Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

Forskrifter til Sosialtjenesteloven

år
nr.
Tittel
1992 0690 Delegering av myndighet etter Lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.
1992 0915 Forskrift til Lov om sosiale tjenester m.v.
1994 0087 Delegering til fylkesmannen av departementets myndighet til å samtykke i at det gis forklaring til politiet uten hensyn til taushetsplikt etter § 8-8 i Sosialtjenesteloven.
1995 0392 Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.
2002 1731 Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
2003 0792 Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter Lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter Lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.
2004 1837 Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og Sosialtjenesteloven
2005 1613 Forskrift om overgangsbestemmelser til Lov 17. juni 2005 nr. 65 om endringer i Lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester og Lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester (Sosialtjenesteloven) m.v.
2007 1349 Forskrift om overgangsbestemmelser til Lov 1. desember 2006 nr. 65 om endringer i Barnevernloven og Sosialtjenesteloven mv. (saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv.)
2007 1351 Forskrift om overgangsordning for alminnelige medlemsutvalg i fylkesnemndene for sosiale saker
  
Ord for dagen
11.10
Man lever aldri så lenge at man ikke har noe ugjort.
Norsk ordtak
  
Forskrifter til Sosialtjenesteloven
Individuell plan etter helselovgivningen og Sosialtjenesteloven
Overgangsbestemmelser til Lov 17. juni 2005 nr. 65 om endringer i Lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester og Lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester (Sosialtjenesteloven) m.v.
Sosialtjenesteforskriften
Vederlag for opphold i institusjon m.v.