Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven
Forskrift
2006-12-18 nr.1478
Forskrift til: Ekteskapsloven
Forskrift om mekling etter Ekteskapsloven og Barneloven
Fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 18. desember 2006 med hjemmel i Lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap § 26 og Lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (Barnelova) § 51.
Endret:
6. desember 2007 nr. 1422

§ 1 Meklingens innhold
§ 2 Hensynet til barnet
§ 3 Ansvar for meklingsapparatet - godkjenning av meklere
§ 4 Hvem som kan foreta mekling
§ 5 Stedet for mekling
§ 6 Innkalling til mekling
§ 7 Plikt til å møte til mekling
§ 8 Meklingsattest
§ 9 Protokollføring
§ 10 Klage
§ 11 Ny mekling
§ 12 Reiseutgifter
§ 13 Kostnader mv.
§ 14 Ikrafttredelse. Oppheving av andre forskrifter
Innhold
§§ 1 - 14
 
Forskrifter til Ekteskapsloven
Borgerlig vigselsformular
Delegering av myndighet til å anerkjenne utenlandske skilsmisser og separasjoner
Kirkelig vigsel for medlemmer av The Evangelical Lutheran Church i U.S.A.
Mekling etter Ekteskapsloven og Barneloven
Når en utenlandsk statsborger skal anses å være fast bosatt i Norge i forbindelse med prøving av ekteskapsvilkår
Registrering og melding av vigsel
Rentesats etter Ekteskapsloven og Skifteloven
Saksbehandlingen for fylkesmannen ved separasjon og skilsmisse m.v.
Tildeling og tilbaketrekking av vigselsrett for seremonileder