Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

Forskrifter til Merverdiavgiftsloven

år
nr.
Tittel
1969
0001
Forskrift (Nr. 1) om regnskapsplikt og bokføring for næringsdrivende som går inn under bestemmelsene i Merverdiavgiftsloven
1969
0001
Forskrift (Nr. 2) om innhold av salgsdokumenter m.v.
1969
0001
Forskrift (Nr. 8) om gjennomføring av fritaket for merverdiavgift på elektrisk kraft og energi levert fra alternative energikilder til husholdningsbruk i fylkene Finnmark, Troms og Nordland
1969
0001
Forskrift (Nr. 9) om fritak for merverdiavgift m.v. ved omsetning og innførsel av fiskefartøyer under 15 meter største lengde
1969
0001
Forskrift (Nr. 13) etter lov om merverdiavgift om registrering av offentlige institusjoner i et særskilt avgiftsmanntall
1969
0001
Forskrift (Nr. 16) etter lov om merverdiavgift om gjennomføringen av avgiftsfritaket for tidsskrifter
1969
0001
Forskrift (Nr. 18) om forholdsmessig fradrag for inngående avgift etter Merverdiavgiftsloven
1969
0002
Forskrift (Nr. 19) om gjennomføringen av avgiftsfritaket for bøker
1969
0015
Forskrift (Nr. 17) om avgiftsforvaltningen og avgiftskontrollen og om klagenemndas organisasjon og saksbehandling
1969
4338
Delegering av myndighet til skattedirektøren etter lov om merverdiavgift og lov om avgift på investeringer m.v.
1969
9016
Forskrift (Nr. 21) om bokføring for næringsdrivende som i siste ledd omsetter bøker og tidsskrifter fritatt for merverdiavgift
1969
9019
Forskrift (Nr. 22) om regnskapsplikt og bokføring for næringsdrivende i fiske og fangst som går inn under bestemmelsene i Merverdiavgiftsloven
1970
0001
Forskrift (Nr. 24) vedrørende omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen
1970
0002
Forskrift (Nr. 38) om levering av årsoppgave og om avgiftsfrie uttak i jordbruk med binæringer og skogbruk
1970
0002
Forskrift (Nr. 41) om frivillig registrering av skogsveiforeninger
1970
0003
Forskrift (Nr. 31) om avgiftsfri transport direkte til eller fra utlandet
1970
9404
Forskrift (Nr. 26) om avregning av inngående avgift for samvirkeforetak m.v.
1970
9793
Forskrift (Nr. 40) om levering av årsoppgave i fiske
1970
9825
Forskrift (Nr. 35) om legitimasjonsregler for omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet m.v.
1970
9926
Regler (Nr. 34) om direkte transport til og fra utlandet og om legitimasjon for avgiftsfrihet etter Finansdepartementets forskrift av 26. mai 1970 nr. 3
1971
0001
Forskrift om delegering til Skattedirektoratet om ettergivelse av skyldig avgiftsbeløp
1971
0001
Forskrift (Nr. 45) om tilbakebetaling av merverdiavgift ved havari m.v. i fiske
1971
0001
Forskrift (Nr. 50) om avgiftsfritak for reklametjenester for utenlandsk regning
1971
0002
Forskrift (Nr. 42) om fritak for merverdiavgift vedrørende reparasjon, vedlikehold og ombygging av skip og luftfartøyer
1971
0002
Forskrift (Nr. 49) om avgrensning av uttrykket "personkjøretøyer"
1971
4153
Forskrift (Nr. 45-2) om regler om søknad om særskilt avgiftavregning etter havari m.v. i fiske for fiskere som nytter årsoppgave
1971
9796
Forskrift (Nr. 43) om legitimasjonsregler for avgiftsfri omsetning av tjenester og varer i forbindelse med reparasjon, vedlikehold, nybygging og ombygging av skip m.v. i henhold til Merverdiavgiftsloven § 17 første ledd nr. 2
1972
0001
Forskrift (Nr. 53) om avgiftsfritak for garantireparasjoner som utføres for utenlandsk oppdragsgiver
1972
0003
Forskrift (Nr. 55) om avgiftsfritak for visse tjenester som gjelder offentlig veg
1972
0003
Forskrift (Nr. 56) om overgangs- og særregler for næringsdrivende som utfører vegarbeid i siste omsetningsledd
1973
0003
Forskrift (Nr. 59) om frivillig registrering av bortforpaktere av landbrukseiendom
1974
0001
Forskrift (Nr. 60) om legitimasjon av avgiftsfri omsetning av varer til bruk til havs i forbindelse med utforsking og utnytting av undersjøiske naturforekomster
1974
0002
Forskrift (Nr. 63) om avgiftsfritak for visse tjenester som gjelder baneanlegg utelukkende for skinnegående, kollektiv persontransport
1974
3944
Forskrift (Nr. 27) om omsetning av varer og tjenester til bruk til havs i forbindelse med utforsking og utnytting av undersjøiske naturforekomster
1974
9799
Forskrift (Nr. 64) om overgangs- og særregler for næringsdrivende som utfører banearbeid i siste omsetningsledd
1975
0002
Forskrift (Nr. 12) om beregning og oppkreving av merverdiavgift ved innførsel av varer
1976
0001
Retningslinjer for praktisering av uttaksreglene og fradragsretten for registrerte hesteoppdrettere som deltar i travsport
1976
0001
Forskrift (Nr. 69) om avgiftsplikt for bilforhandlere som registrerer kjøretøyer på egne navn i motorvognregisteret
1977
0001
Forskrift (Nr. 74) om fordeling av pensjonspriser i hoteller og andre herberger mellom avgiftspliktig og avgiftsfri omsetning etter Merverdiavgiftsloven
1977
0002
Forskrift (Nr. 72) om tilbakeføring av fradragsført merverdiavgift etter bruksendring
1977
4933
Forskrift (Nr. 71) om registrering av utenlandsk næringsdrivende ved representant m.v.
1978
0001
Forskrift (Nr. 78) om avgrensning av fritaket for merverdiavgift for brukte kjøretøyer etter Merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 11
1978
0003
Forskrift (Nr. 79) om avregning av inngående avgift overfor hjemmeprodusenter av håndverks- og husflidsarbeider
1980
0006
Forskrift (Nr. 83) om kompensasjon for toll, særavgifter og merverdiavgift på proviant forbrukt om bord på fartøyer som driver fiske og fangst i fjerne farvann
1980
9798
Forskrift (Nr. 84) om overgangs- og særregler for verksted eller fabrikk som i siste omsetningsledd fremstiller bruer eller deler av bruer til offentlig veg eller baneanlegg utelukkende for skinnegående, kollektiv persontransport
1989
0058
Forskrift (Nr. 90) om beregning av merverdiavgift på personkjøretøyer som er anskaffet eller uttatt til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet eller persontransportvirksomhet
1989
0158
Forskrift (Nr. 91) om fastsettelse av den alminnelige omsetningsverdi på motorkjøretøyer ved bilforhandleres uttak - innbytte mv.
1989
1114
Forskrift (Nr. 95) om fastsettelse av den alminnelige omsetningsverdi for uttak av drikkevarer i hotell- og restaurantbransjen
1991
0381
Forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge
1992
0491
Forskrift (Nr. 100) om avgrensing og gjennomføring av fritaket for merverdiavgift ved uttak av tjenester til fordel for veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner
1992
0492
Forskrift (Nr. 101) om avgrensing og gjennomføring av bruken av redusert beregningsgrunnlag for merverdiavgift ved veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoners salg av gjenstander til betydelig overpris
1992
1205
Forskrift (Nr. 102) om overgangsregler ved beregning av forhøyet merverdiavgift fra 1. januar 1993 og ved overgang fra kontantprinsippet til regnskapsprinsippet
1992
4336
Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter lov om merverdiavgift § 75 og lov om avgift på investeringer m.v. § 7
1994
1168
Forskrift (Nr. 104) om overgangsregler ved beregning av forhøyet merverdiavgift fra 1. januar 1995
1995
0785
Forskrift om toll- og avgiftsfri innførsel av arvegods
1996
0611
Forskrift (Nr. 106) om refusjon av merverdiavgift til utenlandske næringsdrivende
1997
0609
Forskrift om delegering av myndighet til å treffe avgjørelse om betalingsordning og nedsettelse av skatte- og avgiftskrav, forsinkelsesrenter og innfordringsutgifter på innfordringsgrunnlag
1997
0610
Forskrift om delegering av myndighet til å treffe avgjørelse om utgiftsføring av skatte- og avgiftskrav, forsinkelsesrenter og innfordringsutgifter
1997
0932
Forskrift (Nr. 108) om avgrensing av begrepet "kunstverk" ved kunstnerens omsetning og innførsel av egne kunstverk
1997
0933
Forskrift (Nr. 109) om omsetning av brukte varer, kunstverk, samleobjekter og antikviteter
1998
1235
Forskrift om bruk av bokføringsregler i lov om regnskapsplikt m.v. og enkelte andre lover
1998
1299
Forskrift om delegering av Skattedirektoratets myndighet når det gjelder lemping av skatter og avgifter med renter og omkostninger som innfordringstiltak
1999
0728
Delegering av myndighet etter Stortingets årlige avgiftsvedtak, dokumentavgiftsloven § 3, særavgiftsloven § 4 første ledd, tolltariffens innledende bestemmelser § 12 første ledd første punktum, Merverdiavgiftsloven § 70 og motorkjøretøy- og båtavgiftsloven § 3 fjerde ledd
2000
1179
Forskrift om frivillig registrering av utbygger av vann- og avløpsanlegg
2000
1245
Vedtak om merverdiavgift og avgift på investeringer mv. for budsjetterminen 2001
2000
1290
Forskrift (Nr. 115) om overgangsregler ved beregning av forhøyet merverdiavgift fra 1. januar 2001
2001
0573
Forskrift (Nr. 117) om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter Merverdiavgiftsloven
2001
0574
Forskrift (Nr. 118) om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av sosiale tjenester
2001
0682
Forskrift (Nr. 119) om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av helsetjenester
2001
0683
Forskrift (Nr. 120) om redusert merverdiavgiftssats for næringsmidler
2001
0684
Forskrift (Nr. 121) om merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet, Svalbard eller Jan Mayen
2001
0762
Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter lov om merverdiavgift § 29 sjette ledd og § 75
2001
0800
Forskrift (Nr. 122) om levering av årsterminoppgave for registreringspliktig næringsdrivende med liten omsetning
2001
1104
Vedtak om avgiftsfritak for medhjelpere ved tvangssalg
2001
1534
Vedtak om merverdiavgift og avgift på investeringer mv. for budsjetterminen 2002
2002
0025
Forskrift (Nr. 123) om tidspunkt for innbetaling av merverdiavgift som skal tilbakeføres av næringsdrivende som driver kjøreopplæring
2002
1201
Forskrift (Nr. 125) om elektronisk innsending av merverdiavgiftsoppgaver og leveringssted for papirbaserte oppgaver
2002
1476
Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter lov om merverdiavgift § 45 og ligningsloven § 5-2
2002
1586
Vedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2003
2003
0032
Forskrift om toll- og avgiftsfri innførsel og forenklet fortolling av reisegods
2003
0076
Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter lov om merverdiavgift § 7 annet ledd annet punktum
2003
1127
Forskrift (Nr. 127) om tidfesting av merverdiavgift på vederlag fra det offentlige mv.
2003
1442
Vedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2004
2004
1524
Forskrift (Nr. 129) om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005
2004
1552
Vedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2005
2004
1558
Forskrift om bokføring
2004
0394
Forskrift om proviantering av toll- og avgiftsfrie varer for salg om bord på ferger i nordisk trafikk
2005
0550
Forskrift om bindende forhåndsuttalelser i skatte- og avgiftssaker
2005
1409
Vedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2006
2005
1481
Instruks om anmeldelse til påtalemyndigheten for overtredelse av ligningsloven kapittel 12, folketrygdloven § 24-4 femte ledd, Merverdiavgiftsloven § 72 og investeringsavgiftsloven § 7 første ledd
2005
1583
Forskrift (Nr. 130) om overgangsregler ved beregning av forhøyet merverdiavgift på næringsmidler, persontransporttjenester mv., kinofremvisninger og kringkastingsavgift fra 1. januar 2006
2006
0367
Forskrift om Merverdiavgiftsloven § 70 - statlige virksomheter - endring av drift og/eller finansiering
2006
1013
Forskrift om Merverdiavgiftsloven § 70 - statlige virksomheter - endring av drift og/eller finansiering
2006
1321
Forskrift (Nr. 131) om overgangsregler ved beregning av forhøyet merverdiavgift på næringsmidler fra 1. januar 2007
2006
1341
Vedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2007
2007
1385
Vedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2008
2007
1471
Forskrift om overgangsregler ved behandling av klage- og endringssaker etter Merverdiavgiftsloven i forbindelse med reorganiseringen av skatteetaten
  
Ord for dagen
18.06
Fjernsynet er beviset på at folk vil se på hva som helst annet enn hverandre.
Ann Landers