Lover

Planer

Personal

Egne sider

Forskrifter

Veiledning

Rutiner

Linker

Avtaleverk

Rundskriv

Skjema

Diverse

Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 1
Formål, definisjoner og oppbygning
Kapittel 2
Krav til helse, miljø og sikkerhet
Kapittel 3
Plan for internkontrollen
Kapittel 4
Organisering av internkontrollen
Kapittel 4A
HMS-håndbok Administrasjon
Kapittel 4H
HMS-håndbok
Helsesektor
Kapittel 4O
HMS-håndbok
Oppvekstsektor
Kapittel 4P
HMS-håndbok
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 4S
HMS-håndbok Sosialsektor
Kapittel 4T
HMS-håndbok
Teknisk sektor
Kapittel 5
Internkontroll
Kapittel 5A
Internkontroll
Administrasjon
Kapittel 5H
Internkontroll
Helsesektor
Kapittel 5O
Internkontroll
Oppvekstsektor
Kapittel 5P
Internkontroll
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 5S
Internkontroll
Sosialsektor
Kapittel 5T
Internkontroll
Teknisk sektor
Kapittel 6
Evaluering
Kapittel 7
Tiltak
Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 2 KRAV TIL HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
2.13
Barn og ungdom
Arbeidsmiljøloven
Kapittel 11. Arbeid av barn og ungdom
§ 11—1.  Forbud mot barnearbeid
(1)
Barn som er under 15 år eller skolepliktige skal ikke utføre arbeid som går inn under denne lov unntatt
 
a)
kulturelt eller lignende arbeid,
 
b)
lett arbeid og barnet har fylt 13 år,
 
c)
arbeid som ledd i barnets skolegang eller i praktisk yrkesorientering som er godkjent av skolemyndighetene og barnet har fylt 14 år.
(2)
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva slags arbeid som skal være tillatt etter første ledd. Det kan fastsettes nærmere vilkår for slikt arbeid.
(3)
Personer under 18 år må ikke utføre arbeid som kan være til skade for deres sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang. Departementet kan i forskrift bestemme hva slags arbeid som er omfattet av dette forbudet og om listeføring av arbeidstakere under 18 år.
§ 11—2.  Arbeidstid
(1)
Arbeidstiden for personer under 18 år skal legges slik at den ikke hindrer skolegang, eller hindrer dem i å dra nytte av undervisningen.
(2)
For barn som er under 15 år eller er skolepliktig skal arbeidstiden ikke overstige:
 
a)
2 timer i døgnet på dager med undervisning og 12 timer i uken i uker med undervisning,
 
b)
7 timer i døgnet på undervisningsfrie dager og 35 timer i undervisningsfrie uker,
 
c)
8 timer i døgnet og 40 timer i uken for samlet arbeids- og skoletid der arbeidet er ledd i en ordning med vekslende teoretisk og praktisk utdanning.
(3)
For ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig, skal arbeidstiden ikke overstige 8 timer i døgnet og 40 timer i uken.
(4)
Ved ansettelse hos flere arbeidsgivere skal arbeidstiden beregnes samlet. Arbeidsgiver plikter å skaffe seg kjennskap til arbeidstiden hos eventuelle andre arbeidsgivere.
(5)
Departementet kan i forskrift fastsette unntak fra
 
a)
andre ledd bokstav a for kulturelt eller lignende arbeid, og
 
b)
andre ledd bokstav c og tredje ledd, dersom særlige grunner foreligger.
  Forskrift etter dette ledd kan inneholde vilkår.
§ 11—3.  Forbud mot nattarbeid
(1)
Barn som er under 15 år eller er skolepliktig skal ikke arbeide mellom kl. 2000 og kl. 0600.
(2)
Ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig skal ha en arbeidsfri periode på minst 8 timer som omfatter tiden mellom kl. 2300 og kl. 0600. Arbeid mellom kl. 2200 og kl. 2300 er nattarbeid og er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig eller det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for nattarbeid.
(3)
Andre ledd gjelder ikke for arbeid som på grunn av naturhendelser, ulykke eller andre uforutsette begivenheter må foretas for å avverge fare for eller skade på liv eller eiendom, og det er strengt nødvendig å nytte vedkommende ungdom i arbeidet. Ungdom som tar del i dette arbeidet skal ha en etterfølgende kompenserende hvileperiode.
(4)
Departementet kan i forskrift bestemme at den arbeidsfrie perioden kan være kortere for visse typer arbeid, og fastsette nærmere regler om dette, herunder vilkår.
§ 11—4.  Helsekontroll
(1)
Arbeidsgiver skal sørge for at ungdom som settes til nattarbeid i henhold til § 11-3 fjerde ledd skal gis tilbud om helsekontroll før tiltredelse og deretter med jevne mellomrom.
(2)
Departementet kan gi forskrift om gjennomføringen av helsekontrollen, og fastsette regler om helsekontroll i andre tilfeller hvor arbeidet stiller særlige krav til arbeidstakerens helse eller fysiske egenskaper.
§ 11—5.  Pauser og fritid
(1)
Personer under 18 år skal ha hvilepause i minst en halv time, om mulig sammenhengende, dersom den daglige arbeidstiden overstiger fire og en halv time.
(2)
Innenfor hver periode på 24 timer skal det være en sammenhengende arbeidsfri periode på minst:
 
a)
14 timer for barn som er under 15 år eller er skolepliktig,
 
b)
12 timer for ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig.
(3)
Personer under 18 år skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode på minst 48 timer i løpet av sju dager. Den arbeidsfrie perioden skal så vidt mulig legges til søn- eller helgedag.
(4)
Personer under 18 år som går på skole skal ha minst fire ukers feriefritid i året, hvorav minst to uker i sommerferien.
(5)
Departementet kan i særlige tilfeller i forskrift fastsette unntak fra reglene i andre, tredje og fjerde ledd.

FOR 1998 nr. 0551: Forskrift om arbeid av barn og ungdom
Kapittel I. Virkeområde
§ 1. Forskriftens virkeområde
Denne forskrift gjelder for arbeid som utføres av personer under 18 år.
§ 2. Hvem forskriften retter seg mot
Arbeidsgiver plikter å sørge for at bestemmelsene i denne forskrift oppfylles.
Kapittel II. Risikovurdering og iverksettelse av tiltak
§ 3. Risikovurdering

Når personer under 18 år skal nyttes i arbeidet, skal arbeidsgiver foreta en vurdering av den risiko de utsettes for.

Risikovurderingen skal utføres før personer under 18 år tiltrer arbeidet og gjentas hver gang det skjer vesentlige endringer i arbeidsvilkårene.
Risikovurderingen skal særlig ta utgangspunkt i:
a)
arbeidsstedets og arbeidsplassens utstyr og innredning,
b)
innretning, valg og bruk av arbeidsutstyr og maskiner, samt måten de håndteres på,
c)
arbeidsorganiseringen,
d)
art, grad og varighet av eksponering for fysiske, biologiske og kjemiske faktorer,
e)
uheldige psykiske belastninger som arbeidet kan medføre,
f)
arbeidsoperasjoner som kan overbelaste muskel- og skjelettsystemet,
g)
barns og unges nivå med hensyn til opplæring og instruksjon.
§ 4. Iverksettelse av tiltak
Arbeidsgiver skal iverksette nødvendige tiltak for å ivareta sikkerhet, helse og utvikling til personer under 18 år. Det skal tas særlig hensyn til deres manglende arbeidserfaring, at de ikke er oppmerksomme på eksisterende og potensiell risiko, eller at de ennå ikke er fullt utviklet.
Kapittel III. Arbeid av barn
§ 5. Adgang til å sette barn som har fylt 13 år til arbeid
Barn som har fylt 13 år, kan utføre lett arbeid. Med lett arbeid menes ethvert arbeid som på grunn av arbeidsoppgavenes art og de særskilte forhold de skal utføres under, ikke påvirker barns sikkerhet, helse eller utvikling på en uheldig måte, og ikke går ut over deres skolegang, deltakelse i yrkesveiledning eller yrkesrettet opplæring, eller deres mulighet til å få utbytte av undervisning.
§ 6. Adgang til å sette barn til kulturelt eller lignende arbeid

Barn som er under 15 år eller er skolepliktig etter Lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa kan utføre kulturelt, kunstnerisk, sportslig eller reklamemessig arbeid så fremt arbeidet ikke påvirker deres sikkerhet, helse eller utvikling på en uheldig måte og ikke går ut over deres skolegang, deltakelse i yrkesveiledning eller yrkesrettet opplæring, eller deres mulighet til å få utbytte av undervisning.

Før barn settes til arbeid som nevnt i første ledd skal arbeidsgiver innhente forhåndssamtykke fra Arbeidstilsynet. Samtykket etter § 7 skal vedlegges søknaden til Arbeidstilsynet.
Når det er verne- og helsemessig forsvarlig, kan Arbeidstilsynet etter søknad gi forhåndssamtykke til at barn kan nyttes til kulturelt, kunstnerisk eller sportslig arbeid utover to timer i døgnet og tolv timer i uken.
§ 7. Samtykke fra foreldre/foresatte
Før barn som er under 15 år eller er skolepliktig settes til arbeid, skal arbeidsgiver sørge for at det innhentes skriftlig samtykke fra foreldre eller andre foresatte.
Kapittel IV. Forbud mot arbeid som kan medføre særlig fare
§ 8. Generelle krav
Personer under 18 år skal ikke utføre arbeid som
a)
overstiger deres fysiske eller psykiske yteevne,
b)
medfører eksponering for giftige eller kreftfremkallende faktorer, faktorer som forårsaker arvelige genetiske skader, faktorer som forårsaker fosterskader eller som på annen måte forårsaker kroniske skader for mennesker,
c)
medfører eksponering for skadelig stråling,
d)
innebærer fare for ulykke som det er rimelig å anta at personer under 18 år ikke kan gjenkjenne eller unngå på grunn av liten bevissthet om sikkerhet eller liten erfaring, opplæring eller øvelse.
§ 9. Forbud mot arbeid som kan medføre særlig fare for helseskade
Personer under 18 år skal ikke utføre følgende typer arbeid:
a)
arbeid som medfører eksponering for ioniserende stråling,
b)
arbeid i hyperbarisk atmosfære, f.eks. i trykkamre og ved dykking,
c)
arbeid som medfører eksponering for biologiske faktorer i risikogruppe 3 og 4, jf. forskrift av 19. desember 1997 nr. 1322 om vern av arbeidstakere mot farer ved arbeid med biologiske faktorer,
d)
arbeid som medfører eksponering for kjemikalier som oppfyller kriteriene for klassifisering som meget giftig, giftig, etsende eller eksplosiv jf. forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt 21. august 1997 nr. 996. Dette gjelder enten kjemikaliet er klassifisert i medhold av nevnte forskrift eller ikke,
e)
arbeid som medfører eksponering for kjemikalier som er kreftfremkallende,
f)
arbeid som medfører eksponering for bly og blyforbindelser,
g)
arbeid som medfører eksponering for asbest og asbestholdig materiale,
h)
arbeid som medfører eksponering for kjemikalier som er klassifisert som irriterende (Xi) og som har en eller flere av følgende risikosetninger og i kombinasjonssetninger der disse inngår:
  R12 Ekstremt brannfarlig
  R43 Kan gi allergi ved hudkontakt
i)
arbeid som medfører eksponering for kjemikalier som er klassifisert som helseskadelige (Xn) og som har en eller flere av følgende risikosetninger og i kombinasjonssetninger der disse inngår:
  R215 Mulig fare for kreft
  R40 Mulig fare for varig helseskade
  R42 Kan gi allergi ved innånding
  R43 Kan gi allergi ved hudkontakt
  R48 Alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning
  R62 Mulig fare for skade på forplantningsevnen
  R63 Mulig fare for fosterskade
  R46 Kan fremkalle arvelige skader
  R33 Kan opphopes i kroppen ved gjentatt bruk
j)
arbeid med framstilling og håndtering av fyrverkeri, samt objekter og maskiner som inneholder sprengstoff,
k)
arbeid med ville eller giftige dyr,
l)
arbeid med industriell slakting av dyr,
m)
arbeid som innebærer håndtering av utstyr til produksjon, oppbevaring eller anvendelse av komprimert, flytende eller oppløste gasser,
n)
arbeid i tanker, bassenger, reservoarer eller med analyseflasker som inneholder kjemiske faktorer omhandlet i bokstavene d til i,
o)
arbeid som innebærer fare for sammenbrudd av byggverk eller ras,
p)
arbeid som innebærer fare for kontakt med høyspent elektrisitet,
q)
akkordarbeid der tempoet bestemmes av maskiner,
r)
arbeid som medfører helsefare på grunn av ekstrem kulde eller varme eller på grunn av støy eller vibrasjon,
s)
arbeid med kraner og løfte- og stablevogner som nevnt i forskrift av 26. juni 1998 nr. 608 om bruk av arbeidsutstyr § 49,
t)
arbeid med masseforflytningsmaskiner,
u)
arbeid med spikerpistoler,
v)
arbeid med boltpistoler,
w)
arbeid med væskestråleutstyr med arbeidstrykk over eller lik 250 bar (25 MPa).
§ 10. Unntak fra arbeidsforbudet ved yrkesrettet opplæring

Dersom arbeidet utføres som ledd i praktisk opplæring i skolens regi, eller praktisk opplæring på lærekontrakt eller opplæringskontrakt, kan ungdom mellom 15 og 18 år og som ikke er skolepliktig, utføre arbeid som nevnt i § 8 bokstav b til d og § 9 første ledd bokstav b til r.

På samme vilkår som nevnt i første ledd kan ungdom mellom 16 og 18 år som ikke er skolepliktig utføre arbeid som nevnt i § 9 første ledd bokstav a når den effektive doseekvivalenten ikke overstiger 5 mSv i løpet av 12 måneder. Ved bestråling av enkeltorganer skal dosegrensen ikke overstige:
Øyelinse:
50 mSv/år
Hud, hender og føtter:
150 mSv/år
Ungdom som har fylt 17 år kan gis praktisk opplæring i bruk av arbeidsutstyr som nevnt i § 9 første ledd bokstav s til w, dersom opplæringen skjer i samsvar med kravene om sikkerhetsopplæring i forskrift av 26. juni 1998 nr. 608 om bruk av arbeidsutstyr kapittel VIII.
Når ungdom settes til arbeid som nevnt i første, annet og tredje ledd, skal arbeidsgiver organisere og tilrettelegge arbeidet under hensyn til den enkeltes arbeidslivserfaring og modenhet, og ellers iverksette de tiltak som er nødvendige for å ivareta deres sikkerhet, helse og utvikling.
Arbeidsgiver skal sørge for at ungdom som settes til slikt arbeid, er underlagt tilsyn i nødvendig utstrekning av en erfaren og kompetent person.
Kapittel V. Unntak fra forbudet mot nattarbeid
§ 11. Barn
Barn som er under 15 år eller er skolepliktig kan utføre kulturelt, kunstnerisk eller sportslig arbeid i perioden mellom kl. 20.00 og kl. 23.00 på de vilkår som er nevnt i § 6. Den arbeidsfrie perioden skal i tilfeller der arbeidet avsluttes etter kl. 22.00 vare til kl. 07.00.
§ 12. Ungdom
I følgende tilfeller er det tillatt at ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig arbeider om natten, dersom arbeidet ikke er til skade for deres sikkerhet, helse eller utvikling:
a)
Kulturelt, kunstnerisk eller sportslig arbeid kan utføres fram til kl. 23.00.
b)
Arbeid på lærekontrakt i virksomheter innen hotell- og restaurantnæringen kan utføres fram til kl. 24.00 når det er nødvendig for betjening av gjester.
c)
Arbeid med salg eller ombæring av aviser kan utføres fra kl. 04.00.
d)
Arbeid på to skift i ikke-industriell virksomhet kan legges mellom kl. 06.00 og kl. 24.00. Unntaket omfatter ikke bygg- og anleggsvirksomhet og transportvirksomhet.
e)
Rengjøringsarbeid kan utføres fram til kl. 24.00 når arbeidet ikke kan drives uten at annet arbeid på arbeidsstedet avbrytes, og som på grunn av driftstida på arbeidsstedet må utføres om natten.
f)
Lett vakthold og portnerarbeid kan utføres mellom kl. 06.00 og kl. 24.00.
g)
Lett arbeid i virksomhet for syke- og pleiehjelp, samt i internat som er knyttet til internatskoler, barnehjem, barnehager o.l. kan utføres mellom kl. 06.00 og kl. 24.00.
h)
Lett arbeid ved sykehus eller liknende institusjoner kan utføres fram til kl. 06.00 av elever i hjelpepleie og elever, lærlinger og lærekandidater i omsorgsarbeiderfaget innen videregående opplæring. Arbeidet må inngå som ledd i den praktiske opplæringen i henhold til gjeldende læreplan.
Kapittel VI. Opplæring, informasjon og verneombudets medvirkning
§ 13. Opplæring og informasjon
Arbeidsgiver skal sørge for at personer under 18 år får nødvendig opplæring og instruksjon i arbeidet. Arbeidsgiver skal sørge for at personer under 18 år, deres foreldre eller andre foresatte, informeres om eventuell risiko som er forbundet med arbeidet og om alle tiltak som iverksettes for å ivareta de unges sikkerhet og helse.
§ 14. Verneombudets medvirkning

Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av arbeid som skal utføres av personer under 18 år.

Ved virksomheter hvor det ikke er verneombud, skal arbeidstakernes representant tas med på råd.
Kapittel VII. Listeføring av barn og ungdom
§ 15. Listeføring

Arbeidsgiver som sysselsetter personer under 18 år skal føre liste over dem. Listeføring kan unnlates i virksomhet som sysselsetter mindre enn 20 arbeidstakere.

Listen skal inneholde følgende opplysninger:
a)
arbeidstakerens navn, adresse og fødselsnummer,
b)
foresattes navn og adresse (for barn som er under 15 år eller er skolepliktig),
c)
arbeidets art,
d)
lengden på daglig arbeidstid, herunder arbeidstid hos andre arbeidsgivere, og på hvilken tid av døgnet arbeidet foregår,
e)
lengden på ordinær skoletid,
f)
tidspunkt for avvikling av fritid i sommerferien.
Listen skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og verneombud.

Kommentarer til: Forskrift om arbeid av barn og ungdom

Faktaside: Ungdom i arbeid
WORD-format (8 sider)

S-AT 153: Skjema for listeføring av arbeidstakere under 18 år
4 siders skjema
2.1. Forord
2.2. Lover, forskrifter, avtaler
2.3. Drøftinger – forhandlinger
2.4. Arbeidsgivers styringsrett
2.5. Bygninger og personalrom
2.5.1 Tekniske krav
2.5.2 Inneklima
2.5.3 Lys
2.5.4 Støy
2.5.5 Byggesaksbehandling
2.6. Maskiner og utstyr
2.6.1 Maskiner
2.6.2 Tekniske innretninger
2.6.3 Utstyr
2.6.4 Innkjøpsprosedyrer
2.7. Ergonomi
2.7.1 Utstyr
2.7.2 Arbeidsteknikk
2.7.3 Opplæring
2.8. Tilrettelegging, medvirkning og utvikling
2.8.1 Planlegging
2.8.2 Organisering
2.8.3 Tilrettelegging
2.8.4 Arbeidsmiljø og graviditet
2.8.5 Informasjon og opplæring
2.8.6 Utvikling
2.8.7 Omstilling
2.9. Psykososialt arbeidsmiljø
2.9.1 Integritet og verdighet
2.9.2 Kontakt og kommunikasjon
2.9.3 Konflikter
2.9.4 Trakassering/ mobbing
2.9.5 Vold og trusler
2.9.6 Stress
2.9.7 Vern mot diskriminering
2.10. Fysisk arbeidsmiljø
2.10.1 Risiko
2.10.2Farlig arbeid
2.10.3 Helsefarlige produkter
2.10.4 Helsefarlig arbeid
2.10.5 Tungt arbeid
2.10.6 Ensformig arbeid
2.11. Arbeidstakere med redusert arbeidsevne
2.11.1 Tilrettelegging
2.11.2 Overføring
2.11.3 Oppfølging
2.12. Yrkeshemmede arbeidstakere
2.13. Barn og ungdom
2.14. Ansettelse
2.14.1 Ansettelse
2.14.2 Innleie
2.14.3 Skriftlig arbeidsavtale
2.14.4 Arbeidsreglement
2.15. Opphør av arbeidsforhold
2.16. Arbeidstid
2.16.1 Arbeidstidsordninger
2.16.2 Overtid
2.16.3 Arbeidsfri
2.16.4 Pauser
2.17. Kontrolltiltak
2.18. Permisjoner
2.19. Brannvern og brannfarlige stoffer
2.19.1 Brannvern
2.19.2 Brannfarlig stoffer
2.20. Skader og ulykker
2.20.1 Verneutstyr
2.20.2 Førstehjelp
2.20.3 Registrering
2.20.4 Rapportering
2.20.5 Yrkesskadeforsikring
2.21. Ytre miljø
2.22. Verne- og helsetjenesten
2.22.1 Verneombud
2.22.2 Verne- og helsepersonale
2.22.3 Arbeidsmiljøutvalg
2.23. HMS-ansvaret i kommunene
2.23.1 Generelt
2.23.2 Arbeidsgivers ansvar
2.23.3 Arbeidstakers ansvar
2.23.4 Verneombudets ansvar og oppgaver
2.23.5 Hovedverneombudets ansvar og oppgaver
2.23.6 Tillitsvalgtes ansvar og oppgaver
2.23.7 Flere arbeidsgiver på samme arbeidsplass
2.24. Tilsyn
2.25. Ansvar
2.26. Krav til det enkelte arbeid
2.26.1 Anleggsarbeid
2.26.2 Arbeid med barn og unge
2.26.3 Avløp – renseanlegg
2.26.4 Brannvesen
2.26.5 Bygningsarbeid
2.26.6 Båt, fyr og brygger
2.26.7 El-verk
2.26.8 Feier
2.26.9 Gartnerarbeid
2.26.10 Hjemmearbeid
2.26.11 Kirketjener
2.26.12 Kontorarbeid
2.26.13 Kultur, kino, arrangementer
2.26.14 Laboratoriearbeid
2.26.15 Mekanisk arbeid
2.26.16 Museum
2.26.17 Omsorgsarbeid
2.26.18 Psykiatrisk pleie
2.26.19 Rengjøring
2.26.20 Renovasjon
2.26.21 Sjåfør
2.26.22 Somatisk pleie
2.26.23 Storkjøkken
2.26.24 Trebearbeiding
2.26.25 Undervisning
2.26.26 Vaktmester
2.26.27 Vannverk