Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Alternativ behandlingsloven
Arveavgiftsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
E-handelsloven
Eigedomsskattelova
Flaggingsloven
Forbrukerkjøpsloven
Friluftslivsloven
Frivillighetsregister
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Psykisk helsevernloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Samordningsloven
Sikkerhetsloven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

Forskrifter til Folketrygdloven

år
nr.
Tittel
1973
0002
Forskrifter om disponering av kontantytelser fra folketrygden til trygdede i helseinstitusjoner for langtidspasienter
1973
9769
Forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden til trygdede i privat forpleining etter Spesialisthelsetjenesteloven § 8-3
1986
0548
Forskrift om fordeling av prosessutgifter i skattesaker og tvister om trygdeavgift og arbeidsgiveravgift til Folketrygden
1990
0067
Forskrift om arbeidsledighetstrygd i fiske
1991
0454
Forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
1992
0884
Forskrift om dagpenger under arbeidsløshet ved tilpasning av EØS-avtalen vedlegg VI nr. 1 (forordning (EØF) nr. 1408/71 kap. 6) og EFTA-konvensjonen vedlegg K artikkel 21, jf. tillegg 2
1993
1251
Forskrift om pensjonsberegning, om tilståelse og beregning av barnetillegg og barnepensjon og om gjennomføringa av Folketrygdlovens bestemmelser om inntektsprøving i tilfelle som omfattes av EØS-avtalen
1997
0202
Forskrift om fastsetting av pensjonsgivende inntekt for året før det året da et medlem får rett til en trygdeytelse
1997
0203
Forskrift om godskriving av pensjonspoeng (omsorgspoeng) for personer som har omsorg for små barn
1997
0204
Forskrift om godskriving av pensjonspoeng (omsorgspoeng) for omsorgsarbeid for en syk, en funksjonshemmet eller en eldre person
1997
0205
Forskrift om reduksjon av ektefelletillegg og barnetillegg på grunn av inntekt
1997
0206
Forskrift om adgang til å utbetale full pensjon for visse persongrupper i institusjon
1997
0207
Forskrift om beregning av uførepensjon under opphold i institusjon som nevnt i Folketrygdloven § 3-27
1997
0208
Forskrift om beregning av uførepensjon og godskriving av pensjonspoeng ved yrkesskade
1997
0209
Forskrift om beregning av tilleggspensjon ved yrkesskade
1997
0210
Forskrift om frivillig yrkesskadetrygd for selvstendig næringsdrivende og frilansere
1997
0216
Forskrift om dekning av utgifter til båretransport i Norge
1997
0219
Forskrift om sykdommer og forgiftninger m.v. som skal likestilles med yrkesskade
1997
0220
Forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade
1997
0221
Forskrift om unntak fra vilkåret i Folketrygdloven § 15-2 første ledd om forutgående medlemskap for rett til stønad som enslig mor eller far
1997
0222
Forskrift om rett til stønad når barnets far ikke er kjent
1997
0223
Forskrift om utdanningsstønad
1997
0224
Forskrift om fastsetting og endring av årlig framtidig inntekt for alderspensjonister mellom 68 og 70 år
1997
0226
Forskrift om fradrag i overgangsstønad som gis etter Folketrygdloven kapittel 15 når forsørgeren mottar underholdsbidrag (nettometoden)
1997
0260
Forskrift om forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden for små bedrifter
1997
0261
Forskrift om forsikring for tillegg til sykepenger og fødselspenger for selvstendig næringsdrivende
1997
0262
Forskrift om forsikring for tillegg til sykepenger for frilansere
1997
0263
Forskrift om hvilke sykdommer og funksjonshemninger som skal gi utvidet rett til omsorgspenger etter Folketrygdloven § 9-6 andre ledd
1997
0264
Forskrift om inngåelse av pris- og leveringsavtaler for førerhunder til synshemmede
1997
0266
Forskrift om fastsetting og endring av uføregrad i forhold til pensjonsgivende inntekt
1997
0267
Forskrift om frivillig yrkesskadetrygd for elever som ikke er obligatorisk yrkesskadedekket
1997
0268
Forskrift om behandling av tvister i arbeidsgiverperioden
1997
0270
Forskrift om forsikringsbasert refusjon av trygdeutgifter ved yrkesskade og yrkessykdommer
1997
0272
Forskrift om føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom
1997
0273
Forskrift om beregning av kapitalverdier av trygdeytelser
1997
0314
Forskrift om unntak fra medlemskap i folketrygden for person som er omfattet av eller mottar ytelser etter utenlandsk trygdelovgivning m.v. og vedkommendes familiemedlemmer
1997
0315
Forskrift om trygdedekning for asylsøkere og deres familiemedlemmer
1997
0316
Forskrift om bortfall av rett til dekning av utgifter til helsetjenester m.v. på grunn av gjensidighetsavtale med annet land
1997
0318
Forskrift om stønad til hjelpemidler m.v. til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet og i dagliglivet og til ombygging av maskiner på arbeidsplassen
1997
0319
Forskrift om stønad til lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte
1997
0320
Forskrift om stønad til tolkehjelp for hørselshemmede
1997
0321
Forskrift om stønad til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde
1997
0322
Forskrift om faglig utvalg for førerhundspørsmål
1997
0323
Forskrift om hjelpemiddelsentralenes virksomhet og ansvar
1997
0324
Forskrift om unntak fra anke til Trygderetten
1997
0329
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling for språk- og taledefekter hos logoped og audiopedagog
1997
0332
Forskrift om bidrag til visse helsetjenester
1997
0334
Forskrift om egenandelstak 1
1997
0336
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til ortopediske hjelpemidler, brystprotese, ansiktsdefektprotese, øyeprotese og parykk
1997
0337
Forskrift om stønad til høreapparat og tinnitusmaskerer
1997
0373
Forskrift om menerstatning ved yrkesskade
1997
0389
Forskrift om fastsettelse av pensjonsgivende inntekt, innkreving av avgift m.m. for medlemmer med inntekt som ikke blir skattlagt av norske skattemyndigheter
1997
0390
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til helsetjenester i utlandet
1997
0391
Forskrift om utvidet stønad til helsetjenester under opphold i utlandet
1997
0392
Forskrift om friinntekt og inntektsgrenser for uførepensjonister og mottakere av tidsbegrenset uførestønad
1997
0434
Forskrift om endring i forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden til trygdede i helseinstitusjoner for langtidspasienter og forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden til trygdede i privat forpleiningssted hvor forpleiningsutgiftene dekkes på kontraktbasis etter Lov om psykisk helsevern eller Lov om sykehus
1997
0591
Forskrift om rehabiliteringspenger
1997
0608
Forskrift om delegering av myndighet til å treffe avgjørelse om ettergivelse og nedsettelse av skatte- og avgiftskrav, forsinkelsesrenter og innfordringsutgifter på billighetsgrunnlag
1997
0609
Forskrift om delegering av myndighet til å treffe avgjørelse om betalingsordning og nedsettelse av skatte- og avgiftskrav, forsinkelsesrenter og innfordringsutgifter på innfordringsgrunnlag
1997
0610
Forskrift om delegering av myndighet til å treffe avgjørelse om utgiftsføring av skatte- og avgiftskrav, forsinkelsesrenter og innfordringsutgifter
1997
0619
Forskrift om overgangsregler til Lov 13. juni 1997 nr. 59 om endringer i Lov 16. desember 1966 nr. 9 om anke til Trygderetten og i Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (Folketrygdloven)
1997
1168
Delegering av Finansdepartementets myndighet etter Lov om folketrygd (Folketrygdloven) § 3-15 fjerde ledd, § 23-2 siste ledd og § 24-5 første og annet ledd
1997
1173
Forskrift om avgrensning av arbeidsgiveravgiftsfritaket etter Folketrygdloven § 23-2 sjuende ledd for private arbeidsoppdrag i hjemmet m.v.
1997
1181
Forskrift om summarisk fellesoppgjør for krav på skatt og arbeidsgiveravgift til folketrygden
1997
1255
Forskrift til utfylling av Folketrygdloven § 23-2 nest siste ledd annet punktum om fastsettelse, beregning og oppgjør av ekstra arbeidsgiveravgift av ytelser over bestemte grenser
1997
1261
Forskrift om forskuddstrekk for sjømenn bosatt i utlandet og innkreving av trygdeavgift fastsatt av sentralskattekontoret for utenlandssaker
1997
1305
Forskrift om skatt til Svalbard
1997
1383
Forskrift om hvor arbeidsgiveravgiften skal fastsettes og innbetales
1997
1385
Forskrift om beregning og oppgjør m.v. av arbeidsgiveravgift til folketrygden
1997
1386
Forskrift om gjennomføringen av fordeling av betalt skatt, medlemsavgift til folketrygden, renter og innfordringsutgifter
1997
1387
Forskrift om innsending av oppgjør for arbeidsgiveravgift ved fiske og fangstvirksomhet
1997
1389
Forskrift om enkelte minstegrenser vedrørende betaling og innkreving m.v. av arbeidsgiveravgift og forsinkelsesrenter til slik avgift
1997
1395
Forskrift om samordning av bestemmelser om forskuddsutskriving og innkreving m.v. av trygdeavgift og skatt
1997
1408
Forskrift om nedsettelse av pensjonsgivende inntekt, pensjonspoeng og avgift når utlignet skatt og avgift helt eller delvis ikke er betalt
1997
1421
Forskrift om gjennomføring av nedsettelse av pensjonsgivende inntekt, pensjonspoeng og avgift når utlignet skatt og avgift helt eller delvis ikke er betalt.
1997
1429
Forskrift om stønadstid for overgangsstønad til en enslig mor eller far
1997
1432
Forskrift om fastsettelse og innkreving av avgifter til folketrygden for personer som har lønn som er skattepliktig etter Lov om skattlegging av personer på Jan Mayen
1997
1434
Forskrift om rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling av arbeidsgiveravgift og trekkbeløp (trekkansvar)
1997
1435
Forskrift om gjennomføring av innbetalingsordningen for skatt m.v.
1998
0037
Forskrift om videreføring av to forskrifter gitt med hjemmel i Lov om folketrygd
1998
0590
Forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter
1998
0798
Vedtak om grunnbeløpet i folketrygden og særtilleggssatsene
1998
0887
Forskrift om overgangsregler i forbindelse med nye bestemmelser i Lov om folketrygd, kapittel 4
1998
0890
Forskrift om dagpenger under arbeidsløshet
1998
1221
Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 1999
1998
1222
Vedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 1999
1998
1263
Forskrift om arbeidsgivers regnskapsføring og oppgjør for skattetrekk m.v.
1998
1298
Forskrift om delegering av Skattedirektoratets myndighet når det gjelder lemping av skatter og avgifter med renter og omkostninger av billighet
1998
1299
Forskrift om delegering av Skattedirektoratets myndighet når det gjelder lemping av skatter og avgifter med renter og omkostninger som innfordringstiltak
1998
1342
Forskrift om dekning av utgifter for mottakere av rehabiliteringspenger
1998
1390
Forskrift om beregning og innbetaling av produktavgift
1999
0534
Forskrift om gjennomføringen av Folketrygdloven § 22-18 og Bidragsinnkrevingsloven § 19 om utbetalingsmåten for ytelser m.v.
1999
0773
Vedtak om grunnbeløpet i folketrygda
1999 1158 Forskrift til utfylling og gjennomføring m.v. av Skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14
1999
1160
Forskrift fastsatt av Skattedirektoratet til utfylling og gjennomføring m.v. av Skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14
1999
1386
Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2000
1999
1387
Vedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2000
1999
1534
Forskrift til utfylling av Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter m.v. til folketrygden for 2000 § 1 om arbeidsgiveravgift
1999
1542
Vedtak om satser for ytelser etter Folketrygdloven [2000]
1999
1559
Forskrift om legemidler (Legemiddelforskriften)
2000
0675
Vedtak om grunnbeløpet i folketrygden
2000
0699
Forskrift om gebyr og tvangsmulkt etter Folketrygdloven § 25-3 for arbeidsgiver som ikke oppfyller plikten til å gi meldinger til arbeidstakerregisteret m.v.
2000
1101
Forskrift om innbetalingsordningen for skatt
2000
1242
Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2001
2000
1243
Vedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2001
2000
1303
Forskrift om stønad til kjøp av bil til funksjonshemmede - prisgrensen
2000
1690
Vedtak om satser for ytelser etter Folketrygdloven [2001]
2001
0542
Forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten
2001
0795
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos ortoptist
2001
0830
Vedtak om grunnbeløpet i folketrygden
2001
1078
Forskrift om overgangsregler i forbindelse med nye bestemmelser i Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd, kapittel 11 - ytelser under yrkesrettet attføring
2001
1079
Forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring
2001
1083
Forskrift om forsøksvirksomhet for reaktivisering av uførepensjonister
2001
1409
Forskrift om adgang til å utbetale rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad uten reduksjon for visse persongrupper i institusjon
2001
1471
Forskrift om ytelse av rehabiliteringspenger og attføringspenger etter EØS-reglene
2001
1532
Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2002
2001
1533
Vedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2002
2001
1674
Vedtak om satser for ytelser etter Folketrygdloven [2002]
2002
0581
Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter regler om administrasjon av Folketrygdfondet og om forvaltning av midlene, revisjon m.v. § 9 siste punktum
2002
0684
Vedtak om grunnbeløpet i folketrygda
2002
1352
Forskrift om påleggstrekk
2002
1492
Forskrift om behovsprøvet gravferdsstønad
2002
1493
Forskrift om gravferdsstønad og stønad til båretransport for person som er pliktig medlem etter § 2-5 i Lov om folketrygd og som dør utenfor Norge og om stønad til båretransport når et medlem dør i et av de nordiske land
2002
1583
Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2003
2002
1584
Vedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2003
2002
1789
Forskrift om egenandelstak 2
2002
1796
Forskrift om overgangsregler i forbindelse med endringer i Folketrygdloven kapittel 4 fra 1. januar 2003.
2003
0290
Forskrift om stønad til motorkjøretøy eller annet transportmiddel.
2003
0906
Vedtak om grunnbeløpet i folketrygda
2003
0959
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter.
2003
1398
Forskrift om forenklet oppgjør for arbeidsgiveravgift fra statens forvaltningsvirksomhet
2003
1426
Vedtak om premietillegg til folketrygden for motorvogner fra 2004
2003
1438
Vedtak om fastsetting av avgifter m.v. til folketrygden for 2004.
2003
1439
Vedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2004
2003
1667
Forskrift om forsøksvirksomhet med innvilgelse av tidsbegrenset uførestønad med en uføregrad lavere enn 50 prosent
2003
1671
Forskrift om tilretteleggingstilskudd
2004
1051
Vedtak om grunnbeløpet i folketrygda [01.05.2004]
2004
1248
Forskrift om anvendelse av forsøkshjemmelen - tilskudd til tilrettelegging av bolig istedenfor hjelpemiddel
2004
1548
Vedtak om fastsetting av avgifter m.v. til folketrygden for 2005
2004
1550
Vedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2005
2004
1838
Forskrift om uførepensjon brukt som lønnstilskudd ved reaktivisering av uførepensjonister til ordinært arbeid
2005
0898
Vedtak om grunnbeløpet i folketrygda [01.05.2005]
2005
1405
Vedtak om fastsetting av avgifter m.v. til folketrygden for 2006
2005
1406
Vedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2006
2005
1481
Instruks om anmeldelse til påtalemyndigheten for overtredelse av Ligningsloven kapittel 12, Folketrygdloven § 24-4 femte ledd, Merverdiavgiftsloven § 72 og Investeringsavgiftsloven § 7 første ledd
2005
1486
Forskrift om adgang til å permittere utover begrensningen i Lønnspliktloven samt adgang til å utvide dagpengeperioden for samme tidsrom
2005 1653 Forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon
2005
1656
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor
2005
1668
Forskrift om unntak fra vilkåret om legeerklæring når kiropraktorer og manuellterapeuter dokumenterer arbeidsuførheten med erklæring
2006
0566
Forskrift om overgangsbestemmelser for løpende tilfeller ved innføring av behovsprøvd barnetillegg til mottaker av tidsbegrenset uførestønad fra 1. juni 2006
2006
0637
Vedtak om grunnbeløpet i folketrygda [01.05.2006]
2006
0731
Forskrift om inkorporasjon av trygdeforordningene i EØS-avtalen
2006
0743
Forskrift om at visse vedtak kan ankes direkte inn for Trygderetten
2006
0854
Forskrift om overgangsregler i forbindelse med innføring av ferietillegg etter Folketrygdloven § 4-14 og § 8-49 fra 1. juli 2006
2006
1337
Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2007
2006
1339
Vedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2007
2007
0495
Forskrift om forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd
2007
0587
Forskrift om unntak fra forskrift om bortfall av rett til dekning av utgifter til helsetjenester m.v. på grunn av gjensidighetsavtale med annet land
2007
0608
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp
2007
0609
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi
2007
0619
Vedtak om grunnbeløpet i folketrygda [01.05.2007]
2007
0814
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (Blåreseptforskriften)
2007
0845
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog
2007
0897
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege
2007
1265
Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter Folketrygdloven § 24-1
2007
1381
Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2008
2007
1383
Vedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2008
2007
1412
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom
2008
0094
Forskrift om fastsettelse av avgiftsgrunnlag og avgiftssatser i folketrygden for visse grupper medlemmer for året 2008
2008
0095
Forskrift om avgifter til folketrygden for året 2008 for misjonærer m.v. som er opptatt i folketrygden i medhold av Folketrygdloven § 2-8
2008
0096
Forskrift om avgifter til folketrygden for året 2008 for arbeidstakere utsendt til Norge fra Amerikas forente stater og Canada
  
Ord for dagen
31.03
Det er et pokkers arbeid å foreta seg noe.
Dansk ordtak
  
Forskrifter til Folketrygdloven
Adgang til å permittere utover begrensningen i Lønnspliktloven samt adgang til å utvide dagpengeperioden for samme tidsrom
Adgang til å utbetale full pensjon for visse persongrupper i institusjon
Adgang til å utbetale rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad uten reduksjon for visse persongrupper i institusjon
Anvendelse av forsøkshjemmelen - tilskudd til tilrettelegging av bolig istedenfor hjelpemiddel
Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
Arbeidsgivers regnskapsføring og oppgjør for skattetrekk m.v.
Arbeidsledighetstrygd i fiske
Avgifter m.v. til folketrygden for 2000
Avgifter m.v. til folketrygden for 2001
Avgifter m.v. til folketrygden for 2002
Avgifter m.v. til folketrygden for 2003
Avgifter m.v. til folketrygden for 2004
Avgifter m.v. til folketrygden for 2005
Avgifter m.v. til folketrygden for 2006
Avgifter m.v. til folketrygden for 2007
Avgifter m.v. til folketrygden for 2008
Avgifter til folketrygden for arbeidstakere utsendt til Norge fra Amerikas forente stater og Canada
Avgifter til folketrygden for misjonærer m.v. som er opptatt i folketrygden
Avgrensning av arbeidsgiveravgiftsfritaket etter Folketrygdloven for private arbeidsoppdrag i hjemmet m.v.
Behandling av tvister i arbeidsgiverperioden
Behovsprøvet gravferdsstønad
Beregning av kapitalverdier av trygdeytelser
Beregning av tilleggspensjon ved yrkesskade
Beregning av uførepensjon og godskriving av pensjonspoeng ved yrkesskade
Beregning av uførepensjon under opphold i institusjon
Beregning og innbetaling av produktavgift
Beregning og oppgjør m.v. av arbeidsgiveravgift til folketrygden
Bidrag til visse helsetjenester
Bortfall av rett til dekning av utgifter til helsetjenester m.v. på grunn av gjensidighetsavtale med annet land
Dagpenger under arbeidsløshet
Dagpenger under arbeidsløshet ved tilpasning av EØS-avtalen
Dekning av utgifter for mottakere av rehabiliteringspenger
Dekning av utgifter til båretransport i Norge
Disponering av kontantytelser til trygdede i helseinstitusjoner for langtidspasienter
Disponering av kontantytelser til trygdede i privat forpleining
Egenandelstak 1
Egenandelstak 2
Enkelte minstegrenser vedrørende betaling og innkreving m.v. av arbeidsgiveravgift og forsinkelsesrenter
Faglig utvalg for førerhundspørsmål
Fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten
Fastsettelse av avgiftsgrunnlag og avgiftssatser i folketrygden for visse grupper medlemmer
Fastsettelse av pensjonsgivende inntekt, innkreving av avgift m.m. for medlemmer med inntekt som ikke blir skattlagt av norske skattemyndigheter
Fastsettelse, beregning og oppgjør av ekstra arbeidsgiveravgift av ytelser over bestemte grenser
Fastsettelse og innkreving av avgifter til folketrygden for personer som har lønn som er skattepliktig etter Lov om skattlegging av personer på Jan Mayen
Fastsetting av pensjonsgivende inntekt for året før det året da et medlem får rett til en trygdeytelse
Fastsetting og endring av uføregrad i forhold til pensjonsgivende inntekt
Fastsetting og endring av årlig framtidig inntekt for alderspensjonister mellom 67 og 70 år
Fordeling av prosessutgifter i skattesaker og tvister om trygdeavgift og arbeidsgiveravgift
Forenklet oppgjør for arbeidsgiveravgift fra statens forvaltningsvirksomhet
Forsikring for tillegg til sykepenger for frilansere
Forsikring for tillegg til sykepenger og fødselspenger for selvstendig næringsdrivende
Forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden for små bedrifter
Forsikringsbasert refusjon av trygdeutgifter ved yrkesskade og yrkessykdommer
Forskuddstrekk for sjømenn bosatt i utlandet og innkreving av trygdeavgift fastsatt av sentralskattekontoret for utenlandssaker
Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd
Forsøksvirksomhet for reaktivisering av uførepensjonister
Forsøksvirksomhet med innvilgelse av tidsbegrenset uførestønad med en uføregrad lavere enn 50 prosent
Fradrag i overgangsstønad når forsørgeren mottar underholdsbidrag
Friinntekt og inntektsgrenser for uførepensjonister og mottakere av tidsbegrenset uførestønad
Frivillig yrkesskadetrygd for elever som ikke er obligatorisk yrkesskadedekket
Frivillig yrkesskadetrygd for selvstendig næringsdrivende og frilansere
Føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom
Gebyr og tvangsmulkt etter Folketrygdloven for arbeidsgiver som ikke oppfyller plikten til å gi meldinger til arbeidstakerregisteret m.v.
Gjennomføringen av Folketrygdloven § 22-18 og Bidragsinnkrevingsloven § 19 om utbetalingsmåten for ytelser m.v.
Gjennomføringen av fordeling av betalt skatt, medlemsavgift til folketrygden, renter og innfordringsutgifter
Gjennomføring av innbetalingsordningen for skatt m.v.
Gjennomføring av nedsettelse av pensjonsgivende inntekt, pensjonspoeng og avgift når utlignet skatt og avgift helt eller delvis ikke er betalt
Godskriving av pensjonspoeng (omsorgspoeng) for omsorgsarbeid for en syk, en funksjonshemmet eller en eldre person
Godskriving av pensjonspoeng (omsorgspoeng) for personer som har omsorg for små barn
Gravferdsstønad og stønad til båretransport for person som dør utenfor Norge og om stønad til båretransport når et medlem dør i et av de nordiske land
Grunnbeløpet i folketrygda [fra 01.05.2000]
Grunnbeløpet i folketrygda [fra 01.05.2001]
Grunnbeløpet i folketrygda [fra 01.05.2002]
Grunnbeløpet i folketrygda [fra 01.05.2003]
Grunnbeløpet i folketrygda [fra 01.05.2004]
Grunnbeløpet i folketrygda [fra 01.05.2005]
Grunnbeløpet i folketrygda [fra 01.05.2006]
Grunnbeløpet i folketrygda [fra 01.05.2007]
Hjelpemiddelsentralenes virksomhet og ansvar
Hvor arbeidsgiveravgiften skal fastsettes og innbetales
Inkorporasjon av trygdeforordningene i EØS-avtalen
Innbetalingsordningen for skatt
Inngåelse av pris- og leveringsavtaler for førerhunder til synshemmede
Innsending av oppgjør for arbeidsgiveravgift ved fiske og fangstvirksomhet
Instruks om anmeldelse til påtalemyndigheten for overtredelse av Ligningsloven, Folketrygdloven, Merverdiavgiftsloven og Investeringsavgiftsloven
Legemiddelforskriften
Menerstatning ved yrkesskade
Nedsettelse av pensjonsgivende inntekt, pensjonspoeng og avgift når utlignet skatt og avgift helt eller delvis ikke er betalt
Pensjonsberegning, om tilståelse og beregning av barnetillegg og barnepensjon og om gjennomføringa av Folketrygdlovens bestemmelser om inntektsprøving i tilfelle som omfattes av EØS-avtalen
Premietillegg til folketrygden for motorvogner fra 2004
Produktavgift til folketrygden for 2000
Produktavgift til folketrygden for 2001
Produktavgift til folketrygden for 2002
Produktavgift til folketrygden for 2003
Produktavgift til folketrygden for 2004
Produktavgift til folketrygden for 2005
Produktavgift til folketrygden for 2006
Produktavgift til folketrygden for 2007
Produktavgift til folketrygden for 2008
Påleggstrekk
Reduksjon av ektefelletillegg og barnetillegg på grunn av inntekt
Rehabiliteringspenger
Rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling av arbeidsgiveravgift og trekkbeløp
Rett til stønad når barnets far ikke er kjent
Rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter
Samordning av bestemmelser om forskuddsutskriving og innkreving m.v. av trygdeavgift og skatt
Satser for ytelser etter Folketrygdloven [2000]
Satser for ytelser etter Folketrygdloven [2001]
Satser for ytelser etter Folketrygdloven [2002]
Skattebetalingsforskriften
Skatt til Svalbard
Stønadstid for overgangsstønad til en enslig mor eller far
Stønad til behandling hos kiropraktor
Stønad til behandling hos ortoptist
Stønad til fysioterapi
Stønad til helsetjenester i utlandet
Stønad til jordmorhjelp
Stønad til hjelpemidler m.v. til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet og i dagliglivet og til ombygging av maskiner på arbeidsplassen
Stønad til høreapparat og tinnitusmaskerer
Stønad til kjøp av bil til funksjonshemmede - prisgrensen
Stønad til lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte
Stønad til motorkjøretøy eller annet transportmiddel
Stønad til ortopediske hjelpemidler, brystprotese, ansiktsdefektprotese, øyeprotese og parykk
Stønad til tolkehjelp for hørselshemmede
Stønad til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde
Stønad til undersøkelse og behandling for språk- og taledefekter hos logoped og audiopedagog
Stønad til undersøkelse og behandling hos lege
Stønad til undersøkelse og behandling hos psykolog
Stønad til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom
Stønad til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter
Stønad til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr
Summarisk fellesoppgjør for krav på skatt og arbeidsgiveravgift til folketrygden
Sykdommer og forgiftninger m.v. som skal likestilles med yrkesskade
Sykdommer og funksjonshemninger som skal gi utvidet rett til omsorgspenger
Tilretteleggingstilskudd
Trygdedekning for asylsøkere og deres familiemedlemmer
Uførepensjon brukt som lønnstilskudd ved reaktivisering av uførepensjonister til ordinært arbeid
Unntak fra anke til Trygderetten
Unntak fra forskrift om bortfall av rett til dekning av utgifter til helsetjenester m.v. på grunn av gjensidighetsavtale med annet land
Unntak fra medlemskap i folketrygden for person som er omfattet av eller mottar ytelser etter utenlandsk trygdelovgivning m.v. og vedkommendes familiemedlemmer
Unntak fra vilkåret om forutgående medlemskap for rett til stønad som enslig mor eller far
Unntak fra vilkåret om legeerklæring når kiropraktorer og manuellterapeuter dokumenterer arbeidsuførheten med erklæring
Utdanningsstønad
Utfylling av Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter m.v. til folketrygden for 2000 § 1
Utfylling og gjennomføring m.v. av Skatteloven
Utvidet stønad til helsetjenester under opphold i utlandet
Vedtak som kan ankes direkte inn for Trygderetten
Veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon
Videreføring av to forskrifter gitt med hjemmel i Lov om folketrygd
Yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade
Ytelse av rehabiliteringspenger og attføringspenger etter EØS-reglene
Ytelser under yrkesrettet attføring