Lover

Planer

Personal

Egne sider

Forskrifter

Veiledning

Rutiner

Linker

Avtaleverk

Rundskriv

Skjema

Diverse

Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 1
Formål, definisjoner og oppbygning
Kapittel 2
Krav til helse, miljø og sikkerhet
Kapittel 3
Plan for internkontrollen
Kapittel 4
Organisering av internkontrollen
Kapittel 4A
HMS-håndbok Administrasjon
Kapittel 4H
HMS-håndbok
Helsesektor
Kapittel 4O
HMS-håndbok
Oppvekstsektor
Kapittel 4P
HMS-håndbok
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 4S
HMS-håndbok Sosialsektor
Kapittel 4T
HMS-håndbok
Teknisk sektor
Kapittel 5
Internkontroll
Kapittel 5A
Internkontroll
Administrasjon
Kapittel 5H
Internkontroll
Helsesektor
Kapittel 5O
Internkontroll
Oppvekstsektor
Kapittel 5P
Internkontroll
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 5S
Internkontroll
Sosialsektor
Kapittel 5T
Internkontroll
Teknisk sektor
Kapittel 6
Evaluering
Kapittel 7
Tiltak
Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 2 KRAV TIL HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
2.22
Verne- og helsetjenesten
2.22.2
Bedriftshelsetjeneste
Arbeidsmiljøloven
§ 3—3.  Bedriftshelsetjeneste
(1)
Arbeidsgiver plikter å knytte bedriftshelsetjeneste til virksomheten dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Vurderingen av om slik plikt foreligger skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.
(2)
Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.
(3)
Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.
(4)
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om når og i hvilken utstrekning arbeidsgiver plikter å knytte til seg bedriftshelsetjeneste, om hvilke faglige krav som skal stilles til tjenesten og om hvilke oppgaver den skal utføre.

FOR 1994 nr. 0333: Forskrift om verne- og helsepersonale
§ 1. Virkeområde

Forskriften gjelder de oppgaver verne- og helsepersonalet skal utføre i tilknytning til arbeidet med overvåking av arbeidsmiljøet i virksomheten og kontroll av arbeidstakernes helse. Forskriften stiller også krav til verne- og helsepersonalets kvalifikasjoner.

Forskriften gjelder i de tilfellene hvor verne- og helsepersonalet er tilsatt i virksomheten, er organisert som en tjeneste for den enkelte virksomhet eller som felles tjeneste for flere virksomheter.
Kontroll av arbeidstakernes helse og kurativ virksomhet som ikke har sammenheng med arbeidstakernes arbeidssituasjon omfattes ikke av denne forskriften.
§ 2. Definisjoner
Med verne- og helsepersonale menes personer som er sakkyndige når det gjelder:
-
forhold som må overvåkes av hensyn til arbeidstakernes sikkerhet og helse
-
kontroll av arbeidstakernes helse
-
forebyggende arbeid som gjelder helse, miljø og sikkerhet.
§ 6. Verne- og helsepersonalets oppgaver
Arbeidsgiver skal sørge for at verne- og helsepersonalet
a.
bistår med planlegging og gjennomføring ved etablering, vedlikehold og endring av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og produksjonsmetoder og utarbeidelse av retningslinjer for bruk av kjemikalier, maskiner og utstyr,
b.
bistår med en løpende kartlegging av arbeidsmiljøet, foretar arbeidsplassundersøkelser og vurderer risiko for helsefare,
c.
fremmer forslag om forebyggende tiltak og arbeider aktivt for tiltak som fjerner sykdomsfremkallende faktorer og farer for ulykker,
d.
overvåker og kontrollerer arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen og foretar nødvendig oppfølgning,
e.
bistår med å tilpasse arbeidet for den enkelte arbeidstaker,
f.
bistår med å gi informasjon og opplæring på områdene arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi og generelt verne- og miljøarbeid,
g.
gir informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko til arbeidsgiver og arbeidstakere,
h.
bistår med bedriftsinternt attføringsarbeid.
§ 7. Dokumentasjon
Arbeidsgiver skal samarbeide med verne- og helsepersonalet om å utarbeide følgende dokumentasjon:
a.
periodevise planer for verne- og helsepersonalets arbeid i virksomheten som skal inngå som en del av virksomhetens totale planarbeid
b.
periodevise meldinger eller årsrapporter som inneholder presentasjon av kartlegging, risikovurderinger, forslag til forebyggende tiltak og resultater
c.
rapporter, måleresultater o.l. som beskriver helsefarlige arbeidsforhold.
§ 8. Kvalifikasjonskrav

Arbeidsgiver skal påse at verne- og helsepersonalet kan dokumentere relevant utdanning og kompetanse og gjennomføre nødvendig videre- og etterutdanning i forhold til de helse-, miljø- og sikkerhetsmessige forhold som skal overvåkes i virksomheten.


FOR 1989 nr. 0914: Forskrift om hvilke virksomheter som skal ha knyttet til seg verne- og helsepersonale (bedriftshelsetjeneste)
§ 1. Virksomheter innenfor følgende næringsgrupperinger skal ha verne- og helsepersonale i henhold til Arbeidsmiljølovens § 30:
Næringsområde 12 Skogbruk
Næringsområde 21 Bryting av kull
Næringsområde 23 Bryting og utvinning av malm
Næringsområde 29 Bergverksdrift ellers
Næringsområde 31 Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer
Næringsområde 33 Produksjon av trevarer
Næringshovedgruppe 341 Treforedling
Næringsgruppe 3421 Grafisk produksjon
Næringsområde 35 Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje, kull, gummi- og plastprodukter
Næringsområde 36 Produksjon av mineralske produkter
Næringsområde 37 Produksjon av metaller
Næringsområde 38 Produksjon av verkstedprodukter
Næring 5 Bygge- og anleggsvirksomhet unntatt næringsgruppe 5023 oljeboring
Næringsområde 63 Hotell- og restaurantdrift unntatt gruppe 63120, gatekjøkken og 6322, drift av campingplasser
Næringshovedgruppe 711 Landtransport
Næringsundergruppe 71234 Lasting og lossing
Næringsområde 72 Post- og telekommunikasjoner
Næringshovedgruppe 911 Kommuneadministrasjon, den del som angår brannvesenet, med unntak av frivillig mannskap
Næringsgruppe 9121 Generell statsadministrasjon, den del som angår politiet, lensmannsetaten og fengsels- vesenet.
Næringsområde 92 Renovasjon og rengjøring
Næringsgruppe 9513 Reparasjon av motorkjøretøyer (bilverksteder)
Næringsgruppe 9520 Vaskeri- og renserivirksomhet
Samt for kommunale og statlige aktiviteter tilsvarende private aktiviteter innen næringsgruppe 3421, 38, 5, 92, 9513 og 9520.

B-AT 383: Vernetjenesten
PDF-format (38 sider)
Verne-/helsepersonale
Loven fastsetter rammebestemmelsene for verne- og helsepersonalets virksomhet. Bestemmelser om verne- og helsepersonalets oppgaver er gitt i § 6 i forskrift om verne- og helsepersonale fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 21. april 1994.
Ansvaret for gjennomføringen av vernetjenesten ligger hos bedriftsledelsen. Verneleder og vernepersonalet ellers har altså ikke arbeidsgiveransvar etter loven, men er ansvarlig overfor virksomhetens ledelse. Dette betyr også at en person i virksomhetens øverste ledelse ikke bør inneha stillingen som verneleder.
Spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste skal behandles i AMU, jf. Aml. § 24 nr. 2a. Et viktig prinsipp er slått fast i loven, nemlig at verne- og helsepersonell skal ha en fri og uavhengig stilling i vernespørsmål. Det betyr at de utelukkende skal ta faglige hensyn under utøvelse av sine plikter. Arbeidsgiveren kan f.eks. ikke pålegge en verneleder å opptre i strid med sine faglige vurderinger og oppfatninger.
Verne- og helsepersonale er ikke valgbare, men skal ha representanter i AMU. Disse har ikke stemmerett i AMU, men kan stemme ved valg av representanter til AMU, når de er å anse som arbeidstakere.

F-AT: Verne- og helsepersonale (Bedriftshelsetjeneste)
WORD-format (5 sider)
På denne siden finner du svar på vanlige spørsmål om det å knytte til seg verne- og helsepersonale

B-AT 578: Bedriftshelsetjenesten - en god hjelper for din bedrift
WORD-format (5 sider)
2.1. Forord
2.2. Lover, forskrifter, avtaler
2.3. Drøftinger – forhandlinger
2.4. Arbeidsgivers styringsrett
2.5. Bygninger og personalrom
2.5.1 Tekniske krav
2.5.2 Inneklima
2.5.3 Lys
2.5.4 Støy
2.5.5 Byggesaksbehandling
2.6. Maskiner og utstyr
2.6.1 Maskiner
2.6.2 Tekniske innretninger
2.6.3 Utstyr
2.6.4 Innkjøpsprosedyrer
2.7. Ergonomi
2.7.1 Utstyr
2.7.2 Arbeidsteknikk
2.7.3 Opplæring
2.8. Tilrettelegging, medvirkning og utvikling
2.8.1 Planlegging
2.8.2 Organisering
2.8.3 Tilrettelegging
2.8.4 Arbeidsmiljø og graviditet
2.8.5 Informasjon og opplæring
2.8.6 Utvikling
2.8.7 Omstilling
2.9. Psykososialt arbeidsmiljø
2.9.1 Integritet og verdighet
2.9.2 Kontakt og kommunikasjon
2.9.3 Konflikter
2.9.4 Trakassering/ mobbing
2.9.5 Vold og trusler
2.9.6 Stress
2.9.7 Vern mot diskriminering
2.10. Fysisk arbeidsmiljø
2.10.1 Risiko
2.10.2Farlig arbeid
2.10.3 Helsefarlige produkter
2.10.4 Helsefarlig arbeid
2.10.5 Tungt arbeid
2.10.6 Ensformig arbeid
2.11. Arbeidstakere med redusert arbeidsevne
2.11.1 Tilrettelegging
2.11.2 Overføring
2.11.3 Oppfølging
2.12. Yrkeshemmede arbeidstakere
2.13. Barn og ungdom
2.14. Ansettelse
2.14.1 Ansettelse
2.14.2 Innleie
2.14.3 Skriftlig arbeidsavtale
2.14.4 Arbeidsreglement
2.15. Opphør av arbeidsforhold
2.16. Arbeidstid
2.16.1 Arbeidstidsordninger
2.16.2 Overtid
2.16.3 Arbeidsfri
2.16.4 Pauser
2.17. Kontrolltiltak
2.18. Permisjoner
2.19. Brannvern og brannfarlige stoffer
2.19.1 Brannvern
2.19.2 Brannfarlig stoffer
2.20. Skader og ulykker
2.20.1 Verneutstyr
2.20.2 Førstehjelp
2.20.3 Registrering
2.20.4 Rapportering
2.20.5 Yrkesskadeforsikring
2.21. Ytre miljø
2.22. Verne- og helsetjenesten
2.22.1 Verneombud
2.22.2 Verne- og helsepersonale
2.22.3 Arbeidsmiljøutvalg
2.23. HMS-ansvaret i kommunene
2.23.1 Generelt
2.23.2 Arbeidsgivers ansvar
2.23.3 Arbeidstakers ansvar
2.23.4 Verneombudets ansvar og oppgaver
2.23.5 Hovedverneombudets ansvar og oppgaver
2.23.6 Tillitsvalgtes ansvar og oppgaver
2.23.7 Flere arbeidsgiver på samme arbeidsplass
2.24. Tilsyn
2.25. Ansvar
2.26. Krav til det enkelte arbeid
2.26.1 Anleggsarbeid
2.26.2 Arbeid med barn og unge
2.26.3 Avløp – renseanlegg
2.26.4 Brannvesen
2.26.5 Bygningsarbeid
2.26.6 Båt, fyr og brygger
2.26.7 El-verk
2.26.8 Feier
2.26.9 Gartnerarbeid
2.26.10 Hjemmearbeid
2.26.11 Kirketjener
2.26.12 Kontorarbeid
2.26.13 Kultur, kino, arrangementer
2.26.14 Laboratoriearbeid
2.26.15 Mekanisk arbeid
2.26.16 Museum
2.26.17 Omsorgsarbeid
2.26.18 Psykiatrisk pleie
2.26.19 Rengjøring
2.26.20 Renovasjon
2.26.21 Sjåfør
2.26.22 Somatisk pleie
2.26.23 Storkjøkken
2.26.24 Trebearbeiding
2.26.25 Undervisning
2.26.26 Vaktmester
2.26.27 Vannverk