Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

Forskrifter til Skattebetalingsloven

år
nr.
Tittel
1956 0002 Forskrift om fritaking for forskuddstrekk i lønn til regulativlønt personale ved de utenrikske stasjoner og om fullmakt til å fastsette særlige minstegrenser for trekkplikt
1956 9833 Forskrift om godtgjørelser i Heimevernet
1956 9856 Forskrift om fritaking for forskuddstrekk i visse ytelser som skal skattlegges i Norge eller i utlandet
1956 9866 Forskrift om gjennomføring av forskuddstrekk
1957 9837 Forskrift om forfall ved endring i forskuddsskatt
1957 9847 Forskrift om tilbakebetaling av nedsatt forskuddsskatt før avregningen
1957 9988 Forskrift om trekkplikt for fremmede makters representanter m.fl.
1958 0001 Delegering av myndighet til skattedirektøren etter Lov om betaling og innkreving av skatt § 56
1958 9987 Forskrift om fritaking for forskuddstrekk i godtgjørelse for havnelosing.
1960 9855 Forskrift om fritaking for forskuddstrekk i godtgjørelse til domsmenn, vitner m.fl.
1961 9993 Forskrift om minstegrense for innfordring av tidligere utbetalt tilgodebeløp
1961 9994 Forskrift om fordelingen mellom skattekreditorene av tilgodebeløp ved avregningen som ikke kan utbetales fordi den skattepliktiges adresse er ukjent
1961 9996 Forskrift om fordelingen mellom skattekreditorene av "herreløse" skatte- og ansvarsbeløp
1962 4923 Forskrift om skattetrekk i lønn til skogsarbeidere
1962 9919 Forskrift om kontante utbetalinger m.v. fra skattekassen
1963 9824 Regler om bokføring og fordeling av innbetalinger fra anonyme skattytere
1964 9823 Instruks om kommunekassererens bruk av nummererte kvitteringsblanketter
1964 9822 Instruks om bortskriving i skatteregnskapet av differanser som ikke har latt seg oppklare
1965 9821 Instruks om kassasjon av regnskapsbøker m.v. for det særskilte skatteregnskapet
1970 9857 Forskrift om forskuddstrekk i sykepenger og lønn under sykdom
1972 9200 Forskrift om føringen av skatteregnskapet
1975 9872 Forskrift om forfall ved endring i forhåndsskatt
1976 9867 Instruks om føringen av skatteregnskapet over EDB
1976 9830 Forskrift om forskuddstrekk i utgiftsgodtgjørelser
1976 9835 Forskrift om forskuddstrekk i januar når nytt skattekort ikke er levert - Korrigering av feilberegnet forskuddstrekk m.v.
1977 9861 Forskrift om omfanget av plikten til å gjennomføre forskuddstrekk
1977 0001 Forskrift om fastsetting av forhåndsskatt for etterskuddspliktige som kommer inn under lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster
1977 9984 Forskrift om fradrag for fagforeningskontingent ved beregning av forskuddstrekk og ved ligningen
1981 9075 Forskrift om gjennomføring og oppgjør av skattetrekk i beløp som utbetales i medhold av Lov om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v.
1982 1998 Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter Skatteloven, Skattebetalingsloven og Ligningsloven
1987 0875 Forskrift om plikt til å føre skatteregnskapet over EDB
1988 4275 Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter Lov om betaling og innkreving av skatt § 56 nr. 4
1986 0548 Forskrift om fordeling av prosessutgifter i skattesaker og tvister om trygdeavgift og arbeidsgiveravgift til Folketrygden
1992 0186 Forskrift om gjennomføringen av renteberegning ved restskatt, resterende skatt og tilbakebetaling av skatt ved ny avregning eller avstemming for inntektsåret 1990 og tidligere år
1993 0546 Forskrift om forskuddstrekk i naturalytelser og om verdsettelse av naturalytelser ved forskuddstrekket
1994 0332 Forskrift om renteberegning ved for sen innbetaling av skatt og oppgjør for skattetrekk
1994 0786 Forskrift om gjennomføringen av forsinkelsesrenteberegning
1994 0824 Forskrift om overgangsordning for søksmål om skatt som er innbrakt for retten før ikrafttredelsen av lovendringen av 20. desember 1993 nr. 133 om prosessordningen for skattesaker
1995 0798 Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter lov om betaling og innkreving av skatt (Skattebetalingsloven) § 47 nr. 5
1997 0608 Forskrift om delegering av myndighet til å treffe avgjørelse om ettergivelse og nedsettelse av skatte- og avgiftskrav
1997 0609 Forskrift om delegering av myndighet til å treffe avgjørelse om betalingsordning og nedsettelse av skatte- og avgiftskrav, forsinkelsesrenter og innfordringsutgifter på innfordringsgrunnlag
1997 0610 Forskrift om delegering av myndighet til å treffe avgjørelse om utgiftsføring av skatte- og avgiftskrav, forsinkelsesrenter og innfordringsutgifter
1997 1181 Forskrift om summarisk fellesoppgjør for krav på skatt og arbeidsgiveravgift til folketrygden
1997 1261 Forskrift om forskuddstrekk for sjømenn bosatt i utlandet og innkreving av trygdeavgift fastsatt av sentralskattekontoret for utenlandssaker
1997 1386 Forskrift om gjennomføringen av fordeling av betalt skatt, medlemsavgift til folketrygden, renter og innfordringsutgifter
1997 1395 Forskrift om samordning av bestemmelser om forskuddsutskriving og innkreving m.v. av trygdeavgift og skatt
1997 1434 Forskrift om rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling av arbeidsgiveravgift og trekkbeløp (trekkansvar)
1997 1435 Forskrift om gjennomføring av innbetalingsordningen for skatt m.v.
1998 0563 Delegering av myndighet til Skattedirektoratet til å samtykke i delegering av formannskapets myndighet til skatteutvalget etter Skattebetalingsloven § 42 nr. 1 fjerde punktum
1998 1235 Forskrift om bruk av bokføringsregler i Lov om regnskapsplikt m.v. og enkelte andre lover
1998 1263 Forskrift om arbeidsgivers regnskapsføring og oppgjør for skattetrekk m.v.
1998 1298 Forskrift om delegering av Skattedirektoratets myndighet når det gjelder lemping av skatter og avgifter med renter og omkostninger av billighet
1998 1299 Forskrift om delegering av Skattedirektoratets myndighet når det gjelder lemping av skatter og avgifter med renter og omkostninger som innfordringstiltak
1999 0072 Forskrift om opphevelse av forskrifter gitt i medhold av Lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (Skattebetalingsloven)
1999 0272 Forskrift om rentegodtgjørelse og rentetillegg av skatt m.v.
1999 0764 Forskrift om visse godtgjørelser det skal gjennomføres forskuddstrekk i og begrensninger i plikten til å gjennomføre forskuddstrekk i visse godtgjørelser utenfor tjenesteforhold
1999 1158 Forskrift til utfylling og gjennomføring m.v. av Skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14
1999 1159 Forskrift om opphevelse av forskrifter som erstattes av Finansdepartementets samleforskrift til Skatteloven
2000 1101 Forskrift om innbetalingsordningen for skatt
2001 0565 Forskrift om gjennomføring av forskuddstrekk og påleggstrekk ved fiske og fangstvirksomhet
2001 0997 Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter Lov om betaling og innkreving av skatt § 12, § 33, § 46 og § 48
2002 1352 Forskrift om påleggstrekk
2004 1317 Forskrift om gjennomføring av avregning
2005 943 Forskrift om føring av skatteregnskapet
2005 1093 Delegering av utøvelsen av statens partsstilling i prosesser på Skattedirektoratets område
2006 1447 Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter Lov om betaling og innkreving av skatt § 27 nr. 3
2006 1554 Forskrift om fastsetting av forskudd på skatt
2007 1588 Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter Lov om betaling og innkreving av skatt § 48 nr. 1 annet og tredje punktum
2007 1616 Ikrafttredelse av Lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (Skattebetalingsloven) og opphevelse av Lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt
2007 1766 Forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av Skattebetalingsloven (Skattebetalingsforskriften)
  
Ord for dagen
22.07
Hjernen er et fantastisk organ. Den begynner å arbeide straks du slår opp øynene om morgenen og gir seg ikke før du kommer på jobben.
Robert Frost
  
Forskrifter til Skattebetalingsloven
Arbeidsgivers regnskapsføring og oppgjør for skattetrekk m.v.
Fordeling av prosessutgifter i skattesaker og tvister om trygdeavgift og arbeidsgiveravgift til Folketrygden
Forskuddstrekk for sjømenn bosatt i utlandet og innkreving av trygdeavgift fastsatt av sentralskattekontoret for utenlandssaker
Gjennomføringen av fordeling av betalt skatt, medlemsavgift til folketrygden, renter og innfordringsutgifter
Gjennomføring av innbetalingsordningen for skatt m.v.
Innbetalingsordningen for skatt
Påleggstrekk
Rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling av arbeidsgiveravgift og trekkbeløp (trekkansvar)
Samordning av bestemmelser om forskuddsutskriving og innkreving m.v. av trygdeavgift og skatt
Skattebetalingsforskriften
Summarisk fellesoppgjør for krav på skatt og arbeidsgiveravgift til folketrygden