Lover

Planer

Personal

Egne sider

Forskrifter

Veiledning

Rutiner

Linker

Avtaleverk

Rundskriv

Skjema

Diverse

Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 1
Formål, definisjoner og oppbygning
Kapittel 2
Krav til helse, miljø og sikkerhet
Kapittel 3
Plan for internkontrollen
Kapittel 4
Organisering av internkontrollen
Kapittel 4A
HMS-håndbok Administrasjon
Kapittel 4H
HMS-håndbok
Helsesektor
Kapittel 4O
HMS-håndbok
Oppvekstsektor
Kapittel 4P
HMS-håndbok
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 4S
HMS-håndbok Sosialsektor
Kapittel 4T
HMS-håndbok
Teknisk sektor
Kapittel 5
Internkontroll
Kapittel 5A
Internkontroll
Administrasjon
Kapittel 5H
Internkontroll
Helsesektor
Kapittel 5O
Internkontroll
Oppvekstsektor
Kapittel 5P
Internkontroll
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 5S
Internkontroll
Sosialsektor
Kapittel 5T
Internkontroll
Teknisk sektor
Kapittel 6
Evaluering
Kapittel 7
Tiltak
Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 2 KRAV TIL HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
2.19
Brannvern og brannfarlige stoffer
2.19.2
Brannfarlig stoffer
Brann- og eksplosjonsvernloven
§ 19.  Sikkerhet i virksomhet
Virksomheter skal sørge for at sikkerheten i forhold til brann, eksplosjon, håndtering av farlig stoff og transport av farlig gods på veg og jernbane blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Sikkerhetshensyn skal være integrert i alle virksomhetens faser, herunder planlegging, etablering, drift og avvikling.
Virksomheter skal gjøre arbeidstakere og andre som utfører oppgaver i eller på vegne av virksomheten kjent med plikten i henhold til § 25 i denne loven. Virksomheten skal gi opplæring slik at alle arbeidsoppgaver kan gjennomføres på en sikker måte både ved normal drift og ved unormale situasjoner og driftsbetingelser. Opplæringen skal også omfatte rutiner og forholdsregler ved ulykker.
Plikten til å sørge for at sikkerheten i virksomheten blir ivaretatt ligger hos ledelsen.
§ 20.  Sikkerhetsnivå i virksomhet med farlig stoff m.m.
Virksomheter har plikt til å sørge for at enhver håndtering av farlig stoff og farlig gods skjer på en slik måte at mennesker, miljø og omgivelser er tilfredsstillende sikret. Risikoen skal være redusert til et nivå som med rimelighet kan oppnås.
Sikkerhetsnivået etter første ledd skal etableres gjennom tekniske og organisatoriske tiltak i virksomheten, eventuelt i kombinasjon med arealmessige begrensninger i området rundt denne, og dokumenteres overfor sentral tilsynsmyndighet.
Arealmessige begrensninger fastsettes etter bestemmelsene i Plan- og bygningsloven. Uttalelse fra sentral tilsynsmyndighet skal innhentes før arealmessige begrensninger fastsettes.
Kostnader forbundet med etablering av arealmessige begrensninger, herunder eventuelle kostnader ved ekspropriasjon, bæres av virksomheten.
Departementet kan fastsette forskrifter om nivåer og kriterier for akseptabel risiko.
§ 21.  Beredskapsplikt
Virksomheter som
a.
håndterer farlig stoff,
b.
utgjør en særskilt brann- eller eksplosjonsrisiko, eller
c.
transporterer farlig gods på veg eller jernbane
og som omfattes av særskilte kriterier fastsatt i forskrift, skal etablere en tilstrekkelig egenberedskap med tilhørende varslings- og innsatsplaner.
Utgjør virksomheten en risiko for en storulykke, kan sentral tilsynsmyndighet bestemme at beredskapen etter første ledd også skal omfatte områdene nær virksomheten.
Beredskapen og innsatsplanene skal være tilpasset risikoen, være samordnet med den offentlige beredskapen og bli oppdatert ved behov.
Departementet kan gi forskrifter om krav til egenberedskap, herunder bestemmelser om opplæring og øving av personell.
§ 22.  Plikt til rapportering og oppfølging
Virksomheter som nevnt i § 21 første ledd bokstav a og c skal etablere et system for registrering av ulykker og hendelser som kunne ha ført til en ulykke. Slike ulykker og hendelser skal rapporteres til sentral tilsynsmyndighet.
Rapporten skal inneholde en analyse av årsaken til hendelsen og opplyse om hvilke tiltak virksomheten vil iverksette for å forhindre slike hendelser i fremtiden.
Departementet kan gi forskrifter om krav til registrering og rapportering etter denne bestemmelsen, herunder prosedyrer for rapportering og krav til rapportens innhold.
§ 26.  Formålstjenlige og betryggende produkter
Produkter som benyttes ved håndtering av farlig stoff og farlig gods skal være utført slik at de er formålstjenlige og sikre. De skal til enhver tid være i slik stand at det ikke oppstår fare for brann, eksplosjon eller annen ulykke. Montering skal være utført fagmessig og betryggende.
Produkter som benyttes ved deteksjon, varsling eller bekjempelse av brann, eksplosjon eller annen ulykke skal være formålstjenlige og betryggende utført og montert, og til enhver tid være i slik stand at de virker som forutsatt.
Departementet kan gi forskrifter om krav til produkter og krav til den som produserer, leverer, importerer eller markedsfører produkter, herunder krav om kvalitet og godkjenning av de stoffer som omfattes av loven, forbud mot eller påbud om bruk av produkter.

FOR 2002 nr. 0744: Forskrift om brannfarlig vare
§ 1—1. Formål
Forskriften skal sikre at håndtering av brannfarlig vare skjer på en slik måte at risikoen for brann, eksplosjon, uhell og ulykker er redusert til et nivå som med rimelighet kan oppnås.
§ 1—2. Saklig virkeområde
Forskriften regulerer alminnelige forhold knyttet til håndtering av brannfarlig vare, samt oppbevaring spesielt.
§ 2—1. Krav til aktsomhet
Enhver som håndterer eller oppholder seg i nærheten av rom eller område hvor brannfarlig vare håndteres skal vise aktsomhet og foreta det som er nødvendig for å forebygge fare for brann eller eksplosjon.
Det skal være ryddig og ikke finnes unødvendig brennbart materiale på sted der brannfarlig vare håndteres. Brannfarlig vare må ikke oppbevares i rom eller på sted som tjener som rømningsvei under en brann.
Røyking og bruk av ild eller andre tennkilder er forbudt innenfor områder eller rom hvor brann eller eksplosjon lett kan oppstå.
Det skal treffes nødvendige tiltak for å hindre at det oppstår fare for brann eller eksplosjon ved spill eller lekkasje.
Tank som tas ut av bruk skal sikres mot utilsiktet bruk, og håndteres slik at den ikke skaper fare for skade på liv, helse, miljø og materielle verdier på grunn av brann eller eksplosjon.
§ 2—2. Krav til bygninger og rom
Rom som blir brukt til håndtering av brannfarlig vare skal være utført og innredet slik at det ikke oppstår fare for brann eller eksplosjon.
Bygninger hvor det oppbevares brannfarlig vare skal tilfredstille tekniske krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og skal enten ha tilstrekkelig ventilasjon eller utstyres med separat mekanisk ventilasjonsanlegg som sikrer tilstrekkelig utlufting.
§ 2—3. Krav til innretninger og utstyr m.m.
Beholder, apparat eller annen innretning som benyttes ved håndtering av brannfarlig vare skal være utformet slik at de er formålstjenlige og sikre, og til enhver tid være i slik stand at det ikke oppstår fare for brann, eksplosjon eller ulykke. De må være produsert av materiale som har egnede egenskaper, og som er tilstrekkelig motstandsdyktig både mot det mediet det er beregnet for samt miljøet rundt.
Montering skal være utført fagmessig og betryggende.
Beholdere, apparat eller annen innretning for brannfarlig vare som sentral tilsynsmyndighet bestemmer, må ikke selges, utbys til salg eller brukes uten å være godkjent av sentral tilsynsmyndighet eller den sentral tilsynsmyndighet bestemmer.
Produkt som er produsert og kontrollert i overensstemmelse med regelverk som Norge gjennom internasjonal avtale er forpliktet til å følge anses godkjent i henhold til forskriften.
§ 2—4. Tank i fyrrom
Tank i fyrrom må plasseres slik at den ikke utsettes for skadelig varmepåvirkning. Tanken skal være av stål, eller annet ikke brennbart materiale.
§ 2—5. Krav til slokkeutstyr
Det skal det være slokkeutstyr lett tilgjengelig på steder der brannfarlig vare håndteres.
§ 2—6. Krav om merking og oppslag om fare
Der hvor brannfarlig vare forekommer skal det ved merking og skilting opplyses om faren for brann eller eksplosjon.
Det skal være oppslag om forbud mot røyking og bruk av åpen ild eller andre tennkilder på områder eller i rom hvor brannfarlige stoffer forekommer under slike forhold at brann eller eksplosjon lett kan oppstå.
§ 3—1. Alminnelige krav til oppbevaring
Beholder eller tank for oppbevaring av brannfarlig vare må plasseres på en slik måte at de ikke innebærer noen fare for omgivelsene, og slik at annen virksomhet ikke kan påvirke sikkerheten ved beholderen eller tanken.
Det skal legges til rette for tilgjengelighet i forbindelse med eventuell brannbekjempelse, fremtidig tilstandskontroll og vedlikehold. Anlegg eller lagerplass skal, dersom forholdene gjør det nødvendig, være innhegnet på hensiktsmessig måte.
Brannfarlig gass skal ikke oppbevares på loft eller kjeller. Brannfarlig væske klasse A skal ikke oppbevares på loft.
Eventuelle lufterør fra beholder, apparat eller annen innretning skal føres ut i friluft med mindre annet er særskilt tillatt. Det skal være uhindret adkomst til beholder, apparat eller annen innretning.

V-DSB: Behandling
av brannfarlig vare
PDF-format ( 68 sider)

FOR 2003 nr. 0911: Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer
Kapittel 1. Innledende bestemmelser
§ 1. Formål
Formålet med forskriften er å verne arbeidstakere og andre personer samt materielle verdier mot farer som følger av eksplosiv atmosfære.
§ 2. Virkeområde
1.
Forskriften gjelder krav til vern av sikkerheten og helsen til arbeidstakere og andre personer som vil kunne utsettes for fare gjennom eksplosive atmosfærer, som definert i § 3. I tillegg gjelder forskriften krav til vern av materielle verdier.
§ 4. Hvem har plikter etter forskriften
I virksomheter hvor det kan oppstå fare gjennom eksplosiv atmosfære, skal arbeidsgiver, eller annen som er ansvarlig for virksomheten sørge for at bestemmelsene i denne forskriften følges.
De plikter som påligger arbeidsgiver gjelder også for virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstaker.
§ 5. Arbeidstakernes medvirkning
Planlegging og vurdering av arbeidsmiljøet og gjennomføring av nødvendige tiltak skal skje i samarbeid med arbeidstakerne og deres verneombud, eventuelt med deres tillitsvalgte hvis verneombud ikke finnes.
Kapittel 2. Risikovurdering og tiltak
§ 6. Risikovurdering av eksplosjonsfare
Det skal foretas en helhetsvurdering av de særlige farer som eksplosiv atmosfære skaper ved virksomheten. Som et minimum skal det tas hensyn til:
a.
sannsynligheten for at eksplosive atmosfærer vil dannes og varigheten av disse,
b.
sannsynligheten for at tennkilder, herunder elektrostatiske utladninger, vil være til stede og bli aktive og virksomme,
c.
anlegg, anvendte stoffer, prosesser og deres eventuelle innvirkning på hverandre,
d.
omfanget av de forventede virkningene.
Områder som gjennom åpninger er tilknyttet eller kan tilknyttes områder der det kan dannes eksplosive atmosfærer, skal tas i betraktning når eksplosjonsfarene vurderes.
§ 7. Forebyggende tiltak og vern mot eksplosjoner
For å forebygge og verne mot eksplosjoner skal det iverksettes tiltak av teknisk og/eller organisatorisk art tilpasset den aktivitet det gjelder, i prioritert rekkefølge og etter følgende grunnleggende prinsipper:
a. forhindre at det dannes eksplosive atmosfærer eller, dersom aktivitetens art ikke gjør dette mulig,
b. unngå antenning av eksplosive atmosfærer og,
c. ved eventuell antenning, begrense skadevirkningene av en eksplosjon. For å hindre spredning av eksplosjoner og motvirke sekundæreksplosjoner skal det om nødvendig iverksettes ytterligere tiltak.
Tiltakene i første og annet ledd skal gjennomgås regelmessig og i alle tilfeller der det skjer endringer som nevnt i § 9 annet ledd.
I samsvar med prinsippene fastsatt i første ledd og risikovurderingen i § 6, skal de nødvendige tiltak iverksettes slik at
områder der eksplosive atmosfærer kan dannes i et slikt omfang at arbeidstakernes eller andres helse og sikkerhet eller materielle verdier kan settes i fare, er innrettet slik at aktuelle aktiviteter kan utføres fullt forsvarlig, og
arbeidstakerne sikres ved at arbeidsmiljøet overvåkes ved hjelp av egnede tekniske hjelpemidler i samsvar med risikovurderingen.
§ 8. Samordningsplikt
Når flere virksomheter utøver arbeid på samme arbeidsplass, skal det foretas en samordning i samsvar med reglene i Arbeidsmiljøloven § 15 og forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter § 6.
Eksplosjonsverndokumentet, jf. § 9, skal inneholde opplysninger om målet med samordningen, samt tiltak og fremgangsmåter for å gjennomføre tiltakene.
§ 9. Eksplosjonsverndokument
I forbindelse med risikovurderingen etter § 6 skal det utarbeides og ajourføres et dokument, heretter kalt eksplosjonsverndokumentet. Eksplosjonsverndokumentet skal utarbeides før arbeidet begynner og skal særlig vise:
at eksplosjonsfarene er blitt kartlagt og vurdert,
at egnede tiltak vil bli iverksatt for å nå målene med forskriften her,
hvilke områder som er klassifisert i soner i samsvar med § 11 og § 12,
hvilke områder der minimumskravene i § 14 og § 15 får anvendelse,
at arbeidsplassene og arbeidsutstyret (herunder alarminnretninger), utformes, brukes og vedlikeholdes på sikkerhetsmessig forsvarlig måte,
at det er iverksatt tiltak for bruk av arbeidsutstyr i samsvar med forskrift av 26. juni 1998 nr. 608 om bruk av arbeidsutstyr.
Eksplosjonsverndokumentet skal oppdateres når det foretas vesentlige endringer, enten med hensyn til utvidelser eller ombygninger på arbeidsplassen, eller med hensyn til arbeidsutstyret eller organiseringen av arbeidet. Det samme gjelder dersom andre produksjonsmetoder eller andre stoffer eller stoffblandinger tas i bruk. Eksisterende risikovurderinger, dokumenter eller andre tilsvarende rapporter utarbeidet i henhold til øvrig regelverk, kan kombineres.
§ 14. Organisatoriske tiltak
1.
Opplæring av arbeidstakere:
Arbeidsgiveren skal sørge for at verneombud og arbeidstakere som arbeider på områder der eksplosive atmosfærer kan dannes, får tilstrekkelig og egnet opplæring i eksplosjonsvern.
2.
Skriftlige instrukser og arbeidstillatelse:
Når eksplosjonsverndokumentet krever det,
a.
skal arbeid på eksplosjonsfarlige områder utføres i samsvar med skriftlig instruks;
b.
skal det tas i bruk et system for arbeidstillatelser både for eksplosjonsfarlig arbeid og for arbeid som kan være eksplosjonsfarlig i kombinasjon med annet arbeid. Det skal utpekes en kompetent person til å utstede arbeidstillatelser. Tillatelsen skal være utstedt før arbeidet kan begynne.
§ 15. Vernetiltak mot eksplosjoner
1. Enhver frigjøring av brennbare gasser, damper, tåker eller brennbart støv som kan medføre eksplosjonsfare, skal avledes eller bortledes til et sikkert område eller, dersom dette ikke er mulig, oppbevares sikkert eller sikres på annen måte.
2. Dersom en eksplosiv atmosfære inneholder flere slag brennbare gasser, damper, tåker eller brennbart støv, skal vernetiltakene være tilpasset den største risikoen.
3. For å forebygge brann- eller eksplosjonsfare i samsvar med § 7 første og annet ledd, skal det også tas hensyn til elektrostatiske utladninger som oppstår når arbeidstakerne eller arbeidsmiljøet opptrer som ladningsbærere eller ladningsgeneratorer. Arbeidstakerne skal være utstyrt med egnet arbeidstøy, laget av materialer som ikke kan fremkalle elektrostatiske utladninger som kan antenne eksplosive atmosfærer.
4. Anlegg, utstyr, sikkerhetssystem og eventuelt tilhørende koplingsutstyr skal bare tas i bruk dersom det fremkommer av eksplosjonsverndokumentet at de trygt kan brukes i eksplosive atmosfærer. Dette gjelder også arbeidsutstyr og tilhørende koplingsutstyr som ikke anses som utstyr eller sikkerhetssystem i henhold til forskrift av 9. desember 1996 nr. 1242 om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område, dersom de er integrert i anlegget på en slik måte at det i seg selv medfører brann- eller eksplosjonsfare. Det skal iverksettes nødvendige tiltak for å unngå forveksling av koplingsutstyr.
5. Alle nødvendige tiltak skal iverksettes for å sikre at området, arbeidsplassen, arbeidsutstyret og ethvert tilhørende koplingsutstyr er utformet, konstruert, montert, installert, brukt, vedlikeholdt og holdt rent på en slik måte at eksplosjonsrisikoen reduseres til et minimum. Dersom en eksplosjon skulle inntreffe, skal alle nødvendige tiltak iverksettes for å stanse spredningen eller begrense den mest mulig. Det skal iverksettes egnede tiltak for i størst mulig grad å redusere risikoen for at arbeidstakerne og andre personer blir skadet av en eksplosjon.
6. Hvor det er nødvendig, skal fare for eksplosjon varsles med lyssignaler eller lydsignaler, og området skal evakueres.
7. Det skal finnes rømningsveier for å sikre at de eksplosjonsfarlige områdene kan forlates på en hurtig og sikker måte. Rømningsveiene skal til enhver tid holdes ved like og være tilgjengelige.
8. Før man for første gang kan ta i bruk områder der det kan danne seg eksplosive atmosfærer, skal anleggets eksplosjonssikkerhet kontrolleres i sin helhet. Alle nødvendige forhold for å sikre eksplosjonsvernet, skal ivaretas.
  Kontrollen skal utføres av personer som gjennom sin erfaring eller utdanning har den nødvendige kompetansen på området eksplosjonsvern.
9. Dersom risikovurderingen viser at
  brudd på energitilførselen kan medføre ytterligere fare, skal utstyr og sikkerhetssystemer kunne holdes i sikker drift uavhengig av den øvrige installasjonen i de tilfeller det oppstår svikt i energitilførselen,
  det er nødvendig, skal utstyr og sikkerhetssystemer i automatiske prosesser kunne overstyres manuelt dersom det oppstår avvik fra de vanlige prosessbetingelsene, forutsatt at det ikke setter sikkerheten i fare. Slike inngrep skal bare foretas av kompetente arbeidstakere,
  det er nødvendig i de tilfeller at nødstoppsystemet aktiveres, skal oppsamlet energi ledes bort så hurtig og sikkert som mulig, eller isoleres slik at den ikke lenger utgjør en fare.

FOR 2004 nr. 0490: Forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff
§ 1. Formål
Forskriften skal sikre at håndtering av brannfarlig eller trykksatt stoff skjer på en slik måte at risikoen for brann, eksplosjon, uhell og ulykker er redusert til et nivå som med rimelighet kan oppnås.
§ 2. Virkeområde
Forskriften regulerer håndtering av brannfarlig eller trykksatt stoff.
Forskriften regulerer også konstruksjon, produksjon, plassering, montering, bruk og vedlikehold av utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av brannfarlig eller trykksatt stoff.
§ 3. Pliktsubjekt
Virksomheter og privatpersoner som i egenskap av eier eller bruker håndterer brannfarlig eller trykksatt stoff og tilhørende utstyr og anlegg plikter å oppfylle forskriftens krav.
Virksomheter og privatpersoner som utfører tjenester som omfattes av forskriften plikter å oppfylle de bestemmelser som gjelder for slike tjenester.
Enhver plikter å oppfylle forskriftens krav til generell aktsomhet.
§ 5. Krav til aktsomhet
Enhver som håndterer eller oppholder seg i nærheten av anlegg eller område hvor brannfarlig eller trykksatt stoff håndteres skal vise aktsomhet og foreta det som er nødvendig for å forebygge fare for brann eller eksplosjon.
Det skal være ryddig og ikke finnes unødvendig brennbart materiale på sted der brannfarlig eller trykksatt stoff håndteres.
§ 6. Krav til utstyr og anlegg
Trykkpåkjent utstyr og enheter skal konstrueres, produseres, utstyres og utføres fagmessig i samsvar med kravene i forskrift om trykkpåkjent utstyr, med unntak av kravet om CE-merking.
Annet utstyr og anlegg skal konstrueres, produseres, utstyres og utføres fagmessig i samsvar med anerkjente normer for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet ved alle påregnelige driftsforhold. Det skal tas særlig hensyn til de mekaniske belastninger, temperaturforhold og miljøpåvirkninger som kan oppstå under bruk.
Utstyr og anlegg som er produsert og kontrollert i overensstemmelse med regelverk som Norge gjennom internasjonal avtale er forpliktet til å følge anses godkjent i henhold til forskriften.
§ 7. Merking av utstyr og anlegg
Utstyr skal ha varig identifikasjonsmerking dersom dette er nødvendig for sikker drift.
Der hvor brannfarlig eller trykksatt stoff forekommer skal det opplyses om faren for brann, eksplosjon eller annen ulykke.
Det skal være oppslag med forbud mot røyking og bruk av åpen ild eller andre tennkilder ved anlegg og i rom hvor det håndteres brannfarlig eller trykksatt stoff under slike forhold at brann eller eksplosjon lett kan oppstå.
Nedgravde rør skal normalt markeres varig og tydelig.
§ 8. Kontroll
Ved konstruksjon, bygging og installasjon av utstyr og anlegg skal det gjennomføres kontroll for å påse at utstyr og anlegg er formålstjenlig og sikkert. Dette gjelder både nytt og brukt utstyr. Kontrollen skal dokumenteres.
Den som utfører kontroll skal være tilstrekkelig uavhengig og ha kunnskaper og erfaring med aktuelle kontrollmetoder for å kunne gjennomføre og vurdere resultatet av kontrollen. Kvalifikasjonene til den som utfører kontrollen skal være dokumentert.
§ 9. Vurdering av anleggets risiko
Eier eller bruker av anlegget skal gjennom en risikoanalyse identifisere de ulykkeshendelser som kan oppstå og de konsekvenser dette kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier.
Analysen skal danne grunnlaget for en vurdering av de tiltak som må iverksettes for å avverge eller begrense konsekvenser ved eventuelle ulykkeshendelser.
§ 11. Dokumentasjon
Eier eller bruker skal til enhver tid kunne dokumentere at forskriftens krav tilfredsstilles.
Dokumentasjonen skal ajourføres og opprettholdes for hele utstyrets og anleggets levetid.

V-DSB: Brannfarlig eller trykksatt stoff
PDF-format ( 24 sider)

F-AT: Støveksplosjoner
WORD-format ( 6 sider)
Denne siden tar opp sentrale spørsmål rundt brann- og eksplosjonsfare som skyldes støv/pulver.

FOR 1996 nr. 0229: Forskrift om aerosolbeholdere
Kapittel 1. Innledende bestemmelser
Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser
Kapittel 3. Merking
Kapittel 4. Materielle bestemmelser
  Vedlegg
2.1. Forord
2.2. Lover, forskrifter, avtaler
2.3. Drøftinger – forhandlinger
2.4. Arbeidsgivers styringsrett
2.5. Bygninger og personalrom
2.5.1 Tekniske krav
2.5.2 Inneklima
2.5.3 Lys
2.5.4 Støy
2.5.5 Byggesaksbehandling
2.6. Maskiner og utstyr
2.6.1 Maskiner
2.6.2 Tekniske innretninger
2.6.3 Utstyr
2.6.4 Innkjøpsprosedyrer
2.7. Ergonomi
2.7.1 Utstyr
2.7.2 Arbeidsteknikk
2.7.3 Opplæring
2.8. Tilrettelegging, medvirkning og utvikling
2.8.1 Planlegging
2.8.2 Organisering
2.8.3 Tilrettelegging
2.8.4 Arbeidsmiljø og graviditet
2.8.5 Informasjon og opplæring
2.8.6 Utvikling
2.8.7 Omstilling
2.9. Psykososialt arbeidsmiljø
2.9.1 Integritet og verdighet
2.9.2 Kontakt og kommunikasjon
2.9.3 Konflikter
2.9.4 Trakassering/ mobbing
2.9.5 Vold og trusler
2.9.6 Stress
2.9.7 Vern mot diskriminering
2.10. Fysisk arbeidsmiljø
2.10.1 Risiko
2.10.2Farlig arbeid
2.10.3 Helsefarlige produkter
2.10.4 Helsefarlig arbeid
2.10.5 Tungt arbeid
2.10.6 Ensformig arbeid
2.11. Arbeidstakere med redusert arbeidsevne
2.11.1 Tilrettelegging
2.11.2 Overføring
2.11.3 Oppfølging
2.12. Yrkeshemmede arbeidstakere
2.13. Barn og ungdom
2.14. Ansettelse
2.14.1 Ansettelse
2.14.2 Innleie
2.14.3 Skriftlig arbeidsavtale
2.14.4 Arbeidsreglement
2.15. Opphør av arbeidsforhold
2.16. Arbeidstid
2.16.1 Arbeidstidsordninger
2.16.2 Overtid
2.16.3 Arbeidsfri
2.16.4 Pauser
2.17. Kontrolltiltak
2.18. Permisjoner
2.19. Brannvern og brannfarlige stoffer
2.19.1 Brannvern
2.19.2 Brannfarlig stoffer
2.20. Skader og ulykker
2.20.1 Verneutstyr
2.20.2 Førstehjelp
2.20.3 Registrering
2.20.4 Rapportering
2.20.5 Yrkesskadeforsikring
2.21. Ytre miljø
2.22. Verne- og helsetjenesten
2.22.1 Verneombud
2.22.2 Verne- og helsepersonale
2.22.3 Arbeidsmiljøutvalg
2.23. HMS-ansvaret i kommunene
2.23.1 Generelt
2.23.2 Arbeidsgivers ansvar
2.23.3 Arbeidstakers ansvar
2.23.4 Verneombudets ansvar og oppgaver
2.23.5 Hovedverneombudets ansvar og oppgaver
2.23.6 Tillitsvalgtes ansvar og oppgaver
2.23.7 Flere arbeidsgiver på samme arbeidsplass
2.24. Tilsyn
2.25. Ansvar
2.26. Krav til det enkelte arbeid
2.26.1 Anleggsarbeid
2.26.2 Arbeid med barn og unge
2.26.3 Avløp – renseanlegg
2.26.4 Brannvesen
2.26.5 Bygningsarbeid
2.26.6 Båt, fyr og brygger
2.26.7 El-verk
2.26.8 Feier
2.26.9 Gartnerarbeid
2.26.10 Hjemmearbeid
2.26.11 Kirketjener
2.26.12 Kontorarbeid
2.26.13 Kultur, kino, arrangementer
2.26.14 Laboratoriearbeid
2.26.15 Mekanisk arbeid
2.26.16 Museum
2.26.17 Omsorgsarbeid
2.26.18 Psykiatrisk pleie
2.26.19 Rengjøring
2.26.20 Renovasjon
2.26.21 Sjåfør
2.26.22 Somatisk pleie
2.26.23 Storkjøkken
2.26.24 Trebearbeiding
2.26.25 Undervisning
2.26.26 Vaktmester
2.26.27 Vannverk