Lover

Planer

Personal

Egne sider

Forskrifter

Veiledning

Rutiner

Linker

Avtaleverk

Rundskriv

Skjema

Diverse

Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 1
Formål, definisjoner og oppbygning
Kapittel 2
Krav til helse, miljø og sikkerhet
Kapittel 3
Plan for internkontrollen
Kapittel 4
Organisering av internkontrollen
Kapittel 4A
HMS-håndbok Administrasjon
Kapittel 4H
HMS-håndbok
Helsesektor
Kapittel 4O
HMS-håndbok
Oppvekstsektor
Kapittel 4P
HMS-håndbok
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 4S
HMS-håndbok Sosialsektor
Kapittel 4T
HMS-håndbok
Teknisk sektor
Kapittel 5
Internkontroll
Kapittel 5A
Internkontroll
Administrasjon
Kapittel 5H
Internkontroll
Helsesektor
Kapittel 5O
Internkontroll
Oppvekstsektor
Kapittel 5P
Internkontroll
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 5S
Internkontroll
Sosialsektor
Kapittel 5T
Internkontroll
Teknisk sektor
Kapittel 6
Evaluering
Kapittel 7
Tiltak
Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 2 KRAV TIL HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
2.6
Maskiner og utstyr
2.6.1
Maskiner
Arbeidsmiljøloven
§ 4—4.  Krav til det fysiske arbeidsmiljøet
(2)
...Ved oppstilling og bruk av maskiner og annet arbeidsutstyr skal det sørges for at arbeidstaker ikke blir utsatt for uheldige belastninger ved vibrasjon, ubekvem arbeidsstilling o.l.
(3)
Maskiner og annet arbeidsutstyr skal være konstruert og ha nødvendige verneinnretninger slik at arbeidstaker er vernet mot skader.

FOR 1994 nr. 0820: Maskiner
Kapittel I. Innledende bestemmelser
§ 1. Virkeområde
1.
Denne forskriften gjelder ved konstruksjon, bygging og omsetning av maskiner og sikkerhetskomponenter som definert i § 2. Forskriften gjelder også utslipp fra forbrenningsmotorer beregnet for bruk i flyttbare maskiner som definert i vedlegg VIII, og støyemisjon fra utstyr som nevnt i vedlegg IX.
§ 2.  Definisjoner
Med maskin menes:
en rekke deler eller komponenter som er satt sammen slik at minst en del er bevegelig, og som eventuelt har de nødvendige drivanordninger, styre- og energitilførselssystemer osv, og som er montert sammen for en bestemt bruk, særlig til behandling, bearbeiding, flytting eller pakking av materiale
en samling av maskiner som, for å oppnå et bestemt resultat, er oppstilt og styrt slik at de virker som en enhet
utskiftbart utstyr som endrer en maskins funksjon, og som markedsføres med sikte på montering, som kan foretas av operatøren selv, på en maskin eller en rekke forskjellige maskiner eller på en trekkvogn. Dette gjelder ikke utstyr som er reservedeler eller verktøy.
Med motordrevet maskin menes en maskin som har egen framdrift.
Kapittel III. Konstruksjon og bygging, omsetning, samsvarsvurdering, merking m.v.
§ 7. Konstruksjon og bygging av maskiner, sikkerhetskomponenter, utstyr og forbrenningsmotorer
Maskiner, sikkerhetskomponenter og utstyr som konstrueres og bygges for å settes i omsetning og tas i bruk for første gang innenfor EØS-området, skal oppfylle kravene til vern mot skade på liv og helse i vedlegg I og kravene til støyemisjon i vedlegg IX.
Når en maskin eller en sikkerhetskomponent er konstruert og bygd i samsvar med en harmonisert standard som er offentliggjort i Det Europeiske Fellesskaps Tidende og som omfatter ett eller flere krav i vedlegg I, formodes maskinen, henholdsvis sikkerhetskomponenten, å oppfylle de aktuelle kravene.
Forbrenningsmotorer som konstrueres og bygges for bruk i flyttbare maskiner, skal oppfylle kravene i vedlegg VIII om miljøkrav til avgasser fra forbrenningsmotorer.
§ 9.  Samsvarsvurdering av maskiner og sikkerhetskomponenter
1.
For å bekrefte at maskiner og sikkerhetskomponenter oppfyller kravene i denne forskriften, skal produsenten eller dennes representant utarbeide en samsvarserklæring, jf vedlegg II, bokstav A og C, som skal følge med hver maskin og sikkerhetskomponent som blir produsert.
Produsenten eller dennes representant skal i tillegg påføre maskiner, unntatt maskiner som nevnt i § 8 andre ledd, CE-merking, jf. § 11. I tillegg skal maskiner som nevnt i vedlegg IX nr. 8 påføres støymerking, jf. vedlegg IX nr. 6.
2.
For maskiner og sikkerhetskomponenter som ikke er nevnt i vedlegg IV, skal produsenten eller dennes representant utarbeide teknisk dokumentasjon for å dokumentere at sikkerhetskravene er oppfylt, jf. vedlegg V, før maskinen eller sikkerhetskomponenten kan settes i omsetning, settes i drift eller tas i bruk.
3.
Før maskiner og sikkerhetskomponenter, som nevnt i vedlegg IV, kan settes i omsetning, settes i drift eller tas i bruk, skal produsenten eller dennes representant dokumentere at sikkerhetskravene er oppfylt ved å bruke en av følgende prosedyrer:
a.
Maskiner og sikkerhetskomponenter som ikke, eller bare delvis, er konstruert og bygget i henhold til en nasjonal standard som gjennomfører en harmonisert standard, skal gjennomgå EF-typeprøving i henhold til vedlegg VI. Samsvarserklæring skal gi forsikring om at maskinen eller sikkerhetskomponenten er i samsvar med det prøveeksemplaret som har vært gjenstand for EF-typeprøving.
For maskiner og sikkerhetskomponenter nevnt ovenfor skal samme prosedyre følges dersom slike standarder ikke finnes.
b.
For maskiner eller sikkerhetskomponenter som er konstruert og bygd i samsvar med gjeldende nasjonale standarder som gjennomfører harmoniserte standarder, kan en av følgende prosedyrer følges:
sende teknisk dokumentasjon, jf. vedlegg VI, til et teknisk kontrollorgan som umiddelbart bekrefter mottakelsen og oppbevarer den. Dersom maskinen eller sikkerhetskomponenten endres, skal det tekniske kontrollorganet varsles, jf. vedlegg VI nr 4, første punktum, eller
sende teknisk dokumentasjon, jf. vedlegg VI, til et teknisk kontrollorgan som kontrollerer at nasjonale standarder som gjennomfører harmoniserte standarder, er korrekt anvendt, og utferdiger et sertifikat. Dersom maskinen eller sikkerhetskomponenten endres, skal det tekniske kontrollorganet varsles, jf. vedlegg VI nr. 4. Dersom det tekniske kontrollorganet ikke godkjenner endringene, skal varsel sendes i henhold til vedlegg VI nr. 5, eller
la et prøveeksemplar av maskinen eller sikkerhetskomponenten gjennomgå EF-typeprøving i henhold til vedlegg VI.
4.
Forhold til andre forskrifter
a.
Når maskiner kommer inn under andre forskrifter som regulerer andre sikkerhetsforhold, og som også krever CE-merking, skal CE-merkingen bekrefte at maskiner også tilfredsstiller kravene gitt i disse forskriftene. Forskriftene skal tas med i samsvarserklæringen.
b.
Når en eller flere andre forskrifter tillater at produsenten i en overgangsperiode fritt kan velge hvilken forskrift som skal brukes, skal referansene til de forskriftene som brukes oppgis i veiledninger eller instrukser. CE-merkingen angir bare at maskinen er i samsvar med de forskriftene som er brukt.
Vedlegg I.
Krav til vern mot skade på liv og helse ved konstruksjon og bygging av maskiner og sikkerhetskomponenter
1.
Krav til sikkerhet og helse
2.
Tilleggskrav til vern mot skade på liv og helse for visse maskinkategorier
3.
Tilleggskrav om vern mot farer som skyldes maskiners bevegelighet
4.
Tilleggskrav om vern mot farer som kan oppstå ved løfteoperasjoner
5.
Tilleggskrav om vern mot farer som kan oppstå fra maskiner beregnet for bruk under jord
6.
Tilleggskrav om vern mot farer som kan oppstå ved løfting eller flytting av personer
Vedlegg IV. Maskiner og sikkerhetskomponenter som skal følge prosedyrene i § 9 nr. 3 bokstav a) eller bokstav b)
Vedlegg VIII. Miljøkrav til forbrenningsmotorer
Vedlegg IX. Krav til støyemisjon fra maskiner og annet utstyr til utendørs bruk

FOR 1977 nr. 3219: Forskrift om maskiner, redskap og verktøy
6.1. Lysforhold
6.1.1. Lysstyrken i arbeidsområdet skal være tilstrekkelig og tilpasset arbeidets art og refleksforholdene innenfor synsfeltet.
6.1.2. Lysforholdene skal være slik at forskjellene innen synsfeltet ikke blir for store. Det bør være gode farge- og kontrastforhold. Luminasjonsforskjellen bør ikke være større enn 1:3.
6.1.3. Lyskilder og omgivende flater skal være slik at forstyrrende reflekslys eller kontrastblending ikke vanskeliggjør arbeidet ved maskiner og avlesingen av instrumenter.
6.1.4. Maskindeler som beveger seg i synsfeltet, skal være slik utformet og ha slike farger at øynene ikke blir anstrengt.
6.1.6. Belysningsinnretninger skal være robuste og lett å holde ved like.
6.4. Kjemiske stoffer, støv, damp og gass
6.4.1. Kjemiske stoffer som brukes eller dannes i produksjonsprosessen, må ikke spres i farlige eller sjenerende mengder til omgivelsene.
6.4.2. Maskiner som avgir spon, støv, røyk, damp eller gass skal være slik laget at det ikke skjer farlig spredning av stoffene. Hvis det ikke kan brukes lukket prosess, skal maskinene være slik laget at sugehoder og rørledninger kan koples til. Leverandører av maskiner skal kunne levere hensiktsmessige punktavsughoder og angi kapasiteten for avsugningsvifte hvis denne ikke inngår i maskinen. På maskiner der det alltid trengs punktavsug under produksjonen, skal hodet på avsuget være en del av maskinen.
6.5. Stråling
Maskiner som forutsetter bruk av radioaktive stoffer eller som er innrettet til å frembringe ioniserende eller annen helsefarlig stråling, skal isoleres og være slik innrettet at de ikke kan forårsake skade på liv og helse når de brukes riktig. Strålingsintensiteten må ikke være større enn de grenseverdier som er angitt av rette myndighet. Maskinene skal ha hensiktsmessig varselskilt.
6.6. Brann og eksplosjon
1. Maskiner hvor det er fare for brann og eksplosjon, skal oppfylle følgende krav:
a)
Maskiner skal være laget av materialer som ikke er brennbare.
b)
Maskiner må være slik innrettet at det ikke dannes farlig statisk elektrisitet.
c)
Konsentrasjon av brannfarlig damp, gass og støv i og omkring maskinen skal holdes på et sikkert nivå.
d)
Antennelse av eksplosjonsfarlig støv og gass skal så langt som mulig hindres ved hensiktsmessige forholdsregler.
e)
Eksplosjonsavlastere skal være slik innrettet at de ikke medfører fare når de åpner seg.
f)
På hensiktsmessige steder ved maskinen skal det finnes nødvendig brannslokkingsutstyr.
g)
Hvis det er nødvendig, skal maskinene ha automatisk brannslokkingsutstyr. Før bruk av brannslokkingsanlegg med slokkingsmidler som kan medføre forgiftningsfare, skal det avgis varselsignal.
h)
Maskiner skal være slik innrettet og plassert at betjeningen raskt kan komme seg ut av fareområdet.
2.1. Forord
2.2. Lover, forskrifter, avtaler
2.3. Drøftinger – forhandlinger
2.4. Arbeidsgivers styringsrett
2.5. Bygninger og personalrom
2.5.1 Tekniske krav
2.5.2 Inneklima
2.5.3 Lys
2.5.4 Støy
2.5.5 Byggesaksbehandling
2.6. Maskiner og utstyr
2.6.1 Maskiner
2.6.2 Tekniske innretninger
2.6.3 Utstyr
2.6.4 Innkjøpsprosedyrer
2.7. Ergonomi
2.7.1 Utstyr
2.7.2 Arbeidsteknikk
2.7.3 Opplæring
2.8. Tilrettelegging, medvirkning og utvikling
2.8.1 Planlegging
2.8.2 Organisering
2.8.3 Tilrettelegging
2.8.4 Arbeidsmiljø og graviditet
2.8.5 Informasjon og opplæring
2.8.6 Utvikling
2.8.7 Omstilling
2.9. Psykososialt arbeidsmiljø
2.9.1 Integritet og verdighet
2.9.2 Kontakt og kommunikasjon
2.9.3 Konflikter
2.9.4 Trakassering/ mobbing
2.9.5 Vold og trusler
2.9.6 Stress
2.9.7 Vern mot diskriminering
2.10. Fysisk arbeidsmiljø
2.10.1 Risiko
2.10.2Farlig arbeid
2.10.3 Helsefarlige produkter
2.10.4 Helsefarlig arbeid
2.10.5 Tungt arbeid
2.10.6 Ensformig arbeid
2.11. Arbeidstakere med redusert arbeidsevne
2.11.1 Tilrettelegging
2.11.2 Overføring
2.11.3 Oppfølging
2.12. Yrkeshemmede arbeidstakere
2.13. Barn og ungdom
2.14. Ansettelse
2.14.1 Ansettelse
2.14.2 Innleie
2.14.3 Skriftlig arbeidsavtale
2.14.4 Arbeidsreglement
2.15. Opphør av arbeidsforhold
2.16. Arbeidstid
2.16.1 Arbeidstidsordninger
2.16.2 Overtid
2.16.3 Arbeidsfri
2.16.4 Pauser
2.17. Kontrolltiltak
2.18. Permisjoner
2.19. Brannvern og brannfarlige stoffer
2.19.1 Brannvern
2.19.2 Brannfarlig stoffer
2.20. Skader og ulykker
2.20.1 Verneutstyr
2.20.2 Førstehjelp
2.20.3 Registrering
2.20.4 Rapportering
2.20.5 Yrkesskadeforsikring
2.21. Ytre miljø
2.22. Verne- og helsetjenesten
2.22.1 Verneombud
2.22.2 Verne- og helsepersonale
2.22.3 Arbeidsmiljøutvalg
2.23. HMS-ansvaret i kommunene
2.23.1 Generelt
2.23.2 Arbeidsgivers ansvar
2.23.3 Arbeidstakers ansvar
2.23.4 Verneombudets ansvar og oppgaver
2.23.5 Hovedverneombudets ansvar og oppgaver
2.23.6 Tillitsvalgtes ansvar og oppgaver
2.23.7 Flere arbeidsgiver på samme arbeidsplass
2.24. Tilsyn
2.25. Ansvar
2.26. Krav til det enkelte arbeid
2.26.1 Anleggsarbeid
2.26.2 Arbeid med barn og unge
2.26.3 Avløp – renseanlegg
2.26.4 Brannvesen
2.26.5 Bygningsarbeid
2.26.6 Båt, fyr og brygger
2.26.7 El-verk
2.26.8 Feier
2.26.9 Gartnerarbeid
2.26.10 Hjemmearbeid
2.26.11 Kirketjener
2.26.12 Kontorarbeid
2.26.13 Kultur, kino, arrangementer
2.26.14 Laboratoriearbeid
2.26.15 Mekanisk arbeid
2.26.16 Museum
2.26.17 Omsorgsarbeid
2.26.18 Psykiatrisk pleie
2.26.19 Rengjøring
2.26.20 Renovasjon
2.26.21 Sjåfør
2.26.22 Somatisk pleie
2.26.23 Storkjøkken
2.26.24 Trebearbeiding
2.26.25 Undervisning
2.26.26 Vaktmester
2.26.27 Vannverk