Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

Forskrifter til Dyrehelsepersonelloven

år
nr.
Tittel
1985
0838
Forskrift om adgang for viderekomne studenter fra Norges veterinærhøgskole eller utenlandske universitet og høgskoler til å utføre kortvarig assistenttjeneste hos praktiserende veterinær eller i annet veterinæryrke
1987
0065
Forskrift om forbud mot bruk av legemidler m.m. til og visse former for behandling av konkurransehest ("doping")
1990
0144
Forskrift om instrukser for A-, B- og C-sjukdommer (dyresjukdommer)
1993
1203
Forskrift om autorisasjon og adgang til å utøve virksomhet som veterinær i Norge for statsborgere fra EØS som er utdannet i andre land innen EØS
1995
0276
Forskrift om kompetansekrav for bruk av særlige undersøkelses- og behandlingsmetoder
1996
0693
Forskrift om forskrivning, tilvirkning og distribusjon m.v. av medisinfor til dyr, fugler, fisk og andre akvatiske organismer
1998
0455
Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek
1999
1310
Forskrift om vaksinasjon av husdyr, vilt, fisk og andre akvatiske dyr (vaksinasjonsforskriften)
2000
0065
Forskrift om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler
2003
0657
Forskrift om dyrepleiere
2004
0190
Delegering av myndighet til Landbruksdepartementet etter lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 37a
2004
0219
Delegering av myndighet til Mattilsynet etter lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell
2004
0221
Forskrift om avgifter og gebyr i matforvaltningen
2004
0360
Forskrift om karantenestasjon for hund og katt
2004
0406
Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet
2005
0115
Delegering av myndighet fra det sentrale Mattilsynet til det lokale og regionale Mattilsynet
2005
0160
Forskrift om velferd for småfe
2005
0224
Forskrift om veterinærvakt
2005
0429
Forskrift om autorisering av dyrehelsepersonell fra andre EØS-land
2005
1196
Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv.
2006
0228
Delegering av myndighet til Mattilsynet etter lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 33
2006
0229
Forskrift om journal for dyrehelsepersonell
2006
0885
Forskrift om velferd for produksjonsdyr
2006
1262
Delegering av myndighet til Mattilsynet etter Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 27
2007
0050
Forskrift om bruk av legemidler til dyr
2007
0231
Forskrift om forbud mot doping av hest
  
Ord for dagen
8.03
Den som lever på håpet blir i hvert fall ikke tykk.
Tilla Durieux