Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven
Forskrift
2001-09-03 nr. 1099
Forskrift til: Arbeidsmiljøloven
Forurensningsloven
Helsepersonelloven
Produktkontrolloven
Smittevernloven
Forskrift om styring i petroleumsvirksomheten (Styringsforskriften)
Fastsatt av Oljedirektoratet, Statens forurensningstilsyn og Statens helsetilsyn 3. september 2001 med hjemmel i Lov av 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18, Lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 2 nr. 3 første til fjerde ledd og § 16 a, Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, § 40 og § 52 b, Lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontrolloven) § 8 siste ledd, Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell (Helsepersonelloven) § 16 andre ledd og § 76 siste ledd, Lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 1-2 tredje ledd og § 8-4 og kgl.res. av 31. august 2001 nr. 1016 § 57 første ledd bokstav a.
Endret:
16. desember 2002 nr. 1649

Kap. I. Styring av risiko
§ 1 Risikoreduksjon
§ 2 Barrierer
Kap. II. Styringselementer
§ 3 Styring av helse, miljø og sikkerhet
§ 4 Mål og strategier
§ 5 Interne krav
§ 6 Akseptkriterier for storulykkerisiko og miljørisiko
§ 7 Måleparametere og indikatorer
§ 8 Beslutningsunderlag og beslutningskriterier
Kap. III. Ressurser og prosesser
§ 9 Planlegging
§ 10 Arbeidsprosesser
§ 11 Bemanning og kompetanse
§ 12 Informasjon
Kap. IV. Analyser
§ 13 Generelle krav til analyser
§ 14 Analyse av storulykkerisiko
§ 15 Kvantitative risikoanalyser og beredskapsanalyser
§ 16 Miljørettede risiko- og beredskapsanalyser
§ 17 Analyse av arbeidsmiljøet
Kap. V. Måling, oppfølging og forbedring
§ 18 Innsamling, bearbeiding og bruk av data
§ 19 Registrering, undersøkelse og gransking av fare- og ulykkessituasjoner
§ 20 Avviksbehandling
§ 21 Oppfølging
§ 22 Forbedring
Kap. VI. Ikrafttredelse
§ 23 Ikrafttredelse
Kap. III.
Ressurser og prosesser
Kap. IV. Analyser
Kap. V. Måling, oppfølging og forbedring
Kap. VI. Ikrafttredelse
 
Aktivitetsforskriften
Autorisasjon m.m. av helsepersonell i henhold til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen)
Begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse
Blodforskriften
Dødsårsaksregister-forskriften
Eksamen ved Høgskolen i Ålesund
Fastlegeordning i kommunene
Forsikringsplikt for helsepersonell og den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten m.v.
Innretningsforskriften
Internkontroll i sosial- og helsetjenesten
Krav om tillatelse til bruk av lystgassanalgesi ved tannbehandling
Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus
Kreftregisterforskriften
Leges melding til politiet om unaturlig dødsfall o.l.
Lisens til helsepersonell
Medisinsk fødselsregisterforskriften
Melding fra patologilaboratorier til sentralenheten for masseundersøkelse for livmorhalskreft
MSIS- og Tuberkulose-registerforskriften
NOIS-registerforskriften
NORM-registerforskriften
Opplysningsplikt-forskriften
Overgangsordning for autorisasjon av hjelpepleiere og bioingeniører
Overgangsordning for autorisasjon og lisens til yrkesutøvere i nye regulerte helsepersonellgrupper
Pasientjournal
Praktisk tjeneste (turnustjeneste) for helsepersonell
Praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som lege
Rammeforskriften
Rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek
Spesialistgodkjenning av helsepersonell
Statens helsepersonellnemnd - organisering og saksbehandling
Styringsforskriften
SYSVAKregisterforskriften
Tillatelse til å utføre kosmetisk plastikkirurgiske inngrep
Tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell