Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

Forskrifter til Brann- og eksplosjonsvernloven

år
nr.
Tittel
1992
0798
Forskrift om anvendelse av Brann- og eksplosjonsvernloven i forbindelse med demontering og destruksjon av eksplosiv vare som er bestemt for eller som tilhører Forsvaret
1994
0735
Forskrift om enkle trykkbeholdere
1994
0919
Forskrift om gassapparat og utstyr
1995
0684
Forskrift om avgift på enkelte farlige stoffer, anlegg og innretninger som omfattes av Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver
1996
0229
Forskrift om aerosolbeholdere
1996
1127
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
1996
1242
Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område
1997
1323
Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier
1998
0982
Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor
1999
0206
Forskrift om reduksjon av utslipp av bensindamp fra lagring og distribusjon av bensin
1999
0721
Forskrift om trykkpåkjent utstyr
2000
0412
Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (Stoffkartotekforskriften)
2000
0421
Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff (bensinstasjon, marina og lignende)
2001
0792
Forskrift om transportabelt trykkutstyr for farlig gods
2002
0536
Delvis ikrafttredelse av Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven)
2002
0729
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.
2002
0744
Forskrift om brannfarlig vare
2002
0847
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn
2002
0922
Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff
2002
1139
Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier
2003
0911
Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer
2003
1135
Delegering av myndighet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etter brann- og eksplosjonsvernloven § 31 første ledd
2003
1161
Delegering av myndighet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etter Produktkontrolloven, Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, Brann- og eksplosjonsvernloven og Lov om sivilforsvaret
2003
1595
Midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer
2003
1847
Delegering av myndighet til å godkjenne og kontrollere fyrverkeri etter Brann- og eksplosjonsvernloven § 31 tredje ledd til Sintef Norges branntekniske laboratorium as
2003
1874
Vedtak om at midlertidig forskrift av 19. desember 2003 nr. 1595 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer skal gjelde for det planlagte fremtidige integrerte landanlegget i Nyhamna
2004
0298
Forskrift om førerkort m.m.
2004
0456
Forskrift om transport av petroleum i rørledning over land
2004
0490
Forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff
2005
0672
Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (Storulykkeforskriften)
2005
1313
Forskrift om gjødsel som markedsføres som EF-gjødsel
2006
0394
Vedtak om at midlertidig forskrift 19. desember 2003 nr. 1595 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer skal gjelde for de planlagte gasskraftverkene i Hammerfest, Skogn og Grenland.
2006
1331
Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane
2007
0238
Delegering av myndighet til Nordisk Emballasje Testing (NET) vedrørende kontroll og godkjenning av emballasje, inklusiv IBC-er og storemballasje for transport av farlig gods
  
Ord for dagen
18.01
Barna begynner på skolen som spørsmålstegn og forlater den som punktum.
Neil Postman
  
Forskrifter til
Brann- og eksplosjonsvernloven
Aerosolbeholdere
Anlegg som leverer motordrivstoff
Anvendelse av Brann- og eksplosjonsvernloven i forbindelse med demontering og destruksjon av eksplosiv vare som er bestemt for eller som tilhører Forsvaret
Avgift på enkelte farlige stoffer, anlegg og innretninger som omfattes av Brann og eksplosjonsvernloven
Brannfarlig eller trykksatt stoff
Brannfarlig vare
Brannforebyggende tiltak og tilsyn
Enkle trykkbeholdere
Førerkort m.m.
Gassapparat og utstyr
Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer
Helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor
Håndtering av eksplosjonsfarlig stoff
Internkontrollforskriften
Klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier
Organisering og dimensjonering av brannvesen
Reduksjon av utslipp av bensindamp fra lagring og distribusjon av bensin
Sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer
Stoffkartotekforskriften
Storulykkeforskriften
Transport av farlig gods på veg og jernbane
Transport av petroleum i rørledning over land
Transportabelt trykkutstyr for farlig gods
Trykkpåkjent utstyr
Utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område
Utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier
Vedtak om at midlertidig forskrift av 19. desember 2003 nr. 1595 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer skal gjelde for det planlagte fremtidige integrerte landanlegget i Nyhamna
Vedtak om at midlertidig forskrift 19. desember 2003 nr. 1595 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer skal gjelde for de planlagte gasskraftverkene i Hammerfest, Skogn og Grenland.