Lover

Planer

Personal

Egne sider

Forskrifter

Veiledning

Rutiner

Linker

Avtaleverk

Rundskriv

Skjema

Diverse

Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 1
Formål, definisjoner og oppbygning
Kapittel 2
Krav til helse, miljø og sikkerhet
Kapittel 3
Plan for internkontrollen
Kapittel 4
Organisering av internkontrollen
Kapittel 4A
HMS-håndbok Administrasjon
Kapittel 4H
HMS-håndbok
Helsesektor
Kapittel 4O
HMS-håndbok
Oppvekstsektor
Kapittel 4P
HMS-håndbok
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 4S
HMS-håndbok Sosialsektor
Kapittel 4T
HMS-håndbok
Teknisk sektor
Kapittel 5
Internkontroll
Kapittel 5A
Internkontroll
Administrasjon
Kapittel 5H
Internkontroll
Helsesektor
Kapittel 5O
Internkontroll
Oppvekstsektor
Kapittel 5P
Internkontroll
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 5S
Internkontroll
Sosialsektor
Kapittel 5T
Internkontroll
Teknisk sektor
Kapittel 6
Evaluering
Kapittel 7
Tiltak
Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 2 KRAV TIL HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
2.1
Forord
Kravene til kvalitetsikringssystemet er fundamentert i Internkontrollforskriften og helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som består av
Arbeidsmiljøloven
Brann og eksplosjonsvernloven
Eltilsynsloven
Forurensningsloven
Genteknologiloven
Produktkontrolloven
Sivilforsvarsloven
med tilhørende forskrifter og veiledninger.
Krav til helse, miljø og sikkerhet har bl.a. til formål å øke trygghet og trivsel i arbeidslivet ved:
å ta vare på arbeidstakernes helse,
å sikre en faglig og personlig utvikling,
å sikre medbestemmelse og deltakelse,
å sikre at utstyret holder mål,
å sikre det ytre miljø,
å sikre en riktig behandling av avfall.
Dokumentasjon av at kravene overholdes kreves av tilsynsmyndighetene, men den vil også være en dokumentasjon overfor egne arbeidstakere og et bevis på at arbeidsgiveren ønsker en godt organisert og trygg arbeidsplass.
Dette kapittelet er utarbeidet ved å gjennomgå lover og forskrifter, veiledninger og kommentarer/orienteringer som forskriften om internkontroll omfatter. I enkelte tilfelle er det også tatt med avsnitt fra publikasjoner fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Helsetilsynet, Norsk Standard(NS) o.a.
Lov og forskrifter er utformet av jurister, bl.a. for å sikre seg at alle nødvendige hensyn blir ivaretatt fra en lovmessig synsvinkel. Formuleringene kan derfor bli omstendelige. Språket er derfor i dette kapittelet forsøkt gjort enklere.
Dette kapittelet er delt i tre:
Kapitlene 2.1 – 2.4 omfatter bakgrunn og kravgrunnlag,
Kapitlene 2.5 – 2.25 omfatter generelle krav, mens
Kapittel 2.26 tar for seg krav til enkelte arbeid.
Det er ikke utarbeidet spesielle forskrifter med detaljer om f.eks. utformingen av den enkelte arbeidsplass. Kravene er mer generelt utformet og gir grunnlag for utforming av den enkelte arbeidsplass slik at krav til sikkerhet, helse og miljø kan ivaretas.
Det er utarbeidet flest forskrifter til Arbeidsmiljøloven. De andre lovene har mer generelle bestemmelser, som må tolkes i forhold til det enkelte arbeid eller den enkelte oppgave.
Lov om Sivilforsvaret § 48 som omhandler industrivernpliktige virksomheter, dvs. industrielle og håndverksmessige bedrifter vil sjelden gjelde for kommunale virksomhet og er ikke tatt med.
For enkelte arbeidsplasser er det utarbeidet egen forskrift eller veiledning. Veiledningen V-AT 454: Arbeidsmiljø for renholdere er f.eks. plassert under 2.18.20: Rengjøring.
Enkelte forskrifter omhandler innretninger som brukes på flere arbeidsplasser og gjentas under hver arbeidsplass; forskrift om løfteinnretninger og løfteutstyr er f.eks. tatt med under 2.18.5: Bygningsarbeid og under 2.18.6: Båt, brygger og fyr.
For å få oversikt over de ulike forskrifter som omfatter arbeidet som utføres kan det være nyttig å slå opp krav til forskjellige typer arbeid, f.eks. 2.18.1: Anleggsarbeid når en skal i se på 2.18.5: Bygningsarbeid.
Se forøvrig introduksjonen til 2.26: Krav til det enkelte arbeid.
Forkortinger:
AML     Arbeidsmiljøloven
B-AT Brosjyre fra Arbeidstilsynet
F-AT Faktaside fra Arbeidstilsynet
FOR Forskrift
K Kommentarer til forskriften
NS Norsk Standard
V-AT Arbeidstilsynets veiledning
V-DSB Veiledning fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap
V-HT Helsetilsynets veiledning
V-IDE Veiledning fra Idebanken
V-LK Lyskulturs veiledning
Ved opplisting av kravene i de enkelte forskrifter, er det nevnt enkelte forkortinger og faguttrykk, f.eks. dBA ved angivelse av støystyrke. Slike uttrykk er ikke definert her, men i forskriften.
Det er nødvendig å understreke at dette oppslagsverket ikke skal erstatte lover og forskrifter, men lette tilgangen til disse. Lover og forskrifter må være tilgjengelig. Tilsynsmyndighetene vil ikke godta oppslagsverket som en erstatning for de enkelte lover og forskrifter.
2.1. Forord
2.2. Lover, forskrifter, avtaler
2.3. Drøftinger – forhandlinger
2.4. Arbeidsgivers styringsrett
2.5. Bygninger og personalrom
2.5.1 Tekniske krav
2.5.2 Inneklima
2.5.3 Lys
2.5.4 Støy
2.5.5 Byggesaksbehandling
2.6. Maskiner og utstyr
2.6.1 Maskiner
2.6.2 Tekniske innretninger
2.6.3 Utstyr
2.6.4 Innkjøpsprosedyrer
2.7. Ergonomi
2.7.1 Utstyr
2.7.2 Arbeidsteknikk
2.7.3 Opplæring
2.8. Tilrettelegging, medvirkning og utvikling
2.8.1 Planlegging
2.8.2 Organisering
2.8.3 Tilrettelegging
2.8.4 Arbeidsmiljø og graviditet
2.8.5 Informasjon og opplæring
2.8.6 Utvikling
2.8.7 Omstilling
2.9. Psykososialt arbeidsmiljø
2.9.1 Integritet og verdighet
2.9.2 Kontakt og kommunikasjon
2.9.3 Konflikter
2.9.4 Trakassering/ mobbing
2.9.5 Vold og trusler
2.9.6 Stress
2.9.7 Vern mot diskriminering
2.10. Fysisk arbeidsmiljø
2.10.1 Risiko
2.10.2Farlig arbeid
2.10.3 Helsefarlige produkter
2.10.4 Helsefarlig arbeid
2.10.5 Tungt arbeid
2.10.6 Ensformig arbeid
2.11. Arbeidstakere med redusert arbeidsevne
2.11.1 Tilrettelegging
2.11.2 Overføring
2.11.3 Oppfølging
2.12. Yrkeshemmede arbeidstakere
2.13. Barn og ungdom
2.14. Ansettelse
2.14.1 Ansettelse
2.14.2 Innleie
2.14.3 Skriftlig arbeidsavtale
2.14.4 Arbeidsreglement
2.15. Opphør av arbeidsforhold
2.16. Arbeidstid
2.16.1 Arbeidstidsordninger
2.16.2 Overtid
2.16.3 Arbeidsfri
2.16.4 Pauser
2.17. Kontrolltiltak
2.18. Permisjoner
2.19. Brannvern og brannfarlige stoffer
2.19.1 Brannvern
2.19.2 Brannfarlig stoffer
2.20. Skader og ulykker
2.20.1 Verneutstyr
2.20.2 Førstehjelp
2.20.3 Registrering
2.20.4 Rapportering
2.20.5 Yrkesskadeforsikring
2.21. Ytre miljø
2.22. Verne- og helsetjenesten
2.22.1 Verneombud
2.22.2 Verne- og helsepersonale
2.22.3 Arbeidsmiljøutvalg
2.23. HMS-ansvaret i kommunene
2.23.1 Generelt
2.23.2 Arbeidsgivers ansvar
2.23.3 Arbeidstakers ansvar
2.23.4 Verneombudets ansvar og oppgaver
2.23.5 Hovedverneombudets ansvar og oppgaver
2.23.6 Tillitsvalgtes ansvar og oppgaver
2.23.7 Flere arbeidsgiver på samme arbeidsplass
2.24. Tilsyn
2.25. Ansvar
2.26. Krav til det enkelte arbeid
2.26.1 Anleggsarbeid
2.26.2 Arbeid med barn og unge
2.26.3 Avløp – renseanlegg
2.26.4 Brannvesen
2.26.5 Bygningsarbeid
2.26.6 Båt, fyr og brygger
2.26.7 El-verk
2.26.8 Feier
2.26.9 Gartnerarbeid
2.26.10 Hjemmearbeid
2.26.11 Kirketjener
2.26.12 Kontorarbeid
2.26.13 Kultur, kino, arrangementer
2.26.14 Laboratoriearbeid
2.26.15 Mekanisk arbeid
2.26.16 Museum
2.26.17 Omsorgsarbeid
2.26.18 Psykiatrisk pleie
2.26.19 Rengjøring
2.26.20 Renovasjon
2.26.21 Sjåfør
2.26.22 Somatisk pleie
2.26.23 Storkjøkken
2.26.24 Trebearbeiding
2.26.25 Undervisning
2.26.26 Vaktmester
2.26.27 Vannverk