Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

Forskrifter til Domstolloven

år
nr.
Tittel
1927 3216 Forskrift om deling av Høiesterett i to avdelinger
1927 9812 Forskrift om stevnevitners, politiansattes og fengselstjenestemenns utførelse av forkynnelser
1948 0006 Forskrift om mortifikasjonssaker og dødsformodningssaker
1950 3419 Forskrift om bevisopptak i sivile saker i utlandet
1954 0003 Forskrift for oppnevnelse av stedfortredere for en del embets- og tjenestemenn ved domstolene og påtalemyndigheten, fylkesmenn m.fl.
1963 0001 Forskrift om oppheving av bestemmelsen om kunngjøring i Norsk Lysningsblad av forliksrådenes faste møtedager
1964 0001 Rundskriv om rettledning til domfelte
1969 0005 Forskrifter om forkynnelse av utenlandske dokumenter i Norge
1975 0001 Forskrifter om advokaters regnskapsførsel
1981 8984 Forskrift om opprettelse av en ny Tønsberg byrett m.v.
1981 8985 Forskrift om opprettelse av en ny Moss byrett m.v.
1983 0084 Ikrafttredelse av Lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr. Delegering av myndighet. Oppheving av forskrifter i medhold av Sportelloven
1983 0086 Forskrift etter rettsgebyrloven m.m. (Rettsgebyrforskriften)
1984 1078 Forskrift om opprettelse av ny domstol for Tromsø kommune, Tromsø byrett. Lyngen og Senja sorenskriverembeter omreguleres m.v. Tromsø byfogdembete og Malangen sorenskriverembete nedlegges
1985 1810 Forskrift om postforkynning
1985 1910 Forskrift om fotografering, filmopptak og opptak for radio eller fjernsyn under hovedforhandling i straffesak
1986 1442 Overføring av Ås kommune fra Ytre Follo til Indre Follo sorenskriverembete
1986 2007 Forskrift om at Sandefjord, Haugesund, Bodø og Narvik byfogdembeter endrer betegnelse til sorenskriverembete
1987 0181 Forskrift om omorganisering av Eiker, Modum og Sigdal sorenskriverembete, Buskerud, og Indre Follo sorenskriverembete, Akershus
1988 0156 Forskrift om regulering av Sandnes sorenskriverembete
1988 0157 Forskrift om regulering av Nedenes sorenskriverembete
1988 0158 Forskrift om regulering av Trondenes sorenskriverembete
1988 1007 Sammenslåing av Trondheim byfogdembete og Trondheim byskriverembete
1988 1008 Sammenslåing av Sarpsborg og Tune sorenskriverembete
1989 0221 Embetsregulering - sammenslåing av Oslo byfogdembeter avd. I og avd. II
1989 0800 Forskrift om sammenslåing av Strømmen og Nedre Romerike sorenskriverembeter
1990 0464 Embetsregulering - sammenslåing av Tromsø byrett og Lyngen sorenskriverembete til Nord-Troms herredsrett
1990 0486 Instruks om adgang til delegering fra namsretten til namsmannen, lensmann, underfogd m.v. Oppheving av kgl.res. 6. mai 1927 gitt i medhold av Lov om domstolene del II, 4 a og b
1990 1029 Sammenslåing av Nordmøre og Kristiansund sorenskriverembeter og inndeling i loddtrekningskretser
1990 1030 Sammenslåing av Lier, Røyken og Hurum sorenskriverembete og Drammen byrett og inndeling i loddtrekningskretser
1991 0284 Sammenslåing av Narvik og Ofoten sorenskriverembeter. Fastsetting av loddtrekningskretser
1991 0447 Sammenslåing av Skien og Porsgrunn byrett og Porsgrunn og Skien byfogd m.v.
1991 0834 Sammenslåing av Nord-Hedmark sorenskriverembete og Sør-Hedmark sorenskriverembete
1992 0184 Sammenslåing av Bergen byfogdembete og Bergen byskriverembete
1992 0299 Sammenslåing av Asker og Bærum herredsrett og herredsskriverembete
1992 0869 Sammenslåing av Bodø og Salten sorenskriverembeter
1992 1145 Sammenslåing av Kristiansand byrett og Setesdal sorenskriverembete
1993 0352 Sammenslåing av Ålesund og Nordre Sunnmøre sorenskriverembeter
1993 0923 Endring av jurisdiksjonsgrensen for Sarpsborg og Fredrikstad byretter
1995 0577 Regler om bruk av rettskapper m.v. ved domstolen
1996 1161 Forskrift til domstolloven kapittel 11 (Advokatforskriften)
1997 0589 Forskrift om praksis som rettsfullmektig i Trygderetten som vilkår for å få advokatbevilling
1999 1391 Forskrift om politidistrikt, namsmannsdistrikt, lagdømme og domssogn for utøvelse av politimyndighet, namsmannsmyndighet og domsmyndighet på kontinentalsokkelen og i norsk økonomisk sone, samt politimyndighet i havområdet utenfor Svalbards territorialfarvann
2001 0722 Forskrift om personellsikkerhet
2001 0757 Forskrift om offentlighet i rettspleien
2001 1014 Forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling
2002 1133 Forskrift om dommeres sidegjøremål
2005 1093 Delegering av utøvelsen av statens partsstilling i prosesser på Skattedirektoratets område
2005 1494 Forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling
2005 1611 Forskrift om prøveordning med bruk av fjernmøteteknologi i domstolene
2006 0872 Delegering av myndighet til domstolene etter Domstolloven § 48
2007 0277 Forskrift om Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark
2007 1351 Forskrift om overgangsordning for alminnelige medlemsutvalg i fylkesnemndene for sosiale saker
2007 1605 Forskrift til Tvisteloven (Tvistelovforskriften)
  
Ord for dagen
20.01
Barna nå for tiden er tyranner. De trosser sine foreldre, hiver maten i seg og tyranniserer sine lærere.
Sokrates
  
Forskrifter til Domstolloven
Advokatforskriften
Fotografering, filmopptak og opptak for radio eller fjernsyn under hovedforhandling i straffesak
Ikrafttredelse av Rettsgebyrloven. Delegering av myndighet. Oppheving av forskrifter i medhold av Sportelloven
Offentlighet i rettspleien
Personellsikkerhet
Postforkynning
Rettsgebyrforskriften
Rundskriv om rettledning til domfelte