Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven
Forskrift
1995-12-01 nr. 0928
Forskrift til: Kommunehelsetjenesteloven
Tobakkskadeloven
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 1995 med hjemmel i Lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 4a-1 annet ledd og § 4a-4 annet ledd samt Lov av 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader § 6 åttende ledd. Fremmet av Sosial- og helsedepartementet.
Endret:
29. august 2003 nr. 1093

Kapittel I. Innledende bestemmelser
§ 1 Formål
§ 2 Virkeområde
§ 3 Definisjoner
Kapittel II. Alminnelige bestemmelser
§ 4 Ansvar. Internkontroll
§ 5 Opplysnings- og informasjonsplikt
§ 6 Krav om godkjenning
§ 7 Generelle krav
§ 8 Beliggenhet
Kapittel III. Spesielle bestemmelser
§ 9 Utforming og innredning
§ 10 Muligheter for aktivitet og hvile m.v.
§ 11 Måltid
§ 12 Psykososiale forhold
§ 13 Rengjøring og vedlikehold
§ 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap
§ 15 Førstehjelp
§ 16 Tilrettelegging basert på opplysninger om helseforhold
§ 17 Smittevern
§ 18 Røyking
§ 19 Inneklima/luftkvalitet
§ 20 Belysning
§ 21 Lydforhold
§ 22 Drikkevann
§ 23 Sanitære forhold
§ 24 Avfallshåndtering
Kapittel IV. Avsluttende bestemmelser
§ 25 Tilsyn
§ 26 Virkemidler og dispensasjon
§ 27 Klage
§ 28 Straff
§ 29 Ikrafttreden
Merknader til de enkelte paragrafer i forskriften
Kapittel I. Innledende bestemmelser
Til § 1 Formål
Til § 2 Virkeområde
Kapittel II. Alminnelige bestemmelser
Til § 4 Ansvar. Internkontroll
Til § 5 Opplysnings- og informasjonsplikt
Til § 6 Krav om godkjenning
Til § 7 Generelle krav
Til § 8 Beliggenhet
Kapittel III. Spesielle bestemmelser
Til § 9 Utforming og innredning
Til § 10 Muligheter for aktivitet og hvile m.v.
Til § 11 Måltid
Til § 12 Psykososiale forhold
Til § 13 Rengjøring og vedlikehold
Til § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap
Til § 15 Førstehjelp
Til § 16 Tilrettelegging basert på opplysninger om helseforhold
Til § 17 Smittevern
Til § 18 Røyking
Til § 19 Inneklima/luftkvalitet
Til § 20 Belysning
Til § 21 Lydforhold
Til § 22 Drikkevann
Til § 23 Sanitære forhold
Kapittel IV. Avsluttende bestemmelser
Til § 25 Tilsyn
Til § 26 Virkemidler og dispensasjon
Til § 29 Ikrafttreden
Merknader til de enkelte paragrafer i forskriften
Til Kapittel I
Til Kapittel II
Til Kapittel III
Til Kapittel IV
 
Badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.
Dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling
Disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
Drikkevannsforskriften
Fastlegeordning i kommunene
Fastsettelse av tvangsmulkt
Forbud mot omsetning og bruk av farlig smellende pyrotekniske varer som kinaputter, kasteknall, knallkorker og liknende
Forskrift til Lov om sosiale tjenester m.v.
Gjødselvarer m.v. av organisk opphav
Habilitering og rehabilitering
Hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.
Hygieniske forhold ombord i fartøyer
Individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
Inkorporasjon av trygdeforordningene i EØS-avtalen
Internkontroll i sosial- og helsetjenesten
Kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter
Kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus
Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter Kommunehelsetjeneste-loven og etter Sosialtjenesteloven
Legemiddelforsyningen m.v. i den kommunale helsetjeneste
Lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste
Miljørettet helsevern
Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Pasientjournal
Praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som lege
Samordning av ambulansebåttjenesten med syketransport og transport av helsepersonell med båt
Skadedyrbekjempelse
Smittevern i helsetjenesten
Sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
Tekniske funksjonskrav til kommunikasjonsteknisk utstyr som inngår i helsetjenestens kommunikasjonsberedskap
Tilskudd til prisnedskrivning av frukt og grønnsaker i grunnskolen
Turnusordningen for fysioterapikandidater i kommunehelsetjenesten
Vederlag for legehjelp og fysikalsk behandling ved kommunens helsetjeneste
Vederlag for opphold i institusjon m.v.
Veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon