytning til forsvarets øvingsvirksomhet
Unntak fra Arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper
Unntak fra Arbeidsmiljøloven - medbestemmelse for tilsatte i staten
Unntak fra Arbeidsmiljøloven § 50 for Sjøfartsdirektoratets og Skipskontrollens sjøkyndige, tekniske skipsinspektører og skipsmålere
Unntak fra arbeidstidsregler for arbeid ved teater og opera
Unntak fra bestemmelsen om utdanningspermisjon innenfor Forsvarets sektor
Utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier
Utsendte arbeidstakere
Utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område
Utvidelse av forskrifter til å gjelde for Svalbard
Verne- og helsepersonale
Verneombud og arbeidsmiljøutvalg
Vern mot eksponering for biologiske faktorer på arbeidsplassen
Vern mot mekaniske vibrasjoner
Virksomhet i jordbruk og skogbruk som ikke sysselsetter arbeidstaker
Virksomhet i jordbruk som ikke nytter annen leid hjelp enn avløserhjelp unntas fra Arbeidsmiljøloven
Virksomheter som skal ha knyttet til seg verne- og helsepersonale