Forskrifter til:
Adopsjonsloven
Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Forvaltningsforsøk
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

Forskrifter til Yrkesskadetrygdloven

år
nr.
Tittel
1959 0007 Forskrifter om epidemiske sykdommer og klimatsykdommer som stilles likt med yrkesskade
1960 0006 Forskrifter om yrkessykdommer og infeksjonssykdommer som likestilles med yrkesskade
1961 0005 Regler om trygd for personer innsatt i fengselsvesenets anstalter
1961 0007 Forskrifter om omregning av uførepensjoner og enkepensjoner tilstått etter Lov om uføretrygd for militærpersoner m.fl. lover til ytelser etter Lov om yrkesskadetrygd
1962 0005 Forskrifter om forgiftninger som skal likestilles med yrkesskade i h.t. Lov om yrkesskadetrygd
1964 8677 Forskrift om yrkesskadetrygd for lotter og flysøstre
1964 8678 Forskrift om yrkesskadetrygd for personer som under opphold på sykehus eller liknende får arbeidsterapeutisk behandling
1974 0001 Forskrifter om utbetaling av ytelser etter Lov om yrkesskadetrygd under opphold i helseinstitusjon m.v.
1980 0008 Forskrifter om gjennomføringen av bestemmelsene i Yrkesskadetrygdlovens § 57 om automatisk regulering av ytelsene etter loven
1997 0273 Forskrift om beregning av kapitalverdier av trygdeytelser

 

  
Ord for dagen
7.05
Du handler galt når du roser en sak du ikke fullt ut forstår, men verre når du kritiserer den.
Leonardo da Vinci
  
Forskrifter til Yrkesskadetrygdloven
Beregning av kapitalverdier av trygdeytelser
Epidemiske sykdommer og klimatsykdommer som stilles likt med yrkesskade
Forgiftninger som skal likestilles med yrkesskade i h.t. Lov om yrkesskadetrygd
Gjennomføringen av bestemmelsene i Yrkesskadetrygdlovens § 57 om automatisk regulering av ytelsene etter loven
Omregning av uførepensjoner og enkepensjoner tilstått etter Lov om uføretrygd for militærpersoner m.fl. lover til ytelser etter Lov om yrkesskadetrygd
Regler om trygd for personer innsatt i fengselsvesenets anstalter
Utbetaling av ytelser etter lov om yrkesskadetrygd under opphold i helseinstitusjon m.v.
Yrkesskadetrygd for personer som under opphold på sykehus eller liknende får arbeidsterapeutisk behandling
Yrkesskadetrygd for lotter og flysøstre
Yrkessykdommer og infeksjonssykdommer som likestilles med yrkesskade