Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven
Forskrift
1995-08-10 nr. 0713
Forskrift til: Eltilsynsloven
Forskrift om elektrisk utstyr

Kapittel I. Innledende bestemmelser

§ 1.  Virkeområde
Forskriften gjelder for elektrisk utstyr som produseres, importeres, markedsføres eller brukes i Norge eller som produseres i Norge eller importeres fra en stat utenfor EØS, for markedsføring i en annen stat som er medlem av EØS.
Forskriften gjelder ikke for Svalbard.

§ 2.  Definisjoner
I denne forskrift betyr:
A: Gjennomgående definisjoner
Ansvarlig representant: Enhver fysisk eller juridisk person som er etablert innen EØS og uttrykkelig er utpekt av produsenten, og som opptrer på vegne av produsenten og kan kontaktes av myndigheter og instanser når det gjelder produsentens forpliktelser i henhold til denne forskrift.
EF-Typeprøvingssertifikat: Sertifikat e.l. dokument som utstedes av et teknisk kontrollorgan som bekreftelse på at eksemplar som er representativt for den planlagte produksjon oppfyller de krav i forskrifter som implementerer direktiver omfattet av EØS-avtalen som gjelder for utstyret.
Elektrisk utstyr: Ethvert utstyr for produksjon, omforming, overføring, fordeling, bruk eller måling av elektrisk energi. D.v.s. maskiner, apparater, måleinstrumenter, beskyttelsesanordninger, installasjonsmateriell og ethvert annet utstyr som bruker eller er avhengig av elektrisitet eller elektrisk energi for å fungere i samsvar med sitt tiltenkte formål som f.eks. bruksgjenstander, elektrisk medisinsk utstyr m.v.
Harmonisert standard: Europeisk standard (norm) som anses å oppfylle sikkerhetskravene fastsatt i de respektive produktdirektiver som gjelder innen EØS.
Markedsføring: Første gang et elektrisk utstyr mot betaling eller vederlagsfritt stilles til rådighet i markedet, for distribusjon og/eller bruk i Norge eller en annen EØS-stat, uansett om utstyret er nytt, eller det er brukt/gjenoppbygget utstyr importert fra tredjeland utenfor EØS. (Se også utdypende definisjon nedenfor m.h.t. dette begrepets betydning i kap. VI, VII og IX.)
Norske normer: Norske elektrotekniske normer fastsatt av Norsk Elektroteknisk Komite (NEK). Etter avtale med NEK utgir Norges Standardiseringsforbund (NSF) norske normer som Norsk Standard.
Produsent: Den fysiske eller juridiske person som er ansvarlig for konstruksjon, framstilling, emballering og merking av et utstyr med sikte på å markedsføre den i eget navn, uansett om de aktuelle arbeidsoperasjoner utføres av vedkommende selv eller av tredjemann på hans vegne. (Se også utdypende definisjon nedenfor m.h.t. dette begrepets betydning i kap. VI, VII og IX.)
Samsvarserklæring: Skriftlig erklæring fra produsent eller dennes ansvarlige representant i EØS om at produktet er i samsvar med kravene i de forskrifter som gjelder for det. Samsvarserklæringen erstatter den tidligere fabrikanterklæring.
Tas i bruk: Første gang et elektrisk utstyr tas i bruk av en sluttbruker i Norge eller en annen stat innen EØS. (Se også utdypende definisjon nedenfor m.h.t. dette begrepets betydning i kap. VI og VII.)
Teknisk kontrollorgan: Uavhengig tredjepartsorgan som har til oppgave å gjennomføre samsvarsvurderinger i henhold til EØS-avtalen.
Tiltenkt formål: Den bruk som utstyret er tenkt å skulle brukes til, i henhold til produsentens opplysninger ved merking, i bruksanvisningen og/eller i reklamematerialet og lignende.
B: Definisjoner som er spesifikke for visse kapitler:
Kapittel IV
Apparater: Alle elektriske og elektroniske anordninger samt utstyr og installasjoner som inneholder elektriske og/eller elektroniske komponenter.
Elektromagnetisk forstyrrelse: Et elektromagnetisk fenomen som kan forstyrre funksjonen av en innretning, et apparat eller et system. En elektromagnetisk forstyrrelse kan være elektromagnetisk støy, et uønsket signal eller en endring i selve utbredelsesmediet.
Elektromagnetisk forenlighet (kompatibilitet) (EMC): Den evne en innretning, et apparat eller et system har til å funksjonere tilfredsstillende i sitt elektromagnetiske miljø uten å frembringe uakseptable elektromagnetiske forstyrrelser for noe i dette miljø.
Immunitet: Den evne en innretning, et apparat eller et system har til å funksjonere uten at kvaliteten blir forringet når en elektromagnetisk forstyrrelse opptrer.
Kompetent organ: Et organ som oppfyller kriteriene angitt i rådsdirektiv 89/336/EØF vedlegg II, og som er akseptert som et kompetent organ.
Kapittel V
Eksplosjonsfarlige områder: et rom, del av et rom eller noe annet avgrenset område innendørs eller utendørs der det kan forekomme farlige mengder av brennbare stoffer i form av gass, damp, tåke eller støv og som sammen med luft kan danne eksplosjonsfarlige blandinger.
Kontrollsertifikat: Et typeprøvingssertifikat fra et teknisk kontrollorgan som bekrefter at en prototype som ikke er i samsvar med harmoniserte standarder, har et sikkerhetsnivå minst på høyde med de aktuelle standarders sikkerhetsnivå. Kontrollsertifikatet utferdiges i samarbeid med de tilsvarende kontrollorganer i de andre stater i EØS.
Samsvarssertifikat: Et typeprøvingssertifikat fra et teknisk kontrollorgan som bekrefter at den type elektrisk utstyr det gjelder samsvarer med de harmoniserte standarder.
Kapittel VI, VII og IX
Markedsføring: Første gang et utstyr som ikke er beregnet til klinisk utprøving eller på vurdering av ytelse, mot betaling eller vederlagsfritt stilles til rådighet med sikte på distribusjon og/eller bruk innen EØS, uansett om utstyret er nytt eller gjenoppbygget.
Produsent: I tillegg til det som er uttalt ovenfor under A omfatter produsentens forpliktelser etter forskriftenes kap VI, VII og IX også for den fysiske eller juridiske person som setter sammen, emballerer, behandler eller reparerer fra grunnen av og/eller merker ett eller flere bruksferdige produkter og/eller fastsetter deres tiltenkte formål som utstyr, med sikte på markedsføring i eget navn. Dette gjelder ikke den som, uten å være produsent som definert ovenfor under A setter sammen eller tilpasser utstyr som allerede er på markedet, til det formål de er tiltenkt og til en bestemt pasient.
Kapittel VI
Aktiv medisinsk innretning: Enhver medisinsk innretning som for å fungere er avhengig av en elektrisk eller annen energikilde, med unntak av den energi som direkte utvikles av menneskekroppen eller tyngdekraften.
Aktiv implanterbar medisinsk innretning: Enhver medisinsk innretning som er bestemt til helt eller delvis å bli implantert varig i menneskekroppen ved et kirurgisk eller medisinsk inngrep eller i en naturlig kroppsåpning ved et medisinsk inngrep.
Individuelt tilpasset innretning: Enhver aktiv implanterbar medisinsk innretning som er fremstilt særskilt etter skriftlig anvisning fra en spesiallege med angivelse på legens ansvar av innretningens spesielle konstruksjonskjennetegn, og beregnet til bruk for en bestemt pasient.
Innretning beregnet til klinisk utprøving: Enhver aktiv implanterbar medisinsk innretning beregnet til å bli stilt til rådighet for en spesiallege med henblikk på hensiktsmessig klinisk utprøving på mennesker.
Medisinsk innretning: Ethvert instrument, apparat, hjelpemiddel, materiale eller enhver annen gjenstand som brukes alene eller i kombinasjon, herunder tilbehør og programvare for riktig bruk, og som av produsenten er beregnet til bruk for mennesker med henblikk på:
diagnostisering, forebygging, kontroll, behandling eller lindring av sykdom eller skade,
undersøkelse, eller utskifting eller endring, av anatomien eller en fysiologisk prosess,
forebygging av svangerskap,
og der den ønskede hovedvirkning ikke fremkalles ved farmakologiske, kjemiske eller immunologiske midler eller ved stoffskiftet, men der slike midler kan bidra til virkningen.
Tas i bruk: At innretningen stilles til legens rådighet med henblikk på implantering.
Kapittel VII og IX
Individuelt tilpasset utstyr: Ethvert utstyr som er framstilt særskilt etter skriftlig anvisning fra en behørig kvalifisert medisinsk yrkesutøver og som gir, på dennes ansvar, utstyret spesielle konstruksjonskjennetegn, og som er beregnet til bruk for en bestemt pasient. Anvisningen nevnt ovenfor kan også utarbeides av enhver annen person som i kraft av sine faglige kvalifikasjoner har tillatelse til å gjøre det. Masseframstilt utstyr som må tilpasses for å oppfylle legens eller en annen profesjonell brukers spesifikke behov, anses ikke som individuelt tilpasset utstyr.
Medisinsk utstyr: Ethvert instrument, apparat, utstyr, materiale eller enhver annen gjenstand som brukes alene eller i kombinasjon, herunder den programvare som er nødvendig for at utstyret skal fungere som tiltenkt av produsenten og som er ment å skulle brukes på mennesker med sikte på:
diagnostisering, forebygging, overvåkning, behandling eller lindring av sykdom,
diagnostisering, overvåking, behandling, lindring eller kompensasjon for skade eller handikap,
undersøkelse, utskifting eller endring av anatomien eller av en fysiologisk prosess,
svangerskapsforebyggelse
og der den ønskede hovedvirkning i eller på menneskekroppen ikke framkalles ved farmakologisk eller immunologisk virkning eller ved å påvirke stoffskiftet, men der slike effekter kan bidra til dets funksjon.
Tas i bruk: Det stadium da et utstyr for første gang er klar til å tas i bruk i samsvar med sitt tiltenkte formål innen EØS.
Tilbehør: Enhver gjenstand som ikke er et utstyr, men som av produsenten er særskilt beregnet på å brukes sammen med et utstyr slik at dette kan brukes slik produsenten har ment. I denne definisjon betraktes ikke invasivt utstyr og utstyr som anbringes i direkte kontakt med menneskekroppen med det formål å ta en prøve, som tilbehør til medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk.
Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: Ethvert medisinsk utstyr som er et reagens, et reagensprodukt, en kalibrator, et kontrollmateriale, testsett (kit), instrument, apparat, utstyr eller system, brukt alene eller i kombinasjon, som av produsenten er beregnet på å brukes in vitro i forbindelse med undersøkelse av prøver fra menneskekroppen, herunder blod- og vevsdonasjoner, utelukkende eller hovedsakelig for det formål å skaffe opplysninger:
om en fysiologisk eller patologisk tilstand,
eller
om en medfødt anomali,
eller
som gjør det mulig å fastslå sikkerhet og kompatibilitet med potensielle mottakere,
eller
som gjør det mulig å overvåke terapeutiske tiltak.
Prøvebeholdere betraktes som medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk. Med «prøvebeholdere» menes utstyr, enten det er lufttomt eller ikke, som av produsenten er særskilt beregnet på direkte å inneholde og oppbevare prøver fra menneskekroppen med sikte på in vitro-diagnostikk.
Utstyr beregnet til klinisk utprøving: Ethvert utstyr som skal anvendes av en behørig kvalifisert medisinsk yrkesutøver med sikte på utprøving på mennesker i hensiktsmessige kliniske omgivelser, som omhandlet i vedlegg El.med. X nr. 2.1.1 Også enhver annen person som i kraft av sine faglige kvalifikasjoner lovlig kan foreta slik utprøving er i denne sammenheng sidestilt med en «behørig kvalifisert medisinsk yrkesutøver».
Utstyr beregnet på vurdering av ytelse: Ethvert utstyr som av produsenten er beregnet på å underkastes en eller flere undersøkelser for vurdering av ytelse i medisinske analyselaboratorier eller i andre egnede miljøer utenfor produsentens egne lokaler.
Utstyr til selvtesting: Ethvert utstyr som av produsenten er beregnet på å kunne brukes av legfolk i hjemlige omgivelser.

§ 3.  Pliktsubjekt
Enhver som produserer og/eller markedsfører elektrisk utstyr for bruk i Norge eller en annen stat som er medlem av EØS, har ansvar for at utstyret oppfyller kravene i disse forskriftene. Det samme gjelder enhver som installerer elektrisk utstyr.

§ 4.  Tilsynsmyndighet
Sentral tilsynsmyndighet fører tilsyn med at bestemmelsene gitt i denne forskrift eller vedtak fattet i medhold av denne, blir overholdt.

§ 5.  Dispensasjon
Sentral tilsynsmyndighet kan gi dispensasjon fra denne forskriften dersom særlige forhold tilsier dette og dispensasjonen ikke strider mot EØS-avtalen.
Dispensasjon skal gis skriftlig.

§ 6.  Klage
Sentral tilsynsmyndighet er klageinstans for vedtak fattet av organ underlagt sentral tilsynsmyndighet.
Departementet er klageinstans for vedtak fattet av sentral tilsynsmyndighet.
Klager på vedtak sendes gjennom det organ som har fattet vedtaket, jf. Forvaltningsloven kap. 6.

§ 7.  Straffebestemmelse
Overtredelse av denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne kan straffes som bestemt i Lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 14.

§ 8.  Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 15. august 1995.
Forskrift om utførelse og kontroll av elektrisk utstyr som tilbys eller omsettes til bruk i lavspenningsanlegg, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 7. desember 1990 nr. 958 er ved Kronprinsregentens resolusjon av 4. august 1995 nr. 693 opphevet fra 15. august 1995. Fra samme dato oppheves forskrift av 1. juli 1994 nr. 670 om virkeområde samt utfyllende regler og overgangsbestemmelser vedrørende dokumentasjon og registrering av elektrisk utstyr, samt § 115.2 og § 810.3.2 i forskrift av 20. desember 1989 nr. 1430 for elektriske bygningsinstallasjoner m.m.
For utstyr som omfattes av reglene i kapittel III - IX kan det være fastsatt særlige overgangsregler.
Innhold
Kapittel I.
Innledende bestemmelser
Kapittel II.
Generelle bestemmelser
Vedlegg til kapittel II
Kapittel III.
Spesielle bestemmelser om visse typer elektrisk lavspenningsutstyr
Kapittel IV.
Spesielle bestemmelser om elektromagnetisk forenlighet (EMC)
Kapittel V.
Spesielle bestemmelser om EX-utstyr
Kapittel VIII.
Spesielle bestemmelser om elektromedisinsk utstyr for bruk på dyr (veterinærmedisin EMV)
Vedlegg til kapittel VIII
 
Forskrifter til Eltilsynsloven
Elektriske forsyningsanlegg
Elektriske lavspenningsanlegg
Elektrisk utstyr
Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer
Internkontrollforskriften
Sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer
Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
Utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område
Vedtak om at midlertidig forskrift av 19. desember 2003 nr. 1595 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer skal gjelde for det planlagte fremtidige integrerte landanlegget i Nyhamna