Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven
Forskrift
1996-01-04 nr. 0007
Forskrift til: Produktkontrolloven
Forskrift om sikkerhet ved leketøy

Kapittel 1. Virkeområde og definisjoner

§ 1. Formål
Denne forskrift har til formål å forebygge at leketøy medfører helseskade for brukere eller tredjepart når leketøyet brukes til det formål det er beregnet for eller på den måte man må forvente at barn bruker det på.

§ 2. Virkeområde
Denne forskrift gjelder produksjon, leieproduksjon, ervervsimport, omsetning og annen formidling av leketøy, samt for emballering og merking av leketøy.
Kravene i forskriften gjelder hele leketøyets forventede og normale levetid.
Forskriften gjelder så langt sikkerheten ved produktet ikke er strengere regulert i egen forskrift.
Forskriften gjelder ikke de produkter som står oppført i vedlegg 1. Disse produktene er enten ikke beregnet for barn eller bruken av dem innebærer særlige krav til tilsyn eller bruksbetingelser.

§ 3. Hvem som er ansvarlig
Forskriften gjelder for produsenter, ervervsimportører, distributører, detaljister og andre som omsetter eller på annen måte formidler leketøy.

§ 4. Definisjoner i denne forskrift
Med leketøy menes et produkt som er konstruert, produsert eller omsatt med sikte på å bli brukt i lek av barn under 14 år.
Med produsent menes den som fysisk fremstiller et leketøy. Leieprodusent, en som produserer på oppdrag fra andre, er også å betrakte som produsent.
Med ervervsimportør menes den som overfor tollvesenet er legitimert til å råde over leketøyet.
Med distributør menes den som sørger for fordeling mellom produsent, importør og detaljist.
Med detaljist menes den som selger eller formidler leketøy til forbruker.
Med dennes representant menes en representant i det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet (EØS-området) som representerer en produsent etablert utenfor dette området.
Med norsk virksomhet menes norsk produsent, importør i Norge, eller annet omsetningsledd m.v. i Norge.
Med brakt i omsetning menes når et produkt første gang er tilgjengelig for distribusjon eller bruk i EØS-området.
Med harmonisert standard menes tekniske spesifikasjoner som er vedtatt av Comité Européen de Normalisation (CEN) eller Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (CENELEC) i overensstemmelse med mandat fra EU-Kommisjonen og EFTA-landene, og som er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende (EFT).
Med teknisk kontrollorgan menes en virksomhet som er utpekt av departementet til å drive samsvarsvurdering i henhold til krav i regelverket. Teknisk kontrollorgan skal være tildelt et identifikasjonsnummer.
Med samsvarsvurdering menes en vurdering av hvorvidt et produkt oppfyller de tekniske krav o.l. som er stilt i regelverket.
 Innhold
Kapittel 1.
Virkeområde og definisjoner
Kapittel 2.
Fysiske og mekaniske egenskaper
Kapittel 3.
Brann- og eksplosjonsegenskaper
Kapittel 4.
Kjemiske egenskaper
Kapittel 5.
Elektriske egenskaper
Kapittel 6.
Andre egenskaper ved leketøy
Kapittel 7.
Merking og emballering av leketøy
Kapittel 8.
Samsvarsvurdering
Kapittel 9.
Dispensasjon, tilsyn, straff m.v.
Vedlegg 1
Følgende produkter er unntatt fra forskriften:
Vedlegg 2
Liste over harmoniserte standarder
Vedlegg 3
Krav til samsvarsvurdering
Vedlegg 4
CE-samsvarsvurderings-merket
Vedlegg 5
Kjemisett
Vedlegg 6
Artikler til spøk og moro
Vedlegg 7
Krav og testmetoder for støy fra leketøy
Vedlegg 8
Merking av leketøy som gir eller kan gi allergi/ overfølsomhetsreaksjoner
Vedlegg 9
Liste over visse, navngitte grunnstoffer og grenseverdier
Vedlegg 10
Liste over relevante lover og reguleringer
 
Forskrifter til Produktkontrolloven
Antennelighet av madrasser og stoppede møbler
Avfallsforskriften
Barnesikring av lightere og om forbud mot lightere med forvekslingsfare
Biocidforskriften
Deklarering og merking av mikrobiologiske produkter med et bruksområde som medfører tilføring til det ytre miljø
Eksport og import av visse farlige kjemikalier
Energieffektivitetskrav til elektriske hushalds-kjøleskap og –frysarar
Energieffektivitetskrav til strømbegrensere for lysstoffrør
Farlige næringsmiddelimitasjoner
Forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter
Forbud mot svært brennbare tekstiler
Forhåndsmelding av nye kjemiske stoffer
Forurensningsforskriften
Gjennomføring av Produktkontrollloven
Gjennomføring i norsk rett av Rådsforordning (EØF) nr. 339/93 om kontroll av samsvar med reglene om produktsikkerhet ved innførsel av produkter fra land utenfor EØS-området
Innhold i og merking av tobakksvarer
Internkontrollforskriften
Klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier
Konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU)
Maskiner
MARPOL-forskriften
Produksjon og omsetning av fritidsfartøy m.v.
Produktforskriften
Rammeforskriften
Rullebrett
Sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer
Sikkerhet ved lekeplassutstyr
Sikkerhet ved leketøy
Sikkerheten ved rafting
Storulykkeforskriften
Styringsforskriften
Tryggleiken ved sportsdykking
Utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier
Vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer