Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven
Forskrift
1996-01-04 nr. 0007
Forskrift til: Produktkontrolloven
Forskrift om sikkerhet ved leketøy

Vedlegg 7. Krav og testmetoder for støy fra leketøy

1. Impulsstøy
Lydnivået fra leketøy som avgir impulsstøy, skal verken overstige 95 dBA («fast») eller 135 dBA («peak») når støyen måles etter de metodene som er beskrevet nedenfor.
 
2. Vedvarende støy
Lydnivået fra leketøy som avgir mer vedvarende støy, skal ikke overstige 90 dBA («fast») når støyen måles etter de målemetoder som er beskrevet nedenfor.
 
3. Støy fra leketøy som er beregnet for eller innbyr til å holdes inntil øret
Lydnivået fra leketøy som er beregnet for eller innbyr til å holdes inntil øret skal ikke overstige 90 dBA («fast») når det måles etter de metodene som er angitt nedenfor.
Måleanvisninger for støy
Målingene skal foretas i den mest støyende retningen fra leketøyet.
Målinger for impulsstøy og vedvarende støy skal foretas på 50 cm avstand fra lydkilden. Målinger for leketøy som er beregnet for eller innbyr til å holdes inntil øret, skal foretas på 2,5 cm avstand fra lydkilden.
Ved måling av impulsstøy skal middelverdien av målinger av minst 10 impulser (smell) legges til grunn. Mislykkede impulser skal ikke medregnes.
Ideelt sett skal målinger fra impulsstøy og vedvarende støy utføres i ekkofritt rom. Målinger utendørs, over myk bakkeflate (gressplen), kan brukes. Både støykilden og målemikrofonen bør da være minst 125 cm over bakken. Temperaturen bør være over +10 ° C.
Målinger i vanlige rom vil imidlertid være fullt tilstrekkelige til å påvise om forskriftens krav er tilfredsstilt, såfremt måleresultatene ligger innenfor de grenseverdier som er angitt.
Målinger utført i vanlige rom vil kunne gi omlag 5-6 dBA høyere måleresultater enn målinger utendørs eller i lyddødt rom, avhengig bl.a. av rommets størrelse og etterklangtid. Dersom det ønskes mer reproduserbare målinger eller dersom det leketøyet det måles på, ligger nær de angitte grenseverdier, bør det derfor måles i et ekkofritt rom eller utendørs.
Målinger for leketøy som holdes inntil øret kan utføres i et hvilket som helst rom.
Målinger skal utføres med en lydtrykksmåler som oppfyller de kravene som er angitt i IEC-publikasjon 651 (klasse 1). Det skal brukes frekvenskurve A. Det skal ved regelmessig kontroll sikres at måleutstyret tilfredsstiller de kravene som er nevnt ovenfor. Før eller etter målingene skal utstyret kontrolleres med en standard lydkilde hvis presisjon er minst 0,5 dBA.
Bakgrunnsnivået skal være minst 10 dBA lavere enn lydnivåene som skyldes det leketøyet det måles på.
 Innhold
Kapittel 1.
Virkeområde og definisjoner
Kapittel 2.
Fysiske og mekaniske egenskaper
Kapittel 3.
Brann- og eksplosjonsegenskaper
Kapittel 4.
Kjemiske egenskaper
Kapittel 5.
Elektriske egenskaper
Kapittel 6.
Andre egenskaper ved leketøy
Kapittel 7.
Merking og emballering av leketøy
Kapittel 8.
Samsvarsvurdering
Kapittel 9.
Dispensasjon, tilsyn, straff m.v.
Vedlegg 1
Følgende produkter er unntatt fra forskriften:
Vedlegg 2
Liste over harmoniserte standarder
Vedlegg 3
Krav til samsvarsvurdering
Vedlegg 4
CE-samsvarsvurderings-merket
Vedlegg 5
Kjemisett
Vedlegg 6
Artikler til spøk og moro
Vedlegg 7
Krav og testmetoder for støy fra leketøy
Vedlegg 8
Merking av leketøy som gir eller kan gi allergi/ overfølsomhetsreaksjoner
Vedlegg 9
Liste over visse, navngitte grunnstoffer og grenseverdier
Vedlegg 10
Liste over relevante lover og reguleringer
 
Forskrifter til Produktkontrolloven
Antennelighet av madrasser og stoppede møbler
Avfallsforskriften
Barnesikring av lightere og om forbud mot lightere med forvekslingsfare
Biocidforskriften
Deklarering og merking av mikrobiologiske produkter med et bruksområde som medfører tilføring til det ytre miljø
Eksport og import av visse farlige kjemikalier
Energieffektivitetskrav til elektriske hushalds-kjøleskap og –frysarar
Energieffektivitetskrav til strømbegrensere for lysstoffrør
Farlige næringsmiddelimitasjoner
Forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter
Forbud mot svært brennbare tekstiler
Forhåndsmelding av nye kjemiske stoffer
Forurensningsforskriften
Gjennomføring av Produktkontrollloven
Gjennomføring i norsk rett av Rådsforordning (EØF) nr. 339/93 om kontroll av samsvar med reglene om produktsikkerhet ved innførsel av produkter fra land utenfor EØS-området
Innhold i og merking av tobakksvarer
Internkontrollforskriften
Klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier
Konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU)
Maskiner
MARPOL-forskriften
Produksjon og omsetning av fritidsfartøy m.v.
Produktforskriften
Rammeforskriften
Rullebrett
Sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer
Sikkerhet ved lekeplassutstyr
Sikkerhet ved leketøy
Sikkerheten ved rafting
Storulykkeforskriften
Styringsforskriften
Tryggleiken ved sportsdykking
Utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier
Vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer