Lover

Planer

Personal

Egne sider

Forskrifter

Veiledning

Rutiner

Linker

Avtaleverk

Rundskriv

Skjema

Diverse

Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 1
Formål, definisjoner og oppbygning
Kapittel 2
Krav til helse, miljø og sikkerhet
Kapittel 3
Plan for internkontrollen
Kapittel 4
Organisering av internkontrollen
Kapittel 4A
HMS-håndbok Administrasjon
Kapittel 4H
HMS-håndbok
Helsesektor
Kapittel 4O
HMS-håndbok
Oppvekstsektor
Kapittel 4P
HMS-håndbok
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 4S
HMS-håndbok Sosialsektor
Kapittel 4T
HMS-håndbok
Teknisk sektor
Kapittel 5
Internkontroll
Kapittel 5A
Internkontroll
Administrasjon
Kapittel 5H
Internkontroll
Helsesektor
Kapittel 5O
Internkontroll
Oppvekstsektor
Kapittel 5P
Internkontroll
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 5S
Internkontroll
Sosialsektor
Kapittel 5T
Internkontroll
Teknisk sektor
Kapittel 6
Evaluering
Kapittel 7
Tiltak
Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 2 KRAV TIL HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
2.6
Maskiner og utstyr
2.6.2
Tekniske innretninger
Arbeidsmiljøloven
§ 4—4.  Krav til det fysiske arbeidsmiljøet
(2)
...Ved oppstilling og bruk av maskiner og annet arbeidsutstyr skal det sørges for at arbeidstaker ikke blir utsatt for uheldige belastninger ved vibrasjon, ubekvem arbeidsstilling o.l.
(3)
Maskiner og annet arbeidsutstyr skal være konstruert og ha nødvendige verneinnretninger slik at arbeidstaker er vernet mot skader.

FOR 1982 nr. 1377: Forskrift om tekniske innretninger
Kapittel I. Virkeområde og definisjon
§ 1.  Virkeområde
Forskriften retter seg mot produsenter, importører, leverandører og forhandlere av arbeidsutstyr.
Forskriften omfatter arbeidsutstyr som ikke omfattes av forskrift om maskiner fastsatt ved kgl. res. 19. august 1994 nr. 820 og som brukes eller ventelig vil bli brukt i virksomhet som kommer inn under Arbeidsmiljøloven.
§ 2.  Definisjon
Med tekniske innretninger menes maskiner, beholdere, transportanordninger, apparater og verktøy samt enhver annen forarbeidet gjenstand som nyttes til fremstilling av et produkt eller arbeidsresultat. Unntatt er gjenstander som ved vanlig bruk inngår i produkter eller tekniske innretninger, f.eks. råvarer, materialer, prefabrikerte elementer, reservedeler samt vanlig emballasje.
Kapittel II. Konstruksjon - utførelse - utstyr
§ 3.  Generelle regler
Teknisk innretning skal være utført slik at den kan transporteres, stilles opp, brukes og vedlikeholdes uten fare for skade på liv og helse, og uten at arbeidstakere utsettes for uheldige belastninger. Om nødvendig skal den tekniske innretningen være utstyrt med særskilt verneinnretning.
Dersom det er nødvendig for å oppfylle kravene til sikkerhet etter første ledd, skal bruksanvisningen gi klare instrukser om hvorledes innretningen kan transporteres, stilles opp, brukes og vedlikeholdes uten fare for skade på liv og helse, jf. kapittel V.
§ 4.  Funksjonssikkerhet
Teknisk innretning skal ha betryggende styrke, være av egnet materiale og slik utført at den kan motstå påregnelige påkjenninger, uten at dette fører til endringer som kan medføre fare for skade på liv og helse.
Dersom det i teknisk innretning kan oppstå forhold som medfører fare for skade på liv og helse, skal den være effektivt sikret mot dette. Om nødvendig skal innretningen ha hensiktsmessig varslingsutstyr.
Teknisk innretning som brukes i ekstremt miljø eller under ekstreme driftsforhold, skal ha innretninger som sikrer at den fungerer uten fare for skade på liv og helse.
§ 5.  Form
Teknisk innretning skal så vidt mulig gis en utforming som ikke medfører fare for skade på liv og helse eller uheldige belastninger for arbeidstakere. Tilgjengelige deler på teknisk innretning skal så vidt mulig være utført uten skarpe hjørner, kanter og trange fordypninger som kan medføre skade på liv og helse.
§ 6.  Stabilitet
Teknisk innretning skal være slik laget eller festet at den ikke kan velte eller forskyve seg utilsiktet slik at det kan medføre fare for skade, jf. § 26.
§ 7.  Spesielle sikkerhetshensyn
Det skal spesielt legges vekt på at teknisk innretning er betryggende sikret mot:
a.
at deler slynges ut fra verktøy, arbeidsstykke m.v.
b.
at farlig utstrømning eller frigjøring av pulvergods, væske, damp, gass og kulde eller varme kan forekomme,
c.
at personer kommer i utilsiktet berøring med bevegelige deler eller varme/kalde deler eller farlige stoffer desom det kan medføre fare for skade på liv og helse.
§ 8.  Tilpassing menneske - maskin
Teknisk innretning skal være slik laget og oppstilt at arbeidsstillinger og arbeidsbevegelser ikke medfører fare for ulykker, uheldige belastninger og skade på liv og helse.
§ 9.  Betjening
Sjalting, herunder start og stopp, samt styring av teknisk innretning skal kunne foretas uten at det oppstår fare for skade på liv og helse.
Sjalte- og styrebevegelser skal så vidt mulig være i samsvar med den tekniske innretnings bevegelser.
§ 10.  Betjeningsorgan/plassering
Betjeningsorgan skal være slik utført og plassert at det ikke utsettes for utilsiktet påvirkning som kan medføre fare for skade på liv og helse.
Betjeningsorgan skal være slik plassert at det kan nås uten besvær. Betjeningsorgan som brukes kontinuerlig, skal være plassert slik at statiske belastninger og unødvendig strekk og vridning av kroppen som kan medføre helsefare, ikke forekommer.
§ 11.  Betjeningsorgan, oversikt, varsel
Betjeningsorgan skal normalt være plassert slik at operatøren fra betjeningsplass har full oversikt over eventuelt fareområde.
Hvis det ikke er oversikt over hele den tekniske innretning, skal det automatisk gis varselsignal i betryggende lang tid før en arbeidsoperasjon settes i gang. Om nødvendig skal brytere kunne låses med individuelle låser.
§ 12.  Arbeidstakt
Teknisk innretning som medfører gjentakelsesarbeid og styrt arbeid skal så vidt mulig være slik innrettet at operatøren kan variere arbeidstakten.
§ 13.  Driftstilstand
Når sikkerheten er avhengig av driftstilstanden, skal teknisk innretning om nødvendig ha utstyr for overvåking, kontroll og styring av denne.
§ 14.  Automatisk overvåkede innretninger
Automatisk drevne, styrte eller overvåkede tekniske innretninger skal om nødvendig ha utstyr for sikker nedstyring av prosessen, utkopling av automatisk styring, manuell betjening og nødstopp.
Hvis svikt i automatikken eller andre forhold kan medføre fare for skade på liv og helse, skal det ved innretningen finnes anvisninger på nødvendige vernetiltak.
§ 15.  Informasjon om prosesser
Måleinnretninger og signaler som er nødvendig for kontroll og styring av arbeidsprosessen, skal være pålitelige og lette å forstå. Spesielt gjelder at:
a.
opplysninger som har betydning for sikkerheten skal skille seg klart ut fra andre opplysninger,
b.
akustiske eller optiske signaler skal kunne oppfattes uten vanskelighet,
c.
instrumenter m.v. som gir informasjon om arbeidsprosessen skal være hensiktsmessig plassert, tydelige og ikke gi grunnlag for feiltolking.
§ 16.  Nødstoppinnretninger
Dersom det er nødvendig for å oppfylle kravene til sikkerhet etter § 3 første ledd, skal teknisk innretning ha nødstopp. Nødstoppinnretning skal være markert med rødt, og slik plassert at den er godt synlig og lett å nå. Bruk av nødstoppinnretning skal ikke medføre farlige forhold. Gjenstart etter stopp ved påvirkning av nødstopp- eller verneinnretning må bare kunne foretas med den vanlige startinnretning.
§ 17.  Bremseinnretninger
Teknisk innretning som kan fortsette å gå etter at krafttilførselen er brutt og derved medføre fare, skal være utstyrt med hensiktsmessig bremseinnretning.
§ 18.  Arbeid i faresone
Teknisk innretning som regelmessig krever arbeidsbevegelser inn i faresonen, skal ha spesielle betjeningsinnretninger og/eller verneinnretninger som er slik koplet til innretningens styresystem at vernefunksjonen inntrer automatisk. Er dette ikke mulig av arbeidstekniske årsaker skal teknisk innretning bare betjenes av personer som har fått spesiell instruksjon om hvordan innretningen kan brukes uten fare for skade på liv og helse.
§ 19.  Opphold i faresone
Når det ved verktøyoppstilling, vedlikehold, reparasjon m.v. er nødvendig å oppholde seg i faresone, skal teknisk innretning ha utstyr som sikrer mot utilsiktet bevegelse eller igangsetting.
§ 20.  Energi
Utstyr for energitilførsel og bortføring av forbrenningsprodukter skal være slik innrettet, utført og montert at det ikke er fare for helseskade.
§ 21.  Elektrisk utstyr
Elektrisk utstyr på teknisk innretning skal tilfredsstille bestemmelsene i Forskrifter for elektriske anlegg av 5. desember 1963 med senere endringer.
I bruksanvisningen eller på annen måte skal det gis entydige opplysninger om tilkopling og bruk av den tekniske innretning.
§ 22.  Pneumatisk og hydraulisk utstyr
For pneumatiske og hydrauliske innretninger skal man særlig ta hensyn til:
a.
At trykket ikke blir større enn tillatt,
b.
at trykkfall ikke medfører fare,
c.
at utstrømmende gass eller væske under trykk ikke medfører fare,
d.
at utstyret er skjermet mot skadelig påvirkning.
§ 23.  Utstyr for farefri betjening og vedlikehold
Teknisk innretning skal ha nødvendige plattformer, gangbaner, trapper/leidere og rekkverk for å sikre farefri betjening og vedlikehold.
§ 24.  Transport
Teknisk innretning skal kunne transporteres med betryggende sikkerhet. Den skal om nødvendig ha løftepunkter som har tilstrekkelig bæreevne og som er slik plassert at den tekniske innretning kan holdes i balanse.
Kapittel III. Oppstilling
§ 25.  Plassering, oppstilling
Teknisk innretning skal plasseres og oppstilles fullt betryggende med hensyn til omgivelsene, og slik at betjening og vedlikehold kan skje farefritt og uten uheldige belastninger.
§ 26.  Understøttelse og befestigelse
Fundament og festeanordning for teknisk innretning skal være slik at innretningen blir stabil og ikke forårsaker unødig støy eller vibrasjoner, jf. § 6.
Kapittel IV. Montering, vedlikehold og reparasjon
§ 27.  Generelle regler
Teknisk innretning skal være slik at montering, vedlikehold og reparasjon kan foregå uten fare for skade på liv og helse og om mulig uten uheldige belastninger. Vedlikehold og reparasjon av teknisk innretning skal utføres etter behov og på grunnlag av bruksanvisning.
Som hovedregel skal arbeidet utføres når energitilførselen er koplet ut og innretningen er i ro.
Det skal spesielt legges vekt på at:
deler som utilsiktet kan bevege seg, om nødvendig blokkeres,
brann og eksplosjon ikke kan oppstå,
anlegg under trykk er trykkavlastet og tømt,
tanker og rør som har inneholdt farlige stoffer er omhyggelig avstengt og eventuelt rengjort,
arbeidstakere benytter nødvendig personlig verneutstyr.
§ 28.  Vedlikehold/reparasjon under drift
Dersom vedlikehold/reparasjon må utføres mens innretningen eller deler av den er i drift, står under trykk e.l., skal det treffes nødvendige tiltak for at dette kan skje farefritt.
§ 29.  Krav til servicepersonell
Montering, vedlikehold og reparasjon av teknisk innretning skal bare utføres av personer som har fått nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon for dette arbeidet.
Kapittel V. Merking og bruksanvisning
§ 30.  Merking
Teknisk innretning skal være merket med produsentens, eller for importert innretning importørens navn og adresse, eller ha annen merking som gjør det lett å identifisere produsenten eller importøren. Dersom det ikke er plass til merking på innretningen, merkes emballasjen.
Teknisk innretning skal i den utstrekning det har betydning for sikkerheten også merkes på norsk, varig og lett leselig med:
a.
type/modell-nummer/produksjonsår,
b.
vekt,
c.
symboler for funksjon og varsling,
d.
største tillatte belastninger,
e.
største tillatte trykk for hydrauliske og pneumatiske innretninger,
f.
data for energitilførsel, omdreiningstall m.m.,
g.
nødvendig anvisning av løftepunkter for transport, jf. § 24,
h.
advarsler om eksplosjonsfare, berøringsfare, giftige gasser m.m.
§ 31.  Bruksanvisning
Teknisk innretning skal leveres med nødvendig og lett forståelig bruksanvisning på norsk. Bruksanvisningen skal omfatte opplysninger om transport, oppstilling, montering, bruk og vedlikehold.

FOR 2005 nr. 0804: Forskrift om vern mot mekaniske vibrasjoner
Kapittel 1. Innledende bestemmelser
§ 1. Formål
Forskriften skal sikre at arbeidstakernes helse og sikkerhet beskyttes mot fare som oppstår eller kan oppstå når arbeidstakerne utsettes for mekaniske vibrasjoner på arbeidsplassen.
§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for mekaniske vibrasjoner.
§ 3. Hvem forskriften retter seg mot
Arbeidsgiveren skal sørge for at bestemmelsene i denne forskriften blir gjennomført.
Kapittel 2. Risikovurdering og tiltak m.m.
§ 5. Systematisk forebygging av vibrasjonseksponering
Arbeidet skal planlegges og gjennomføres på en slik måte at arbeidstakerne beskyttes mot vibrasjoner. Tiltak skal gjøres ved kilden så langt det er mulig med hensyn til den tekniske utviklingen, eller ved at vibrasjonseksponeringen på annen måte begrenses i varighet og intensitet.
Arbeidstakere skal ikke utsettes for vibrasjoner som overskrider grenseverdiene for den daglige eksponeringen.
§ 6. Risikovurdering
Arbeidsgiveren skal kartlegge og dokumentere i hvilken utstrekning arbeidsutstyret utsetter arbeidstakerne for vibrasjoner og vurdere enhver risiko for deres helse og sikkerhet forbundet med vibrasjoner.
Daglig eksponeringsverdi (A(8)) kartlegges ved å registrere utførelsen av arbeidet med særlig vekt på arbeidsmetoder, styrken på vibrasjoner og vibrasjonsinformasjon som er relevant for de aktuelle arbeidssituasjonene, medregnet opplysninger fra produsenten av utstyret. Når det er nødvendig skal arbeidsgiveren foreta måling av vibrasjonseksponeringen.
Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til:
a.
nivå, type og varighet av vibrasjonseksponering, forekomst av variasjon i vibrasjonsnivå og gjentatte støt,
b.
grenseverdiene og tiltaksverdiene for daglig eksponering (A(8)),
c.
virkning på helse og sikkerheten til arbeidstakere som er særlig utsatt for risiko,
d.
indirekte virkninger på sikkerheten til arbeidstakeren fra vekselsvirkninger mellom vibrasjon og arbeidsstedet eller arbeidsutstyret,
e.
produsentens informasjon om arbeidsutstyret,
f.
om det er mulig å benytte arbeidsutstyr som gir mindre vibrasjonseksponering,
g.
lengden av eksponeringen for helkroppsvibrasjoner utover vanlig arbeidstid, som faller innunder arbeidsgiverens ansvar,
h.
økt helserisiko på grunn av samvirkning mellom vibrasjoner og andre faktorer på arbeidsplassen,
i.
relevante opplysninger fra helseundersøkelser, og andre offentligjorte opplysninger, så langt det er mulig.
Arbeidsgiveren skal oppdatere risikovurderingen med jevne mellomrom, særlig med hensyn til endringer i produksjonsforhold eller organisering av arbeidet som kan innvirke på risiko.
Risikovurderingen skal oppbevares slik at opplysningene kan anvendes på et senere tidspunkt.
§ 7. Tiltaksverdier
Tiltaksverdiene for den daglige eksponeringen (A(8)):
a.
for hånd- og armvibrasjoner: 2,5 m/s2 ,
b.
for helkroppsvibrasjoner: 0,5 m/s2 .
§ 8.  Grenseverdier
Grenseverdiene for den daglige eksponeringen (A(8)):
a.
for hånd- og armvibrasjoner: 5,0 m/s2 ,
b.
for helkroppsvibrasjoner: 1,1 m/s2 .
§ 9. Måling av vibrasjoner på arbeidsplassen
Hvis det foretas måling som grunnlag for risikovurdering, skal måleverdiene være representative for arbeidstakernes eksponering for vibrasjoner. Målemetoder og måleutrustning skal være tilpasset miljøet og den type vibrasjoner som forekommer.
Måling av hånd- og armvibrasjoner skal gjøres i samsvar med NS-EN ISO 5349-2 (2001). Målingene skal gjøres for hver hånd dersom utstyret må holdes med begge hender.
§ 10. Tiltak ved overskridelse av tiltaksverdiene
Dersom tiltaksverdiene overskrides, skal arbeidsgiveren iverksette tekniske og organisatoriske tiltak på bakgrunn av de helse- og sikkerhetsrisikoene som fremkommer av risikovurderingen, ved å:
a.
vurdere alternative arbeidsmetoder som medfører mindre eksponering for vibrasjoner,
b.
velge passende arbeidsutstyr med god ergonomisk utforming med hensyn til arbeidet som utføres, slik at vibrasjonseksponeringen reduseres,
c.
utforme og tilrettelegge arbeidsplassen og arbeidet som utføres,
d.
sørge for at arbeidstakere har tilgang til tilleggsutstyr eller hjelpemiddel som reduserer risikoen for skade som skyldes vibrasjoner,
e.
ha systematisk vedlikehold av arbeidsutstyr og arbeidsplassen,
f.
begrense eksponeringstiden og -intensiteten,
g.
ha hensiktsmessige arbeidsplaner med tilstrekkelige hvilepauser,
h.
sørge for arbeidsklær til arbeidstakere som utsettes for fuktighet og kulde.
Arbeidsgiveren skal tilpasse tiltakene for arbeidstakere som i særlig grad kan være utsatt for ulykkes- eller helsefare.
§ 11. Tiltak ved overskridelse av grenseverdiene
Dersom grenseverdiene for daglig eksponering overskrides, skal arbeidsgiveren straks sette i verk tiltak for å redusere eksponeringen til verdier under grenseverdiene.
For å unngå fremtidige overskridelser av grenseverdiene, skal arbeidsgiveren kartlegge årsakene til at grenseverdiene er overskredet.
§ 12.  Informasjon og opplæring
Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakere og verneombud får løpende informasjon og opplæring om:
a.
risikovurderingen som er foretatt, og de tiltak som skal iverksettes,
b.
grenseverdiene og tiltaksverdiene for eksponering,
c.
måleresultatene,
d.
risiko knyttet til vibrasjon og hvordan tegn på skader skal oppdages og rapporteres,
e.
under hvilke vilkår arbeidstakerne har rett til helseundersøkelse,
f.
trygge arbeidsmetoder som minsker eksponeringen og risikoen for helseskade som bruken av arbeidsutstyret kan medføre.
Kapittel 3. Helseundersøkelse og omplassering
§ 13. Krav om helseundersøkelse
Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakere får tilbud om egnet helseundersøkelse hvis de utsettes for vibrasjoner som overskrider tiltaksverdiene for vibrasjoner, eller eksponeringen gir grunn til mistanke om at helseskade kan oppstå ved lavere eksponeringsnivå.
Egnet helseundersøkelse skal kunne påvise enhver negativ helseeffekt forårsaket av vibrasjoner og gi grunnlag for forebyggende tiltak i virksomheten eller andre tiltak som kan redusere arbeidstakerens risiko for helseskade.
Helseundersøkelsen skal utføres av kompetent lege. Legen avgjør hyppigheten av og innholdet i undersøkelsen på bakgrunn av eksponeringens type, nivå og varighet, og på bakgrunn av arbeidstakerens helsetilstand.
Arbeidstakeren skal informeres om resultatet av helseundersøkelsen. Dersom det er behov for helseundersøkelser etter at eksponeringen er avsluttet, skal arbeidstakeren informeres om dette.
§ 14. Arbeidsgiverens oppfølging av helseundersøkelsen
Dersom helseundersøkelsen påviser sykdom eller annen negativ helseeffekt som legen mener kan skyldes eksponering for vibrasjoner på arbeidsplassen, skal arbeidsgiver:
a.
revidere risikovurderingen, herunder ta hensyn til råd fra kompetent helsepersonale eller fra offentlig myndighet,
b.
iverksette tiltak som er nødvendige for å fjerne eller redusere risikoen ved arbeid som utsetter arbeidstakerne for vibrasjoner,
c.
omplassere arbeidstakere i henhold til § 15,
d.
gi tilbud om egnet helseundersøkelse til andre arbeidstakere som har vært utsatt for liknende eksponering.
§ 15. Omplassering
Arbeidsgiveren skal så langt det er mulig sørge for at arbeidstakere blir omplassert til annet arbeid i virksomheten der de ikke blir utsatt for helsefarlig eksponering fra vibrasjoner, når dette er nødvendig av hensyn til arbeidstakers helse.
2.1. Forord
2.2. Lover, forskrifter, avtaler
2.3. Drøftinger – forhandlinger
2.4. Arbeidsgivers styringsrett
2.5. Bygninger og personalrom
2.5.1 Tekniske krav
2.5.2 Inneklima
2.5.3 Lys
2.5.4 Støy
2.5.5 Byggesaksbehandling
2.6. Maskiner og utstyr
2.6.1 Maskiner
2.6.2 Tekniske innretninger
2.6.3 Utstyr
2.6.4 Innkjøpsprosedyrer
2.7. Ergonomi
2.7.1 Utstyr
2.7.2 Arbeidsteknikk
2.7.3 Opplæring
2.8. Tilrettelegging, medvirkning og utvikling
2.8.1 Planlegging
2.8.2 Organisering
2.8.3 Tilrettelegging
2.8.4 Arbeidsmiljø og graviditet
2.8.5 Informasjon og opplæring
2.8.6 Utvikling
2.8.7 Omstilling
2.9. Psykososialt arbeidsmiljø
2.9.1 Integritet og verdighet
2.9.2 Kontakt og kommunikasjon
2.9.3 Konflikter
2.9.4 Trakassering/ mobbing
2.9.5 Vold og trusler
2.9.6 Stress
2.9.7 Vern mot diskriminering
2.10. Fysisk arbeidsmiljø
2.10.1 Risiko
2.10.2Farlig arbeid
2.10.3 Helsefarlige produkter
2.10.4 Helsefarlig arbeid
2.10.5 Tungt arbeid
2.10.6 Ensformig arbeid
2.11. Arbeidstakere med redusert arbeidsevne
2.11.1 Tilrettelegging
2.11.2 Overføring
2.11.3 Oppfølging
2.12. Yrkeshemmede arbeidstakere
2.13. Barn og ungdom
2.14. Ansettelse
2.14.1 Ansettelse
2.14.2 Innleie
2.14.3 Skriftlig arbeidsavtale
2.14.4 Arbeidsreglement
2.15. Opphør av arbeidsforhold
2.16. Arbeidstid
2.16.1 Arbeidstidsordninger
2.16.2 Overtid
2.16.3 Arbeidsfri
2.16.4 Pauser
2.17. Kontrolltiltak
2.18. Permisjoner
2.19. Brannvern og brannfarlige stoffer
2.19.1 Brannvern
2.19.2 Brannfarlig stoffer
2.20. Skader og ulykker
2.20.1 Verneutstyr
2.20.2 Førstehjelp
2.20.3 Registrering
2.20.4 Rapportering
2.20.5 Yrkesskadeforsikring
2.21. Ytre miljø
2.22. Verne- og helsetjenesten
2.22.1 Verneombud
2.22.2 Verne- og helsepersonale
2.22.3 Arbeidsmiljøutvalg
2.23. HMS-ansvaret i kommunene
2.23.1 Generelt
2.23.2 Arbeidsgivers ansvar
2.23.3 Arbeidstakers ansvar
2.23.4 Verneombudets ansvar og oppgaver
2.23.5 Hovedverneombudets ansvar og oppgaver
2.23.6 Tillitsvalgtes ansvar og oppgaver
2.23.7 Flere arbeidsgiver på samme arbeidsplass
2.24. Tilsyn
2.25. Ansvar
2.26. Krav til det enkelte arbeid
2.26.1 Anleggsarbeid
2.26.2 Arbeid med barn og unge
2.26.3 Avløp – renseanlegg
2.26.4 Brannvesen
2.26.5 Bygningsarbeid
2.26.6 Båt, fyr og brygger
2.26.7 El-verk
2.26.8 Feier
2.26.9 Gartnerarbeid
2.26.10 Hjemmearbeid
2.26.11 Kirketjener
2.26.12 Kontorarbeid
2.26.13 Kultur, kino, arrangementer
2.26.14 Laboratoriearbeid
2.26.15 Mekanisk arbeid
2.26.16 Museum
2.26.17 Omsorgsarbeid
2.26.18 Psykiatrisk pleie
2.26.19 Rengjøring
2.26.20 Renovasjon
2.26.21 Sjåfør
2.26.22 Somatisk pleie
2.26.23 Storkjøkken
2.26.24 Trebearbeiding
2.26.25 Undervisning
2.26.26 Vaktmester
2.26.27 Vannverk