Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven
Forskrift
2002-06-26 nr. 0744
Forskrift til: Brann- og eksplosjonsvernloven
Forskrift om brannfarlig vare

Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser

§ 2—1. Krav til aktsomhet
Enhver som håndterer eller oppholder seg i nærheten av rom eller område hvor brannfarlig vare håndteres skal vise aktsomhet og foreta det som er nødvendig for å forebygge fare for brann eller eksplosjon.
Det skal være ryddig og ikke finnes unødvendig brennbart materiale på sted der brannfarlig vare håndteres. Brannfarlig vare må ikke oppbevares i rom eller på sted som tjener som rømningsvei under en brann.
Røyking og bruk av ild eller andre tennkilder er forbudt innenfor områder eller rom hvor brann eller eksplosjon lett kan oppstå.
Det skal treffes nødvendige tiltak for å hindre at det oppstår fare for brann eller eksplosjon ved spill eller lekkasje.
Tank som tas ut av bruk skal sikres mot utilsiktet bruk, og håndteres slik at den ikke skaper fare for skade på liv, helse, miljø og materielle verdier på grunn av brann eller eksplosjon.

§ 2—2. Krav til bygninger og rom
Rom som blir brukt til håndtering av brannfarlig vare skal være utført og innredet slik at det ikke oppstår fare for brann eller eksplosjon.
Bygninger hvor det oppbevares brannfarlig vare skal tilfredstille tekniske krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og skal enten ha tilstrekkelig ventilasjon eller utstyres med separat mekanisk ventilasjonsanlegg som sikrer tilstrekkelig utlufting.

§ 2—3. Krav til innretninger og utstyr m.m.
Beholder, apparat eller annen innretning som benyttes ved håndtering av brannfarlig vare skal være utformet slik at de er formålstjenlige og sikre, og til enhver tid være i slik stand at det ikke oppstår fare for brann, eksplosjon eller ulykke. De må være produsert av materiale som har egnede egenskaper, og som er tilstrekkelig motstandsdyktig både mot det mediet det er beregnet for samt miljøet rundt.
Montering skal være utført fagmessig og betryggende.
Beholdere, apparat eller annen innretning for brannfarlig vare som sentral tilsynsmyndighet bestemmer, må ikke selges, utbys til salg eller brukes uten å være godkjent av sentral tilsynsmyndighet eller den sentral tilsynsmyndighet bestemmer.
Produkt som er produsert og kontrollert i overensstemmelse med regelverk som Norge gjennom internasjonal avtale er forpliktet til å følge anses godkjent i henhold til forskriften.

§ 2—4. Tank i fyrrom
Tank i fyrrom må plasseres slik at den ikke utsettes for skadelig varmepåvirkning. Tanken skal være av stål, eller annet ikke brennbart materiale.

§ 2—5. Krav til slokkeutstyr
Det skal det være slokkeutstyr lett tilgjengelig på steder der brannfarlig vare håndteres.

§ 2—6. Krav om merking og oppslag om fare
Der hvor brannfarlig vare forekommer skal det ved merking og skilting opplyses om faren for brann eller eksplosjon.
Det skal være oppslag om forbud mot røyking og bruk av åpen ild eller andre tennkilder på områder eller i rom hvor brannfarlige stoffer forekommer under slike forhold at brann eller eksplosjon lett kan oppstå.

§ 2—7. Tillatelse til transport i rørledning
Den som fra havn, opplag eller annet anlegg vil transportere brannfarlig vare i rørledning til mottaking utenfor anleggets område, må ha tillatelse fra sentral tilsynsmyndighet.
Sentral tilsynsmyndighet skal forelegge søknaden for de kommuner som blir berørt av transporten. Sentral tilsynsmyndighet kan bestemme at tillatelser til kortere lokal transport skal gis av kommunen.

§ 2—8. Tillatelse til behandling og omtapping
Den som vil tilvirke eller bearbeide brannfarlig vare og den som vil bruke slik vare til tilvirkning eller bearbeiding av annen vare, må ha tillatelse dersom mengden brannfarlig vare overstiger det som kan oppbevares uten tillatelse.
Tillatelsen gis av kommunen eller sentral tilsynsmyndighet tilsvarende det som gjelder ved tillatelse til oppbevaring etter § 3-4 andre og tredje ledd.
Omtapping fra beholder for brannfarlig gass til annen beholder må ikke foretas uten tillatelse.
Omtapping fra beholder for brannfarlig væske klasse A større enn 300 liter til annen beholder må ikke foretas uten tillatelse. Dette gjelder allikevel ikke når omtapping foregår i forbindelse med tilvirkning eller bearbeiding som er unntatt fra kravet om tillatelse.

§ 2—9. Søknad - krav om dokumentasjon
Den som søker om godkjenning eller tillatelse i henhold til forskriften skal gi tilsynsmyndigheten de opplysninger samt fremlegge den dokumentasjon som er nødvendig for å kunne vurdere om godkjenning eller tillatelse skal gis.

§ 2—10. Varigheten av tillatelse og godkjenning
Tillatelse og godkjenning gis skriftlig og gjelder inntil videre dersom varigheten ikke er særskilt fastsatt.
For å forebygge fare for brann, eksplosjon eller ulykke kan det fastsettes særlige vilkår for tillatelsen eller godkjenningen.
En tillatelse faller bort dersom den ikke nyttes innen fristen eller 2 år fra den dagen tillatelsen ble gitt, dersom det ikke er satt noen særskilt frist.
Innehaver av tillatelsen skal sende melding til den myndighet som ga tillatelsen dersom tillatelsen ikke lenger nyttes. Tillatelse som ikke nyttes faller bort to år etter opphøret dersom ikke noe annet er fastsatt i tillatelsen.
En tillatelse kan tilbakekalles
a. når det er gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger av vesentlig betydning for tillatelsen,
b. når de vilkår som er fastsatt i tillatelsen ikke blir overholdt,
c. når den blir nyttet på en måte som er i strid med lov, forskrift eller lovlig fattede vedtak,
d. når forhold av sikkerhetsmessig betydning på stedet har endret seg vesentlig etter at tillatelsen ble gitt,
e. når de sikkerhetsmessige krav som ble stilt, da tillatelsen ble gitt, på noe vesentlig punkt ikke lenger anses for å svare til de krav som bør stilles.
En godkjenning kan tilbakekalles på samme vilkår som nevnt i femte ledd. Typegodkjenning kan dessuten tilbakekalles dersom typegodkjent innretning ikke blir utført i samsvar med godkjenningen.
Er innehaver av tillatelse eller godkjenning avgått ved døden eller gått konkurs kan dødsboet eller konkursboet utøve virksomheten inntil ett år fra dødsfallet eller konkursens åpning, dersom ikke kortere varighet er særskilt fastsatt. Boet skal sende tilsynsmyndigheten melding om at det vil fortsette virksomheten innen en måned fra dødsfallet eller konkursens åpning og plikter å følge de regler som gjelder for virksomheten.
 Innhold
Kapittel 1.
Innledende bestemmelser
Kapittel 2.
Alminnelige bestemmelser
Kapittel 3.
Oppbevaring
Kapittel 4.
Tilstandskontroll - nedgravd tank for oppbevaring av brannfarlig væske klasse A
Kapittel 5.
Oppbevaring av brannfarlig væske i stasjonære utendørs overgrunnstanker
Kapittel 6.
Avsluttende bestemmelser
Vedlegg 1.
Kontrollhyppighet for periodisk tilstandskontroll og funksjonskrav til innretning for automatisk kontinuerlig tilstands-/lekkasjeovervåking
 
Forskrifter til Brann- og eksplosjonsvernloven
Aerosolbeholdere
Anlegg som leverer motordrivstoff
Anvendelse av Brann- og eksplosjonsvernloven i forbindelse med demontering og destruksjon av eksplosiv vare som er bestemt for eller som tilhører Forsvaret
Avgift på enkelte farlige stoffer, anlegg og innretninger som omfattes av Brann og eksplosjonsvernloven
Brannfarlig eller trykksatt stoff
Brannfarlig vare
Brannforebyggende tiltak og tilsyn
Enkle trykkbeholdere
Førerkort m.m.
Gassapparat og utstyr
Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer
Helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor
Håndtering av eksplosjonsfarlig stoff
Internkontrollforskriften
Klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier
Organisering og dimensjonering av brannvesen
Reduksjon av utslipp av bensindamp fra lagring og distribusjon av bensin
Sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer
Stoffkartotekforskriften
Storulykkeforskriften
Transportabelt trykkutstyr for farlig gods
Transport av farlig gods på veg og jernbane
Transport av petroleum i rørledning over land
Trykkpåkjent utstyr
Utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier
Utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område
Vedtak om at midlertidig forskrift av 19. desember 2003 nr. 1595 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer skal gjelde for det planlagte fremtidige integrerte landanlegget i Nyhamna
Vedtak om at midlertidig forskrift 19. desember 2003 nr. 1595 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer skal gjelde for de planlagte gasskraftverkene i Hammerfest, Skogn og Grenland.