Lover

Planer

Personal

Egne sider

Forskrifter

Veiledning

Rutiner

Linker

Avtaleverk

Rundskriv

Skjema

Diverse

Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 1
Formål, definisjoner og oppbygning
Kapittel 2
Krav til helse, miljø og sikkerhet
Kapittel 3
Plan for internkontrollen
Kapittel 4
Organisering av internkontrollen
Kapittel 4A
HMS-håndbok Administrasjon
Kapittel 4H
HMS-håndbok
Helsesektor
Kapittel 4O
HMS-håndbok
Oppvekstsektor
Kapittel 4P
HMS-håndbok
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 4S
HMS-håndbok Sosialsektor
Kapittel 4T
HMS-håndbok
Teknisk sektor
Kapittel 5
Internkontroll
Kapittel 5A
Internkontroll
Administrasjon
Kapittel 5H
Internkontroll
Helsesektor
Kapittel 5O
Internkontroll
Oppvekstsektor
Kapittel 5P
Internkontroll
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 5S
Internkontroll
Sosialsektor
Kapittel 5T
Internkontroll
Teknisk sektor
Kapittel 6
Evaluering
Kapittel 7
Tiltak
Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 2 KRAV TIL HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
2.20
Skader og ulykker
2.20.1
Verneutstyr
Arbeidsmiljøloven
§ 3—2.  Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten
(2)
Når det ikke på annen måte kan tas forholdsregler for å oppnå tilstrekkelig vern om liv eller helse, skal arbeidsgiver sørge for at tilfredsstillende personlig verneutstyr stilles til arbeidstakers rådighet, at arbeidstaker gis opplæring i bruken av utstyret og at det tas i bruk.

FOR 1994 nr. 0819: Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU)
§ 2. Definisjoner
1.
Med «personlig verneutstyr (PVU)» menes i denne forskriften:
a)
Enhver anordning, bestemt til å bæres eller holdes av brukeren med henblikk på å beskytte mot en eller flere risikoer som kan true dennes helse og sikkerhet.
b)
Utskiftelige deler av PVU, som er nødvendig for at det kan fungere og som utelukkende benyttes til dette PVU.
Ethvert system som markedsføres sammen med PVU for å koble dette til en annen ekstern supplerende innretning, skal betraktes som en integrert del av PVU, selv om dette systemet ikke skal bæres eller holdes vedvarende i hele den perioden brukeren er utsatt for risiko.
Kapittel IV. Krav til konstruksjon og utforming av personlig verneutstyr
A.
Generelle funksjonskrav til alt PVU
§ 16 Konstruksjonsprinsipper
§ 17 Uskadelighet
§ 18 Komfort og effektivitet
§ 19 Brukerinformasjon fra produsent
B.
Generelle funksjonskrav for spesielle typer av PVU
§ 20 PVU med reguleringssystemer
§ 21 PVU som omslutter deler av kroppen
§ 22 PVU som verner ansikt, øyne og luftveier
§ 23 PVU som er utsatt for aldring
§ 24 PVU som kan hekte seg fast under bruk
§ 25 PVU til bruk i eksplosiv atmosfære
§ 26 PVU som raskt kan tas på og/eller av
§ 27 PVU til bruk under meget farlige arbeidsforhold eller aktiviteter
§ 28 PVU med deler som bruker kan regulere eller skifte ut
§ 29 PVU som kan kobles til annen ytre supplerende innretning
§ 30 PVU med væskesirkulasjon
§ 31 PVU med merking som direkte eller indirekte angår sikkerhet og helse
§ 32 PVU som bekledning med visuell markering
§ 33 PVU som verner mot flere risikoer
C.
Spesielle funksjonskrav til PVU ved bestemte risikoforhold
§ 34 Vern mot mekaniske støt og slag
§ 35 Vern mot fall til samme nivå
§ 36 Vern mot fall til lavere nivå
§ 37 Vern mot mekaniske vibrasjoner
§ 38 Vern mot klemming
§ 39 Vern mot fysiske småskader (skrubbsår, stikk, kutt ol.)
§ 40 Vern mot drukningsulykker
§ 41 Vern mot støy
§ 42 Vern mot varme og/eller ild
§ 43 Vern mot kulde
§ 44 Vern mot elektriske støt
§ 45 Vern mot ikke-ioniserende stråling
§ 46 Vern mot ioniserende stråling
§ 47 Vern av luftveiene
§ 48 Vern mot kontakt med hud og øyne
§ 49 Verneinnretninger til dykkerutstyr

FOR 1993 nr. 1425: Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen
§ 2. Definisjoner
Med personlig verneutstyr menes i denne forskriften alt utstyr - inkludert tilbehør til utstyret - som bæres eller holdes av arbeidstaker for å verne arbeidstaker mot en eller flere farer som kan true vedkommendes sikkerhet og helse under arbeidet.
§ 6. Bruk av personlig verneutstyr
Personlig verneutstyr skal brukes når tilfredsstillende vern av arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd ikke kan oppnås ved tekniske installasjoner på arbeidsplassen eller ved endringer av arbeidsmetoder eller arbeidsprosesser.
§ 7. Krav til personlig verneutstyr
1.
Arbeidsgiver skal sørge for at personlig verneutstyr som stilles til rådighet for arbeidstaker, oppfyller kravene gitt i forskrift av 19. august 1994 nr. 819 om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr, og dermed er merket med CE-merket.
2.
Arbeidsgiver skal sørge for at personlig verneutstyr som anvendes på arbeidsplassen til enhver tid gir fullt forsvarlig vern. Arbeidsgiver skal særlig påse at personlig verneutstyr
-
ikke medfører økt risiko ved bruk
-
passer eller kan tilpasses arbeidstaker
-
er tilpasset de aktuelle arbeidsforhold
3.
Hvis arbeidstaker må bruke flere forskjellige typer verneutstyr samtidig, skal utstyret kunne kombineres uten at det enkelte utstyrs verneeffekt nedsettes.
§ 8. Risikovurdering

Arbeidsgiver skal for arbeidsaktiviteter som utføres eller planlegges utført, vurdere om det foreligger fare for arbeidstakernes liv og helse.

Hvis risiko for skader på liv og helse hos arbeidstaker ikke kan unngås på annen måte, plikter arbeidsgiver å stille hensiktsmessig personlig verneutstyr til rådighet for arbeidstaker.
§ 9. Oppbevaring, vedlikehold og kontroll

Arbeidsgiver skal sørge for rutiner for oppbevaring, vedlikehold, reparasjon og utskifting av personlig verneutstyr, og at det personlige verneutstyret er i god hygienisk stand. Hvis ett og samme personlig verneutstyr må benyttes av flere personer, skal arbeidsgiver sørge for at slik bruk ikke medfører helsemessige eller hygieniske problemer for arbeidstakerne.

§ 10. Opplæring og informasjon
Arbeidsgiver skal før personlig verneutstyr tas i bruk
-
informere arbeidstaker om hvilke farer det personlige verneutstyret beskytter mot
-
sørge for at arbeidstaker får opplæring og trening i bruk av det personlige verneutstyret
-
sørge for at det gis tilstrekkelig og forståelig informasjon om bruken av det aktuelle personlige verneutstyret.

F-AT: Hodevern - hjelm
WORD-format ( 3 sider)
Bruksområder og viktige momenter ved bruk av hodevern

B-AT 539: Åndedrettsvern
WORD-format (13 sider)
Brosjyren beskriver ulike typer forurensning, åndedrettsvern og bruk av åndedrettsvern
2.1. Forord
2.2. Lover, forskrifter, avtaler
2.3. Drøftinger – forhandlinger
2.4. Arbeidsgivers styringsrett
2.5. Bygninger og personalrom
2.5.1 Tekniske krav
2.5.2 Inneklima
2.5.3 Lys
2.5.4 Støy
2.5.5 Byggesaksbehandling
2.6. Maskiner og utstyr
2.6.1 Maskiner
2.6.2 Tekniske innretninger
2.6.3 Utstyr
2.6.4 Innkjøpsprosedyrer
2.7. Ergonomi
2.7.1 Utstyr
2.7.2 Arbeidsteknikk
2.7.3 Opplæring
2.8. Tilrettelegging, medvirkning og utvikling
2.8.1 Planlegging
2.8.2 Organisering
2.8.3 Tilrettelegging
2.8.4 Arbeidsmiljø og graviditet
2.8.5 Informasjon og opplæring
2.8.6 Utvikling
2.8.7 Omstilling
2.9. Psykososialt arbeidsmiljø
2.9.1 Integritet og verdighet
2.9.2 Kontakt og kommunikasjon
2.9.3 Konflikter
2.9.4 Trakassering/ mobbing
2.9.5 Vold og trusler
2.9.6 Stress
2.9.7 Vern mot diskriminering
2.10. Fysisk arbeidsmiljø
2.10.1 Risiko
2.10.2Farlig arbeid
2.10.3 Helsefarlige produkter
2.10.4 Helsefarlig arbeid
2.10.5 Tungt arbeid
2.10.6 Ensformig arbeid
2.11. Arbeidstakere med redusert arbeidsevne
2.11.1 Tilrettelegging
2.11.2 Overføring
2.11.3 Oppfølging
2.12. Yrkeshemmede arbeidstakere
2.13. Barn og ungdom
2.14. Ansettelse
2.14.1 Ansettelse
2.14.2 Innleie
2.14.3 Skriftlig arbeidsavtale
2.14.4 Arbeidsreglement
2.15. Opphør av arbeidsforhold
2.16. Arbeidstid
2.16.1 Arbeidstidsordninger
2.16.2 Overtid
2.16.3 Arbeidsfri
2.16.4 Pauser
2.17. Kontrolltiltak
2.18. Permisjoner
2.19. Brannvern og brannfarlige stoffer
2.19.1 Brannvern
2.19.2 Brannfarlig stoffer
2.20. Skader og ulykker
2.20.1 Verneutstyr
2.20.2 Førstehjelp
2.20.3 Registrering
2.20.4 Rapportering
2.20.5 Yrkesskadeforsikring
2.21. Ytre miljø
2.22. Verne- og helsetjenesten
2.22.1 Verneombud
2.22.2 Verne- og helsepersonale
2.22.3 Arbeidsmiljøutvalg
2.23. HMS-ansvaret i kommunene
2.23.1 Generelt
2.23.2 Arbeidsgivers ansvar
2.23.3 Arbeidstakers ansvar
2.23.4 Verneombudets ansvar og oppgaver
2.23.5 Hovedverneombudets ansvar og oppgaver
2.23.6 Tillitsvalgtes ansvar og oppgaver
2.23.7 Flere arbeidsgiver på samme arbeidsplass
2.24. Tilsyn
2.25. Ansvar
2.26. Krav til det enkelte arbeid
2.26.1 Anleggsarbeid
2.26.2 Arbeid med barn og unge
2.26.3 Avløp – renseanlegg
2.26.4 Brannvesen
2.26.5 Bygningsarbeid
2.26.6 Båt, fyr og brygger
2.26.7 El-verk
2.26.8 Feier
2.26.9 Gartnerarbeid
2.26.10 Hjemmearbeid
2.26.11 Kirketjener
2.26.12 Kontorarbeid
2.26.13 Kultur, kino, arrangementer
2.26.14 Laboratoriearbeid
2.26.15 Mekanisk arbeid
2.26.16 Museum
2.26.17 Omsorgsarbeid
2.26.18 Psykiatrisk pleie
2.26.19 Rengjøring
2.26.20 Renovasjon
2.26.21 Sjåfør
2.26.22 Somatisk pleie
2.26.23 Storkjøkken
2.26.24 Trebearbeiding
2.26.25 Undervisning
2.26.26 Vaktmester
2.26.27 Vannverk