Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven
Forskrift
2003-06-30 nr. 0911
Forskrift til: Arbeidsmiljøloven
Brann- og eksplosjonsvernloven
Eltilsynsloven
Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer
Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og elsikkerhet 30. juni 2003 med hjemmel i Lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 2 nr. 7, § 8 nr. 4, § 12 nr. 5 og § 14 siste ledd, jf. delegeringsvedtak av 30. juli 1992 nr. 590, jf. Lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 2, jf. overføringsvedtak av 14. desember 1990 nr. 991, og Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 43 bokstav a og b, jf. delegeringsvedtak av 26. juni 2002 nr. 728, delegeringsvedtak av 26. juni 2003 nr. 868 og delegeringsvedtak av 26. juni 2003 nr. 886. For Svalbard jf. dessuten Lov av 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 37 tredje ledd. Jf. EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 16i (direktiv 1999/92/EF).
Endret:
8. desember 2003 nr. 1458.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser
§ 1 Formål
§ 2 Virkeområde
§ 3 Definisjon
§ 4 Hvem har plikter etter forskriften
§ 5 Arbeidstakernes medvirkning
Kapittel 2. Risikovurdering og tiltak
§ 6 Risikovurdering av eksplosjonsfare
§ 7 Forebyggende tiltak og vern mot eksplosjoner
§ 8 Samordningsplikt
§ 9 Eksplosjonsverndokument
Kapittel 3. Klassifisering av soner der eksplosive atmosfærer kan dannes
§ 10 Områder der eksplosive atmosfærer kan dannes
§ 11 Anvendelsesområde for klassifiseringssystemet
§ 12 Klassifisering og soneinndeling av eksplosjonsfarlige områder
Kapittel 4. Tiltak for å bedre vernet av sikkerheten og helsen til arbeidstakere som kan utsettes for fare gjennom eksplosive atmosfærer
§ 13 Presisering av virkeområdet
§ 14 Organisatoriske tiltak
§ 15 Vernetiltak mot eksplosjoner
§ 16 Kriterier for valg av utstyr og sikringssystem
Kapittel 5. Tilsyn og straff
§ 17 Tilsyn
§ 18 Straff
Kapittel 6. Ikrafttredelse, endringer i annet regelverk og overgangsbestemmelser
§ 19 Ikrafttredelse og endringer i annet regelverk
§ 20 Overgangsbestemmelser
 Innhald
Kapittel 1.
Innledende bestemmelser
Kapittel 2.
Risikovurdering og tiltak
Kapittel 3. Klassifisering av soner der eksplosive atmosfærer kan dannes
Kapittel 4. Tiltak for å bedre vernet av sikkerheten og helsen til arbeidstakere som kan utsettes for fare gjennom eksplosive atmosfærer
Kapittel 5. Tilsyn og straff
Kapittel 6.
Ikrafttredelse, endringer i annet regelverk og overgangsbestemmelser
 
Forskrifter til Brann- og eksplosjonsvernloven
Aerosolbeholdere
Anlegg som leverer motordrivstoff
Anvendelse av Brann- og eksplosjonsvernloven i forbindelse med demontering og destruksjon av eksplosiv vare som er bestemt for eller som tilhører Forsvaret
Avgift på enkelte farlige stoffer, anlegg og innretninger som omfattes av Brann og eksplosjonsvernloven
Brannfarlig eller trykksatt stoff
Brannfarlig vare
Brannforebyggende tiltak og tilsyn
Enkle trykkbeholdere
Førerkort m.m.
Gassapparat og utstyr
Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer
Helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor
Håndtering av eksplosjonsfarlig stoff
Internkontrollforskriften
Klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier
Organisering og dimensjonering av brannvesen
Reduksjon av utslipp av bensindamp fra lagring og distribusjon av bensin
Sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer
Stoffkartotekforskriften
Storulykkeforskriften
Transportabelt trykkutstyr for farlig gods
Transport av farlig gods på veg og jernbane
Transport av petroleum i rørledning over land
Trykkpåkjent utstyr
Utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier
Utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område
Vedtak om at midlertidig forskrift av 19. desember 2003 nr. 1595 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer skal gjelde for det planlagte fremtidige integrerte landanlegget i Nyhamna
Vedtak om at midlertidig forskrift 19. desember 2003 nr. 1595 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer skal gjelde for de planlagte gasskraftverkene i Hammerfest, Skogn og Grenland.