Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

Forskrifter til Eltilsynsloven

år
nr.
Tittel
1985 0032 Forskrift om avgifter for tilsyn med elektromedisinsk utstyr
1985 1430 Forskrift om innberetning av ulykker m.v. til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
1987 0991 Forskrift om regulativ for erleggelse av avgift for godkjennelse av og tilsyn med elektriske sterkstrømanlegg
1987 1080 Forskrift om autorisasjon av verksteder for reparasjon/ombygging m.v. av eksplosjonsbeskyttet elektrisk utstyr
1990 0991 Overføring av ansvaret for elektrisitetssikkerheten til Kommunaldepartementet m.v.
1993 1133 Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk
1995 0692 Delegering av myndighet til Kommunal- og arbeidsdepartementet etter lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr
1995 0713 Forskrift om elektrisk utstyr
1995 4270 Delegering av myndighet til Produkt- og elektrisitetstilsynet etter Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 10, § 11 og § 13
1996 1127 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
1996 1242 Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område
1998 1060 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
1999 0955 Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr
2001 1345 Delegering av myndighet til Produkt- og Elektrisitetstilsynet etter Lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr § 2
2001 1450 Forskrift om maritime elektriske anlegg
2002 0770 Delegering av myndighet til Direktoratet for brann- og elsikkerhet etter Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 2, § 5, § 6, § 7, § 10, § 11 og § 13, Lov om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 1, § 6, § 11A, § 15, § 20, § 21, § 23, § 32, § 33, § 34, § 35, § 37 og § 43, Lov om eksplosive varer
2002 1131 Delegering av myndighet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet etter Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 12 fjerde ledd
2002 1323 Forskrift om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg
2003 0518 Delegering av myndighet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet etter Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3
2003 0868 Delegering av myndighet til Direktoratet for brann- og elsikkerhet etter Lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr § 2 og Lov om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 37 tredje ledd
2003 0911 Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer
2003 1161 Delegering av myndighet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etter Produktkontrolloven, Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, Brann- og eksplosjonsvernloven og Lov om sivilforsvaret
2003 1595 Midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer
2003 1874 Vedtak om at midlertidig forskrift av 19. desember 2003 nr. 1595 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer skal gjelde for det planlagte fremtidige integrerte landanlegget i Nyhamna
2005 1626 Forskrift om elektriske forsyningsanlegg
2005 1690 Forskrift om medisinsk utstyr
2006 0394 Vedtak om at midlertidig forskrift 19. desember 2003 nr. 1595 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer skal gjelde for de planlagte gasskraftverkene i Hammerfest, Skogn og Grenland
2006 0458 Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
2006 0591 Forskrift om opplysningsplikt ved salg og markedsføring av elektrisk materiell til forbruker.
2007 0736 Delegering av myndighet til Justis- og politidepartementet etter Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 8 første og annet ledd, § 9 annet og tredje ledd og § 13a femte ledd
2007 0737 Delegering av myndighet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etter Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 8 første og annet ledd, § 9 annet og tredje ledd og § 13a femte ledd
2007 0830 Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier
  
Ord for dagen
22.03
Det er bedre å debattere en viktig sak uten å fatte vedtak enn å vedta den uten debatt.
Ukjent
  
Forskrifter til Eltilsynsloven
Elektriske forsyningsanlegg
Elektriske lavspenningsanlegg
Elektrisk utstyr
Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer
Internkontrollforskriften
Sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer
Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
Utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område
Vedtak om at midlertidig forskrift av 19. desember 2003 nr. 1595 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer skal gjelde for det planlagte fremtidige integrerte landanlegget i Nyhamna