Lover

Planer

Personal

Egne sider

Forskrifter

Veiledning

Rutiner

Linker

Avtaleverk

Rundskriv

Skjema

Diverse

Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 1
Formål, definisjoner og oppbygning
Kapittel 2
Krav til helse, miljø og sikkerhet
Kapittel 3
Plan for internkontrollen
Kapittel 4
Organisering av internkontrollen
Kapittel 4A
HMS-håndbok Administrasjon
Kapittel 4H
HMS-håndbok
Helsesektor
Kapittel 4O
HMS-håndbok
Oppvekstsektor
Kapittel 4P
HMS-håndbok
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 4S
HMS-håndbok Sosialsektor
Kapittel 4T
HMS-håndbok
Teknisk sektor
Kapittel 5
Internkontroll
Kapittel 5A
Internkontroll
Administrasjon
Kapittel 5H
Internkontroll
Helsesektor
Kapittel 5O
Internkontroll
Oppvekstsektor
Kapittel 5P
Internkontroll
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 5S
Internkontroll
Sosialsektor
Kapittel 5T
Internkontroll
Teknisk sektor
Kapittel 6
Evaluering
Kapittel 7
Tiltak
Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 2 KRAV TIL HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
2.9
Psykososialt arbeidsmiljø
2.9.1
Integritet og verdighet
Arbeidsmiljøloven
§ 4—2.  Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling
 
c)
det legges vekt på å gi arbeidstaker mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar,
§ 4—3.  Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet
(1)
Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas.
(3)
Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.
(4)
Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

V-AT 327: Organisering og tilrettelegging av arbeidet
WORD-format (20 sider)
2.6. Viktigheten av medvirkning
De ansatte må trekkes med i arbeidsmiljøarbeidet. Ett problem, spesielt ved store, kvantitative undersøkelser, er at noen få personer kan bli satt til å administrere hele kartleggingsprosessen – inklusive dataanalysen, tiltaksforslag og utarbeidelse av handlingsplaner. I slike tilfeller blir de ansatte i liten grad involvert i sentrale diskusjoner og mister muligheten til å påvirke sin egen arbeidssituasjon. Dette kan føre til en følelse av å være fratatt «eiendomsretten» til egne arbeidsmiljøproblemer, noe som gir passivitet og interesseløshet og hindrer aktiv deltagelse i endringsprosessen.
3.1 Organiseringen av arbeidet
3.1.1 Deltakelse, innsikt og utvikling
Det er et grunnleggende prinsipp at arbeidstakerne skal være med å kartlegge og finne løsninger på problemer på sin egen arbeidsplass. Ved spørsmål om tiltak som fører til endring i arbeidsmiljøet, skal oppfatningene til dem som blir berørt, høres.
Problemer bør løses så langt ned i organisasjonen som mulig, og med aktiv deltakelse fra dem det gjelder. Innsikten til dem som har sitt daglige virke i virksomheten skal tillegges stor vekt. Det er derfor nødvendig at både ledere og ansatte har nødvendig kompetanse i arbeidsmiljøspørsmål. Uten innsikt, interesse og engasjement hos de berørte, er det vanskelig å løse sammensatte problemer.
3.1.4 Arbeidstidsordninger
3.1.5 Lønnssystemer
Det er naturlig å vurdere virkningen av det aktuelle lønnssystemet sammen med andre spørsmål om organisering av arbeidet. Det er viktig å være klar over at lønnssystemet kan begrense arbeidstakernes mulighet for selv å styre arbeidsrytme og tempo, at det kan svekke grunnlaget for kontakt og samarbeid, og at prestasjonslønn i mange tilfeller ikke lar seg kombinere med utvikling av allsidige jobber og videre faglig kompetanse.
3.1.6 Kontroll og overvåking
Datateknologi gir økte muligheter for kontroll med den enkelte arbeidstakers innsats. TV-overvåkning, automatisk tids- og bevegelseskontroll, automatisk registrering av den enkeltes produksjonsvolum og feilbehandling bør vurderes spesielt i forhold til andre bestemmelser i loven, og de kan være i strid med § 12 nr. 1. For detaljert kontroll kan også støte mot arbeidsmiljølovens mål om faglig ansvar.
Det er i alminnelighet ikke akseptabelt med systemer som automatisk og umiddelbart registrerer om arbeidstakeren forlater sin personlige arbeidsplass. Der man har faste rutiner for registrering av opplysninger om de ansattes arbeid, skal dette skje etter drøftelse mellom partene.*
Arbeidstakerne skal være orientert om at overvåking/ registrering foregår. De skal ha reell innflytelse på utformingen av systemene, og ha innsikt i og kontroll over hvordan registreringene brukes. Hemmelig overvåking er ikke tillatt.
* Hovedavtalen mellom LO og NHO har regler som sier at partene skal drøfte hvilke kontrollmuligheter som skal benyttes og for hvilke formål.

Personopplysningsloven
Kapittel II
Alminnelige regler for behandling av personopplysninger
§ 8
Vilkår for å behandle personopplysninger
§ 9
Behandling av sensitive personopplysninger
§ 10
Register over straffedommer
§ 11
Grunnkrav til behandling av personopplysninger
§ 12
Bruk av fødselsnummer m.v.
§ 13
Informasjonssikkerhet
§ 14
Internkontroll
§ 15
Databehandlerens rådighet over personopplysninger
§ 16
Frist for å svare på henvendelser om informasjon m.v.
§ 17
Betaling
Kapittel III
Informasjon om behandling av personopplysninger
§ 18
Rett til innsyn
§ 19
Informasjonsplikt når det samles inn opplysninger fra den registrerte
§ 20
Informasjonsplikt når det samles inn opplysninger fra andre enn den registrerte
§ 21
Informasjonsplikt ved bruk av personprofiler
§ 22
Rett til informasjon om automatiserte avgjørelser
§ 23
Unntak fra retten til informasjon
§ 24
Hvordan informasjonen skal gis
Kapittel IV
Andre rettigheter for den registrerte
§ 27
Retting av mangelfulle personopplysninger
§ 28
Forbud mot å lagre unødvendige personopplysninger
Kapittel VII
Fjernsynsovervåking
§ 36
Definisjon
§ 37
Virkeområde
§ 38
Grunnkrav til overvåking
§ 39
Utlevering av billedopptak gjort ved fjernsynsovervåking
§ 40
Varsel om at overvåking finner sted

FOR 2000 nr. 1265: Forskrift til Personopplysningsloven (Personopplysningsforskriften)
KAPITTEL 2
INFORMASJONSSIKKERHET
§ 2 - 1
Forholdsmessige krav om sikring av personopplysninger
§ 2 - 2
Pålegg fra Datatilsynet
§ 2 - 3
Sikkerhetsledelse
§ 2 - 4
Risikovurdering
§ 2 - 5
Sikkerhetsrevisjon
§ 2 - 6 Avvik
§ 2 - 7 Organisering
§ 2 - 8 Personell
§ 2 - 9 Taushetsplikt
§ 2 - 10 Fysisk sikring
§ 2 - 11 Sikring av konfidensialitet
§ 2 - 12 Sikring av tilgjengelighet
§ 2 - 13 Sikring av integritet
§ 2 - 14 Sikkerhetstiltak
§ 2 - 15 Sikkerhet hos andre virksomheter
§ 2 - 16 Dokumentasjon
KAPITTEL 3
INTERNKONTROLL
§ 3 - 1
Systematiske tiltak for behandling av personopplysninger
§ 3 - 2
Dispensasjon
KAPITTEL 8
FJERNSYNSOVERVÅKING
§ 8 - 1
Virkeområde
§ 8 - 2
Sikring av billedopptak
§ 8 - 3
Politiets bruk av billedopptak
§ 8 - 4
Sletting av billedopptak
§ 8 - 5
Innsynsrett
2.1. Forord
2.2. Lover, forskrifter, avtaler
2.3. Drøftinger – forhandlinger
2.4. Arbeidsgivers styringsrett
2.5. Bygninger og personalrom
2.5.1 Tekniske krav
2.5.2 Inneklima
2.5.3 Lys
2.5.4 Støy
2.5.5 Byggesaksbehandling
2.6. Maskiner og utstyr
2.6.1 Maskiner
2.6.2 Tekniske innretninger
2.6.3 Utstyr
2.6.4 Innkjøpsprosedyrer
2.7. Ergonomi
2.7.1 Utstyr
2.7.2 Arbeidsteknikk
2.7.3 Opplæring
2.8. Tilrettelegging, medvirkning og utvikling
2.8.1 Planlegging
2.8.2 Organisering
2.8.3 Tilrettelegging
2.8.4 Arbeidsmiljø og graviditet
2.8.5 Informasjon og opplæring
2.8.6 Utvikling
2.8.7 Omstilling
2.9. Psykososialt arbeidsmiljø
2.9.1 Integritet og verdighet
2.9.2 Kontakt og kommunikasjon
2.9.3 Konflikter
2.9.4 Trakassering/ mobbing
2.9.5 Vold og trusler
2.9.6 Stress
2.9.7 Vern mot diskriminering
2.10. Fysisk arbeidsmiljø
2.10.1 Risiko
2.10.2Farlig arbeid
2.10.3 Helsefarlige produkter
2.10.4 Helsefarlig arbeid
2.10.5 Tungt arbeid
2.10.6 Ensformig arbeid
2.11. Arbeidstakere med redusert arbeidsevne
2.11.1 Tilrettelegging
2.11.2 Overføring
2.11.3 Oppfølging
2.12. Yrkeshemmede arbeidstakere
2.13. Barn og ungdom
2.14. Ansettelse
2.14.1 Ansettelse
2.14.2 Innleie
2.14.3 Skriftlig arbeidsavtale
2.14.4 Arbeidsreglement
2.15. Opphør av arbeidsforhold
2.16. Arbeidstid
2.16.1 Arbeidstidsordninger
2.16.2 Overtid
2.16.3 Arbeidsfri
2.16.4 Pauser
2.17. Kontrolltiltak
2.18. Permisjoner
2.19. Brannvern og brannfarlige stoffer
2.19.1 Brannvern
2.19.2 Brannfarlig stoffer
2.20. Skader og ulykker
2.20.1 Verneutstyr
2.20.2 Førstehjelp
2.20.3 Registrering
2.20.4 Rapportering
2.20.5 Yrkesskadeforsikring
2.21. Ytre miljø
2.22. Verne- og helsetjenesten
2.22.1 Verneombud
2.22.2 Verne- og helsepersonale
2.22.3 Arbeidsmiljøutvalg
2.23. HMS-ansvaret i kommunene
2.23.1 Generelt
2.23.2 Arbeidsgivers ansvar
2.23.3 Arbeidstakers ansvar
2.23.4 Verneombudets ansvar og oppgaver
2.23.5 Hovedverneombudets ansvar og oppgaver
2.23.6 Tillitsvalgtes ansvar og oppgaver
2.23.7 Flere arbeidsgiver på samme arbeidsplass
2.24. Tilsyn
2.25. Ansvar
2.26. Krav til det enkelte arbeid
2.26.1 Anleggsarbeid
2.26.2 Arbeid med barn og unge
2.26.3 Avløp – renseanlegg
2.26.4 Brannvesen
2.26.5 Bygningsarbeid
2.26.6 Båt, fyr og brygger
2.26.7 El-verk
2.26.8 Feier
2.26.9 Gartnerarbeid
2.26.10 Hjemmearbeid
2.26.11 Kirketjener
2.26.12 Kontorarbeid
2.26.13 Kultur, kino, arrangementer
2.26.14 Laboratoriearbeid
2.26.15 Mekanisk arbeid
2.26.16 Museum
2.26.17 Omsorgsarbeid
2.26.18 Psykiatrisk pleie
2.26.19 Rengjøring
2.26.20 Renovasjon
2.26.21 Sjåfør
2.26.22 Somatisk pleie
2.26.23 Storkjøkken
2.26.24 Trebearbeiding
2.26.25 Undervisning
2.26.26 Vaktmester
2.26.27 Vannverk