Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

Forskrifter til Voksenopplæringsloven

år
nr.
Tittel
1974 9069 Forskrifter om kombinert undervisning i husstellfag
1975 9068 Forskrifter om kombinert undervisning i husstellfag - retningslinjer for avgangsprøver
1976 4918 Forskrift om kombinert undervisning i husstellfag - husmorvikaropplæring som voksenopplæringstiltak
1977 0001 Forskrift om voksenopplæring [1]
1981 4942 Forskrift til Lov om voksenopplæring [2]
1986 2061 Delegering av fullmakt til Utdannings- og forskningsdepartementet etter Lov om voksenopplæring
1992 0342 Forskrift om voksenopplæring [3]
1992 1125 Forskrift om voksenopplæring [4] (fjernundervisning)
1992 1127 Forskrift om voksenopplæring [5] (fjernundervisning)
1996 1335 Forskrift til Lov om voksenopplæring [6] vedrørende tilskudd, regnskap, revisjon og kontroll
  
Ord for dagen
6.05
Du gir lite når du bare gir av dine eiendeler. Først når du gir av deg selv, gir du virkelig noe.
Kahlil Gibran
  
Forskrifter til Voksenopplæringsloven
Delegering av fullmakt til Utdannings- og forskningsdepartementet etter lov om voksenopplæring
Forskrift om voksenopplæring [1]
Forskrift til Lov om voksenopplæring [2]
Forskrift om voksenopplæring [3]
Forskrift om voksenopplæring [4] (fjernundervisning)
Forskrift om voksenopplæring [5] (fjernundervisning)
Forskrift til Lov om voksenopplæring vedrørende tilskudd, regnskap, revisjon og kontroll
Kombinert undervisning i husstellfag
Kombinert undervisning i husstellfag - retningslinjer for avgangsprøver
Kombinert undervisning i husstellfag - husmorvikaropplæring som voksenopplæringstiltak