Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

Forskrifter til Arveavgiftsloven

år
nr.
Tittel
1969
3903
Forskrift om plikt til å gi opplysninger til ligningsmyndighetene og til arveavgiftsmyndighetene
1993
0801
Delegering av myndighet etter Arveavgiftsloven § 47
1993
0108
Forskrift om renter etter Lov om avgift på arv og visse gaver
1997
0608
Forskrift om delegering av myndighet til å treffe avgjørelse om ettergivelse og nedsettelse av skatte- og avgiftskrav, forsinkelsesrenter og innfordringsutgifter på billighetsgrunnlag
1997
0609
Forskrift om delegering av myndighet til å treffe avgjørelse om betalingsordning og nedsettelse av skatte- og avgiftskrav, forsinkelsesrenter og innfordringsutgifter på innfordringsgrunnlag
1997
0610
Forskrift om delegering av myndighet til å treffe avgjørelse om utgiftsføring av skatte- og avgiftskrav, forsinkelsesrenter og innfordringsutgifter
1997
0629
Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter lov om avgift på arv og visse gaver
1998
1298
Forskrift om delegering av Skattedirektoratets myndighet når det gjelder lemping av skatter og avgifter med renter og omkostninger av billighet
1998
1299
Forskrift om delegering av Skattedirektoratets myndighet når det gjelder lemping av skatter og avgifter med renter og omkostninger som innfordringstiltak
2000
1241
Vedtak om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 2001
2001
1531
Vedtak om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 2002
2002
1582
Vedtak om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 2003
2003
1440
Vedtak om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 2004
2004
1551
Vedtak om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 2005
2005
1408
Vedtak om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 2006
2006
1340
Vedtak om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 2007
2007
1264
Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter Lov om avgift på arv og visse gaver § 24
2007
1384
Vedtak om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 2008
  
Ord for dagen
15.09
Kunsten å være lykkelig består i at man gjør sine gleder enkle.
Kinesisk ordtak