Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven
Forskrift
1996-07-19 nr. 0703
Forskrift til: Produktkontrolloven
Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr

Kapittel 1. Virkeområde og definisjoner

§ 1. Formål
Denne forskrift har til formål å forebygge at lekeplassutstyr medfører helseskade for brukere eller tredjepart når utstyret brukes til de formål det er beregnet for eller slik det kan forventes at barn bruker det.

§ 2. Virkeområde
Forskriften omfatter produksjon, leieproduksjon, ervervsimport, omsetning og formidling av lekeplassutstyr eller deler av utstyr. Forskriften omfatter også annen behandling av lekeplassutstyr. Forskriften stiller generelle og spesielle krav til lekeplassutstyret.
Forskriften omfatter både nytt utstyr og utstyr som eksisterer ved fastsetting av forskriften.
Forskriften omfatter dessuten merking, produktinformasjon, og vedlikehold av lekeplassutstyr.
Forskriften gjelder både for ferdig montert lekeplassutstyr, for utstyr som leveres i deler og for byggesett. Forskriften gjelder gjennom lekeplassutstyrets forventede levetid.
Forskriften omfatter lekeplassutstyr til kollektiv/felles bruk, uavhengig av hvor det er plassert.
Forskriften gjelder så langt sikkerheten ved utstyret ikke er strengere regulert i annen forskrift.
Forskriften gjelder ikke de produkter som står oppført i vedlegg 1.

§ 3. Hvem som er ansvarlig
Produsenter, leieprodusenter, ervervsimportører, distributører, detaljister og andre som omsetter, formidler eller på annen måte behandler lekeplassutstyr er ansvarlige for at kravene i forskriften er oppfylt.

§ 4. Definisjoner
Med lekeplass menes ethvert areal, opparbeidet eller naturlig, som er tilgjengelig og som er tilrettelagt for barns lek.
Med lekeplassutstyr forstås alle installasjoner og/eller delkomponenter med tilhørende underlag, som er konstruert, produsert eller markedsført med den hensikt å bli installert på lekeplasser, med sikte på individuell eller kollektiv lek.
Med nytt lekeplassutstyr menes lekeplassutstyr som installeres etter at denne forskriften er fastsatt.
Med eksisterende lekeplassutstyr menes lekeplassutstyr som er blitt installert før denne forskriften ble fastsatt.
Med sikkerhetssone menes utstyrets lekeområde; et avgrenset, fritt område som er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet ved bruk av utstyret, som gir fri passasje og som har et støtdempende underlag.
Med støtdempende underlag menes underlag som kan deformeres og på den måten oppta energi.
Med fri fallhøyde menes den maksimale, vertikale avstand mellom det sted på lekeapparatet hvor barnets vekt er plassert og underlaget.
Med produsent menes den som fysisk fremstiller lekeplassutstyr.
Med leieprodusent menes en som produserer på oppdrag fra andre.
Med importør menes den som overfor tollvesenet er legitimert til å råde over lekeplassutstyret.
Med distributør menes den som sørger for fordeling mellom produsent, importør og detaljist.
Med detaljist menes den som selger eller formidler lekeplassutstyr til forbruker.
Med bruker menes den som benytter seg av lekeplassutstyret.
Med annen behandling forstås montering, vedlikehold og jevnlig ettersyn med lekeplassutstyr.
Med anerkjent norm menes veiledning, standard m.v. som innen et fagområde er internasjonalt og/eller nasjonalt anerkjent, og lov eller forskrift som ikke får direkte anvendelse, men som regulerer tilsvarende eller tilgrensende områder.
Med tredjepart menes de som assisterer eller hjelper barna med å bruke lekeplassutstyr, herunder også andre barn.
 Innhold
Kapittel 1.
Virkeområde og definisjoner
Kapittel 2.
Generelle krav
Kapittel 3.
Fysiske og mekaniske egenskaper
Kapittel 4.
Brann- og eksplosjonsegenskaper
Kapittel 5.
Kjemiske egenskaper
Kapittel 6.
Elektriske egenskaper
Kapittel 7.
Andre egenskaper ved lekeplassutstyr
Kapittel 8.
Merking, produktinformasjon og emballering
Kapittel 9.
Vedlikehold
Kapittel 10.
Unntak, tilsyn, tvangsmulkt, klage, straff
Kommentarer til bestemmelsene
Vedlegg 1
Følgende produkter er unntatt fra forskriften, forutsatt at de ikke markedsføres som lekeplassutstyr
Vedlegg 2
Oversikt over noen anerkjente normer
Vedlegg 3
Oversikt over relevante lover og forskrifter
 
Forskrifter til Produktkontrolloven
Antennelighet av madrasser og stoppede møbler
Avfallsforskriften
Barnesikring av lightere og om forbud mot lightere med forvekslingsfare
Biocidforskriften
Deklarering og merking av mikrobiologiske produkter med et bruksområde som medfører tilføring til det ytre miljø
Eksport og import av visse farlige kjemikalier
Energieffektivitetskrav til elektriske hushalds-kjøleskap og –frysarar
Energieffektivitetskrav til strømbegrensere for lysstoffrør
Farlige næringsmiddelimitasjoner
Forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter
Forbud mot svært brennbare tekstiler
Forhåndsmelding av nye kjemiske stoffer
Forurensningsforskriften
Gjennomføring av Produktkontrollloven
Gjennomføring i norsk rett av Rådsforordning (EØF) nr. 339/93 om kontroll av samsvar med reglene om produktsikkerhet ved innførsel av produkter fra land utenfor EØS-området
Innhold i og merking av tobakksvarer
Internkontrollforskriften
Klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier
Konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU)
Maskiner
MARPOL-forskriften
Produksjon og omsetning av fritidsfartøy m.v.
Produktforskriften
Rammeforskriften
Rullebrett
Sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer
Sikkerhet ved lekeplassutstyr
Sikkerhet ved leketøy
Sikkerheten ved rafting
Storulykkeforskriften
Styringsforskriften
Tryggleiken ved sportsdykking
Utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier
Vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer