Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

Forskrifter til Dyrevernloven

år
nr.
Tittel
1976
0001
Forskrift om å fjerne horn på dyr
1976
0002
Forskrifter om unntak fra plikten til å sørge for oppholdsrom for dyr
1976
0003
Forskrifter om forbud mot at fremmedartede (eksotiske) dyr innføres, omsettes eller holdes som husdyr, selskapsdyr eller i fangenskap på annen måte
1976
3371
Forskrift om ikrafttredelse av dyrevernloven. Delegering av myndighet
1978
0001
Forskrift om dyrepensjonater og lignende
1978
9629
Forskrifter om offentlig kjøttkontroll m.v.
1982
3900
Forskrift om stevneveterinær ved trav- og galoppløp
1985
0016
Forskrift om forbud mot å bruke levende dyr som lotterigevinster
1985
0017
Forskrift om velferd for dyr ved ervervsmessig omsetning
1987
0065
Forskrift om forbud mot bruk av legemidler m.m. til og visse former for behandling av konkurransehest ("doping")
1987
3898
Forskrift for stevneveterinærassistent ved totalisatorløp og ridestevner
1990
0363
Delegering av myndighet etter forskrift om forbud mot bruk av legemidler m.m. til og visse former for behandling av konkurransehest ("doping")
1995
0239
Forskrift om kunstig sædoverføring hos husdyr utført av andre enn veterinær
1995
0775
Forskrift om dyrevern i slakterier
1996
0023
Forskrift om forsøk med dyr
1996
0783
Delegering av myndighet til Statens Landbrukstilsyn
1997
0193
Forskrift om transport av akvatiske organismer
1997
0359
Delegering av myndighet etter § 22 i forskrift om forsøk med dyr
1998
0901
Forskrift om hold av pelsdyr
1998
0951
Forskrift om hold av strutsefugl
1998
0991
Forskrift om avliving av hund og katt
2001
0126
Delegering av myndighet til Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen etter lov av 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 24c
2001
0384
Forskrift om transport av levende dyr
2001
0419
Delegering av myndighet til Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen etter lov av 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 24c
2001
0423
Instruks om utstedelse av sertifikater for levende dyr og animalske næringsmidler mv.
2001
1494
Forskrift om hold av høns og kalkun
2002
0762
Delegering av myndighet til Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen etter forskrift om forbud mot bruk av legemidler m.m. til og visse former for behandling av konkurransehest ("doping") § 1 fjerde og femte ledd
2003
0175
Forskrift om hold av svin
2003
0614
Forskrift om forbud mot å stille ut hunder som har fått øre og/eller hale kupert
2003
1239
Forskrift om dyrehelsemessige vilkår ved omsetning og import av akvakulturdyr og akvakulturprodukter
2004
0012
Delegering av myndighet fra Landbruksdepartementet til Mattilsynet etter lov om dyrevern
2004
0189
Delegering av myndighet til Landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet etter lov om dyrevern § 30a
2004
0221
Forskrift om avgifter og gebyr i matforvaltningen
2004
0307
Delegering av myndighet til Fiskeridepartementet og Landbruksdepartementet etter lov om dyrevern § 22 og § 27
2004
0360
Forskrift om karantenestasjon for hund og katt
2004
0406
Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet
2004
0425
Føresegn om dyrevernnemnder
2004
0537
Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK-Akvakultur)
2004
0665
Forskrift om hold av storfe
2004
1785
Forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften)
2005
0115
Delegering av myndighet fra det sentrale Mattilsynet til det lokale og regionale Mattilsynet.
2005
0160
Forskrift om velferd for småfe
2005
0505
Forskrift om velferd for hest
2005
1417
Forskrift om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap
2005
1682
Forskrift om krav til fartøy som skal fiske og føre fangsten levende
2005
0555
Delegering av myndighet til Mattilsynet til å fastsette forskrift om endring i forskrift om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap
2006
0885
Forskrift om velferd for produksjonsdyr
2006
1250
Forskrift om slakterier og tilvirkingsanlegg for akvakulturdyr
2007
0011
Forskrift om vern av dyr under transport og tilknyttede aktiviteter (forordning (EF) nr. 1/2005)
2007
0050
Forskrift om bruk av legemidler til dyr
2007
0231
Forskrift om forbud mot doping av hest
  
Ord for dagen
28.04
Det triste med de fleste av oss er at vi heller vil bli ødelagt av ros enn reddet av kritikk.
Ukjent