Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

Forskrifter til Barnevernloven

år
nr.
Tittel
1992
1243
Forskrift om fylkesmannens adgang til å ilegge kommuner mulkt ved oversittelse av fristene i Barnevernloven § 6-9
1992
1246
Forskrift om barneverntjenestens adgang til å kreve egenbetaling fra barnet til dekning av oppholdsutgifter
1993
1430
Forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda
1995
0772
Forskrift om Lov om barneverntjenesters anvendelse på Svalbard
1999
1090
Forskrift om politiattest i henhold til Barnevernloven
2001
1552
Delegering av myndighet til Longyearbyen lokalstyre etter forskrift om Lov om barneverntjenesters anvendelse på Svalbard § 3 første ledd
2002
1594
Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
2003
1282
Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner
2003
1283
Forskrift om godkjenning av private og kommunale institusjoner som skal benyttes for barn som plasseres utenfor hjemmet med hjemmel i Barnevernloven
2003
1397
Forskrift om statlig regional barnevernmyndighets rett til å kreve refusjon fra kommunen for opphold i institusjon
2003
1584
Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
2003
1659
Forskrift om fosterhjem
2005
1584
Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter Lov om barneverntjenester
2005
1613
Forskrift om overgangsbestemmelser til Lov 17. juni 2005 nr. 65 om endringer i Lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester og Lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester (Sosialtjenesteloven) m.v.
2006
0524
Forskrift om opplysningsplikt mv. for krisesentre til barneverntjenesten
2006
0723
Forskrift om fastsetting og endring av oppfostringsbidrag etter Lov om barneverntjenester
2007
1348
Delvis ikrafttredelse av Lov 1. desember 2006 nr. 65 om endringer i Barnevernloven og Sosialtjenesteloven mv. (saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv.)
2007
1349
Forskrift om overgangsbestemmelser til Lov 1. desember 2006 nr. 65 om endringer i Barnevernloven og Sosialtjenesteloven mv. (saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv.)
2007
1350
Forskrift om endring i forskrift om Lov om barneverntjenesters anvendelse på Svalbard
2007
1351
Forskrift om overgangsordning for alminnelige medlemsutvalg i fylkesnemndene for sosiale saker
  
Ord for dagen
16.01
Barn trenger kjærlighet, spesielt når de ikke fortjener det.
Harold S. Hulbert
  
Forskrifter til Barnevernloven
Barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda
Barnevernlovens anvendelse på Svalbard
Barneverntjenestens adgang til å kreve egenbetaling fra barnet til dekning av oppholdsutgifter
Fastsetting og endring av oppfostringsbidrag etter Lov om barneverntjenester
Fosterhjem
Fylkesmannens adgang til å ilegge kommuner mulkt ved oversittelse av fristene i Barnevernloven § 6-9
Godkjenning av private og kommunale institusjoner som skal benyttes for barn som plasseres utenfor hjemmet med hjemmel i Barnevernloven
Krav til kvalitet i barneverninstitusjoner
Opplysningsplikt mv. for krisesentre
Politiattest i henhold til Barnevernloven
Rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
Statlig regional barnevernmyndighets rett til å kreve refusjon fra kommunen for opphold i institusjon
Tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling