Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven
Forskrift
1995-08-10 nr. 0713
Forskrift til: Eltilsynsloven
Forskrift om elektrisk utstyr

Kapittel II. Generelle bestemmelser

§ 9.  Vilkår for markedsføring
Elektrisk utstyr kan markedsføres dersom utstyret oppfyller gjeldende sikkerhetskrav for utstyret og dette kan dokumenteres på den måte som er fastsatt for utstyret, herunder at eventuelle krav om CE-merking er oppfylt.
Elektrisk utstyr som ikke har CE-merking eller som ikke har dokumentasjon på at det oppfyller gjeldende sikkerhetskrav for utstyret, kan fremvises på messer, utstillinger, demonstrasjoner osv. forutsatt at det ved tydelig merking angis at slik dokumentasjon ikke foreligger og at utstyret derfor ikke kan omsettes eller tas i bruk. Ordre kan ikke noteres. For visse typer utstyr gjelder utfyllende vilkår for markedsføring, se kap. III - IX.

§ 10.  Sikkerhetskrav
Elektrisk utstyr skal være konstruert og produsert i samsvar med gjeldende sikkerhetsmessige praksis innen EØS slik at det ved korrekt installasjon og vedlikehold og brukt i henhold til sitt formål, ikke bringer sikkerheten for personer, husdyr og eiendom i fare. De viktigste sikkerhetskravene er som følger:
1.
Elektrisk utstyr skal ved merking på utstyret eller, dersom dette ikke er mulig, på en medfølgende bruksanvisning være forsynt med nødvendige opplysninger for at utstyret kan bli brukt uten fare innenfor de bruksområder det er laget for.
  Utstyret skal være tydelig merket med fabrikantens navn eller kjennemerke, eller dersom dette ikke er mulig, på emballasjen.
  Utstyret og dets enkelte deler skal være slik utført at de kan settes sammen og tilkoples på en korrekt og sikker måte.
2.
Når det gjelder farer som kan skyldes det elektriske utstyret, skal utstyret være konstruert og produsert på en slik måte
3.
a.
at personer og husdyr er forsvarlig beskyttet mot fare for fysisk skade eller andre skader som kan forårsakes av direkte eller indirekte berøring,
 
b.
at det ikke kan oppstå temperaturer, lysbuer eller strålinger som kan fremkalle fare,
 
c.
at personer, husdyr og eiendom er tilfredsstillende beskyttet mot farer av ikke- elektrisk art som erfaringsmessig kan skyldes det elektriske utstyret,
 
d.
at utstyrets isolasjon er tilpasset de forhold som kan forutses.
3.
Når det gjelder farer som kan forårsakes av ytre påvirkninger på det elektriske utstyret, skal utstyret være konstruert og produsert på en slik måte
 
a.
at det elektriske utstyret oppfyller de forventede mekaniske krav slik at personer, husdyr og eiendom ikke utsettes for fare,
 
b.
at det elektriske utstyret kan motstå de ikke-mekaniske påvirkninger som kan forutses på de steder utstyret forventes brukt, slik at personer, husdyr og eiendom ikke utsettes for fare,
 
c.
at det elektriske utstyret ikke utsetter personer, husdyr og eiendom for fare ved de overbelastningsforhold og feiltilfeller som kan forutses.
For visse typer utstyr gjelder utfyllende sikkerhetskrav, se kap. III - VIII.

§ 11.  Antakelse om at sikkerhetskravene er oppfylt
Antakelse om samsvar med sikkerhetskravene for utstyr som omfattes av kapitlene III - IX følger av egne bestemmelser om dette i de nevnte kapitlene.
Elektrisk utstyr som ikke omfattes av kapitlene III - IX anses å oppfylle kravene til sikkerhet i § 10 dersom utstyret tilfredsstiller sikkerhetskravene i norske normer for utstyret. Elektrisk utstyr som ikke tilfredsstiller sikkerhetskravene i norske normer, anses likevel å oppfylle kravene dersom det foreligger tilfredsstillende dokumentasjon som viser at utstyret oppfyller kravene i § 10. Tilsvarende gjelder der det ikke finnes norske normer for utstyret.

§ 12.  Dokumentasjon på at sikkerhetskravene er oppfylt
For alt elektrisk utstyr, unntatt komponenter for innbygging i slikt utstyr, skal det foreligge en samsvarserklæring.
Som grunnlag for samsvarserklæringen skal det foreligge en teknisk dokumentasjon som skal gjøre det mulig å vurdere om utstyret er i samsvar med forskriftene. Dokumentasjonen skal i den grad det er nødvendig for vurderingen, dekke det elektriske utstyrets konstruksjon, produksjon og funksjon.
For stikkontaktmateriell for boliger m.v. skal det foreligge et typeprøvingssertifikat fra en prøveinstitusjon akseptert av sentral tilsynsmyndighet istedenfor den tekniske dokumentasjon i foregående ledd. Slikt materiell skal tilfredsstille sikkerhetskravene i norske normer.
Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen sikrer at produktene er i samsvar med den tekniske dokumentasjonen og med kravene i forskriftene som gjelder for dem.
Dokumentasjonen som nevnt i 1. og 2. ledd skal utarbeides og undertegnes av produsenten evt. produsentens ansvarlige representant innen EØS.
Den som for bruk i Norge produserer, importerer eller markedsfører elektrisk utstyr er ansvarlig for at kopi av samsvarserklæringen kan forelegges sentral tilsynsmyndighet innen tre virkedager etter anmodning om dette fra sentral tilsynsmyndighet.
Den som for bruk i Norge produserer eller importerer elektrisk utstyr, er ansvarlig for at nærmere angitte deler av den tekniske dokumentasjonen kan forelegges sentral tilsynsmyndighet innen rimelig tid etter anmodning om dette fra sentral tilsynsmyndighet.
Kravet om tilgjengelighet av samsvarserklæringen og teknisk dokumentasjon gjelder til og med ti år etter at utstyret for første gang ble markedsført i Norge. For visse typer utstyr gjelder utfyllende, eventuelt avvikende regler for dokumentasjon, se kap. III - IX.

§ 13.  Språk
Informasjon som er nødvendig fra et sikkerhetssynspunkt for å sikre at utstyret blir brukt på en sikker måte og i samsvar med sitt formål, skal være på norsk samt være påført utstyret eller dersom dette ikke er mulig, inngå i en medfølgende bruksanvisning.
Samsvarserklæringen skal være på norsk eller engelsk.
Den tekniske underlagsdokumentasjonen skal være på norsk, dansk, svensk, engelsk eller tysk.

§ 14.  CE-merking
Forutsetningene for CE-merking fremgår av de enkelte spesielle bestemmelser i kapitlene III, IV, VI, VII og IX.
CE-merking skal utføres på hvert enkelt eksemplar av utstyret som en bekreftelse på at utstyret oppfyller alle relevante krav i forskrifter for utstyret som krever CE-merking.
CE-merking skal utføres av produsenten eller dennes ansvarlige representant innen EØS og skal være lett synlig, lettleselig og varig.
Dersom det ikke er mulig å påføre CE-merkingen på selve utstyret, kan CE-merkingen påføres utstyrets emballasje, bruksanvisning eller garantibevis.
Det er ikke tillatt å påføre merker på utstyret, dets emballasje, bruksanvisninger eller garantibevis som kan forveksles med CE-merket eller som kan villede med hensyn til CE-merkingens betydning og grafiske utforming.
Enhver annen merking kan påføres utstyret, emballasjen, bruksanvisningen eller garantibeviset forutsatt at den ikke gjør CE-merkingen mindre synlig og vanskeligere å lese. Hvis det elektriske utstyret omfattes av flere kapitler i disse forskriftene, eller utstyret omfattes av annet regelverk som angår andre forhold og som også fastsetter krav om CE-merking, skal CE-merkingen angi at utstyret også oppfyller kravene i disse andre regelverkene.
Dersom ett eller flere av disse regelverkene i en overgangsperiode tillater at produsenten fritt kan velge hvilke regler han vil anvende, angir CE-merkingen kun at det elektriske utstyret er i samsvar med bestemmelsene i de regelverk produsenten har anvendt. I så fall skal de direktivers referansenummer, som offentligjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende, og som det aktuelle regelverket er basert på, oppgis i de dokumenter, veiledninger eller instrukser som kreves i henhold til direktivene/regelverket og som følger med dette elektriske utstyret.
For elektrisk medisinsk utstyr skal denne dokumentasjon være tilgjengelig uten at det er nødvendig å ødelegge emballasjen som holder innretningen steril.
CE-merket er gjengitt i vedlegg A.

§ 15.  Registreringsplikt
Norske fabrikanter og importører av nærmere spesifisert utstyr, skal registreres i sentral tilsynsmyndighet.
Registreringen skal omfatte navn og adresse samt foretaksnummeret til den norske fabrikanten eller importøren og en fortegnelse over de grupper utstyr som omsettes, samt bekreftelse på internkontroll og navnet på den person som sørger for at internkontrollrutinene følges.
Registrering skal også utføres ved endringer av ovennevnte informasjoner.
Ovennevnte dokumentasjon skal være mottatt senest 8 virkedager etter at virksomheten er etablert eller informasjonene endret.
Sentral tilsynsmyndighet utgir spesifikasjon over det utstyret som er angitt i 1. ledd.

§ 16.  Oppfølging av visse typer elektrisk utstyr etter markedsføring - Opplysningsplikt
Produsenten er ansvarlig for å følge opp visse typer elektrisk utstyr etter at de er markedsført, samt underrette sentral tilsynsmyndighet om alvorlige feil eller mangler som avdekkes etter at utstyret er markedsført eller tatt i bruk. Nærmere regler om denne opplysningsplikten inngår som en del av kravene til produsentens oppfølging av produserte enheter.

§ 17.  Tilbaketrekking fra markedet og forbud mot markedsført utstyr
Finner sentral tilsynsmyndighet at sikkerhetskravene ikke er oppfylt for elektrisk utstyr kan sentral tilsynsmyndighet nedlegge forbud mot videre tilbud eller omsetning, og kreve at utstyr som er på markedet, trekkes tilbake og eventuelt kasseres. Det samme gjelder dersom kravene til dokumentasjon i § 12 ikke er oppfylt eller utstyret er påført CE-merking i strid med forutsetningene for bruk av CE-merking.
Dersom utstyret kan være farlig for personer, husdyr eller eiendom, kan sentral tilsynsmyndighet kreve at enhver som har tilvirket, tilbudt eller omsatt utstyret, tilbakekaller det fra de som har ervervet utstyret eller tatt det i bruk. Sentral tilsynsmyndighet kan kreve at tilbakekalt utstyr kasseres.
I tilfeller hvor det påvises mindre avvik fra kravene, kan sentral tilsynsmyndighet i stedet gi en passende frist for retting.

§ 18.  Kontrollprøving av utstyr
Sentral tilsynsmyndighet kan kreve at den som produserer, importerer eller markedsfører elektrisk utstyr, fremlegger representativ prøve av utstyret eller iverksetter undersøkelser som finnes nødvendig for å vurdere utstyrets egenskaper eller virkninger. Sentral tilsynsmyndighet kan selv iverksette slike undersøkelser eller foreta nødvendig prøvetaking og kontroll av utstyr. Kostnadene bæres av vedkommende tilvirker eller importør, med mindre departementet bestemmer at kostnadene skal dekkes av det offentlige. Krav på refusjon av kostnadene er tvangsgrunnlag for utlegg.
Innhold
Kapittel I.
Innledende bestemmelser
Kapittel II.
Generelle bestemmelser
Vedlegg til kapittel II
Kapittel III.
Spesielle bestemmelser om visse typer elektrisk lavspenningsutstyr
Kapittel IV.
Spesielle bestemmelser om elektromagnetisk forenlighet (EMC)
Kapittel V.
Spesielle bestemmelser om EX-utstyr
Kapittel VIII.
Spesielle bestemmelser om elektromedisinsk utstyr for bruk på dyr (veterinærmedisin EMV)
Vedlegg til kapittel VIII
 
Forskrifter til Eltilsynsloven
Elektriske forsyningsanlegg
Elektriske lavspenningsanlegg
Elektrisk utstyr
Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer
Internkontrollforskriften
Sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer
Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
Utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område
Vedtak om at midlertidig forskrift av 19. desember 2003 nr. 1595 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer skal gjelde for det planlagte fremtidige integrerte landanlegget i Nyhamna