Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

Forskrifter til Helseforetaksloven

år
nr.
Tittel
1973 0002 Forskrifter om disponering av kontantytelser fra folketrygden til trygdede i helseinstitusjoner for langtidspasienter
1973 9769 Forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden til trygdede i privat forpleining etter Spesialisthelsetjenesteloven § 8-3
2000 1233 Forskrift om ventelisteregistrering
2000 1276 Forskrift om medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet
2000 1551 Forskrift om refusjonskrav mot det regionale helseforetaket i pasientens bostedsregion (behandlingsoppgjør)
2000 1554 Forskrift om internatpasienters betaling for opphold i spesialsykehjem
2000 1556 Forskrift om tekniske funksjonskrav til kommunikasjonsteknisk utstyr som inngår i helsetjenestens kommunikasjonsberedskap
2001 1148 Vedtak om utvidelse av Lov av 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. sitt geografiske virkeområde til også å gjelde Svalbard
2001 1480 Forskrift om overgangsordning for tilskudd til byggearbeider ved private sykehus
2001 1482 Delegering av myndighet til Arbeids- og sosialdepartementet etter Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. § 7-1 og § 7-2 og Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 5
2001 1642 Regler for nemndas virksomhet i henhold til Lov av 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak (Helseforetaksloven) § 52 nr. 9
2002 1287 Forskrift til Helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer
2007 0127 Vedtak om inndeling av riket i helseregioner - Sammenslåing av Helseregion Sør og Helseregion Øst
2007 1761 Forskrift om godtgjørelse av utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak
  
Ord for dagen
9.04
Det er omveiene, forsinkelsene og sidesporene som beriker ens liv.
Nils Kjær
  
Forskrifter til Helseforetaksloven
Disponering av kontantytelser fra folketrygden til trygdede i helseinstitusjoner for langtidspasienter
Disponering av kontantytelser fra folketrygden til trygdede i privat forpleining etter Spesialisthelsetjeneste-loven § 8-3
Godtgjørelse av utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak
Helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer
Internatpasienters betaling for opphold i spesialsykehjem
Medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet
Overgangsordning for tilskudd til byggearbeider ved private sykehus
Refusjonskrav mot det regionale helseforetaket i pasientens bostedsregion (behandlingsoppgjør)
Regler for nemndas virksomhet i henhold til Helseforetaksloven § 52 nr. 9
Tekniske funksjonskrav til kommunikasjonsteknisk utstyr som inngår i helsetjenestens kommunikasjonsberedskap
Utvidelse av Helseforetaksloven sitt geografiske virkeområde til også å gjelde Svalbard
Ventelisteregistrering