Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

Forskrifter til Vegtrafikkloven

år
nr.
Tittel
1967 3462 Resolusjon om ikraftsettelse av Vegtrafikkloven
1967 9350 Forskrift om bruk av utenlandsk motorvogn i riket og om særskilt registrering av motorvogn for midlertidig bruk
1971 0001 Forskrift om gebyr for overlasting
1975 0004 Ikrafttredelse av lov nr. 48 om endring i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4
1976 0002 Forskrift om hastighetsgrenser ved prøving av bremser
1978 0001 Forskrifter om kontroll av utenlandsk registrerte kjøretøyers transport i Norge
1979 0007 Forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn
1980 0001 Delegering av fullmakt til Vegdirektoratet i henhold til Vegtrafikkloven
1980 8608 Forskrifter om trekking av uregistrerte belgiske, britiske og nederlandske semitrailere i internasjonal trafikk i Norge med norsk trekkvogn
1984 1662 Forskrift Europeisk avtale om kjøre- og hviletid m.v. for mannskaper på kjøretøyer i internasjonal vegtransport (AETR)
1986 0747 Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler)
1986 0750 Delegering av myndighet til Vegdirektoratet etter Vegtrafikkloven
1986 3055 Overenskomst 1985 mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige om gjensidig godkjennelse av førerkort og registrering av kjøretøyer
1986 1587 Forskrift om konkurransekjøring på veg åpen for alminnelig ferdsel
1987 0337 Forskrift om gjennomføring av Europeisk avtale om kjøre- og hviletid m.v. for mannskaper på kjøretøyer i internasjonal vegtransport (AETR)
1987 1101 Forskrift om gebyrsatser for overlasting med kjøretøy på offentlig veg
1990 0091 Forskrift om krav til kjøretøy
1990 0092 Forskrift om bruk av kjøretøy
1990 0119 Forskrift om krav til sykkel
1990 0443 Delegering av myndighet til Justisdepartementet etter Vegtrafikkloven - bøteleggelse i ettertid ved forenklet forelegg
1990 0492 Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker
1990 0695 Delegering av myndighet etter Vegtrafikklovens § 20
1991 0300 Forskrift om motorhistoriske kjøretøyers bruk av lys om dagen
1993 0286 Delegering av myndighet etter Vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 4 § 36 nr. 7 og 8
1993 0855 Forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen
1993 0910 Forskrift om kjøre- og hviletid m.v. ved innenlandsk transport og transport innen EØS-området
1993 0921 Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr
1993 1018 Forskrift om Vegtrafikkloven med forskrifters gyldighet på Svalbard
1993 1019 Forskrift om Vegtrafikkloven med forskrifters gyldighet på Jan Mayen
1994 0222 Forskrift om parkering for forflytningshemmede
1994 0918 Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (Kjøretøyforskriften)
1995 0738 Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet
1996 0533 Overføring av ansvar for landtransport av farlig gods fra Samferdselsdepartementet til Kommunal- og arbeidsdepartementet
1996 0618 Forskrift om promilleprogram. Delegering til Justis- og politidepartementet. Iverksettelse
1997 0239 Delegering av myndighet til Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern etter forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane
1997 1488 Forskrift om gjennomføring av periodisk kontroll av kjøretøy (kontrollveiledning)
1999 0437 Forskrift om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr
1999 1076 Forskrift om nasjonalitetsmerke på utenlandske kjøretøyer i Norge
1999 1309 Forskrift om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn
2000 0190 Forskrift om delegering av myndighet til Vegdirektoratet
2000 1150 Delegering av myndighet til Politidirektoratet etter Vegtrafikkloven § 39 annet til sjette ledd
2001 0026 Forskrift om motorsport på lukket bane eller annet avsperret område og om annen bruk av go-kart
2001 1152 Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy
2001 1411 Forskrift om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg
2001 1412 Forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel
2002 0055 Forskrift om godkjenning og registrering av utrykningskjøretøy
2002 0236 Delegering av kontrollmyndighet og myndighet til å gi påbud vedrørende visse regler i Vegtrafikkloven med forskrifter
2002 0557 Delegering av myndighet til Vegdirektoratet etter Vegtrafikkloven § 36 nr. 7
2002 0770 Delegering av myndighet til Direktoratet for brann- og elsikkerhet etter lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 2, § 5, § 6, § 7, § 10, § 11 og § 13, lov om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 1, § 6, § 11A, § 15, § 20, § 21, § 23, § 32, § 33, § 34, § 35, § 37 og § 43, lov om eksplosive varer
2002 0875 Forskrift om periodisk kontroll og utekontroll av kjøretøy
2003 1164 Forskrift om prikkbelastning
2003 1196 Delegering av myndighet til Vegdirektoratet etter Vegtrafikkloven
2003 1660 Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn m.v.
2004 0298 Forskrift om førerkort m.m.
2004 0907 Delegering av myndighet til Vegdirektoratet etter Vegtrafikkloven § 19a
2004 0959 Forskrift om krav til kontrollorgan for periodisk kontroll av kjøretøy og godkjenning av kjøretøyverksteder
2004 1339 Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m.
2005 0543 Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport
2005 0793 Forskrift om offentlige undersøkelser og om varsling av trafikkulykker mv.
2005 1219 Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften)
2005 0009 Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg
2005 0877 Forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS
2005 0002 Res. om at Lov av 3. mars 1972 nr. 5 om arv m.m. settes i kraft fra 1. januar 1973, og om delegasjon til Justisdepartementet
  
Ord for dagen
5.05
Du er gammel den dagen du bøyer deg ned for å knytte skolissen, og når du har gjort det, stanser du et øyeblikk og tenker: Var det noe mer jeg skulle ha gjort når jeg først er her nede?
Karsten Isachsen
  
Forskrifter til Vegtrafikkloven
Delegering av myndighet til Direktoratet for brann- og elsikkerhet etter lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 2, § 5, § 6, § 7, § 10, § 11 og § 13, lov om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 1, § 6, § 11A, § 15, § 20, § 21, § 23, § 32, § 33, § 34, § 35, § 37 og § 43, lov om eksplosive varer
Førerkortforskriften
Arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport