Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

Forskrifter til Arbeidsmiljøloven

år
nr.
Tittel
1966
9192
Forskrifter om førervern på traktor
1973
0001
Forskrifter om installasjon av nytt CO2-anlegg
1974
0003
Forskrifter om snøskredfare ved oppholds- og anleggssteder
1977
0002
Forskrift om arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering m.v.
1977
0007
Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg
1977
3219
Forskrift om maskiner, redskap og verktøy
1977
9193
Forskrifter om traktorer
1978
0005
Forskrifter om kvilekoier
1978
0005
Forskrifter for Jan Mayen i henhold til Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø. Delegasjon av myndighet
1979
0005
Ikrafttredelse av Lov av 10 juni 1977 nr. 86 om planlegging, organisering og gjennomføring av helsetjenester ved bedrifter. Delegasjon av myndighet.
1979
0007
Forskrift om tilsetting av luktestoff til oksygen (odorering) ved sveising, brenning og varmebehandling
1980
0002
Forskrifter om arbeids- og fritid for personale ved helse- og sosialinstitusjoner - dispensasjon fra Arbeidsmiljøloven
1980
0006
Forskrift om unntak fra Arbeidsmiljøloven - medbestemmelse for tilsatte i staten
1980
0015
Forskrifter om innføring av kap. X i Arbeidsmiljøloven for militære arbeidstakere m.v. i Forsvaret.
1982
1377
Forskrift om tekniske innretninger
1982
3217
Forskrift om unntak fra kap. X i Arbeidsmiljøloven for arbeid som utføres av private og offentlige virksomheter i tilknytning til forsvarets øvingsvirksomhet
1983
1674
Forskrift om kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern
1983
3349
Forskrift om unntak fra Arbeidsmiljøloven § 50 for Sjøfartsdirektoratets og Skipskontrollens sjøkyndige, tekniske skipsinspektører og skipsmålere
1985
0293
Forskrift om unntak fra arbeidstidsregler for arbeid ved teater og opera
1985
1157
Forskrift om arbeid med ioniserende stråling
1985
1410
Forskrift om arbeid i tanker
1985
1411
Forskrift om arbeid på tankfartøy beskyttet med nøytralgass i lastetankene
1985
2105
Forskrift om graving og avstivning av grøfter
1986
0017
Forskrift om Arbeidsmiljølovens anvendelse for arbeid i enmannsbedrifter innen bygge- og anleggsvirksomhet
1986
0540
Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. for sivil luftfart
1986
0744
Forskrift om at virksomhet i jordbruk som ikke nytter annen leid hjelp enn avløserhjelp unntas fra Arbeidsmiljøloven
1986
0745
Forskrift om Arbeidsmiljølovens anvendelse på virksomhet i jordbruk og skogbruk som ikke sysselsetter arbeidstaker
1986
0870
Forskrift om lokale verneombud og arbeidsmiljøutvalg for losse- og lastearbeid
1986
1792
Forskrift om boltpistoler med tilbehør
1989
0335
Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m.
1989
0914
Forskrift om hvilke virksomheter som skal ha knyttet til seg verne- og helsepersonale (bedriftshelsetjeneste)
1990
0944
Forskrift om dykking
1991
1014
Forskrift om plikt til å utarbeide arbeidsreglement ved virksomheter innen hotell- og restaurantbransjen
1992
1263
Forskrift om høytrykksspyling m.m.
1993
0033
Forskrift for kullgruvene på Svalbard
1993
1425
Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen
1994
0333
Forskrift om verne- og helsepersonale
1994
0819
Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU)
1994
0820
Forskrift om maskiner
1994
0876
Forskrift om førervern på gamle traktorer
1994
0897
Forskrift om hvordan retten til utsettelse av oppsigelser ved masseoppsigelser skal nyttes og Arbeidsformidlingens rolle ved slik utsettelse
1994
0972
Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen
1994
1053
Forskrift om havnearbeid
1994
1259
Forskrift om arbeid ved dataskjerm
1995
0156
Forskrift om tungt og ensformig arbeid
1995
0170
Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler
1995
0377
Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften)
1995
0385
Forskrift om arbeid i kontrollrom
1995
0603
Forskrift om endring i forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten og i visse andre forskrifter
1995
0768
Forskrift om forplantningsskader og arbeidsmiljø
1996
0715
Forskrift om forhåndsmelding av nye kjemiske stoffer
1996
1127
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
1996
1242
Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område
1996
1315
Forskrift om arbeid ved avløpsanlegg
1997
0652
Forskrift om refusjon av utgifter for tilsyn med sikkerhet, arbeidsmiljø og ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten
1997
1018
Forskrift om regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet
1997
1322
Forskrift om vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m.) på arbeidsplassen
1997
1323
Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier
1998
0179
Forskrift om sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid)
1998
0551
Forskrift om arbeid av barn og ungdom
1998
0608
Forskrift om bruk av arbeidsutstyr
1998
0982
Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor
1998
1206
Forskrift om gebyr for byggesaksbehandling etter Arbeidsmiljøloven § 19
2000
0412
Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (Stoffkartotekforskriften)
2000
0682
Forskrift om tilskudd av lengre varighet for personer med redusert arbeidsevne som følge av lidelser med variabelt forløp
2000
1368
Forskrift om unntak fra bestemmelsen om utdanningspermisjon innenfor Forsvarets sektor
2001
0443
Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften)
2001
1016
Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (Rammeforskriften)
2001
1099
Forskrift om styring i petroleumsvirksomheten (Styringsforskriften)
2001
1100
Forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (Innretningsforskriften)
2001
1107
Forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (Opplysningspliktforskriften)
2001
1157
Forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (Aktivitetsforskriften)
2001
1458
Forskrift om lønnstilskudd ved reaktivisering av uførepensjonister til ordinært arbeid
2001
1544
Forskrift om arbeidsmarkedstiltak
2002
0715
Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem
2002
0716
Forskrift om husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold
2002
1139
Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier
2002
1497
Vedtak om at forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter gjøres gjeldende for luftfart som omfattes av Arbeidsmiljøloven
2002
1632
Vedtak om utvidelse av forskrifter til å gjelde for Svalbard
2003
0911
Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer
2003
1595
Midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer
2003
1848
Forskrift om godkjenning av biocider og biocidprodukter (Biocidforskriften)
2004
1817
Forskrift om arbeidstid med mer for besetningsmedlemmer i sivile luftfartøyer (BSL D 2-4)
2004
1838
Forskrift om uførepensjon brukt som lønnstilskudd ved reaktivisering av uførepensjonister til ordinært arbeid
2005
0047
Forskrift om løselig seksverdig krom i sement
2005
0362
Forskrift om asbest
2005
0543
Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport
2005
0609
Delvis ikrafttredelse av Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)
2005
0672
Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (Storulykkeforskriften)
2005
0686
Midlertidig forskrift om arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger
2005
0794
Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved bergarbeid
2005
0804
Forskrift om vern mot mekaniske vibrasjoner
2005
1566
Forskrift om utsendte arbeidstakere
2005
1567
Forskrift om unntak fra Arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper
2005
1569
Forskrift om tvisteløsningsnemnd etter Arbeidsmiljøloven
2006
0394
Vedtak om at midlertidig forskrift 19. desember 2003 nr. 1595 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer skal gjelde for de planlagte gasskraftverkene i Hammerfest, Skogn og Grenland
2006
0456
Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen
2006
0457
Delegering av myndighet til Direktoratet for arbeidstilsynet til å fastsette forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen
2006
1397
Delegering av myndighet til Direktoratet for arbeidstilsynet til å fastsette endringer i forskrift om vern mot mekaniske vibrasjoner § 4 bokstav a
2007
0366
Forskrift om identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser
2007
0459
Midlertidig forskrift om unntak fra Arbeidsmiljøloven § 10-8 fjerde ledd for flygeledere
2007
0495
Forskrift om forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd
2007
0988
Delegering av myndighet til Direktoratet for arbeidstilsynet etter Arbeidsmiljøloven § 4-1 femte ledd
2007
0997
Forskrift om forsøk med statlig finansiering av utdanningspermisjoner/-vikariater

  
Ord for dagen
11.01
Arvelighet er noe man tror på når man har fått et intelligent barn.
Pablo Picasso
  
Forskrifter til Arbeidsmiljøloven
Aktivitetsforskriften
Arbeid av barn og ungdom
Arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. for sivil luftfart
Arbeid i kontrollrom
Arbeid i tanker
Arbeid med ioniserende stråling
Arbeid på tankfartøy beskyttet med nøytralgass i lastetankene
Arbeidsmarkedstiltak
Arbeidsmiljølovens anvendelse for arbeid i enmannsbedrifter innen bygge- og anleggsvirksomhet
Arbeids- og fritid for personale ved helse- og sosialinstitusjoner
Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem
Arbeidsplasser og -lokaler
Arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport
Arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger
Arbeidstid med mer for besetningsmedlemmer i sivile luftfartøyer
Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering m.v.
Arbeid ved avløpsanlegg
Arbeid ved dataskjerm
Asbestforskriften
Biocidforskriften
Boltpistoler med tilbehør
Bruk av arbeidsutstyr
Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen
Byggherreforskriften
Dykkeforskriften
Endring i forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten og i visse andre forskrifter
Forhåndsmelding av nye kjemiske stoffer
Forplantningsskader og arbeidsmiljø
Forsøk med statlig finansiering av utdanningspermisjoner/
-vikariater
Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd
Førervern på gamle traktorer
Førervern på traktor
Gebyr for byggesaksbehandling etter Arbeidsmiljøloven § 19
Graving og avstivning av grøfter
Havnearbeidforskriften
Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer
Helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor
Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold
Hvordan retten til utsettelse av oppsigelser ved masseoppsigelser skal nyttes og Arbeidsformidlingens rolle ved slik utsettelse
Høytrykksspyling
Id-kort på bygge- og anleggsplasser
Innføring av kap. X i Arbeidsmiljøloven for militære arbeidstakere m.v. i Forsvaret.
Innretningsforskriften
Installasjon av nytt CO2-anlegg
Internkontrollforskriften
Jan Mayen i henhold til Arbeidsmiljøloven
Kjemikalieforskriften
Klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier
Konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU)
Kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker
Kullgruvene på Svalbard
Kvilekoier
Lokale verneombud og arbeidsmiljøutvalg for losse- og lastearbeid
Lønnstilskudd ved reaktivisering av uførepensjonister til ordinært arbeid
Løselig seksverdig krom i sement
Maskinforskriften
Maskiner, redskap og verktøy
Opplysningspliktforskriften
Plikt til å utarbeide arbeidsreglement ved virksomheter innen hotell- og restaurantbransjen
Rammeforskriften
Refusjon av utgifter for tilsyn med sikkerhet, arbeidsmiljø og ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten
Regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved bergarbeid
Sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer
Sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen
Snøskredfare ved oppholds- og anleggssteder
Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m.
Stoffkartotekforskriften
Storulykkeforskriften
Styringsforskriften
Støy på arbeidsplassen
Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid)
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter gjøres gjeldende for luftfart som omfattes av Arbeidsmiljøloven
Tekniske innretninger
Tilsetting av luktestoff til oksygen ved sveising, brenning og varmebehandling
Tilskudd av lengre varighet for personer med redusert arbeidsevne som følge av lidelser med variabelt forløp
Traktorforskriften
Tungt og ensformig arbeid
Tvisteløsningsnemnd etter Arbeidsmiljøloven
Uførepensjon brukt som lønnstilskudd ved reaktivisering av uførepensjonister til ordinært arbeid
Unntak fra Arbeidsmiljøloven for arbeid som utføres av private og offentlige virksomheter i tilknytning til forsvarets øvingsvirksomhet
Unntak fra Arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper
Unntak fra Arbeidsmiljøloven - medbestemmelse for tilsatte i staten
Unntak fra Arbeidsmiljøloven § 50 for Sjøfartsdirektoratets og Skipskontrollens sjøkyndige, tekniske skipsinspektører og skipsmålere
Unntak fra arbeidstidsregler for arbeid ved teater og opera
Unntak fra bestemmelsen om utdanningspermisjon innenfor Forsvarets sektor
Utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier
Utsendte arbeidstakere
Utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område
Utvidelse av forskrifter til å gjelde for Svalbard
Verne- og helsepersonale
Verneombud og arbeidsmiljøutvalg
Vern mot eksponering for biologiske faktorer på arbeidsplassen
Vern mot mekaniske vibrasjoner
Virksomhet i jordbruk og skogbruk som ikke sysselsetter arbeidstaker
Virksomhet i jordbruk som ikke nytter annen leid hjelp enn avløserhjelp unntas fra Arbeidsmiljøloven
Virksomheter som skal ha knyttet til seg verne- og helsepersonale