Lover

Planer

Personal

Egne sider

Forskrifter

Veiledning

Rutiner

Linker

Avtaleverk

Rundskriv

Skjema

Diverse

Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 1
Formål, definisjoner og oppbygning
Kapittel 2
Krav til helse, miljø og sikkerhet
Kapittel 3
Plan for internkontrollen
Kapittel 4
Organisering av internkontrollen
Kapittel 4A
HMS-håndbok Administrasjon
Kapittel 4H
HMS-håndbok
Helsesektor
Kapittel 4O
HMS-håndbok
Oppvekstsektor
Kapittel 4P
HMS-håndbok
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 4S
HMS-håndbok Sosialsektor
Kapittel 4T
HMS-håndbok
Teknisk sektor
Kapittel 5
Internkontroll
Kapittel 5A
Internkontroll
Administrasjon
Kapittel 5H
Internkontroll
Helsesektor
Kapittel 5O
Internkontroll
Oppvekstsektor
Kapittel 5P
Internkontroll
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 5S
Internkontroll
Sosialsektor
Kapittel 5T
Internkontroll
Teknisk sektor
Kapittel 6
Evaluering
Kapittel 7
Tiltak
Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 2 KRAV TIL HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
2.6
Maskiner og utstyr
2.6.3
Utstyr
Arbeidsmiljøloven
§ 4—4.  Krav til det fysiske arbeidsmiljøet
(2)
...Ved oppstilling og bruk av maskiner og annet arbeidsutstyr skal det sørges for at arbeidstaker ikke blir utsatt for uheldige belastninger ved vibrasjon, ubekvem arbeidsstilling o.l.
(3)
Maskiner og annet arbeidsutstyr skal være konstruert og ha nødvendige verneinnretninger slik at arbeidstaker er vernet mot skader.

FOR 1998 nr. 0608: Forskrift om bruk av arbeidsutstyr
Kapittel I. Innledende bestemmelser
§ 1. Virkeområde

Forskriften gjelder bruk av arbeidsutstyr som definert i § 2, og opplæring, sakkyndig kontroll og sertifisering.

§ 2. Definisjoner

Med arbeidsutstyr menes tekniske innretninger o.l. som maskiner, løfteredskap, sikkerhetskomponenter, beholdere, transportinnretninger, apparater, installasjoner, verktøy og enhver annen gjenstand som nyttes ved fremstilling av et produkt eller ved utførelse av arbeid.

Med arbeidsutstyr på bergingsvogn menes forankrings- og stabiliseringsinnretninger, trekkenhet med vinsj og tilbehør, løftebom med festeinnretning for transport av kjøretøy eller bergingsobjekt m.v.

Med arbeidsutstyr for løfting av last menes en maskin som er konstruert for løfte- og senkeoperasjoner.

Med bruk av arbeidsutstyr menes arbeidsoperasjoner som igangsetting, stans, montering og demontering, transport, bruk, overvåking, ettersyn, reparasjon, vedlikehold, pass og renhold.
Kapittel II. Alminnelige bestemmelser
§ 5 Hvem forskriften retter seg mot
§ 6 Dispensasjon
§ 7 Alminnelige plikter for arbeidsgiver
§ 8 Alminnelige bestemmelser for arbeidsutstyr
§ 9 Informasjon til arbeidstakere
§ 10 Opplæring, øvelse og instruksjon av arbeidstakere
§ 11 Arbeidstakernes medvirkning
Kapittel III. Alminnelige bestemmelser om bruk av arbeidsutstyr m.v.
§ 12 Bruk, plassering og oppstilling
§ 13 Ergonomi på arbeidsplassen
§ 14 Kontroll av arbeidsutstyret
§ 15 Arbeidsutstyr som kan medføre særlig fare ved bruk
Kapittel IV. Tekniske krav til arbeidsutstyr
§ 17 Betjeningsinnretninger og styresystem
§ 18 Start og stopp
§ 19 Nødstopp
§ 20 Fare fra gjenstander som faller eller slynges ut
§ 21 Stabilisering
§ 22 Fare for brudd i arbeidsutstyr
§ 23 Fare i forbindelse med bevegelige deler
§ 24 Belysning
§ 25 Farlige temperaturer
§ 26 Varslingsinnretninger
§ 27 Vedlikehold
§ 28 Utkobling av energikilder
§ 29 Merking
§ 30 Sikker atkomst
§ 31 Fare for brann og utslipp av stoff
§ 32 Eksplosjonsfare
§ 33 Elektrisk fare
Kapittel V. Tekniske krav til mobilt arbeidsutstyr
§ 34 Sikkerhet for mobilt arbeidsutstyr
§ 35 Blokkering av drivenheter
§ 36 Kraftoverføringer
§ 37 Farer ved velting
§ 38 Farer ved motordrevet arbeidsutstyr
Kapittel VI. Tekniske krav til arbeidsutstyr til løfting av last
§ 39 Styrke og stabilitet
§ 40 Merking
§ 41 Ukontrollerte bevegelser
§ 42 Tilleggskrav til utstyr for løfting eller flytting av arbeidstakere
Kapittel VII. Spesielle bestemmelser om bruk av arbeidsutstyr
§ 43 Bruk av alle typer arbeidsutstyr
§ 44 Bruk av mobilt arbeidsutstyr
§ 45 Bruk av arbeidsutstyr til løfting av last
§ 46 Bruk av arbeidsutstyr for løfting av last som ikke er styrt (fritt hengende last)
Kapittel VII A. Bruk av arbeidsutstyr til midlertidig arbeid i høyden
§ 46A Alminnelige bestemmelser
§ 46B Bruk av stiger
§ 46C Bruk av stillaser
§ 46D Bruk av tau som atkomstvei og for å innta arbeidsstillinger
Kapittel VIII. Sikkerhetsopplæring
§ 47 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring
§ 48 Arbeidsutstyr underlagt dokumentert sikkerhetsopplæring
§ 49 Arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring
§ 50 Krav til virksomhet som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring
§ 51 Krav til sertifiseringsorgan
§ 52 Kompetansebevis
Kapittel IX. Sakkyndig kontroll av arbeidsutstyret
§ 53 Arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll
§ 54 Sakkyndig kontroll
§ 55 Tidspunkt for periodisk sakkyndig kontroll
§ 56 Arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll ved montering eller oppstilling
§ 57 Dokumentasjon av sakkyndig kontroll
§ 58 Krav til sakkyndig virksomhet
§ 59 Krav til sertifiseringsorgan

FOR 1995 nr. 0713: Forskrift om elektrisk utstyr
Kapittel I. Innledende bestemmelser
§ 1 Virkeområde
§ 2 Definisjoner
§ 3 Pliktsubjekt
§ 4 Tilsynsmyndighet
§ 5 Dispensasjon
§ 6 Klage
§ 7 Straffebestemmelse
§ 8 Ikrafttredelse
Kapittel II. Generelle bestemmelser
§ 9 Vilkår for markedsføring
§ 10 Sikkerhetskrav
§ 11 Antakelse om at sikkerhetskravene er oppfylt
§ 12 Dokumentasjon på at sikkerhetskravene er oppfylt
§ 13 Språk
§ 14 CE-merking
§ 15 Registreringsplikt
§ 16 Oppfølging av visse typer elektrisk utstyr etter markedsføring - Opplysningsplikt
§ 17 Tilbaketrekking fra markedet og forbud mot markedsført utstyr
§ 18 Kontrollprøving av utstyr

V-DSB: Veiledning til forskrift om elektrisk utstyr
WORD-format (13 sider)

FOR 1996 nr. 0703: Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
Kapittel 1. Virkeområde og definisjoner
§ 1. Formål
Denne forskrift har til formål å forebygge at lekeplassutstyr medfører helseskade for brukere eller tredjepart når utstyret brukes til de formål det er beregnet for eller slik det kan forventes at barn bruker det.
§ 2. Virkeområde
Forskriften omfatter produksjon, leieproduksjon, ervervsimport, omsetning og formidling av lekeplassutstyr eller deler av utstyr. Forskriften omfatter også annen behandling av lekeplassutstyr. Forskriften stiller generelle og spesielle krav til lekeplassutstyret.
Forskriften omfatter både nytt utstyr og utstyr som eksisterer ved fastsetting av forskriften.
Forskriften omfatter dessuten merking, produktinformasjon, og vedlikehold av lekeplassutstyr.
Forskriften gjelder både for ferdig montert lekeplassutstyr, for utstyr som leveres i deler og for byggesett. Forskriften gjelder gjennom lekeplassutstyrets forventede levetid.
Forskriften omfatter lekeplassutstyr til kollektiv/felles bruk, uavhengig av hvor det er plassert.
Forskriften gjelder så langt sikkerheten ved utstyret ikke er strengere regulert i annen forskrift.
§ 5 Anerkjente normer
§ 6 Fysiske og mekaniske egenskaper
§ 7 Brann- og eksplosjonsegenskaper
§ 8 Kjemiske egenskaper
§ 9 Elektriske egenskaper
§ 10 Sikkerhetssoner
§ 11 Fallunderlag
§ 12 Radioaktivitet og annen stråling
§ 13 Hygiene
§ 14 Merking
§ 15 Produktinformasjon
§ 16 Ettersyn og vedlikehold

B-DSB: Lekeplassutstyr
PDF-format (12 sider)
TENK SIKKERHET
Med denne brosjyren ønsker DSB å informere eiere og andre som har ansvar for lekeplasser om sikkerhet og farer ved ulikt lekeplassutstyr. DSB ønsker at brosjyren skal bidra til at man blir bedre i stand til å se hvilken risiko lekeplassutstyr kan innebære.
Utgangspunktet for forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr er at barn skal få en tryggere lekeplass.
INTERNKONTROLL OG TILSYN
Som virksomhet er alle barnehager, skoler, boligsameier, velforeninger o.l., pliktig til å ha internkontroll.
I følge internkontrollforskriften skal det foretas risikovurderinger, samt utarbeides planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.
RISIKOVURDERINGER
De vurderinger som foretas er en del av virksomhetens internkontroll, og må oppbevares som en del av dokumentasjonen. På bakgrunn av de risikovurderinger som er foretatt må tiltakene prioriteres. De feil som er mest alvorlig, må utbedres først.
FYSISKE OG MEKANISKE EGENSKAPER
Åpninger og vinkler
Rekkverk
Frostskader
SIKKERHETSSONER
Rundt hvert enkelt apparat skal det derfor planlegges en sikkerhetssone.
FALLUNDERLAG
For å forebygge alvorlige hodeskader ved fall fra klatrehus, sklier o.l., skal utstyrets fallunderlag være støtdempende.
MERKING OG PRODUKTINFORMASJON
Utstyret skal være merket med navn og adresse til norsk importør eller produsent.
Produktinformasjonen skal inneholde opplysninger om følgende:
plassering og evt. fundamentering av utstyret
sikkerhetssoner og fallunderlag
vedlikehold
hvilken aldersgruppe utstyret er beregnet for
ETTERSYN OG VEDLIKEHOLD
Ettersyn og vedlikehold skal sikre at lekeplassutstyrets funksjoner og sikkerhet blir ivaretatt gjennom utstyrets levetid.
De fleste ulykkene skjer med husker, klatrestativ og sklier. For den som har ansvaret for sikkerheten er det viktig å sette seg inn i de risikomomentene som er knyttet til disse apparatene.

FOR 1996 nr. 0007: Forskrift om sikkerhet ved leketøy
§ 2. Virkeområde
Denne forskrift gjelder produksjon, leieproduksjon, ervervsimport, omsetning og annen formidling av leketøy, samt for emballering og merking av leketøy.
Kravene i forskriften gjelder hele leketøyets forventede og normale levetid.
Forskriften gjelder så langt sikkerheten ved produktet ikke er strengere regulert i egen forskrift.
§ 5 Fysiske og mekaniske egenskaper
§ 6 Brann- og eksplosjonsegenskaper
§ 7 Kjemiske egenskaper
§ 8 Unntak for leketøy der helsefarlige kjemikalier er nødvendige for leketøyets funksjon eller egenskap
§ 9 Elektriske egenskaper
§ 10 Støy fra leketøy
§ 11 Radioaktivitet og annen stråling
§ 12 Hygiene
§ 13 Fyllmateriale som gir eller kan gi allergi/overfølsomhet
§ 15 CE-samsvarsvurderingsmerket
§ 16 Alders- og advarselsmerking
§ 17 Emballasje
§ 18 Samsvarsvurdering
Vedlegg 2 Liste over harmoniserte standarder
Vedlegg 7 Krav og testmetoder for støy fra leketøy
Vedlegg 8 Merking av leketøy som gir eller kan gi allergi/overfølsomhetsreaksjoner
Vedlegg 9 Liste over visse, navngitte grunnstoffer og grenseverdier

B-DSB: Leketøy
PDF-format (8 sider)
Vi må velge leketøy som er tilpasset barnets alder og utviklingsnivå. Et leketøy som passer for eldre barn, kan bli farlig i hendene på yngre.
Ulykker kan også skje ved at leketøy brukes på helt andre måter enn tiltenkt.
Å beskytte barna hundre prosent mot ulykker er ikke mulig. Men vi kan beskytte dem mot leketøy vi vet kan forårsake ulykker og helseskade.
Beskyttelse mot kvelning
Sårskader
Klem- og fallskader
Skader på øynene
Drukning
Elektriske skader
Hørselskader
Brannskader
Forgiftninger o.l.
Lim
Kjemisett
Allergi
Merking
Bruken av visse leketøy kan være forbundet med spesielle risikomomenter eller farer. Lekene skal da være merket med lett leselig advarsel.
Ved kjøp og ettersyn av leketøy bør du sjekke:
Smådeler: Har leken løse smådeler som barnet kan komme til å svelge dersom de putter dem i munnen?
Skarpe kanter og spisser: Har leken skarpe spisser eller kanter som barnet kan skade seg på?
Utstikkende deler: Kan klær, snorer, skjerf, feste seg på utstikkende deler slik at barnet blir hengende fast?
Mellomrom: Kan hodet eller andre kroppsdeler bli klemt eller sitte fast i mellomrom mellom to flater e.l.?
Bevegelige deler: Kan fingre, tær eller andre kroppsdeler sitte fast mellom deler som er i bevegelse?
Stabilitet: Er leken stødig, eller kan det velte slik at barnet skades?
Brennbarhet: Vil tekstilmaterialer antennes raskt?
Merking: Har leken advarselsmerking? Har det monterings- og bruksanvisning?
Ødelagte leker: Leker som er gått i stykker bør repareres eller fjernes.
2.1. Forord
2.2. Lover, forskrifter, avtaler
2.3. Drøftinger – forhandlinger
2.4. Arbeidsgivers styringsrett
2.5. Bygninger og personalrom
2.5.1 Tekniske krav
2.5.2 Inneklima
2.5.3 Lys
2.5.4 Støy
2.5.5 Byggesaksbehandling
2.6. Maskiner og utstyr
2.6.1 Maskiner
2.6.2 Tekniske innretninger
2.6.3 Utstyr
2.6.4 Innkjøpsprosedyrer
2.7. Ergonomi
2.7.1 Utstyr
2.7.2 Arbeidsteknikk
2.7.3 Opplæring
2.8. Tilrettelegging, medvirkning og utvikling
2.8.1 Planlegging
2.8.2 Organisering
2.8.3 Tilrettelegging
2.8.4 Arbeidsmiljø og graviditet
2.8.5 Informasjon og opplæring
2.8.6 Utvikling
2.8.7 Omstilling
2.9. Psykososialt arbeidsmiljø
2.9.1 Integritet og verdighet
2.9.2 Kontakt og kommunikasjon
2.9.3 Konflikter
2.9.4 Trakassering/ mobbing
2.9.5 Vold og trusler
2.9.6 Stress
2.9.7 Vern mot diskriminering
2.10. Fysisk arbeidsmiljø
2.10.1 Risiko
2.10.2Farlig arbeid
2.10.3 Helsefarlige produkter
2.10.4 Helsefarlig arbeid
2.10.5 Tungt arbeid
2.10.6 Ensformig arbeid
2.11. Arbeidstakere med redusert arbeidsevne
2.11.1 Tilrettelegging
2.11.2 Overføring
2.11.3 Oppfølging
2.12. Yrkeshemmede arbeidstakere
2.13. Barn og ungdom
2.14. Ansettelse
2.14.1 Ansettelse
2.14.2 Innleie
2.14.3 Skriftlig arbeidsavtale
2.14.4 Arbeidsreglement
2.15. Opphør av arbeidsforhold
2.16. Arbeidstid
2.16.1 Arbeidstidsordninger
2.16.2 Overtid
2.16.3 Arbeidsfri
2.16.4 Pauser
2.17. Kontrolltiltak
2.18. Permisjoner
2.19. Brannvern og brannfarlige stoffer
2.19.1 Brannvern
2.19.2 Brannfarlig stoffer
2.20. Skader og ulykker
2.20.1 Verneutstyr
2.20.2 Førstehjelp
2.20.3 Registrering
2.20.4 Rapportering
2.20.5 Yrkesskadeforsikring
2.21. Ytre miljø
2.22. Verne- og helsetjenesten
2.22.1 Verneombud
2.22.2 Verne- og helsepersonale
2.22.3 Arbeidsmiljøutvalg
2.23. HMS-ansvaret i kommunene
2.23.1 Generelt
2.23.2 Arbeidsgivers ansvar
2.23.3 Arbeidstakers ansvar
2.23.4 Verneombudets ansvar og oppgaver
2.23.5 Hovedverneombudets ansvar og oppgaver
2.23.6 Tillitsvalgtes ansvar og oppgaver
2.23.7 Flere arbeidsgiver på samme arbeidsplass
2.24. Tilsyn
2.25. Ansvar
2.26. Krav til det enkelte arbeid
2.26.1 Anleggsarbeid
2.26.2 Arbeid med barn og unge
2.26.3 Avløp – renseanlegg
2.26.4 Brannvesen
2.26.5 Bygningsarbeid
2.26.6 Båt, fyr og brygger
2.26.7 El-verk
2.26.8 Feier
2.26.9 Gartnerarbeid
2.26.10 Hjemmearbeid
2.26.11 Kirketjener
2.26.12 Kontorarbeid
2.26.13 Kultur, kino, arrangementer
2.26.14 Laboratoriearbeid
2.26.15 Mekanisk arbeid
2.26.16 Museum
2.26.17 Omsorgsarbeid
2.26.18 Psykiatrisk pleie
2.26.19 Rengjøring
2.26.20 Renovasjon
2.26.21 Sjåfør
2.26.22 Somatisk pleie
2.26.23 Storkjøkken
2.26.24 Trebearbeiding
2.26.25 Undervisning
2.26.26 Vaktmester
2.26.27 Vannverk