Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

Forskrifter til Ekteskapsloven

år
nr.
Tittel
1952 0006 Forskrifter om adgangen til kirkelig vigsel for medlemmer av The Evangelical Lutheran Church i U.S.A
1992 0292 Delegering av myndighet til å anerkjenne utenlandske skilsmisser og separasjoner og til å frita for å legitimere at det er skiftet med tidligere ektefelle ved inngåelse av nytt ekteskap
1992 0854 Forskrift om registrering og melding av vigsel
1992 0979 Forskrift om når en utenlandsk statsborger skal anses å være fast bosatt i Norge i forbindelse med prøving av ekteskapsvilkår
1992 0981 Forskrift om saksbehandlingen for fylkesmannen ved separasjon og skilsmisse m.v.
1992 1077 Delegering av myndighet etter Lov av 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap § 70 annet ledd
1996 4263 Vedtak om borgerlig vigselsformular
2002 1090 Delegering av myndighet til Statens ungdoms- og adopsjonskontor etter Lov om ekteskap § 1, § 2, § 3, § 12 første ledd bokstav a, § 16, § 20, § 21 og § 22
2002 1097 Delegering av myndighet i enkelte bestemmelser på familierettsområdet
2004 1254 Delegering av myndighet til Barne- og familiedepartementet etter Lov om ekteskap § 17
2004 1296 Forskrift om tildeling og tilbaketrekking av vigselsrett for seremonileder eller tilsvarende i livssynssamfunn
2004 1313 Delegering av myndighet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet etter Lov om ekteskap § 12 første ledd bokstav a og forskrift om tildeling og tilbaketrekking av vigselsrett for seremonileder eller tilsvarende i livssynssamfunn § 2 og § 4
2006 1478 Forskrift om mekling etter Ekteskapsloven og Barneloven
2007 0164 Forskrift om rentesats etter Ekteskapsloven og Skifteloven
2007 0600 Delegering av myndighet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet etter Lov om ekteskap § 18a annet ledd
2007 0957 Overføring av forvaltningsansvaret for Lov om ekteskap del II, IV og V fra Barne- og likestillingsdepartementet til Justis- og politidepartementet


  
Ord for dagen
21.01
Bedre å treffe ved siden av enn ikke i det hele tatt.
Dansk ordtak
  
Forskrifter til Ekteskapsloven
Borgerlig vigselsformular
Delegering av myndighet til å anerkjenne utenlandske skilsmisser og separasjoner
Kirkelig vigsel for medlemmer av The Evangelical Lutheran Church i U.S.A.
Mekling etter Ekteskapsloven og Barneloven
Når en utenlandsk statsborger skal anses å være fast bosatt i Norge i forbindelse med prøving av ekteskapsvilkår
Registrering og melding av vigsel
Rentesats etter Ekteskapsloven og Skifteloven
Saksbehandlingen for fylkesmannen ved separasjon og skilsmisse m.v.
Tildeling og tilbaketrekking av vigselsrett for seremonileder