Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

Forskrifter til ekomloven

år
nr.
Tittel
1989 0951 Forskrift om konsesjon til å opprette og drive radioanlegg om bord i norske skip
1990 0678 Forskrift om gebyrer og øvrige vederlag for forvaltningstjenester og tillatelser etter Telegrafloven som angår konsesjon m.m. samt kontroll av aeromobilt utstyr og skipsradioutstyr
1994 0190 Forskrift om teletorgtjenester
1996 0003 Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for teleutstyr
1997 1259 Forskrift om offentlig telenett og offentlig teletjeneste (Offentlignettforskriften)
1999 0664 Forskrift om etablering, drift og bruk av jordstasjon for satellitt
1999 0709 Forskrift om EØS-godkjenning av maritimt radioutstyr
2000 0628 Forskrift om EØS-krav til radio- og teleterminalutstyr
2000 0994 Forskrift om konsesjon for tilbydere som har fått tillatelse til bruk av frekvenser etter Teleloven kap. 5 til etablering og drift av samfunnsviktige telenett
2001 1612 Forskrift om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2002 0276 Forskrift om registrering og krav til innførsel og omsetning av radio- og teleterminalutstyr
2003 0880 Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter ekomloven § 1-2, § 1-3, § 1-4 og § 12-3
2003 0881 Funksjonsfordeling innen myndigheten etter lov om elektronisk kommunikasjon
2003 0882 Forskrift om stedlig virkeområde for Lov om elektronisk kommunikasjon vedrørende Svalbard, Jan Mayen, Bilandene og Antarktis
2003 0990 Forskrift om domenenavn under norske landkodetoppdomener (Domeneforskriften)
2004 0401 Forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste (ekomforskriften)
2004 0426 Forskrift om nummerressurser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (Nummerforskriften)
2004 0427 Delegering av myndighet til Post- og teletilsynet etter ekomloven § 1-4
2004 1020 Forskrift om radioamatørlisens
2005 0168 Forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet
2005 0200 Forskrift om autorisasjon for installatør av elektronisk kommunikasjonsnett og radioutstyr (Autorisasjonsforskriften).
2005 0233 Delegering av myndighet til Justis- og politidepartementet etter Ekomloven § 5-3
2005 1094 Forskrift om elsikkerhet i elektronisk kommunikasjonsnett
2005 0089 Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for elektronisk kommunikasjon
2005 0439 Forskrift som gir generelle tillatelser til bruk av frekvenser
  
Ord for dagen
21.03
Det er bedre at gjestene venter på maten enn at maten venter på gjestene.
Dansk ordtak
  
Forskrifter til ekomloven
Domeneforskriften
ekomforskriften
Gebyr til Post- og teletilsynet
Nummerforskriften
Teletorgtjenester