Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven
Forskrift
2004-06-01 nr. 0931
Forskrift til: Forurensningsloven
Produktkontrolloven
Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften)

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet 1. juni 2004 med hjemmel i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v., lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 2, delegeringsvedtak 6. september 1974 nr. 14, lov 11. juni 1976 nr. 79 om produktkontroll (Produktkontrolloven) § 4, jf. forskrift 5. august 1977 nr. 2 om gjennomføring av lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester og delegeringsvedtak 7. september 1990 nr. 730 og Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 5, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 16, § 20, § 22, § 24, § 29, § 31, 32a, § 33, § 39, § 49, § 51, § 52a, § 52c, § 63, § 81, § 85 og § 86, jf. delegeringsvedtak 8. juli 1983 nr. 1245, delegeringsvedtak 16. mai 1986 nr. 1094, delegeringsvedtak 11. juni 1993 nr. 785 og delegeringsvedtak 28. mai 2004 nr. 790.

Tilføyd hjemmel: Lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (Skipssikkerhetsloven) § 2, § 13, § 31, § 32, § 33, § 35, § 37, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171, lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 20, § 26 og § 38, jf. delegeringsvedtak 27. november 1998 nr. 1095 og delegeringsvedtak/kgl.res ift. kap. 5.
EØS-henvisninger: Jf. EØS-avtalen vedlegg II kap. XVII nr. 1 (direktiv 75/716/EØF endret ved direktiv 87/219/EØF) og nr. 6 (direktiv 93/12/EØF endret ved direktiv 1999/32/EF), kap. XIX nr. 1 (direktiv 98/34/EF), vedlegg XIII nr. 56i (direktiv 2000/59/EF endret ved direktiv 2002/84/EF), vedlegg XX (direktiv 76/464/EØF, 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 84/491/EØF og 86/280/EØF endret ved direktiv 88/347/EØF og direktiv 90/415/EØF) og (direktiv 80/68/EØF endret ved direktiv 91/692/EØF), nr. 1ea (forordning (EF) nr. 761/2001 endret ved forordning (EF) nr. 196/2006), nr. 2g (direktiv 96/61/EF), nr. 13 (direktiv 91/271/EØF endret ved direktiv 1998/15/EF), nr. 13d (direktiv 2000/69/EF), nr. 13e (direktiv 1999/30/EF), nr. 14a (direktiv 96/62/EF), nr. 21ab (direktiv 1999/13/EF) og nr. 21ad (direktiv 1999/32/EF endret ved direktiv 2005/33/EF), nr. 21ag (direktiv 2002/3/EF), nr. 21ak (direktiv 2004/107/EF), nr. 32g (direktiv 2002/49/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 23 sep 2004 nr. 1293, 19 nov 2004 nr. 1497, 30 nov 2004 nr. 1535, 29 april 2005 nr. 405, 15 des 2005 nr. 1691, 24 jan 2006 nr. 119, 10 aug 2006 nr. 964, 15 des 2005 nr. 1691, 14 sep 2006 nr. 1098, 6 des 2006 nr. 1391, 29 des 2006 nr. 1666, 28 mars 2007 nr. 415, 24 mai 2007 nr. 699, 29 juni 2007 nr. 820 (bl.a. hjemmel), 12 nov 2007 nr. 1239 (EØS-henv.).
Sist endret:
24. januar 2006 nr. 119
10. august 2006 nr 964
14. september 2006 nr. 1098
6. desember 2006 nr. 1391
29. desember 2006 nr. 1666
28. mars 2007 nr. 415
24. mai 2007 nr. 699
29. juni 2007 nr. 820

Del 1. Forurenset grunn og sedimenter
Kapittel 1. Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker
§ 1—1
Formål
§ 1—2
Virkeområde
§ 1—3
Definisjoner
§ 1—4
Tankkvalitet
§ 1—5
Kontroll av nedgravde oljetanker
§ 1—6
Periodiske tilstandskontroller
§ 1—7
Automatisk lekkasjeovervåkning av dobbeltveggete tanker
§ 1—8
Nedgravde oljetanker som ikke er i bruk
§ 1—9
Meldeplikt
§ 1—10
Tilsyn, registrering og krav til kontrollør
§ 1—11
Dispensasjon
§ 1—12
Kommunens myndighet i særlige tilfeller
§ 1—13
Ansvar
§ 1—14
Overgangsbestemmelser
Kapittel 2. Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider
§ 2—1
Formål
§ 2—2
Virkeområde
§ 2—3
Definisjoner
§ 2—4
Krav om undersøkelser
§ 2—5
Krav til tiltak ved terrenginngrep i forurenset grunn
§ 2—6
Krav til tiltaksplan
§ 2—7
Krav til faglige kvalifikasjoner
§ 2—8
Godkjenning av tiltaksplan
§ 2—9
Gjennomføring av tiltak, rapportering m.m.
§ 2—10
Plikt til å stanse igangsatt terrenginngrep dersom det oppdages forurensning i grunnen
§ 2—11
Tilsyn og kontroll
§ 2—12
Gebyr
§ 2—13
Fastsettelse av stoffer og normverdier
§ 2—14
Overgangsbestemmelser
Vedlegg 1. Normverdier for mest følsom arealbruk
Kapittel 3. Forurensningslovens anvendelse for havner
§ 3—1
Forurensningslovens anvendelse for havner
Kapittel 4. Anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt
§ 4—1
Virkeområde og formål
§ 4—2
Definisjon
§ 4—3
Krav til planeringsfelt
§ 4—4
Søknad, tillatelse m.v.
§ 4—5
Planens innhold
§ 4—6
Ansvar
§ 4—7
Lokale forskrifter med forbud mot planering
§ 4—8
Tilsyn, pålegg og rapportering
§ 4—9
Unntak
Del 2. Støy
Kapittel 5. Støy - kartlegging, handlingsplaner og tiltaksgrenser for eksisterende virksomhet
§ 5—1
Formål
§ 5—2
Virkeområde
§ 5—3
Definisjoner
§ 5—4
Tiltaksgrenser for innendørs støy
§ 5—5
Kartlegging av innendørs støyforhold
§ 5—6
Beregning av innendørs støynivå
§ 5—7
Måling av støynivå
§ 5—8
Plikt til å utrede tiltak mot innendørs støy
§ 5—9
Tiltaksplikt
§ 5—10
Vedlikehold av tiltak
§ 5—11
Kartlegging av utendørs støyforhold
§ 5—12
Ansvar for kartlegging av utendørs støyforhold
§ 5—13
Beregning av utendørs støynivå
§ 5—14
Handlingsplaner
§ 5—15
Kostnadsdekning
§ 5—16
Omgjøring
§ 5—17
Hvilket organ som er forurensningsmyndighet
§ 5—18
Rapportering og offentliggjøring
§ 5—19
Unntak
§ 5—20
Overgangsbestemmelser
Vedlegg 1. Støyindikatorer
Vedlegg 2. Minstekrav for strategisk støykartlegging
Vedlegg 3. Minstekrav til handlingsplaner
Vedlegg 4. Bestemmelser om trafikkgrunnlag for flyplasser
Kapittel 6. Forbud mot bruk av fritidsfartøy uten effektiv lyddempning i eksossystemet
§ 6—1
Forbud mot bruk av fritidsfartøy uten effektiv lyddempning i eksossystemet
Del 3. Lokal luftkvalitet
Kapittel 7. Lokal luftkvalitet
§ 7—1
Formål
§ 7—2
Virkeområde
§ 7—3
Anleggseiers ansvar
§ 7—4
Kommunens ansvar og myndighet
§ 7—5
Kostnadsdekning
§ 7—6
Grenseverdier for tiltak
§ 7—7
Målsettingsverdier for tiltak
§ 7—8
Krav til måling og beregning av luftkvaliteten
§ 7—9
Krav om tiltaksutredning
§ 7—10
Alarmterskler
§ 7—11
Rapportering, dokumentasjon og tilsyn
§ 7—12
Klage
§ 7—13
Overvåking av og informasjon om konsentrasjonen av bakkenær ozon i byområder og bynære områder
§ 7—14
Overvåking av og informasjon om konsentrasjonen av bakkenær ozon i spredt bebygde strøk
§ 7—15
Tvangsmulkt
Vedlegg 1. Soneinndeling
Vedlegg 2. Bakkenær ozon
Kapittel 8. Svovelinnhold i fyringsolje
§ 8—1
Formål
§ 8—2
Definisjoner
§ 8—3
Svovelinnhold i fyringsolje
§ 8—4
Særregler for Oslo og Drammen
§ 8—5
Virksomhet som skal ha utslippstillatelse
§ 8—6
Meldeplikt
§ 8—7
Virksomhet som har utslippstillatelse
§ 8—8
Ansvar
§ 8—9
Forurensningsmyndighet
Kapittel 9. Begrensning av utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) forårsaket av bruk av organiske løsemidler
§ 9—1
Formål
§ 9—2
Virkeområde
§ 9—3
Definisjoner
§ 9—4
Registrering
§ 9—5
Utslippskrav
§ 9—6
Unntak
§ 9—7
Særlige krav ved utslipp av løsemidler med alvorlige helse- og miljøvirkninger
§ 9—8
Utslippstillatelse
§ 9—9
Anlegg med flere virksomheter
§ 9—10
Målinger
§ 9—11
Overholdelse av grenseverdier og rapportering
§ 9—12
Overgangsbestemmelser
Vedlegg I. Virkeområde
Vedlegg II A. I. Terskler og grenseverdier for utslipp
II. Billakkeringsbransjen
Vedlegg II B. Reduksjonsplan
Vedlegg III. Løsemiddelbalanse
Kapittel 10. Utslipp fra krematorier
§ 10—1
Formål
§ 10—2
Virkeområde
§ 10—3
Definisjoner
§ 10—4
Registrering
§ 10—5
Utslipp til luft
§ 10—6
Forbrenningstekniske krav
§ 10—7
Skorsteinsforhold
§ 10—8
Utslipp til vann
§ 10—9
Målinger og rapportering
§ 10—10
Unntak
§ 10—11
Forurensningsmyndighet og tilsyn
§ 10—12
Overgangsbestemmelser
Del 4. Avløp
Kapittel 11. Generelle bestemmelser om avløp
§ 11—1
Formål
§ 11—2
Virkeområde
§ 11—3
Definisjoner
§ 11—4
Kommunale saksbehandlings- og kontrollgebyrer
§ 11—5
Rapportering og statusrapport
§ 11—6
Områdeinndeling
§ 11—7
Endring av vedlegg 2
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende
§ 12—1
Virkeområde for kapittel 12
§ 12—2
Forurensningsmyndighet
§ 12—3
Krav om tillatelse
§ 12—4
Søknad om tillatelse
§ 12—5
Behandling av søknad
§ 12—6
Lokal forskrift
§ 12—7
Avløpsnett
§ 12—8
Utslipp til følsomt og normalt område
§ 12—9
Utslipp til mindre følsomt område
§ 12—10
Dokumentasjon av rensegrad
§ 12—11
Utslippssted
§ 12—12
Lukt
§ 12—13
Utforming og drift av renseanlegg
§ 12—14
Endring og omgjøring av tillatelse
§ 12—15
Klage
§ 12—16
Forholdet til eksisterende utslipp
§ 12—17
Oppheving av lokale forskrifter
Kapittel 13. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser
§ 13—1
Virkeområde for kapittel 13
§ 13—2
Forurensningsmyndighet
§ 13—3
Krav om tillatelse
§ 13—4
Søknad om tillatelse
§ 13—5
Behandling av søknad
§ 13—6
Avløpsnett
§ 13—7
Utslipp til følsomt og normalt område
§ 13—8
Utslipp til mindre følsomt område
§ 13—9
Utslippssted
§ 13—10
Lukt
§ 13—11
Utforming og drift av renseanlegg
§ 13—12
Prøvetaking
§ 13—13
Alternativ til prøvetaking
§ 13—14
Analyse
§ 13—15
Vurdering av analyseresultater
§ 13—16
Rapportering
§ 13—17
Endring og omgjøring av tillatelse
§ 13—18
Forholdet til eksisterende utslipp
Kapittel 14. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser
§ 14—1
Virkeområde for kapittel 14
§ 14—2
Definisjon av rensegrad
§ 14—3
Forurensningsmyndighet
§ 14—4
Krav om tillatelse
§ 14—5
Avløpsnett
§ 14—6
Utslipp til følsomt område
§ 14—7
Utslipp til normalt område
§ 14—8
Utslipp til mindre følsomt område
§ 14—9
Overvåking
§ 14—10
Utforming og drift av renseanlegg
§ 14—11
Prøvetaking
§ 14—12
Analyse
§ 14—13
Vurdering av analyseresultater
§ 14—14
Varsling av avvik fra rensekrav
§ 14—15
Rapportering
§ 14—16
Endring og omgjøring av tillatelse
§ 14—17
Forholdet til eksisterende utslipp
Kapittel 15. Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann
§ 15—1
Virkeområde for kapittel 15
§ 15—2
Forurensningsmyndighet
§ 15—3
Krav om tillatelse
§ 15—4
Søknad om tillatelse
§ 15—5
Behandling av søknad
§ 15—6
Lokal forskrift
§ 15—7
Utslipp
§ 15—8
Endring og omgjøring av tillatelse
§ 15—9
Klage
§ 15—10
Forholdet til eksisterende utslipp
Kapittel 15A. Påslipp
§ 15A—1
Virkeområde for kapittel 15A
§ 15A—2
Forurensningsmyndighet
§ 15A—3
Lovlig utslipp
§ 15A—4
Påslipp til offentlig avløpsnett
§ 15A—5
Fotokjemikalieholdig avløpsvann
§ 15A—6
Amalgamholdig avløpsvann
§ 15A—7
Forholdet til eksisterende utslipp
Kapittel 15B. Rensing av avløpsvann
§ 15B—1
Virkeområde for kapittel 15B
§ 15B—2
Avløpsdirektivet
§ 15B—3
Forurensingsmyndighet/Utslippstillatelse og kontroll

Vedlegg 1
EØS-avtalen vedlegg XX nr. 13: Rådsdirektiv 91/271/EØF av 21. mai 1991 om rensing av avløpsvann fra byområder, med endring av direktiv 98/15/EF

Vedlegg I. Krav til avløpsvann fra byområder
A.
Avløpsnett
B.
Utslipp i resipientvann fra renseanlegg for avløpsvann fra byområder
C.
Spillvann fra industri
D.
Referansemetoder for oppfølging og evaluering av resultater
Vedlegg II. Kriterier for utarbeiding av fortegnelse over følsomme og mindre følsomme områder
A.
Følsomme områder
B.
Mindre følsomme områder
Vedlegg III. Industrisektorer
Del 4A. Kommunale vann- og avløpsgebyrer
Kapittel 16. Kommunale vann- og avløpsgebyrer
§ 16—1
Rammen for gebyrene
§ 16—2
Generelt om beregningen
§ 16—3
Engangsgebyr for tilknytning
§ 16—4
Årsgebyr
§ 16—5
Ulike gebyrsatser
§ 16—6
Renter
§ 16—7
Eksisterende lokale forskrifter
Del 5. Visse forurensende komponenter til vann og grunnvann
Kapittel 17. Utslipp av farlige stoffer til vann
§ 17—1 Direktivene i EØS-avtalen vedlegg XX ...
EØS-avtalens vedlegg XX nr. 4: Rådsdirektiv 76/464/EØF om forurensning forårsaket av utslipp av visse farlige stoffer i Fellesskapets akvatiske miljø
VEDLEGG  Liste I over familier og grupper av stoffer
Liste II over familier og grupper av stoffer
EØS-avtalen vedlegg XX nr. 8: Rådsdirektiv 82/176/EØF om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger for utslipp av kvikksølv fra kloralkalielektrolyse
VEDLEGG I Grenseverdier, frister for overholdelse av disse verdier samt overvåknings- og kontrollprosedyrer for utslipp
VEDLEGG II Kvalitetsmålsettinger
VEDLEGG III Referansemetoder for måling
VEDLEGG IV Kontrollprosedyre for kvalitetsmålsettingene
EØS-avtalen vedlegg XX nr. 9: Rådsdirektiv 83/513/EØF om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger for utslipp av kadmium
VEDLEGG I Grenseverdier, frister for overholdelse av disse verdier samt overvåknings- og kontrollprosedyrer for utslipp
VEDLEGG II Kvalitetsmålsettinger
VEDLEGG III Referansemetoder for måling
VEDLEGG IV Kontrollprosedyre for kvalitetsmålsettingene
EØS-avtalen vedlegg XX nr. 10: Rådsdirektiv 84/156/EØF om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger for utslipp av kvikksølv fra andre sektorer enn kloralkalielektrolyse
VEDLEGG I Grenseverdier, frister for overholdelse av disse verdier samt overvåknings- og kontrollprosedyrer for utslipp
VEDLEGG II Kvalitetsmålsettinger
EØS-avtalen vedlegg XX nr. 11: Rådsdirektiv 84/491/EØF om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger for utslipp av heksaklorsykloheksan
VEDLEGG I Grenseverdier, frister for overholdelse av disse verdier samt overvåknings- og kontrollprosedyrer for utslipp
VEDLEGG II Kvalitetsmålsettinger
VEDLEGG III Målemetoder
VEDLEGG IV Kontrollprosedyre for kvalitetsmålsettingene
EØS-avtalens vedlegg XX nr. 12: Rådsdirektiv 86/280/EØF om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger for utslipp av visse farlige stoffer oppført i liste I i vedlegg til direktiv 76/464/EØF
VEDLEGG I Alminnelige bestemmelser
DEL A
Grenseverdier, frister for overholdelse av disse verdier samt overvåknings- og kontrollprosedyrer for utslipp
DEL B
Kvalitetsmålsettinger, frister for overholdelse av dem samt overvåknings- og kontrollprosedyre for kvalitetsmålsettingene
DEL C
Referansemetoder for måling og deteksjonsgrense
VEDLEGG II Spesifikke bestemmelser
I
Spesifikke bestemmelser for karbontetraklorid
II
Spesifikke bestemmelser for DDT
III
Spesifikke bestemmelser for pentaklorfenol
EØS-avtalens vedlegg XX nr. 6: Rådsdirektiv 80/68/EØF om vern av grunnvann mot forurensning forårsaket av visse farlige stoffer
VEDLEGG  Liste I over familier og grupper av stoffer
Liste II over familier og grupper av stoffer
Kapittel 18. Ikke vedtatt
Del 6. Forurensning til vassdrag og det marine miljø fra skipsfart og andre aktiviteter
Kapittel 19. Sammensetning og bruk av dispergeringsmidler og strandrensemidler for bekjempelse av oljeforurensning
§ 19—1
Formål
§ 19—2
Saklig virkeområde
§ 19—3
Definisjoner
§ 19—4
Krav til dispergerings- og strandrensemidler
§ 19—5
Bruk av dispergerings- og strandrensemidler
§ 19—6
Bruk av dispergerings- og strandrensemidler i henhold til beredskapsplan
§ 19—7
Planlegging og dokumentasjon
§ 19—8
Krav til påføringsutstyret
§ 19—9
Endring
Vedlegg 1. Akutt giftighet og effektivitet - tester og krav
Vedlegg 2: Prosedyrer for testing av dispergeringsmidlers/ strandrensemidlers effektivitet
A
For virksomheter som produserer eller behandler olje
B
For virksomheter som ikke produserer eller behandler olje
Kapittel 20. Levering og mottak av avfall og lasterester fra skip
I. Generelle bestemmelser
§ 20—1
Formål
§ 20—2
Virkeområde
§ 20—3
Definisjoner
§ 20—4
Ansvar
II. Mottaksordninger i havner
§ 20—5
Etablering og drift av mottaksordninger
§ 20—6
Avfallsplaner og rapportering
III. Melding og levering av avfall og lasterester
§ 20—7
Meldeplikt
§ 20—8
Plikt til å levere avfall og lasterester
IV. Finansiering av mottaksordninger
§ 20—9
Avfallsgebyrer
§ 20—10
Beregning av gebyret
§ 20—11
Fradrag i eller bortfall av gebyr
V. Avsluttende bestemmelser
§ 20—12
Tilsyn
§ 20—13
Unntak
§ 20—14
Ikrafttredelse
Vedlegg I Krav til planer for mottak og håndtering av avfall i havner
Vedlegg II Opplysninger som skal meldes før anløp
Vedlegg III Standardiserte krav for mottak av farlig avfall fra skip
Kapittel 21. Forbud mot forbrenning til sjøs
§ 21—1
Definisjoner
§ 21—2
Forbud mot forbrenning
§ 21—3
(Opphevet)
Kapittel 22. Mudring og dumping i sjø og vassdrag
§ 22—1
Virkeområde
§ 22—2
Definisjoner
§ 22—3
Forbud mot mudring
§ 22—4
Forbud mot dumping
§ 22—5
Plassering av materiale
§ 22—6
Tillatelse til mudring, dumping og plassering av materiale
§ 22—7
Rapportering
§ 22—8
Unntak fra forbudet mot dumping
§ 22—9
Tilsyn
§ 22—10
(Opphevet)
Kapittel 23. Hindring av forurensning ved kloakkutslipp fra skip
§ 23—1
Formål
§ 23—2
Virkeområde og ikrafttredelse
§ 23—3
Definisjoner
§ 23—4
Forbud mot tømming av kloakk
§ 23—5
Unntak
§ 23—6
Strengere eller lempeligere krav ved forskrift
§ 23—7
Tømming av kloakk i området fra Lindesnes til svenskegrensen
§ 23—8
Kloakkanlegg
§ 23—9
Godkjenning
§ 23—10
Standard landtilkopling
§ 23—11
Besiktelser
§ 23—12
Utstedelse eller påtegning av sertifikat
§ 23—13
Sertifikatets varighet og gyldighet
§ 23—14
Ikrafttredelse
Del 7. Krav til forebygging av forurensning fra visse virksomheter eller utslippskilder
Kapittel 24. Forurensninger fra asfaltverk
§ 24—1
Virkeområde
§ 24—2
Når tillatelse trengs
§ 24—3
Drift uten særskilt tillatelse
§ 24—4
Definisjoner
§ 24—5
Utslippsregler for stasjonære asfaltverk med tørketrommel
§ 24—6
Utslippsregler for mobile verk med tørketrommel
§ 24—7
Asfaltverk uten tørketrommel
§ 24—8
Støvflukt
§ 24—9
Nærmere om støvutslipp
§ 24—10
Støy
§ 24—11
Fyringsolje
§ 24—12
Våtutskillere
§ 24—13
Melding
§ 24—14
Søknad om drift av asfaltverk
§ 24—15
Søknad om unntak m.v.
§ 24—16
Nabovarsel
§ 24—17
Klage - oppsettende virkning
§ 24—18
Egenkontroll
§ 24—19
Tilsyn
Kapittel 25. Forurensning fra vask og impregnering av oppdrettsnøter
§ 25—1
Formål
§ 25—2
Virkeområde
§ 25—3
Definisjoner
§ 25—4
Forbud mot utslipp av miljøskadelige kjemikalier
§ 25—5
Krav til utslipp av begroingsrester som ikke inneholder miljøskadelige kjemikalier
§ 25—6
Dokumentasjonsplikt
§ 25—7
Tilsyn
§ 25—8
Ikrafttredelse
Kapittel 26. Ikke vedtatt
Kapittel 27. Ikke vedtatt
Kapittel 28. Ikke vedtatt
Kapittel 29. Ikke vedtatt
Kapittel 30. Ikke vedtatt
Kapittel 31. Ikke vedtatt
Kapittel 32. Ikke vedtatt
Kapittel 33. Ikke vedtatt
Kapittel 34. Ikke vedtatt
Kapittel 35. Ikke vedtatt
Del 8. Tillatelse til forurensning
Kapittel 36. Behandling av tillatelser etter Forurensningsloven
§ 36—1
Virkeområde
§ 36—2
Innhold i søknad om tillatelse
§ 36—3
Plikt til å varsle og rett til å avgi uttalelse før vedtak treffes
§ 36—4
Forhåndsvarsel til sakens parter
§ 36—5
Forhåndsvarsel til andre enn sakens parter
§ 36—6
Forhåndsvarsel til allmennheten («høring»)
§ 36—7
Unntak fra forhåndsvarsel
§ 36—8
Grunnleggende prinsipper ved behandling av tillatelser
§ 36—9
Vilkår i tillatelse
§ 36—10
Vedtaket
§ 36—11
Underretning om vedtaket
§ 36—12
Periodisk vurdering av tillatelsen
§ 36—13
Informasjon om utslippsdata
Vedlegg I. Virksomhet bestemmelsene i dette kapitlet gjelder for
Vedlegg II. Beste tilgjengelige teknikker
Vedlegg III. De viktigste forurensende stoffene som det skal tas hensyn til ved fastsettelse av utslippsgrenseverdier
Kapittel 37. Meldeplikt etter Forurensningsloven
§ 37—1
Virkeområde
§ 37—2
Virksomheter som er meldepliktige
§ 37—3
Innholdet i meldingen
§ 37—4
Tidspunktet for å gi melding
§ 37—5
Videre saksgang
Del 9. Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)
Kapittel 38. Frivillig deltaking for organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)
§ 38—1
EØS-avtalen vedlegg XX nr. 2fa
§ 38—2
Akkreditering og registrering
§ 38—3
Logo
§ 38—4
Nasjonalt standardiseringsorgan
§ 38—5
Gebyrpliktige organisasjoner
§ 38—6
Gebyr
§ 38—7
Endring av gebyrsatsene
§ 38—8
Unntak
§ 38—9
Klage
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 av 19. mars 2001 om frivillig deltaking for organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)
Vedlegg I. A. Krav til miljøstyringssystem
B. Forhold som må redegjøres for av organisasjoner som deltar i EMAS
Vedlegg II. Krav til interne miljørevisjoner
Vedlegg III. Miljøredegjørelse
Vedlegg IV. Logo
Vedlegg V. Akkreditering av og tilsyn med miljøkontrollørene samt deres oppgaver
Vedlegg VI. Miljøaspekter
Vedlegg VII. Miljøgjennomgåelse
Vedlegg VIII. Registreringsinformasjon
Del 10. Gebyrer
Kapittel 39. Gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter Forurensningsloven
§ 39—1
Virkeområde
§ 39—2
Definisjoner
§ 39—3
Generelle bestemmelser om gebyrene
§ 39—4
Gebyr for arbeid med fastsettelse av nye tillatelser
§ 39—5
Gebyr for endring av tillatelser
§ 39—6
Gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse
§ 39—7
Gebyr for kontroll i virksomheter uten tillatelse
§ 39—8
Gebyr for systemrevisjon (flerdagstilsyn)
§ 39—9
Gebyr ved kontroll i virksomheter som er EMAS-registrert eller ISO-14001-sertifisert
§ 39—10
Unntak
§ 39—11
Endring av gebyrsatsene
Kapittel 40. Ikke vedtatt
Del 11. Felles bestemmelser
Kapittel 41. Tilsyn, klage, straff m.v.
§ 41—1
Forholdet mellom generelle og særskilte bestemmelser
§ 41—2
Opplysningsplikt
§ 41—3
Tilsyn
§ 41—4
Unntak
§ 41—5
Klage
§ 41—6
Tvangsmulkt
§ 41—7
Straff
§ 41—8
Fordeling av myndighet
Kapittel 42. Ikrafttreden
§ 42—1
Ikrafttreden
 Innhold
Del 1. Forurenset grunn og sedimenter
Kapittel 1. Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker
Kapittel 2. Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider
Vedlegg 1
Normverdier for mest følsom arealbruk
Kapittel 3. Forurensningslovens anvendelse for havner
Kapittel 4. Anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt
Del 2. Støy
Kapittel 5. Støy - kartlegging, handlingsplaner og tiltaksgrenser for eksisterende virksomhet
Vedlegg 1
Støyindikatorer
Vedlegg 2
Minstekrav for strategisk støykartlegging
Vedlegg 3
Minstekrav til handlingsplaner
Vedlegg 4
Bestemmelser om trafikkgrunnlag for flyplasser
Kapittel 6. Forbud mot bruk av fritidsfartøy uten effektiv lyddempning i eksossystemet
Del 3. Lokal luftkvalitet
Kapittel 7. Lokal luftkvalitet
Vedlegg 1
Soneinndeling
Vedlegg 2
Bakkenær ozon
Kapittel 8. Svovelinnhold i ulike oljeprodukter
Kapittel 9. Begrensning av utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) forårsaket av bruk av organiske løsemidler
Vedlegg I
Virkeområde
Vedlegg IIA
I. Terskler og grenseverdier for utslipp
Vedlegg IIA
II. Billakkeringsbransjen
Vedlegg IIB
Reduksjonsplan
Vedlegg III
Løsemiddelbalanse
Kapittel 10. Utslipp fra krematorier
Del 4. Avløp
Kapittel 11. Generelle bestemmelser om avløp
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende
Kapittel 13. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser
Kapittel 14. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser
Kapittel 15. Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann
Kapittel 15A. Påslipp
Kapittel 15B. Rensing av avløpsvann
Vedlegg 1
EØS-avtalen vedlegg XX nr. 13: Rådsdirektiv om rensing av avløpsvann fra byområder
Vedlegg I
Krav til avløpsvann fra byområder
Vedlegg II
Kriterier for utarbeiding av fortegnelse over følsomme og mindre følsomme områder
Vedlegg III
Industrisektorer
Del 4A. Kommunale vann- og avløpsgebyrer
Kapittel 16. Kommunale vann- og avløpsgebyrer
Del 5. Visse forurensende komponenter til vann og grunnvann
Kapittel 17. Utslipp av farlige stoffer til vann
EØS-avtalens vedlegg XX nr. 4: Rådsdirektiv om forurensning forårsaket av utslipp av visse farlige stoffer i Fellesskapets akvatiske miljø
Vedlegg
Liste I over familier og grupper av stoffer
Vedlegg
Liste II over familier og grupper av stoffer
EØS-avtalen vedlegg XX nr. 8: Rådsdirektiv om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger for utslipp av kvikksølv fra kloralkalielektrolyse
Vedlegg I
Grenseverdier, frister for overholdelse av disse verdier samt overvåknings- og kontrollprosedyrer for utslipp
Vedlegg II
Kvalitetsmålsettinger
Vedlegg III
Referansemetoder for måling
Vedlegg IV
Kontrollprosedyre for kvalitetsmålsettingene
EØS-avtalen vedlegg XX nr. 9: Rådsdirektiv om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger for utslipp av kadmium
Vedlegg I
Grenseverdier, frister for overholdelse av disse verdier samt overvåknings- og kontrollprosedyrer for utslipp
Vedlegg II
Kvalitetsmålsettinger
Vedlegg III
Referansemetoder for måling
Vedlegg IV
Kontrollprosedyre for kvalitetsmålsettingene
EØS-avtalen vedlegg XX nr. 10: Rådsdirektiv om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger for utslipp av kvikksølv fra andre sektorer enn kloralkalielektrolyse
Vedlegg I
Grenseverdier, frister for overholdelse av disse verdier samt overvåknings- og kontrollprosedyrer for utslipp
Vedlegg II
Kvalitetsmålsettinger
EØS-avtalen vedlegg XX nr. 11: Rådsdirektiv om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger for utslipp av heksaklorsykloheksan
Vedlegg I
Grenseverdier, frister for overholdelse av disse verdier samt overvåknings- og kontrollprosedyrer for utslipp
Vedlegg II
Kvalitetsmålsettinger
Vedlegg III
Målemetoder
Vedlegg IV
Kontrollprosedyre for kvalitetsmålsettingene
EØS-avtalens vedlegg XX nr. 12: Rådsdirektiv om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger for utslipp av visse farlige stoffer oppført i liste I
Vedlegg I
Alminnelige bestemmelser
Vedlegg II
Spesifikke bestemmelser
EØS-avtalens vedlegg XX nr. 6: Rådsdirektiv om vern av grunnvann mot forurensning forårsaket av visse farlige stoffer
Vedlegg
Liste I over familier og grupper av stoffer
Vedlegg
Liste II over familier og grupper av stoffer
Del 6. Forurensning til vassdrag og det marine miljø fra skipsfart og andre aktiviteter
Kapittel 19. Sammensetning og bruk av dispergeringsmidler og strandrensemidler for bekjempelse av oljeforurensning
Vedlegg 1
Akutt giftighet og effektivitet - tester og krav
Vedlegg 2
Prosedyrer for testing av dispergeringsmidlers/ strandrensemidlers effektivitet
Kapittel 20. Levering og mottak av avfall og lasterester fra skip
Vedlegg I
Krav til planer for mottak og håndtering av avfall i havner
Vedlegg II
Opplysninger som skal meldes før anløp
Vedlegg III
Standardiserte krav for mottak av farlig avfall fra skip
Kapittel 21. Forbud mot forbrenning til sjøs
Kapittel 22. Mudring og dumping i sjø og vassdrag
Kapittel 23. Hindring av forurensning ved kloakkutslipp fra skip
Del 7. Krav til forebygging av forurensning fra visse virksomheter eller utslippskilder
Kapittel 24. Forurensninger fra asfaltverk
Kapittel 25. Forurensning fra vask og impregnering av oppdrettsnøter
Del 8. Tillatelse til forurensning
Kapittel 36. Behandling av tillatelser etter Forurensningsloven
Vedlegg I
Virksomhet bestemmelsene i dette kapitlet gjelder for
Vedlegg II
Beste tilgjengelige teknikker
Vedlegg III
De viktigste forurensende stoffene som det skal tas hensyn til ved fastsettelse av utslippsgrenseverdier
Kapittel 37. Meldeplikt etter Forurensningsloven
Del 9. Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)
Kapittel 38. Frivillig deltaking for organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 av 19. mars 2001 om frivillig deltaking for organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)
Vedlegg I A.
Krav til miljøstyringssystem
Vedlegg IB.
Forhold som må redegjøres for av organisasjoner som deltar i EMAS
Vedlegg II
Krav til interne miljørevisjoner
Vedlegg III
Miljøredegjørelse
Vedlegg IV
Logo
Vedlegg V
Akkreditering av og tilsyn med miljøkontrollørene samt deres oppgaver
Vedlegg VI
Miljøaspekter
Vedlegg VII
Miljøgjennomgåelse
Vedlegg VIII
Registreringsinformasjon
Del 10. Gebyrer
Kapittel 39. Gebyr til statskassen for Statens forurensningstilsyns arbeid med tillatelser og kontroll etter Forurensningsloven
Del 11. Felles bestemmelser
Kapittel 41. Tilsyn, klage, straff m.v.
Kapittel 42. Ikrafttreden
 
Forskrifter til Forurensningsloven
Aktivitetsforskriften
Avfallsforskriften
Definisjon av begrepet olje og oljeholdig blanding i Lov om vern mot oljeskader
Forurensningsforskriften
Gjødselvarer m.v. av organisk opphav
Inngrep på åpent hav og i Norges økonomiske sone i tilfelle av havforurensning eller fare for forurensning av olje eller andre stoffer som følge av en sjøulykke
Innretningsforskriften
Internkontrollforskriften
Opplysningspliktforskriften
Rammeforskriften
Reduksjon av utslipp av bensindamp fra lagring og distribusjon av bensin
Storulykkeforskriften
Styringsforskriften
Utvidelse av det geografiske virkeområdet til Forurensningsloven § 74 femte ledd
Varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning
Vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer