Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven
Forskrift
2000-11-24 nr. 1172
Forskrift til: Psykisk helsevernloven
Forskrift om undersøkelse og behandling uten eget samtykke
Fastsatt ved kgl.res. 24. november 2000 med hjemmel i Lov av 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (Psykisk helsevernloven) § 4-4. Fremmet av Sosial- og helsedepartementet.
Endret:
21. desember 2001 nr. 1484
29. august 2003 nr. 1093
15. desember 2006 nr. 1425

§ 1 Formål
§ 2 Virkeområde
§ 3 Pasientens rett til innflytelse
§ 4 Vilkår for undersøkelse og behandling uten eget samtykke
§ 5 Nærmere om undersøkelsen
§ 6 Vedtak om behandling uten eget samtykke
§ 7 Gjennomføring av behandlingstiltak
§ 8 Gjennomføring av behandling med legemidler
§ 9 Gjennomføring av behandling med ernæringstilførsel uten eget samtykke
§ 10 Løpende vurdering under behandlingen
§ 11 Klage
§ 12 Fylkesmannens behandling av klagen
§ 13 Registrering av vedtak om behandling uten eget samtykke
§ 14 Ikrafttredelse
Merknader til endringene i forskrift 24. november 2000 nr. 1172 om undersøkelse og behandling uten eget samtykke [15.12.2006]
  Merknader til § 5
Merknader til § 9
Innhold
§§ 1 — 14

Merknader til § 5

Merknader til § 9
 
Forskrifter til
Psykisk helsevernloven
Bruk av skjerming i institusjoner i det psykiske helsevernet
Bruk av tvangsmidler for å avverge skade i institusjoner for døgnopphold innenfor det psykiske helsevernet.
Den faglig ansvarlige for vedtak i det psykiske helsevernet.
Etablering av tvungent psykisk helsevern m.v.
Godkjenning av institusjoner som skal ha ansvar for tvungent psykisk helsevern.
Individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven.
Inkorporasjon av trygdeforordningene i EØS-avtalen
Kontrollkommisjonens virksomhet.
Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon.
Undersøkelse og behandling uten eget samtykke.