Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven
Forskrift
1995-04-26 nr. 0392
Forskrift til: Kommunehelsetjenesteloven
Sosialtjenesteloven
Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.
Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 26. april 1995 med hjemmel i Lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 2-3 og § 6-9 og Lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester § 11-2.
Endret:
18. desember 1998 nr. 1335
5. januar 2001 nr. 34
21. juni 2006 nr. 685

§ 1 (Virkeområde)
§ 2 (Om vedtaket)
§ 3 (Vederlagets størrelse ved langtidsopphold)
§ 4 (Vederlagets størrelse ved korttidsopphold)
§ 5 (Fradrag i beregningsgrunnlaget)
§ 6 (Tidsrom for betaling av vederlag)
§ 7 (Hvilke tjenester omfattes av vederlaget)
§ 8 (Klage)
§ 9 (Ikrafttreden)
§§ 1 - 9
 
Badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.
Dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling
Disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
Drikkevannsforskriften
Fastlegeordning i kommunene
Fastsettelse av tvangsmulkt
Forbud mot omsetning og bruk av farlig smellende pyrotekniske varer som kinaputter, kasteknall, knallkorker og liknende
Forskrift til Lov om sosiale tjenester m.v.
Gjødselvarer m.v. av organisk opphav
Habilitering og rehabilitering
Hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.
Hygieniske forhold ombord i fartøyer
Individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
Inkorporasjon av trygdeforordningene i EØS-avtalen
Internkontroll i sosial- og helsetjenesten
Kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter
Kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus
Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter Kommunehelsetjeneste-loven og etter Sosialtjenesteloven
Legemiddelforsyningen m.v. i den kommunale helsetjeneste
Lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste
Miljørettet helsevern
Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Pasientjournal
Praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som lege
Samordning av ambulansebåttjenesten med syketransport og transport av helsepersonell med båt
Skadedyrbekjempelse
Smittevern i helsetjenesten
Sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
Tekniske funksjonskrav til kommunikasjonsteknisk utstyr som inngår i helsetjenestens kommunikasjonsberedskap
Tilskudd til prisnedskrivning av frukt og grønnsaker i grunnskolen
Turnusordningen for fysioterapikandidater i kommunehelsetjenesten
Vederlag for legehjelp og fysikalsk behandling ved kommunens helsetjeneste
Vederlag for opphold i institusjon m.v.
Veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon