Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven
Forskrift
2004-06-01 nr. 0930
Forskrift til: Forurensningsloven
Produktkontrolloven
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften)
Fastsatt av Miljøverndepartementet 16. november 2006 med hjemmel i Lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontrolloven) § 4, jf. delegeringsvedtak 5. august 1977 nr. 2 og Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 20, § 29 og § 31, jf. delegeringsvedtak 8. juli 1983 nr. 1245 og delegeringsvedtak 11. juni 1993 nr. 785. Jf. EØS-avtalen vedlegg XX nr. 32a (direktiv 91/689/EØF endret ved direktiv 94/31/EF) og nr. 32aa (vedtak 2000/532/EF endret ved vedtak 2001/118/EF, vedtak 2001/119/EF og vedtak 2001/573/EF).
Endret:
30. juni 2004 nr. 1060
13. juli 2004 nr. 1127
1. juli 2006 nr. 406
27. juni 2006 nr. 754
3. juli 2006 nr. 880
17. juli 2006 nr. 934.
16. november 2006 nr. 1287
20. september 2007 nr. 1086
14. desember 2007 nr. 1430
20. desember 2007 nr. 1668
27. desember 2007 nr. 1801

Bestemmelser om
kasserte elektriske og elektroniske produkter står i kapittel 1
miljøskadelige batterier står i kapittel 3
kasserte kjøretøy står i kapittel 4
innsamling og gjenvinning av kasserte dekk står i kapittel 5
retursystemer for emballasje til drikkevarer står i kapittel 6
refusjon av avgift på trikloreten (TRI) står i kapittel 7
deponering av avfall står i kapittel 9
forbrenning av avfall står i kapittel 10
farlig avfall står i kapittel 11
gebyr for deklarering av farlig avfall står i kapittel 12
grensekryssende transport av avfall står i kapittel 13
tilsyn, klage, straff m.v. står i kapittel 17

Kapittel 1. Kasserte elektriske og elektroniske produkter
I. Innledende bestemmelser
§ 1—1
Virkeområde
§ 1—2
Formål
§ 1—3
Definisjoner
II. Plikter for forhandlere
§ 1—4
Plikt til å ta imot EE-avfall
§ 1—5
Plikt til å sørge for sortering, oppbevaring og videresending av EE-avfall
§ 1—6
Plikt til å informere
III. Plikter for kommunen
§ 1—7
Plikt til å ta imot EE-avfall
§ 1—8
Plikt til å sørge for sortering, oppbevaring og videresending av EE-avfall
§ 1—9
Plikt til å informere
IV. Plikter for produsent
§ 1—10
Krav om medlemskap i returselskap
§ 1—11
Krav ved omsetning av EE-produkter til utlandet
§ 1—12
Plikt til å informere
V. Plikter for returselskap
§ 1—13
Krav om registrering og sertifisering av returselskap
§ 1—14
Kollektivt finansierte returselskapers plikt til henting og mottak av EE-avfall
§ 1—15
Individuelt finansierte returselskapers plikt til å sikre innsamling av EE-avfall
§ 1—16
Individuelt finansierte returselskapers plikt til å avsette en finansiell garanti
V. Avsluttende bestemmelser
§ 1—17
Individuelt finansierte returselskapers plikt til å delta i finansiering av kollektive returselskaper
§ 1—18
Plikt til å sørge for sortering, transport, ombruk, gjenvinning og annen forsvarlig behandling av EE-avfall
§ 1—19
Plikt til å rapportere
§ 1—20
Plikt til å informere
§ 1—21
Plikt til å dekke kostnader ved drift av EE-registeret
VI. EE-register
§ 1—22
EE-registeret
VII. Avsluttende bestemmelser
§ 1—23
Forholdet til kapittel 11 om farlig avfall
§ 1—24
Merking og utfasing av komponenter
§ 1—25
Tilsyn
Vedlegg 1. Produktgrupper
Vedlegg 2. Sertifisering av returselskaper
Kapittel 2. (Opphevet)
Kapittel 3. Miljøskadelige batterier
§ 3—1
Virkeområde
§ 3—2
Definisjoner
§ 3—3
Forhandleres plikter
§ 3—4
Plikt til levering av blybatterier og nikkelkadmium-batterier
§ 3—5
Importørers og produsenters plikter - blybatterier
§ 3—6
Importørers og produsenters plikter - nikkelkadmium-batterier og øvrige oppladbare batterier
§ 3—7
Rapportering og dokumentasjon
§ 3—8
Merking og forbud mot visse typer batterier
Kapittel 4. Kasserte kjøretøy
I. Innledende bestemmelser
§ 4—1
Formål
§ 4—2
Virkeområde
II. Retursystem for kasserte kjøretøy
§ 4—3
Definisjoner
§ 4—4
Produsentansvar
§ 4—5
Godkjenning av retursystem
§ 4—6
Dokumentasjon av deltakelse i retursystem
III. Behandling av kasserte kjøretøy
§ 4—7
Krav til behandlingsanlegg
IV. Utfylling av vrakmelding og utbetaling av vrakpant
§ 4—8
Vrakpant
§ 4—9
Utbetalingsmyndighet
§ 4—10
Utfylling av vrakmelding
§ 4—11
Journalføring og innsending av vrakmelding
§ 4—12
Utbetaling av pant
§ 4—13
Oppbevaring av regnskaper
V. Avsluttende bestemmelser
§ 4—14
Rapporteringsplikt
§ 4—15
Utfasing av komponenter, merking og informasjonsplikt
§ 4—16
Tilsyn
§ 4—17
Tvangsmulkt
§ 4—18
Klage
§ 4—19
Overgangsbestemmelser
Vedlegg 1. Tekniske minimumskrav til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy, jf. § 4-7
Vedlegg 2. Minstekrav til vrakmeldinger som utstedes i henhold til § 4-10
Kapittel 5. Innsamling og gjenvinning av kasserte dekk
§ 5—1
Formål
§ 5—2
Virkeområde
§ 5—3
Definisjoner
§ 5—4
Forbud mot deponering
§ 5—5
Mottaks- og henteplikt
§ 5—6
Gjenvinningsplikt
§ 5—7
Rapporteringsplikt
Kapittel 6. Retursystemer for emballasje til drikkevarer
§ 6—1
Virkeområde
§ 6—2
Formål
§ 6—3
Definisjoner
§ 6—4
Etablering og godkjennelse av retursystem
§ 6—5
Fastsettelse av returandel
§ 6—6
Merking
§ 6—7
Innlevering til utsalgssteder av emballasje som inngår i panteordning
§ 6—8
Pantesatser
§ 6—9
Forbud mot en emballasjevariant
Kapittel 7. Refusjon av avgift på trikloreten (TRI)
§ 7—1
Formål
§ 7—2
Definisjoner
§ 7—3
Krav på avgiftsrefusjon
§ 7—4
Søknad om refusjon. Krav til dokumentasjon for betalt avgift
§ 7—5
Avfallsmottakerens plikter
§ 7—6
Refusjonssats. Utbetaling av refusjon
§ 7—7
Særlige krav i enkelttilfeller
Kapittel 8. Refusjon av avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)
§ 8—1
Formål
§ 8—2
Saklig virkeområde
§ 8—3
Rett til utbetaling
§ 8—4
Søknad
§ 8—5
Dokumentasjonskrav
§ 8—6
Utbetalingen
§ 8—7
Overgangsbestemmelser
Kapittel 9. Deponering av avfall
§ 9—1
Formål
§ 9—2
Virkeområde
§ 9—3
Definisjoner
§ 9—4
Forbud mot deponering av visse avfallstyper
§ 9—5
Kategorier av deponier
§ 9—6
Avfall som tillates deponert på de ulike deponikategoriene
§ 9—7
Krav om tillatelse
§ 9—8
Søknad om tillatelse
§ 9—9
Tillatelsens innhold
§ 9—10
Finansiell garanti og kostnadsdekning
§ 9—11
Mottak av avfall
§ 9—12
Registrering
§ 9—13
Rapportering
§ 9—14
Kontroll og overvåking i driftsfasen
§ 9—15
Avslutning og etterdrift
§ 9—16
Eksisterende deponier
Vedlegg 1. Generelle krav for alle kategorier deponier
Vedlegg II. Prosedyrer for mottak av avfall
Vedlegg III. Kontroll- og overvåkingsprosedyrer i drifts- og etterdriftsfasen
Kapittel 10. Forbrenning av avfall
I. Innledende bestemmelser
§ 10—1
Formål
§ 10—2
Virkeområde
§ 10—3
Definisjoner
II. Tillatelse til forurensning
§ 10—4
Krav om utslippstillatelse
III. Mottak av avfall
§ 10—5
Registrering og kontroll
§ 10—6
Unntak for industrianlegg
IV. Anleggets drift
§ 10—7
Forbrenningsbetingelser
§ 10—8
Unntak for temperatur, oppholdstid og støttebrenner
§ 10—9
Forbrenningsrester
§ 10—10
Energiutnyttelse
§ 10—11
Støy, lukt og andre plager
§ 10—12
Smittefarlig avfall
§ 10—13
Driftsform
§ 10—14
Vedlikeholdsplikt
V. Utslipp til luft
§ 10—15
Utslippsgrenser
§ 10—16
Skorsteinshøyde
VI. Utslipp til vann
§ 10—17
Utslippsgrenser
§ 10—18
Felles rensing
§ 10—19
Håndtering av avrenning
VII. Målinger
§ 10—20
Prosessovervåkning og -kontroll
§ 10—21
Målinger av utslipp til luft
§ 10—22
Standardisering og beregning av middelverdier
§ 10—23
Overholdelse av utslippsgrenser til luft
§ 10—24
Målinger av utslipp til vann
§ 10—25
Normalisering
§ 10—26
Overholdelse av utslippsgrenser til vann
§ 10—27
Målinger av støy og uforbrent materiale i slagg og bunnaske
§ 10—28
Målemetoder og måleutstyr
VIII. Unormale driftsforhold og varsling
§ 10—29
Brudd på utslippsgrenser
§ 10—30
Varsling
§ 10—31
Alternativ avfallsdisponering
IX. Måleresultater og rapportering
§ 10—32
Oppbevaring av måleresultater
§ 10—33
Årlig rapportering
X. Avsluttende bestemmelser
§ 10—34
Overgangsbestemmelser
§ 10—35
Opphevelse av kapitler
Vedlegg I. Ekvivalentfaktorer for polyklorerte dibenzo-p-dioksiner og dibenzofuraner
Vedlegg II. Grenseverdier for utslipp til luft fra samforbrenningsanlegg
Vedlegg III. Krav til målemetoder og måleutstyr
Vedlegg IV. Grenseverdier for utslipp til vann fra rensing av røykgass
Vedlegg V. Grenseverdier for utslipp til luft fra avfallsforbrenningsanlegg
Vedlegg VI. Formel for å beregne utslippskonsentrasjonen ved standard oksygenkonsentrasjon
Vedlegg VII. Formel for å beregne normalisert utslippskonsentrasjon i avløpsvann
Vedlegg VIII. Innhold i en utslippstillatelse
Vedlegg IX. Forbrenningsbetingelser
Vedlegg X. Standardisering av måleresultater og beregning av middelverdier for utslipp til luft
Vedlegg XI. Betingelser for unntak fra målekravene til tungmetaller og dioksiner
Vedlegg XII. Farlig avfall som er unntatt fra kravene til farlig avfall
Kapittel 10a. (Opphevet)
Kapittel 10b. (Opphevet)
Kapittel 10c. (Opphevet)
Kapittel 11. Farlig avfall
§ 11—1
Formål
§ 11—2
Virkeområde
§ 11—3
Definisjoner
§ 11—4
Farlige avfallstyper som omfattes av bestemmelsene i dette kapitlet
§ 11—5
Forsvarlig oppbevaring m.v. av farlig avfall
§ 11—6
Tillatelse til håndtering av farlig avfall
§ 11—7
Unntak fra kravet om tillatelse
§ 11—8
Leveringsplikt
§ 11—9
Meldeplikt ved konkurs
§ 11—10
Kommunenes ansvar
§ 11—11
Husholdningenes opplysningsplikt om avfallets innhold
§ 11—12
Virksomhetenes deklarasjonsplikt om avfallets innhold
§ 11—13
Plikter for den som håndterer farlig avfall
§ 11—14
Forholdet til andre bestemmelser om farlig avfall
§ 11—15
Tilsyn/kontroll
§ 11—16
Unntak
Vedlegg 1. Den europeiske avfallslisten
  Innholdsfortegnelse
  Listens kapittel 01 - 09
  Listens kapittel 10 - 14
  Listens kapittel 15 - 20
Vedlegg 2. Standardiserte krav for kommunale mottak
1.
Formål
2.
Beskrivelse av kommunale mottaksordninger
3.
Farlige avfallstyper
4.
Andre avfallstyper
5.
Ansvar
6.
Sikring mot forurensning - generelle krav
7.
Krav til mottak
8.
Deklarering
9.
Journalføring og rapportering
Vedlegg 3. Kriterier som gjør avfall til farlig avfall
Del A:
Betingelser som gjør avfall til farlig avfall
Del B:
Spesifikke grenseverdier for utvalgte stoffer
  Forklaringer til vedlegg 3:
Kapittel 12. Gebyr for deklarering av farlig avfall
§ 12—1
Virkeområde
§ 12—2
Gebyrets størrelse
§ 12—3
Gebyrplikt
§ 12—4
Unntak
Kapittel 13. Grensekryssende transport av avfall
§ 13—1
Tillatelse til grensekryssende transport av avfall
§ 13—2
Vedtaks- og tilsynsmyndighet
Rådsforordning (EØF) nr. 259/93 av 13. september 1982 om overvåking og kontroll av avfallstransport innen, inn i og ut av Det europeiske fellesskap
Avdeling I Anvendelsesområde og definisjoner
Avdeling II Avfallstransport mellom EØS-stater
Avdeling III Avfallstransporter innen EØS-stater
Avdeling IV Eksport av avfall
Avdeling V Import av avfall til EØS
Avdeling VI Transitt gjennom EØS av avfall utenfra som skal disponeres eller nyttiggjøres utenfor EØS
Avdeling VII Felles bestemmelser
Avdeling VIII Andre bestemmelser
Vedlegg I
Liste over internasjonale transportkonvensjoner nevnt i artikkel 3216
Vedlegg II
Grønn avfallsliste
Vedlegg III
Oransje avfallsliste
Vedlegg IV
RA. Avfall som hovedsakelig inneholder organiske bestanddeler, men som også kan inneholde metaller og uorganiske materialer
  RB. Avfall som hovedsakelig inneholder uorganiske bestanddeler som kan inneholde metaller og organiske materialer
  RC. Avfall som kan inneholde uorganiske eller organiske bestanddeler
Vedlegg V
Innledning
Del I
Liste A (vedlegg VIII til Baselkonvensjonen)
Liste B (vedlegg IX til Baselkonvensjonen)
Del 2
Avfall oppført i vedlegget til kommisjonsvedtak 2000/532/EF
Del 3
Avfall fra tillegg 4 del II i OECD-rådets vedtak C(2001) 107 om revisjon av vedtak C(92) 39 endelig versjon om kontroll med grensekryssende transport av avfall beregnet på gjenvinning.
Vedlegg 1.
Sluttbehandlings- og gjenvinningsformer
Vedlegg 2.
Eksport av grønt avfall til stater som ikke anvender OECDs vedtak om kontroll av forflytninger av avfall beregnet på gjenvinning
Del 1
Stater og territorier som har meddelt at de ikke ønsker å motta transporter for gjenvinning av visse typer avfall på listen i vedlegg II til forordning (EØF) nr. 259/93.
Del 2
Stater og territorier som ikke har svart på melding om transporter for gjenvinning av visse typer avfall på listen i vedlegg II til forordning (EØF) nr. 259/93
Vedlegg 3.
Fremgangsmåter for kontroll i henhold til transport av visse typer avfall til visse stater som ikke anvender OECDs vedtak om kontroll av forflytninger av avfall beregnet på gjenvinning
Del 1
Nedenfor er angitt til hvilke land transport av visse avfallstyper oppført i vedlegg II (grønn liste) til forordning (EØF) nr. 259/93 må foregå etter den framgangsmåten for kontroll som kommer til anvendelse på avfall nevnt i vedlegg III (oransje liste) til nevnte forordning.
Del 2
Nedenfor er angitt til hvilke land transport av visse avfallstyper oppført i vedlegg II (grønn liste) til forordning (EØF) nr. 259/93 må foregå etter den framgangsmåten for kontroll som kommer til anvendelse på avfall nevnt i vedlegg IV (rød liste) til nevnte forordning.
Del 3
Nedenfor er angitt til hvilke land transport av visse avfallstyper oppført i vedlegg II (grønn liste) til forordning (EØF) nr. 259/93 (transportforordningen) må foregå etter den framgangsmåten for kontroll som er fastsatt i artikkel 15 i nevnte forordning.
Del 4
Nedenfor er angitt til hvilke stater transport av visse kategorier avfall oppført i vedlegg II (grønn liste) til forordning (EØF) nr. 259/93 (transportforordningen) vil bli godtatt uten bruk av noen av framgangsmåtene for kontroll som er fastsatt i forordningen.
Kapittel 14. Kasserte PCB-holdige isolerglassruter
§ 14—1
Formål
§ 14—2
Definisjoner
§ 14—3
Plikter for produsenter
§ 14—4
Plikter for kjøper av isolerglassruter
§ 14—5
Rapportering
Vedlegg 1.  
A.
Kriterier for godkjent retursystem
B.
Maksimal normalpris for levering av isolerglassruter
Kapittel 15. Om byggavfall
§ 15—1
Formål
§ 15—2
Virkeområde
§ 15—3
Definisjoner
§ 15—4
Opplysninger om planlagt håndtering av byggavfall
§ 15—5
Krav om miljøkartlegging av farlig avfall
§ 15—6
Om kommunens godkjenning av avfallsplan og miljøkartlegging
§ 15—7
Opplysninger om faktisk håndtering av byggavfall
§ 15—8
Krav til sortering av avfall
§ 15—9
Saksbehandlingsgebyr
§ 15—10
Forholdet til lokale forskrifter og igangsatte tiltak
Vedlegg 1 Avfallsplan (PDF)
Kapittel 16. (Ikke vedtatt)
Kapittel 17. Felles bestemmelser om tilsyn, klage, straff m.v.
§ 17—1
Forholdet mellom generelle og særskilte bestemmelser
§ 17—2
Opplysningsplikt
§ 17—3
Tilsyn
§ 17—4
Unntak
§ 17—5
Klage
§ 17—6
Tvangsmulkt
§ 17—7
Straff
§ 17—8
Fordeling av myndighet
§ 17—9
Ikrafttreden
 Innhold
Kapittel 1. Kasserte elektriske og elektroniske produkter
Vedlegg 1
Produktgrupper
Vedlegg 2.
Sertifisering av returselskaper
Kapittel 2. (Opphevet)
Kapittel 3. Miljøskadelige batterier
Kapittel 4. Kasserte kjøretøy
Vedlegg 1
Tekniske minimumskrav til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy
Vedlegg 2
Minstekrav til vrakmeldinger
Kapittel 5. Innsamling og gjenvinning av kasserte dekk
Kapittel 6. Retursystemer for emballasje til drikkevarer
Kapittel 7. Refusjon av avgift på trikloreten (TRI)
Kapittel 8. Refusjon av avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)
Kapittel 9. Deponering av avfall
Vedlegg I
Generelle krav for alle kategorier deponier
Vedlegg II
Prosedyrer for mottak av avfall
Vedlegg III
Kontroll- og overvåkingsprosedyrer i drifts- og etterdriftsfasen
Kapittel 10. Forbrenning av avfall
Vedlegg I
Ekvivalentfaktorer for polyklorerte dibenzo-p-dioksiner og dibenzofuraner
Vedlegg II
Grenseverdier for utslipp til luft fra samforbrenningsanlegg
Vedlegg III
Krav til målemetoder og måleutstyr
Vedlegg IV
Grenseverdier for utslipp til vann fra rensing av røykgass
Vedlegg V
Grenseverdier for utslipp til luft fra avfallsforbrenningsanlegg
Vedlegg VI
Formel for å beregne utslippskonsentrasjonen ved standard oksygenkonsentrasjon
Vedlegg VII
Formel for å beregne normalisert utslippskonsentrasjon i avløpsvann
Vedlegg VIII
Innhold i en utslippstillatelse
Vedlegg IX
Forbrenningsbetingelser
Vedlegg X
Standardisering av måleresultater og beregning av middelverdier for utslipp til luft
Vedlegg XI
Betingelser for unntak fra målekravene til tungmetaller og dioksiner
Vedlegg XII
Farlig avfall som er unntatt fra kravene til farlig avfall
Kapittel 11. Farlig avfall
Vedlegg 1
Den europeiske avfallslisten
Listens kapittel 01 - 09
Listens kapittel 10 - 14
Listens kapittel 15 - 20
Vedlegg 2
Standardiserte krav for kommunale mottak
Vedlegg 3
Kriterier som gjør avfall til farlig avfall
Kapittel 12. Gebyr for deklarering av farlig avfall
Kapittel 13. Grensekryssende transport av avfall
Rådsforordning om overvåking og kontroll av avfallstransport innen, inn i og ut av EU
Vedlegg I
Liste over internasjonale transportkonvensjoner
Vedlegg II
Grønn avfallsliste
Vedlegg III
Oransje avfallsliste
Vedlegg IV
RA. Avfall som hovedsakelig inneholder organiske bestanddeler
RB. Avfall som hovedsakelig inneholder uorganiske bestanddeler
RC. Avfall som kan inneholde uorganiske eller organiske bestanddeler
Vedlegg V
Del 1
Liste A (vedlegg VIII til Baselkonvensjonen)
Liste B (vedlegg IX til Baselkonvensjonen)
Del 2
Avfall oppført i vedlegget til kommisjonsvedtak 2000/532/EF
Del 3
Avfall fra tillegg 4 del II i OECD-rådets vedtak om kontroll med grensekryssende transport av avfall beregnet på gjenvinning
Vedlegg 1
Sluttbehandlings- og gjenvinningsformer
Vedlegg 2
Eksport av grønt avfall til stater som ikke anvender OECDs vedtak om kontroll av forflytninger av avfall beregnet på gjenvinning
Del 1
Stater og territorier som har meddelt at de ikke ønsker å motta transporter for gjenvinning av visse typer avfall
Del 2
Stater og territorier som ikke har svart på melding om transporter for gjenvinning av visse typer avfall
Vedlegg 3
Fremgangsmåter for kontroll i henhold til transport av visse typer avfall til visse stater
Del 1
Hvilke land transport av visse avfallstyper oppført i grønn liste må foregå etter den framgangsmåten for kontroll som kommer til anvendelse på avfall nevnt i vedlegg III (oransje liste) til nevnte forordning.
Del 2
Hvilke land transport av visse avfallstyper oppført i grønn liste må foregå etter den framgangsmåten for kontroll som kommer til anvendelse på avfall nevnt i vedlegg IV (rød liste) til nevnte forordning.
Del 3
Hvilke land transport av visse avfallstyper oppført i grønn liste må foregå etter den framgangsmåten for kontroll som er fastsatt i artikkel 15 i nevnte forordning.
Del 4
Hvilke stater transport av visse kategorier avfall oppført i transportforordningen vil bli godtatt uten bruk av noen av framgangsmåtene for kontroll som er fastsatt i forordningen
Kapittel 14. Kasserte PCB-holdige isolerglassruter
Vedlegg 1.
Kriterier for godkjent retursystem
Maksimal normalpris for levering av isolerglassruter
Kapittel 15. Om byggavfall
Kapittel 16. Ikke vedtatt
Kapittel 17. Felles bestemmelser om tilsyn, klage, straff m.v.
 
Forskrifter til Forurensningsloven
Aktivitetsforskriften
Avfallsforskriften
Definisjon av begrepet olje og oljeholdig blanding i Lov om vern mot oljeskader
Forurensningsforskriften
Gjødselvarer m.v. av organisk opphav
Inngrep på åpent hav og i Norges økonomiske sone i tilfelle av havforurensning eller fare for forurensning av olje eller andre stoffer som følge av en sjøulykke
Innretningsforskriften
Internkontrollforskriften
Opplysningspliktforskriften
Rammeforskriften
Reduksjon av utslipp av bensindamp fra lagring og distribusjon av bensin
Storulykkeforskriften
Styringsforskriften
Utvidelse av det geografiske virkeområdet til Forurensningsloven § 74 femte ledd
Varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning
Vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer