Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

Forskrifter til Spesialisthelsetjenesteloven

år
nr.
Tittel
2000 1217 Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon
2000 1218 Forskrift om pasientansvarleg lege m.m.
2000 1233 Forskrift om ventelisteregistrering
2000 1276 Forskrift om medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet
2000 1385 Forskrift om pasientjournal
2000 1407 Forskrift om pasienter i privat forpleining i det psykiske helsevernet
2000 1409 Forskrift om øyeblikkelig hjelp i det psykiske helsevernet
2000 1551 Forskrift om refusjonskrav mot det regionale helseforetaket i pasientens bostedsregion (behandlingsoppgjør)
2000 1554 Forskrift om internatpasienters betaling for opphold i spesialsykehjem
2000 1556 Forskrift om tekniske funksjonskrav til kommunikasjonsteknisk utstyr som inngår i helsetjenestens kommunikasjonsberedskap
2001 0765 Forskrift om habilitering og rehabilitering
2001 1478 Delegering av myndighet til Helsedepartementet
2001 1482 Delegering av myndighet til Sosialdepartementet etter Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. § 7-1 og Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 5
2001 1539 Forskrift om godkjenning av sykehus og om landsfunksjoner og nasjonale medisinske kompetansesenterfunksjoner ved sykehus
2001 1549 Forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som lege
2001 1576 Forskrift om legemiddelforsyningen m.v. ved sykehus og andre helseinstitusjoner
2001 1708 Delegering av myndighet til Sosial- og helsedirektoratet
2002 1731 Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
2003 0959 Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter
2003 1728 Forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling
2003 1755 Forskrift om dekning av reise- og oppholdsutgifter ved ambulant kjeveortopedtjeneste i Nord-Norge
2003 1756 Forskrift om dekning av utgifter ved reise for undersøkelse eller behandling
2004 0408 Forskrift om samordning av ambulansebåttjenesten med syketransport og transport av helsepersonell med båt
2004 1260 Forskrift om godtgjøring m.m. til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet
2004 1837 Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og Sosialtjenesteloven
2005 0080 Forskrift om tapping, testing, prosessering, oppbevaring og distribusjon av humant blod og blodkomponenter, og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre (Blodforskriften)
2005 0252 Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus
2005 0610 Forskrift om smittevern i helsetjenesten
2005 1629 Forskrift om pasienters betaling for opphold i opptreningsinstitusjoner og andre private rehabiliteringsinstitusjoner
2005 1653 Forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon
2006 0391 Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev
2006 0731 Forskrift om inkorporasjon av trygdeforordningene i EØS-avtalen
2007 0897 Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege
2007 1761 Forskrift om godtgjørelse av utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak
  
Ord for dagen
25.07
Hva vi ønsker å se, er barnet på jakt etter kunnskap, og ikke kunnskapen på jakt etter barnet.
Pestalozzi Shaw
  
Forskrifter til Spesialist-helsetjenesteloven
Barns opphold i helseinstitusjon
Blodforskriften
Dekning av reise for undersøkelse eller behandling
Dekning av reise- og oppholdsutgifter ved ambulant kjeveortopedtjeneste i Nord-Norge
Dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m.
Godkjenning av sykehus og om landsfunksjoner og nasjonale medisinske kompetansesenter-funksjoner ved sykehus
Godtgjørelse av utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk
Godtgjøring m.m. til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet
Habilitering og rehabilitering
Individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
Inkorporasjon av trygdeforordningene i EØS-avtalen
Internatpasienters betaling for opphold i spesialsykehjem
Internkontroll i sosial- og helsetjenesten
Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus
Legemiddelforsyningen m.v. ved sykehus og andre helseinstitusjoner
Medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet
Pasientansvarleg lege m.m.
Pasienter i privat forpleining i det psykiske helsevernet
Pasienters betaling for opphold i opptreningsinstitusjoner og andre private rehabiliteringsinstitusjoner
Pasientjournal
Praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som lege
Refusjonskrav mot det regionale helseforetaket i pasientens bostedsregion
Samordning av ambulansebåttjenesten med syketransport og transport av helsepersonell med båt
Smittevern i helsetjenesten
Stønad til undersøkelse og behandling hos lege
Stønad til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter
Tekniske funksjonskrav til kommunikasjonsteknisk utstyr
Veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon
Ventelisteregistrering
Øyeblikkelig hjelp i det psykiske helsevernet