Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven
Forskrift
1995-08-10 nr. 0713
Forskrift til: Eltilsynsloven
Forskrift om elektrisk utstyr
Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 10. august 1995 med hjemmel i Lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 10, § 11 og § 13, jfr. fullmakt fra Kommunal- og arbeidsdepartementet av 10. august 1995. Gjennomfører EØS-avtalen Vedlegg II, kap X om elektrisk utstyr, direktivene 73/23/EØF, 76/117/EØF, 79/196/EØF med senere endringer, 82/130/EØF med senere endringer, 84/539/EØF, 89/336/EØF, 90/385/EØF og tilleggsavtalen Vedlegg II kap X 92/31/EØF, kap XIX 93/68/EØF og kap XXX 93/42/EØF. Jfr. også Kfo 97/53/EF, Kdir. 98/65/EF (justerer veiledningen til § 33 - ellers implementert i forskriften). Jf. EØS-avtalen vedlegg II kap. XXX nr. 2 (direktiv 98/79/EF).
Sist endret: 1. februar 2002 nr. 127
27. juni 2002 nr. 792
10. juli 2002 nr. 807
6. november 2003 nr. 1316
15. desember 2005 nr. 1690

Kapittel I. Innledende bestemmelser
§ 1 Virkeområde
§ 2 Definisjoner
§ 3 Pliktsubjekt
§ 4 Tilsynsmyndighet
§ 5 Dispensasjon
§ 6 Klage
§ 7 Straffebestemmelse
§ 8 Ikrafttredelse
Kapittel II. Generelle bestemmelser
§ 9 Vilkår for markedsføring
§ 10 Sikkerhetskrav
§ 11 Antakelse om at sikkerhetskravene er oppfylt
§ 12 Dokumentasjon på at sikkerhetskravene er oppfylt
§ 13 Språk
§ 14 CE-merking
§ 15 Registreringsplikt
§ 16 Oppfølging av visse typer elektrisk utstyr etter markedsføring - Opplysningsplikt
§ 17 Tilbaketrekking fra markedet og forbud mot markedsført utstyr
§ 18 Kontrollprøving av utstyr
Vedlegg til kapittel II
Vedlegg A CE-merket, jf. § 14
Kapittel III. Spesielle bestemmelser om visse typer elektrisk lavspenningsutstyr
§ 19 Omfang
§ 20 Vilkår for markedsføring
§ 21 Sikkerhetskrav
§ 22 Antakelse om oppfyllelse av sikkerhetskravene
§ 23 Dokumentasjon m.v. på at sikkerhetskravene er oppfylt
§ 24 (Opphevet)
Kapittel IV. Spesielle bestemmelser om elektromagnetisk forenlighet (EMC)
§ 25 Omfang
§ 26 Vilkår for markedsføring
§ 27 Krav til EMC
§ 28 Antakelse om oppfyllelse av kravene til EMC
§ 29 Dokumentasjon på at EMC-kravene er oppfylt
§ 30 (Opphevet)
Kapittel V. Spesielle bestemmelser om EX-utstyr
§ 31 ---
§ 32 ---
§ 33 ---
§ 34 ---
§ 35 ---
§ 36 ---
§ 37 Overgangsregler
Kapittel VI. (Opphevet)
Kapittel VII. (opphevet)
Kapittel VIII. Spesielle bestemmelser om elektromedisinsk utstyr for bruk på dyr (veterinærmedisin EMV)
§ 55 Omfang
§ 56 Vilkår for markedsføring
Vedlegg til kapittel VIII
Vedlegg EMV I De tekniske krav som utstyret skal samsvare med, jf. § 56 nr 1
Vedlegg EMV II Utstyr som omfattes av reglene, jf. § 55
Vedlegg EMV III Modell til samsvarsmerke som produsenten skal feste på utstyret, jf. § 56, nr. 2a
Vedlegg EMV IV Formular for samsvarserklæring, jf. § 56, nr. 2b
Kapittel IX. (Opphevet)

Veiledninger:
V—AT Veiledning til forskrift om elektrisk utstyr
             
 
Innhold
Kapittel I.
Innledende bestemmelser
Kapittel II.
Generelle bestemmelser
Vedlegg til kapittel II
Kapittel III.
Spesielle bestemmelser om visse typer elektrisk lavspenningsutstyr
Kapittel IV.
Spesielle bestemmelser om elektromagnetisk forenlighet (EMC)
Kapittel V.
Spesielle bestemmelser om EX-utstyr
Kapittel VIII.
Spesielle bestemmelser om elektromedisinsk utstyr for bruk på dyr (veterinærmedisin EMV)
Vedlegg til kapittel VIII
 
Forskrifter til Eltilsynsloven
Elektriske forsyningsanlegg
Elektriske lavspenningsanlegg
Elektrisk utstyr
Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer
Internkontrollforskriften
Sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer
Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
Utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område
Vedtak om at midlertidig forskrift av 19. desember 2003 nr. 1595 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer skal gjelde for det planlagte fremtidige integrerte landanlegget i Nyhamna